Konferencen om Europas fremtid og regionernes og byernes rolle 

Som det EU-organ, der repræsenterer det forvaltningsniveau, der er tættest på borgerne, er Det Europæiske Regionsudvalg fast besluttet på at spille en betydelig politisk rolle.

Konferencen om Europas fremtid

Indhold

​​​​Om konferencen

Det Europæiske Regionsudvalgs (RU's) politiske førsteprioritet er "at bringe EU tættere på borgerne" , og  konferencen om Europas fremtid er den vigtigste begivenhed for at opnå dette. Konferencens flersprogede  digitale platform  giver folk mulighed for at gå i dialog med hinanden og drøfte deres forslag inden for ni politiske emner på EU's 24 officielle sprog.

Som det EU-organ, der repræsenterer det forvaltningsniveau, der er tættest på borgerne, er RU fast besluttet på at spille en betydelig politisk rolle i konferencen gennem aktiv deltagelse af dets repræsentanter i konferencens ledelse og plenarforsamling . Derudover vil der blive afholdt over 120 lokale og grænseoverskridende borgerdialoger, og de idéer og anbefalinger, som udspringer heraf, vil blive uploadet på platformen.

Målet for  RU's delegation på konferencens plenarforsamlinger er at gå i samspil med de øvrige 420 delegerede for at styrke de lokale og regionale myndigheders rolle i EU's demokratiske virkemåde og fremme den territoriale dimension af EU's politikker. Her er en oversigt over, hvad der er vigtigt for EU's regioner og byer i forbindelse med konferencens ni debatemner.

Klimaforandringer og miljø

Hvorfor er det vigtigt for EU's regioner og byer?

Målet om at gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent inden 2050 ved hjælp af  "den europæiske grønne pagt" skal tilpasses på lokalt plan. De lokale og regionale myndigheder gennemfører 70 % af alle klimamodvirkningsforanstaltninger og 90 % af klimatilpasningspolitikkerne. EU's regioner er forskelligartede, og der er derfor behov for en bottom-up-tilgang for at sikre, at nærhedsprincippet overholdes, og samtidig give den fleksibilitet, der er nødvendig for at tilpasse indsatsen til forskellige behov. Regionerne og byerne er i en privilegeret position, idet de kan arbejde direkte med borgerne og fremme ændringer af deres adfærd i retning af bæredygtighed.

Hvad anbefaler RU?

RU rådgiver EU-institutionerne om lovgivning og politikker gennem  udtalelser , der tager hensyn til de lokale og regionale forvaltningers særlige situation og behov. Spørgsmål vedrørende klimaforandringer og miljø håndteres af  Underudvalget for Miljø, Klimaforandring og Energi (ENVE) . Det Europæiske Regionsudvalgs politiske prioriteter for 2020-2025 omfatter "opbygning af modstandsdygtige regional- og lokalsamfund" som et af tre centrale emner. Denne prioritet bygger på det nylige initiativ "den grønne pagt – going local" – en arbejdsgruppe bestående af tretten lokalt og regionalt folkevalgte repræsentanter.

Hvad gør EU?

Læs mere:  https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal

Sundhed

Hvorfor er det vigtigt for EU's regioner og byer?

De lokale og regionale myndigheder tilrettelægger og leverer sundhedstjenester på lokalt plan. Mange steder står de ligeledes for at forvalte, inspicere og finansiere sundhedspersonale og -bygninger. Disse sundhedsinfrastrukturer og -systemer er blevet presset til det yderste af pandemien, og der er behov for at gentænke dem, så de bliver mere modstandsdygtige. De er selve grundstenen i  den europæiske sundhedsunion , hvor alle EU-landene står sammen om at forberede sig og reagere på sundhedskriser, hvor lægemidler er tilgængelige, prismæssigt overkommelige og innovative, og hvor alle arbejder sammen om at forbedre forebyggelse, behandling og efterbehandling af sygdomme som kræft.

Hvad anbefaler RU?

Udvalget efterlyser en åben debat om EU's sundhedspolitiske struktur. I overensstemmelse med de europæiske borgeres ønsker har udvalget støttet EU's selvstændige sundhedsbudget og anbefalet, at sundhedssystemerne rustes mod kriser. Det omfatter en styrkelse af EU's produktionskapacitet og opbygning af strategiske lagre for at sikre adgang til lægemidler i både almindelige tider og krisetider. Udvalget ønsker at se hurtigere fremskridt inden for sundhedsmæssig forebyggelse og e-sundhed og opfordrer til, at det grænseoverskridende samarbejde på sundhedsområdet ændres, så det bliver mere tilgængeligt og modstandsdygtigt som et centralt element i grænseregionernes beredskab og indsats.

