Den europæiske grænseoverskridende borgeralliance  

Den europæiske grænseoverskridende borgeralliance blev lanceret i 2020. Det er et initiativ, der skal forbedre livet for de europæiske borgere i EU's grænseregioner.

Den europæiske grænseoverskridende borgeralliance har deltagelse af:

  • Det Europæiske Regionsudvalg
  • Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab (AEBR)
  • Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)
  • Central European Service for Cross-border Initiatives (CESCI)
De indre grænseregioner dækker 40 % af EU's område, tegner sig for 30 % af Unionens befolkning (150 mio. mennesker) og huser næsten 2 mio. grænsependlere. Siden oprettelsen af det indre marked og Schengenområdet er der skabt mange nye muligheder i grænseregionerne, og i mange tilfælde er disse regioner ophørt med at være perifere og er blevet til vækstområder.

Udfordringerne ved at bo i en grænseregion

Der er imidlertid stadig mange hindringer. Borgere i grænseregioner støder fortsat på vanskeligheder i deres dagligdag, hvad enten det drejer sig om jobsøgning, adgang til sundhedsydelser, pendlertrafik i hverdagen eller overvindelse af administrative forhindringer. På samme måde står virksomhederne over for hindringer, der hæmmer deres vækst, og de lokale og regionale myndigheder står over for udfordringer med at etablere et tættere grænseoverskridende samarbejde, f.eks. vedrørende grænseoverskridende offentlige tjenester.

Disse udfordringer blev endnu tydeligere under covid-19-krisen, hvor grænserne efter flere årtier med fri bevægelighed blev lukket i løbet af en nat, hvilket resulterede i enorme negative økonomiske og sociale konsekvenser for borgere og virksomheder i grænseregioner. Det er derfor afgørende at overvinde disse hindringer for at kunne mobilisere de muligheder, som åbne grænser giver borgere og virksomheder, og for at træffe de nødvendige foranstaltninger til at opnå og opretholde dette, selv i en krisesituation.

Øget samarbejde

Til gengæld skal det bemærkes, at krisen også tilskyndede til flere former for samarbejde og afslørede indbyrdes afhængighed på tværs af grænserne og solidaritet, som nu skal organiseres og styrkes gennem europæiske og nationale offentlige politikker under fuld hensyntagen til de særlige forhold i de grænseoverskridende regioner.

Erklæring og resolutionen om fremtiden for grænseoverskridende samarbejde​

Til høj​re kan du læse den europæiske grænseoverskridende borgeralliances erklæring Grænseoverskridende regioner i centrum for morgendagens Europa, som førte til vedtagelsen af resolutionen om en vision for Europa: Fremtiden for det grænseoverskridende samarbejde på RU's plenarforsamling den 1. juli 2021.

Denne resolution er et resultat af en lang række drøftelser, høringer af interessenter og offentlige høringer, som fandt sted mellem juli 2020 og juli 2021, og den skitserer konkrete forslag fra alliancen og RU med henblik på konferencen om Europas fremtid.


Share: