Den europæiske grænseoverskridende borgeralliance  

Den europæiske grænseoverskridende borgeralliance blev lanceret i 2020. Det er et initiativ, der skal forbedre livet for de europæiske borgere i EU's grænseregioner.

Den europæiske grænseoverskridende borgeralliance har deltagelse af:

  • Det Europæiske Regionsudvalg
  • Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab (AEBR)
  • Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)
  • Central European Service for Cross-border Initiatives (CESCI)
De indre grænseregioner dækker 40 % af EU's område, tegner sig for 30 % af Unionens befolkning (150 mio. mennesker) og huser næsten 2 mio. grænsependlere. Siden oprettelsen af det indre marked og Schengenområdet er der skabt mange nye muligheder i grænseregionerne, og i mange tilfælde er disse regioner ophørt med at være perifere og er blevet til vækstområder.

Udfordringerne ved at bo i en grænseregion

Der er imidlertid stadig mange hindringer. Borgere i grænseregioner støder fortsat på vanskeligheder i deres dagligdag, hvad enten det drejer sig om jobsøgning, adgang til sundhedsydelser, pendlertrafik i hverdagen eller overvindelse af administrative forhindringer. På samme måde står virksomhederne over for hindringer, der hæmmer deres vækst, og de lokale og regionale myndigheder står over for udfordringer med at etablere et tættere grænseoverskridende samarbejde, f.eks. vedrørende grænseoverskridende offentlige tjenester.

Disse udfordringer blev endnu tydeligere under covid-19-krisen, hvor grænserne efter flere årtier med fri bevægelighed blev lukket i løbet af en nat, hvilket resulterede i enorme negative økonomiske og sociale konsekvenser for borgere og virksomheder i grænseregioner. Det er derfor afgørende at overvinde disse hindringer for at kunne mobilisere de muligheder, som åbne grænser giver borgere og virksomheder, og for at træffe de nødvendige foranstaltninger til at opnå og opretholde dette, selv i en krisesituation.

Øget samarbejde

Til gengæld skal det bemærkes, at krisen også tilskyndede til flere former for samarbejde og afslørede indbyrdes afhængighed på tværs af grænserne og solidaritet, som nu skal organiseres og styrkes gennem europæiske og nationale offentlige politikker under fuld hensyntagen til de særlige forhold i de grænseoverskridende regioner.

Skriv under på erklæringen

Vi opfordrer alle interesserede borgere i grænseregionerne samt enhver borger med interesse i området til at tilslutte sig alliancen og skrive under på erklæringen, som findes på alle de officielle EU-sprog plus serbisk og ukrainsk. Vi opfordrer ligeledes grænseoverskridende strukturer såsom de europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS) og euroregionerne samt lokale og regionale myndigheder, NGO'er og virksomheder til at tilslutte sig alliancen og deltage i vores arbejde på det fremtidige grænseoverskridende samarbejde.

Du kan downloade erklæringen på dit foretrukne sprog under Yderligere information.

Med udgangspunkt i de input, der indhentes gennem denne alliance, vil Det Europæiske Regionsudvalg vedtage en resolution om det fremtidige grænseoverskridende samarbejde frem til 2050, som vil udgøre et officielt bidrag til konferencen om Europas fremtid.​