Hvad gør EU?

Læs mere:  https://futureu.europa.eu/processes/Health

En stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse

Hvorfor er det vigtigt for EU's regioner og byer?

Der er store forskelle mellem og inden for EU's regioner og byer med hensyn til økonomiske resultater og beskæftigelse, hvilket er grunden til, at EU har indført samhørighedspolitikken og -midlerne til at mindske disse forskelle. Derudover går EU i øjeblikket igennem den alvorligste sundhedsmæssige, miljømæssige, økonomiske og sociale krise nogensinde, og den påvirker EU's regioner forskelligt og risikerer at øge de eksisterende forskelle yderligere. Det er ikke tilstrækkeligt med en indsats på EU-plan: nøglen til succes ligger i hænderne på de nationale, regionale og lokale myndigheder samt arbejdsmarkedets parter og relevante interessenter på alle niveauer. I lyset af de lokale og regionale myndigheders centrale rolle i gennemførelsen af beskæftigelses- og socialpolitikkerne er det afgørende, at den lokale og regionale dimension repræsenteres behørigt i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker.

Hvad anbefaler RU?

RU rådgiver generelt EU-institutionerne om lovgivning og politikker gennem  udtalelser , der tager hensyn til de lokale og regionale forvaltningers særlige situation og behov. Spørgsmål vedrørende social retfærdighed og beskæftigelse håndteres af  Underudvalget for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur (SEDEC) . Det Europæiske Regionsudvalgs politiske prioriteter for 2020-2025 omfatter "samhørighed som vores grundlæggende værdi" som et af tre centrale emner. Denne prioritet vedrører gennemførelsen af  den europæiske søjle for sociale rettigheder , som er et område af høj prioritet for udvalget, og som er medtaget som en af prioriteterne i arbejdsprogrammet for 2021. Det har også stor betydning for RU, fordi det kan definere et nyt arbejdsforløb for EU-institutionerne, der går fra en mellemstatslig tilgang og i retning af en europæisk beslutningsproces.

Hvad gør EU?

Læs mere:  En stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse - Konferencen om Europas fremtid (europa.eu)

EU i verden

Hvorfor er det vigtigt for EU's regioner og byer?

Regioner og byer påvirkes af EU’s eksterne forbindelser og af relaterede politikker inden for f.eks. handel, sikkerhed, migration og samarbejde med internationale organisationer som FN og OECD. De har også partnerskaber med lokale og regionale myndigheder uden for EU og er aktivt involveret i EU-programmer med udvidelseslandene, den europæiske naboskabspolitik, udviklingssamarbejdet og forbindelserne med Storbritannien. RU's arbejde og udtalelser styrkes af diskussioner og politiske udvekslinger i de fælles organer, som RU har oprettet med sine eksterne partnere, og i særlige arbejdsgrupper. Disse organer gør RU i stand til at bidrage effektivt til EU's udvidelse og naboskabspolitikker fra et lokalt og regionalt perspektiv.

Hvad anbefaler RU?

RU kan lette dialogen og samarbejdet med lokale og regionale myndigheder i tredjelande ved at tilbyde ekspertise og peer-to-peer-udvekslinger med henblik på at støtte udviklingen af deres kapacitet og forvaltning på flere myndighedsniveauer. I den forbindelse benytter RU fora såsom blandede rådgivende udvalg og arbejdsgrupper Konferencen af Regionale og Lokale Myndigheder i Østpartnerskabet (CORLEAP) Den Regionale og Lokale Euro-Middelhavsforsamling (ARLEM) og  kontaktgruppen RU/UK .

RU efterlyser større inddragelse af lokale og regionale myndigheder i EU's forbindelser til tredjelande for at håndtere de udfordringer som de offentlige forvaltninger står over for, både i og uden for EU.

Hvad gør EU?

Læs mere:  https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld

Værdier og rettigheder, retsstatsprincippet og sikkerhed

Hvorfor er det vigtigt for EU's regioner og byer?

