Aktindsigt  

I Amsterdamtraktaten blev der indføjet en ny artikel 255, som giver borgerne aktindsigt i dokumenter fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Disse tre institutioner vedtog forordning (EF) 1049/2001 om offentlig aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter og anmodede derefter i en fælles erklæring de andre EU-agenturer og -organer om at vedtage tilsvarende regler på området.

I vores udvalg har denne anmodning ført til en ny politik for aktindsigt, og dermed er der indført maksimal åbenhed i vores arbejde. Denne åbenhed giver uden tvivl mulighed for større offentlig deltagelse i EU's beslutningsproces og bidrager til at styrke principperne om demokrati og grundlæggende rettigheder som defineret i artikel 6 i EU-traktaten og i EU's charter om grundlæggende rettigheder.

I Lissabontraktaten (2009) blev borgernes aktindsigt, som nu er knæsat i artikel 15, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), formelt udstrakt til at omfatte alle institutioner, organer og agenturer i Den Europæiske Union.

Kontaktpersoner:

Kontoret for åbenhed og aktindsigt står til rådighed med svar på spørgsmål og kan bistå dig i forbindelse med søgninger.

Du er meget velkommen til at kontakte os!

Postadresse:

Det Europæiske Regionsudvalg
Arkivtjenesten (kontor JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel

Share: