Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Skriftlig høring af interesserede parter om "Et EU med ligestilling: strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-2025"  

_____________

 

Ordfører: Concepción Andreu Rodríguez (ES/PES)

Leder af den selvstyrende region La Rioja

_____________

 

Generel baggrund

Den 5. marts 2020 fremlagde Kommissionen sin strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder i Europa.

Strategien har til formål at skabe ligestilling i Europa – et Europa hvor kønsbaseret vold, forskelsbehandling på grundlag af køn og strukturel ulighed mellem kvinder og mænd hører fortiden til.

Strategien peger også på, at det i år er 25-året for vedtagelsen af Beijingerklæringen og Beijinghandlingsprogrammet, og henviser til målene for bæredygtig udvikling, ikke mindst mål nr. 5.

SEDEC-underudvalget vil på sit møde den 9. juli 2020 vedtage forslaget til udtalelse om "Et EU med ligestilling: strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-2025" med Concepción Andreu Rodríguez (ES/PES) som ordfører.

Det vigtigste formål med RU's udtalelse bliver at kortlægge de muligheder og udfordringer, som EU's lokale og regionale myndigheder kommer til at opleve som følge af de politiske foranstaltninger i den europæiske strategi.

Strategien hverken anerkender eller nævner den rolle, som spilles af byer og regioner i deres egenskab af nøgleaktører i forbindelse med ligestillingsforanstaltningerne. Derfor bør Det Europæiske Regionsvalg opfordre til, at de lokale og regionale myndigheder anerkendes som strategiske partnere i udformningen, gennemførelsen og overvågningen af strategien, eftersom disse myndigheder i kraft af deres kompetencer allerede gør et stort stykke arbejde på ligestillingsområdet.


Formål med høringen

Ordføreren vil gerne inddrage forskellige holdninger og få input til udtalelsen ved at indarbejde det regionale og lokale perspektiv og se på emnet gennem de briller, man har på i de sammenslutninger og organisationer, som arbejder med ligestillingsspørgsmål. Hun vil derfor gerne se nærmere på en række spørgsmål sammen med dig gennem en skriftlig høring, som vi gennemfører i RU.

Høringen drejer sig om følgende spørgsmål, som Concepción Andreu Rodríguez beder dig give feedback på ved at sende en e-mail til sedec@cor.europa.eu inden den 22. maj 2020.

  • Indeholder Kommissionens strategi efter din mening de vigtigste tematiske prioriteter for EU's ligestillingspolitik i de kommende fem år? Hvis ikke, hvilke nye tematiske prioriteter mener du så der burde blive tilføjet?
  • Hvilke strukturer, midler og samarbejdsformer bør man anvende til at integrere kønsaspektet i alle politikker? Hvilke kan efter din mening gennemføres af de lokale og regionale myndigheder? Hvordan kan Det Europæiske Regionsudvalg deltage i et sådan samarbejde?
  • Mener du, at strategien bør knyttes tættere sammen med nogle af de andre tematiske prioriteter, der er fastsat af den nuværende Kommission, eksempelvis den digitale dagsorden og den europæiske grønne pagt? Hvordan kan vi sikre, at kønsligestilling i højere grad integreres i de strategier og politiske processer, som er særligt vigtige for EU's fremtid, herunder de økonomiske og budgetrelaterede politikker?
  • Mener du, at det er nødvendigt at anvende metoder for kønsspecifik konsekvensanalyse i den flerårige finansielle ramme for 2021-2027, i det europæiske semester og i de årlige nationale, regionale og lokale budgetter? Er de indikatorer, som foreslås i strategien, efter din opfattelse hensigtsmæssige og tilstrækkelige?
  • Mener du, at covid-19 vil få særlige konsekvenser, når det gælder kønsaspektet (fjernarbejde og pleje, sundhedsområdet osv.)? I bekræftende fald, hvilke områder mener du så vil blive påvirket?
  • Mener du, at der er nogen særlige punkter, foranstaltninger, indikatorer, eksempler på god praksis eller forslag vedrørende ligestilling, som bør fremhæves?
  • Hvordan kan de lokale og regionale myndigheder inddrages i de platforme og instrumenter, der indgår i strategien, såsom taskforcen for ligestilling mellem mænd og kvinder, programmet for gensidig læring og platformen for mangfoldighed?

_____________Contact:
Contact Person: Valeria Satta
Organizer: SEDEC Secretariat