De lokale og regionale myndigheder spiller en afgørende rolle med at beskytte de grundlæggende rettigheder i et system med forvaltning på flere niveauer. En bedre udøvelse af rettigheder har en positiv afsmitning på den økonomiske og social udvikling, og det er den bedste måde at vinde borgernes tillid på og øge deres engagement i den politiske beslutningstagning på alle forvaltningsniveauer. Fremme af en kultur med respekt for retsstatsprincippet er derfor et fælles ansvar på EU-plan og nationalt, regionalt og lokalt plan. Med hensyn til "sikkerhed" indgår kampen mod terrorisme i det bredere koncept  den europæiske sikkerhedsunion , og byernes centrale rolle i forbindelse med f.eks. beskyttelsen af offentlige steder og forebyggelse af radikalisering understreges af  EU's tilsagn om sikkerhed og modstandsdygtighed i byerne .

Hvad anbefaler RU?

RU foreslår, at regionerne og byerne inddrages i fremme af en kultur med respekt for de grudlæggende rettigheder, EU's værdier og retsstatsprincippet. Det er især vigtigt at styrke de unges ejerskabsfølelse over for disse grundpiller for EU. Borgernes indstilling spiller en vigtig rolle i udviklingen af illiberale former for populisme, mens uddannelse kan udgøre et positivt bidrag til at bekæmpe risikoen for demokratisk tilbagegang. For eksempel med hensyn til anvendelsen af  EU's charter om grundlæggende rettigheder kunne etablering af kontaktpunkter på lokalt plan sørge for vejledning af de lokale og regionale myndigheder i, hvordan de kan udforme deres politikker i fuld overensstemmelse med chartret, og være med til at fremhæve bedste praksis. Et andet nyligt eksempel er vedtagelsen af  RU's udtalelse om en dagsorden for bekæmpelse af terrorisme i EU .

Hvad gør EU?

Læs mere:  https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights

Digital omstilling

Hvorfor er det vigtigt for EU's regioner og byer?

Der er stor forskel på adgangen til digital infrastruktur digitale tjenester mellem og endda inden for EU's regioner og byer. Den digitale omstilling er afgørende for den økonomiske og samfundsmæssige udvikling, og digitale teknologier er blevet uundværlige for alle aspekter af vores liv. Samtidig har covid-19-pandemien afsløret en voksende digital kløft på tværs af EU og bekræftet, at tilgængeligheden af og adgangen til muligheder for digital omstilling har stor indvirkning på samhørigheden mellem EU's regioner og byer.

Hvad anbefaler RU?

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) har været fortaler for ideen om "digital samhørighed" siden vedtagelsen af udtalelsen Et digitalt Europa for alle i 2019. Digital samhørighed anses for at være en vigtig supplerende dimension til princippet om økonomisk, social og territorial samhørighed, som defineret i EU-traktaten. RU undersøger i øjeblikket status for den digitale omstilling i EU's regioner med hensyn til uligheder vedrørende infrastruktur, brug af internettet og tilgængeligheden af e-forvaltningstjenester.

Hvad gør EU?

Læs mere:  https://futureu.europa.eu/processes/Digital

Europæisk demokrati

Hvorfor er det vigtigt for EU's regioner og byer?

En styrkelse af EU's demokratiske virkemåde er en måde at relancere det europæiske projekt på. Regionerne, byerne, kommunerne og de mere end en million folkevalgte politikere på subnationalt niveau spiller en vigtig rolle med at gøre det europæiske demokrati mere modstandsdygtigt. En større inddragelse af de lokale og regionale myndigheder og Det Europæiske Regionsudvalg i EU's beslutningsproces kan være med til at bringe EU tættere på borgerne.

Hvad anbefaler RU?

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) støtter videreudviklingen af "nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet", som sikrer, at beslutninger træffes så tæt som muligt på borgerne, og at der løbende føres kontrol med, om handling på EU-niveau er berettiget i lyset af de muligheder, der findes på nationalt, regionalt eller lokalt plan. RU foreslår desuden at gøre inddragelse af borgerne, som konferencen om Europas fremtid skal fremme, til et permanent element, og at samle ekspertise inden for borgerinddragelse gennem et EU-dækkende netværk af regioner og byer.

Hvad gør EU?

Læs mere:  https://futureu.europa.eu/processes/Democracy

Migration

Hvorfor er det vigtigt for EU's regioner og byer?

Migration har haft stor indflydelse på EU's regioner og byer, navnlig dem, der befinder sig i frontlinjen for migrationsstrømmene. Disse regioner og byer er ofte ansvarlige for at modtage og integrere migranter og stille vigtige infrastrukturer og tjenester til rådighed for dem. Desuden har den demografiske situation for alle EU's regioner og byer, herunder dens indvirkning på arbejdsmarkederne og de offentlige tjenester, stor betydning og vil spille en endnu større rolle i de politikker, der føres på lokalt og regionalt plan.

Hvad anbefaler RU?

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) efterlyser en samlet migrationspolitik på EU-plan, som tager hensyn til regionernes og byernes erfaringer og synspunkter i udformningen og gennemførelsen. Den bør tage højde for regionale og lokale input og omfatte integration, retfærdige tilbagesendelsesprocedurer og asylpolitikker, der er i stand til at reagere hensigtsmæssigt på nuværende og fremtidige migrationstendenser. Den er også nødt til at tage hånd om de underliggende årsager til migration for dem, som har brug for humanitær beskyttelse, i samarbejde med oprindelses- og transitlandene, og samtidig beskytte EU’s ydre grænser.

Hvad gør EU?

Læs mere:  https://futureu.europa.eu/processes/Migration

Uddannelse, kultur, ungdom og sport

Hvorfor er det vigtigt for EU's regioner og byer?

Uddannelse, kultur, ungdom og sport opfylder nogle af de væsentlige behov i vores samfund enten ved at tilskynde til økonomisk og social udvikling gennem uddannelse, fremme gensidig forståelse gennem kultur og sport eller skabe et mere demokratisk samfundsliv gennem inddragelse af unge. Regionerne og byerne spiller en vigtig rolle på disse områder, og i mange medlemsstater er de ansvarlige for de relevante infrastrukturer og tjenester. Digitaliseringen af uddannelse og kultur, stor ungdomsarbejdsløshed i visse regioner og forværring af de økonomiske og sociale uligheder er for de lokale og regionale myndigheder nogle af de mest presserende udfordringer forude. Nogle af disse udfordringer og deres regionale dimensioner kan endda blive mere synlige og presserende som følge af covid-19-pandemien.

Hvad anbefaler RU?

Det Europæiske Regionsudvalg rådgiver generelt EU-institutionerne om lovgivning og politikker gennem  udtalelser , der tager hensyn til de lokale og regionale forvaltningers særlige situation og behov. Spørgsmål vedrørende uddannelse, kultur, ungdom og sport håndteres af  Underudvalget for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur (SEDEC) . Det Europæiske Regionsudvalgs politiske prioriteter for 2020-2025 omfatter "at bringe EU tættere på borgerne" og "opbygning af modstandsdygtige regional- og lokalsamfund" som to af tre centrale emner. I sin nylige udtalelse om "Gennemførelse af det europæiske uddannelsesområde frem mod 2025" efterlyser RU en bedre anerkendelse af de regionale behov og til håndtering af de regionale uligheder på uddannelsesområdet.

Hvad gør EU?

Læs mere:  Uddannelse, kultur, ungdom og sport – Konferencen om Europas fremtid (europa.eu)

Arrangementer

Kommende arrangementer

Tidligere arrangementer

Seneste nyt

Multimedier

The future is in your hands

 

Se flere

 • The future is in your hands
  The future is in your hands
 • #TheFutureIsYours: "We need systemic changes to strengthen our health system"
  #TheFutureIsYours: "We need systemic changes to strengthen our health system"
 • #TheFutureIsYours: "I hope my son will harvest the fruits of digitalization"
  #TheFutureIsYours: "I hope my son will harvest the fruits of digitalization"
 • #TheFutureIsYours: "From climate change to migration, we want to make a change"
  #TheFutureIsYours: "From climate change to migration, we want to make a change"
 • #TheFutureIsYours: "Next generations will be even more European"
  #TheFutureIsYours: "Next generations will be even more European"
 • #TheFutureIsYours: "Europe was founded on the values of respect for freedom & equality"
  #TheFutureIsYours: "Europe was founded on the values of respect for freedom & equality"
 • #TheFutureIsYours: "The future of our planet concerns each & every one of us"
  #TheFutureIsYours: "The future of our planet concerns each & every one of us"
 • #TheFutureIsYours: "Today, so many people see their jobs become uncertain"
  #TheFutureIsYours: "Today, so many people see their jobs become uncertain"
 • #TheFutureIsYours: "I want Europe to be a welcoming place"
  #TheFutureIsYours: "I want Europe to be a welcoming place"
 • #TheFutureIsYours: "Today we take peace & justice for granted in Europe"
  #TheFutureIsYours: "Today we take peace & justice for granted in Europe"


Følg os

Kontakt

Direktoratet for Kommunikation – Team for lokale dialoger
Del:
 
Back to top