Vigtig juridisk meddelelse  

Oplysningerne på dette websted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse, en meddelelse om ophavsret og regler vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

Det Europæiske Regionsudvalg vil med dette websted give offentligheden bedre adgang til oplysninger om sine initiativer og EU's politik i almindelighed. Vi tilstræber, at oplysningerne er ajourførte og korrekte. Hvis vi bliver gjort opmærksom på fejl, søger vi at rette vi dem.

Det Europæiske Regionsudvalg påtager sig imidlertid intet som helst ansvar for oplysningerne på dette websted.

Disse oplysninger er:

 • af generel karakter og er ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson eller enhed
 • ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller ajourførte
 • undertiden knyttet til eksterne websteder, som udvalget ikke har kontrol over, og som det ikke påtager sig noget ansvar for
 • ikke professionel eller juridisk rådgivning (hvis du har behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til en specialist på det pågældende område).

Bemærk, at det ikke kan garanteres, at et dokument, som er tilgængeligt online, er en nøjagtig gengivelse af en officielt vedtaget tekst. Kun EU-lovgivning, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, kan anses for autentisk.

Vi tilstræber så vidt muligt at minimere forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer. Dog kan visse data eller andre oplysninger på webstedet være blevet skabt eller struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie, og vi kan ikke garantere, at vores tjeneste ikke afbrydes eller på anden vis påvirkes af sådanne problemer. Det Europæiske Regionsudvalg påtager sig intet ansvar for problemer, der måtte opstå som følge af brugen af dette websted eller andre tilknyttede eksterne websteder.

Hensigten med denne erklæring om ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse Det Europæiske Regionsudvalgs ansvar på en måde, der strider med eventuelle krav ifølge gældende national ret, eller at udelukke udvalgets ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge national ret.

Meddelelse om ophavsret

© Den Europæiske Union, 1995-2022

Gengivelse er tilladt med kildeangivelse, medmindre andet er anført.

Når der kræves forudgående tilladelse til gengivelse eller brug af tekst- og multimediesekvenser (lyd, billeder, software osv.), erstatter en sådan tilladelse ovenstående generelle tilladelse og skal klart anføre eventuelle begrænsninger i brugen.

Politik for adfærd på sociale medier (SoMe)

Vi er på de sociale medier!
Det Europæiske Regionsudvalg tilbyder en platform med fokus på regioner og byer i EU og har en SoMe-tilstedeværelse, der omfatter Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram og YouTube. Vi hilser alle politiske synspunkter, tanker og ideer velkommen og opfordrer dig til at deltage i vores onlinediskussioner. Du er velkommen til at kommentere og dele vores indhold.

Principper
Vi opfordrer dig til at respektere de grundlæggende principper for god opførsel. Vi accepterer ikke krænkende kommentarer eller fornærmende og upassende sprogbrug. Vi beder dig udvise respekt for andre brugere og de grundlæggende principper, som vi alle er fælles om. Vi siger nej til racisme, nej til fremmedhad og nej til forskelsbehandling baseret på religion, etnisk oprindelse, køn eller seksuel orientering. Vi accepterer ikke opfordringer til vold og hadefuld tale. Vores regler forbyder endvidere kommentarer, der er injurierende eller ulovlige, eller som omfatter krænkelser af ophavsrettigheder. Vi vil slette disse typer af kommentarer og forbeholder os ret til at udelukke brugere, der gentagne gange anvender krænkende sprogbrug, samt dem, der udgiver sig for offentlige personer eller anvender falske konti. Vi forbeholder os ret til at slette opslag, der er alt for repetitive, usædvanlig lange eller forstyrrende for brugerne, samt uopfordret reklame, da det kan opfattes som spam. Vi opfordrer dig til at poste kommentarer, der holder sig til emnet og bidrager til den løbende debat.

Styring
I Det Europæiske Regionsudvalg er det afdelingen for sociale og digitale medier samt publikationer, der har ansvaret for disse SoMe-platforme med indholdsmæssig støtte fra kolleger fra andre afdelinger. De konti, som vi følger, indikerer ikke, at vi bakker op om disse konti eller det indhold, der deles på dem. Vi benytter et antal eksisterende og nye hashtags (#) med henblik på at gå ind i gruppediskussioner og gøre det muligt for os at deltage i relevante debatter. Imidlertid påtager vi os intet ansvar for indhold under disse hashtags, som ikke er udviklet af os.
Hvis vi bliver gjort opmærksom på fejl, søger vi at rette vi dem. Vi påtager os intet ansvar for tredjeparters eller eksterne websteders indhold og aktiviteter.
Vi tilstræber at besvare så mange spørgsmål som muligt, så hurtigt vi kan. Har vi overset dit? Så lad os det vide på nedenstående e-mailadresse.

Fotos
Den Europæiske Union har ophavsretten til alle de billeder, der offentliggøres på vores kanaler, medmindre andet er angivet. Billeder, der er mærket "©European Union", kan frit anvendes med kildeangivelse. De må ikke anvendes kommercielt eller på stødende måde. Vi gør vores bedste for at sikre, at alt indhold, der posteres på vores kanaler, er i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse (EU). Hvis du imidlertid mener, at din ret til et privatliv eller dine intellektuelle ejendomsrettigheder er blevet krænket, bedes du kontakte os pr. e-mail.

Personoplysninger
Vi indsamler aggregerede data om vores brugere på SoMe-platforme til statistiske formål. Vi benytter Talkwalker til at indsamle og visualisere de aggregerede data til statistiske undersøgelser, og vi behandler under ingen omstændigheder personlige oplysninger om vores følgere. Dataindsamlingen er omfattet af de enkelte SoMe-platformes brugerbetingelser og licensaftaler.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
socialmedia@cor.europa.eu
Opdateret i juni 2019

Beskyttelse af personoplysninger

EU har indført en politik for beskyttelse af privatlivets fred. Politikken for beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF.

Denne generelle politik omfatter alle EU-institutionernes websteder på europa.eu-domænet.

Selv om du kan browse rundt på de fleste af disse websteder uden at angive oplysninger om dig selv, kræves der i nogle tilfælde personoplysninger, for at du kan få adgang til de ønskede e‑tjenester.

På de websteder, hvor der kræves sådanne oplysninger, behandles oplysningerne i overensstemmelse med den politik, der er beskrevet i ovennævnte forordning, og der gives i de enkelte websteders erklæringer om beskyttelse af privatlivets fred information om, hvordan dine oplysninger anvendes.

I den forbindelse gælder følgende:

 • For hver enkelt e-tjeneste afgør en registeransvarlig, til hvilket formål og på hvilken måde der må foretages behandling af personoplysninger, og han kontrollerer, at den pågældende e-tjeneste er i overensstemmelse med politikken om beskyttelse af privatlivets fred.
 • Inden for hver enkelt institution sikrer en databeskyttelsesansvarlig, at forordningens bestemmelser anvendes, og rådgiver de registeransvarlige om, hvordan de opfylder deres forpligtelser (se forordningens artikel 43-45).
 • For alle EU-institutionerne fungerer den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse som en uafhængig kontrolmyndighed (se forordningens artikel 52-60).

EU-institutionernes websteder på europa.eu-domænet indeholder links til andre websteder uden for dette domæne. Da disse websteder ikke kontrolleres af EU, anbefaler vi, at du tjekker deres politik for beskyttelse af privatlivets fred.

Hvad er en e-tjeneste?

En e-tjeneste på EUROPA er en tjeneste eller en ressource, som stilles til rådighed på internettet for at forbedre kommunikationen mellem borgerne og virksomhederne på den ene side og EU‑institutionerne på den anden side.

Der tilbydes eller vil blive tilbudt tre former for e-tjenester på EUROPA:

 • Informationstjenester, som giver borgerne, medierne, erhvervslivet, myndighederne og andre beslutningstagere en let og effektiv adgang til information og dermed skaber større gennemsigtighed og forbedrer kendskabet til EU's politikker og aktiviteter
 • Interaktive kommunikationstjenester, som gør det muligt at skabe bedre kontakt med borgerne, virksomhederne, civilsamfundet og de offentlige aktører og dermed letter den politiske høringsproces og giver mulighed for at give feedback og påvirke EU's politikker, aktiviteter og tjenester
 • Transaktionstjenester, som giver adgang til visse basale former for transaktioner med EU, f.eks. offentlige indkøb, finansielle transaktioner, ansættelse, tilmelding til arrangementer, erhvervelse eller køb af dokumenter osv.

Information, der indgår i specifik erklæring om beskyttelse af privatlivets fred

En specifik erklæring om beskyttelse af privatlivets fred vil indeholde følgende informationer om brug af dine data:

 • Hvilke oplysninger der indsamles, til hvilket formål og på hvilken måde. EU indsamler udelukkende personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde et bestemt formål. Oplysningerne vil ikke blive genanvendt til andre formål, der er uforenelige med dette.
 • Hvem oplysningerne videregives til. EU videregiver kun oplysninger til tredjemand, hvis det er nødvendigt for at opfylde det formål, der er beskrevet ovenfor, og til de nævnte (kategorier af) modtagere. EU videregiver ikke personoplysninger til brug for individuel markedsføring.
 • Hvordan du kan få adgang til dine oplysninger, kontrollere, at de er korrekte, og om nødvendigt få dem berigtiget. Som registreret har du også ret til af vægtige legitime grunde at gøre indsigelser mod, at dine persondata gøres til genstand for behandling, undtagen hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse eller af hensyn til overholdelsen af en kontrakt, som du er part i, eller hvis personoplysningerne skal bruges til et formål, som du udtrykkeligt har givet dit samtykke til.
 • Hvor længe oplysningerne opbevares. EU opbevarer kun oplysningerne, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen eller behandlingen.
 • Hvilke sikkerhedsforanstaltninger der træffes for at beskytte oplysningerne mod eventuel misbrug eller uberettiget adgang.
 • Hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller klager.

Hvordan håndterer vi e-mails, som du sender os?

Mange websteder på Europa har en "kontakt"-knap, som aktiverer dit e-mailprogram og opfordrer dig til at sende dine kommentarer til en specifik funktionel postkasse.

Når du sender en sådan e-mail, registreres kun de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne svare. Hvis postkassens ansvarlige ikke kan besvare dit spørgsmål, sendes din e-mail videre til en anden tjeneste. Du orienteres pr. e-mail om, hvilken tjeneste dit spørgsmål sendes til.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af din e-mail og personoplysninger i tilknytning hertil, kan du anføre disse i din meddelelse.

Del: