Vigtig juridisk meddelelse 

Oplysningerne på dette websted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse, en meddelelse om ophavsret og regler vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

Indhold

Ansvarsfraskrivelse

Det Europæiske Regionsudvalg vil med dette websted give offentligheden bedre adgang til oplysninger om sine initiativer og EU's politik i almindelighed. Vi tilstræber, at oplysningerne er ajourførte og korrekte. Hvis vi bliver gjort opmærksom på fejl, søger vi at rette vi dem.

Det Europæiske Regionsudvalg påtager sig imidlertid intet som helst ansvar for oplysningerne på dette websted.

Disse oplysninger er:

 • af generel karakter og er ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson eller enhed
 • ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller ajourførte
 • undertiden knyttet til eksterne websteder, som udvalget ikke har kontrol over, og som det ikke påtager sig noget ansvar for
 • ikke professionel eller juridisk rådgivning (hvis du har behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til en specialist på det pågældende område).

Bemærk, at det ikke kan garanteres, at et dokument, som er tilgængeligt online, er en nøjagtig gengivelse af en officielt vedtaget tekst. Kun EU-lovgivning, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, kan anses for autentisk.

Vi tilstræber så vidt muligt at minimere forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer. Dog kan visse data eller andre oplysninger på webstedet være blevet skabt eller struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie, og vi kan ikke garantere, at vores tjeneste ikke afbrydes eller på anden vis påvirkes af sådanne problemer. Det Europæiske Regionsudvalg påtager sig intet ansvar for problemer, der måtte opstå som følge af brugen af dette websted eller andre tilknyttede eksterne websteder.

Hensigten med denne erklæring om ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse Det Europæiske Regionsudvalgs ansvar på en måde, der strider med eventuelle krav ifølge gældende national ret, eller at udelukke udvalgets ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge national ret.

Meddelelse om ophavsret

© Den Europæiske Union, 1995-2022

Gengivelse er tilladt med kildeangivelse, medmindre andet er anført.

Når der kræves forudgående tilladelse til gengivelse eller brug af tekst- og multimediesekvenser (lyd, billeder, software osv.), erstatter en sådan tilladelse ovenstående generelle tilladelse og skal klart anføre eventuelle begrænsninger i brugen.

Politik for adfærd på sociale medier (SoMe)

Vi er på de sociale medier!
Det Europæiske Regionsudvalg tilbyder en platform med fokus på regioner og byer i EU og har en SoMe-tilstedeværelse, der omfatter Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram og YouTube. Vi hilser alle politiske synspunkter, tanker og ideer velkommen og opfordrer dig til at deltage i vores onlinediskussioner. Du er velkommen til at kommentere og dele vores indhold.

Principper
Vi opfordrer dig til at respektere de grundlæggende principper for god opførsel. Vi accepterer ikke krænkende kommentarer eller fornærmende og upassende sprogbrug. Vi beder dig udvise respekt for andre brugere og de grundlæggende principper, som vi alle er fælles om. Vi siger nej til racisme, nej til fremmedhad og nej til forskelsbehandling baseret på religion, etnisk oprindelse, køn eller seksuel orientering. Vi accepterer ikke opfordringer til vold og hadefuld tale. Vores regler forbyder endvidere kommentarer, der er injurierende eller ulovlige, eller som omfatter krænkelser af ophavsrettigheder. Vi vil slette disse typer af kommentarer og forbeholder os ret til at udelukke brugere, der gentagne gange anvender krænkende sprogbrug, samt dem, der udgiver sig for offentlige personer eller anvender falske konti. Vi forbeholder os ret til at slette opslag, der er alt for repetitive, usædvanlig lange eller forstyrrende for brugerne, samt uopfordret reklame, da det kan opfattes som spam. Vi opfordrer dig til at poste kommentarer, der holder sig til emnet og bidrager til den løbende debat.

Styring
I Det Europæiske Regionsudvalg er det afdelingen for sociale og digitale medier samt publikationer, der har ansvaret for disse SoMe-platforme med indholdsmæssig støtte fra kolleger fra andre afdelinger. De konti, som vi følger, indikerer ikke, at vi bakker op om disse konti eller det indhold, der deles på dem. Vi benytter et antal eksisterende og nye hashtags (#) med henblik på at gå ind i gruppediskussioner og gøre det muligt for os at deltage i relevante debatter. Imidlertid påtager vi os intet ansvar for indhold under disse hashtags, som ikke er udviklet af os.
Hvis vi bliver gjort opmærksom på fejl, søger vi at rette vi dem. Vi påtager os intet ansvar for tredjeparters eller eksterne websteders indhold og aktiviteter.
Vi tilstræber at besvare så mange spørgsmål som muligt, så hurtigt vi kan. Har vi overset dit? Så lad os det vide på nedenstående e-mailadresse.

Fotos
Den Europæiske Union har ophavsretten til alle de billeder, der offentliggøres på vores kanaler, medmindre andet er angivet. Billeder, der er mærket "©European Union", kan frit anvendes med kildeangivelse. De må ikke anvendes kommercielt eller på stødende måde. Vi gør vores bedste for at sikre, at alt indhold, der posteres på vores kanaler, er i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse (EU). Hvis du imidlertid mener, at din ret til et privatliv eller dine intellektuelle ejendomsrettigheder er blevet krænket, bedes du kontakte os pr. e-mail.

Personoplysninger
Vi indsamler aggregerede data om vores brugere på SoMe-platforme til statistiske formål. Vi benytter Talkwalker til at indsamle og visualisere de aggregerede data til statistiske undersøgelser, og vi behandler under ingen omstændigheder personlige oplysninger om vores følgere. Dataindsamlingen er omfattet af de enkelte SoMe-platformes brugerbetingelser og licensaftaler.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
socialmedia@cor.europa.eu
Opdateret i juni 2019

Beskyttelse af personoplysninger

EU har indført en politik for beskyttelse af privatlivets fred. Politikken for beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF.

Denne generelle politik omfatter alle EU-institutionernes websteder på europa.eu-domænet.

Selv om du kan browse rundt på de fleste af disse websteder uden at angive oplysninger om dig selv, kræves der i nogle tilfælde personoplysninger, for at du kan få adgang til de ønskede e‑tjenester.

På de websteder, hvor der kræves sådanne oplysninger, behandles oplysningerne i overensstemmelse med den politik, der er beskrevet i ovennævnte forordning, og der gives i de enkelte websteders erklæringer om beskyttelse af privatlivets fred information om, hvordan dine oplysninger anvendes.

I den forbindelse gælder følgende:

 • For hver enkelt e-tjeneste afgør en registeransvarlig, til hvilket formål og på hvilken måde der må foretages behandling af personoplysninger, og han kontrollerer, at den pågældende e-tjeneste er i overensstemmelse med politikken om beskyttelse af privatlivets fred.
 • Inden for hver enkelt institution sikrer en databeskyttelsesansvarlig, at forordningens bestemmelser anvendes, og rådgiver de registeransvarlige om, hvordan de opfylder deres forpligtelser (se forordningens artikel 43-45).
 • For alle EU-institutionerne fungerer den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse som en uafhængig kontrolmyndighed (se forordningens artikel 52-60).

EU-institutionernes websteder på europa.eu-domænet indeholder links til andre websteder uden for dette domæne. Da disse websteder ikke kontrolleres af EU, anbefaler vi, at du tjekker deres politik for beskyttelse af privatlivets fred.

Hvad er en e-tjeneste?

En e-tjeneste på EUROPA er en tjeneste eller en ressource, som stilles til rådighed på internettet for at forbedre kommunikationen mellem borgerne og virksomhederne på den ene side og EU‑institutionerne på den anden side.

Der tilbydes eller vil blive tilbudt tre former for e-tjenester på EUROPA:

 • Informationstjenester, som giver borgerne, medierne, erhvervslivet, myndighederne og andre beslutningstagere en let og effektiv adgang til information og dermed skaber større gennemsigtighed og forbedrer kendskabet til EU's politikker og aktiviteter
 • Interaktive kommunikationstjenester, som gør det muligt at skabe bedre kontakt med borgerne, virksomhederne, civilsamfundet og de offentlige aktører og dermed letter den politiske høringsproces og giver mulighed for at give feedback og påvirke EU's politikker, aktiviteter og tjenester
 • Transaktionstjenester, som giver adgang til visse basale former for transaktioner med EU, f.eks. offentlige indkøb, finansielle transaktioner, ansættelse, tilmelding til arrangementer, erhvervelse eller køb af dokumenter osv.

Information, der indgår i specifik erklæring om beskyttelse af privatlivets fred

En specifik erklæring om beskyttelse af privatlivets fred vil indeholde følgende informationer om brug af dine data:

 • Hvilke oplysninger der indsamles, til hvilket formål og på hvilken måde. EU indsamler udelukkende personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde et bestemt formål. Oplysningerne vil ikke blive genanvendt til andre formål, der er uforenelige med dette.
 • Hvem oplysningerne videregives til. EU videregiver kun oplysninger til tredjemand, hvis det er nødvendigt for at opfylde det formål, der er beskrevet ovenfor, og til de nævnte (kategorier af) modtagere. EU videregiver ikke personoplysninger til brug for individuel markedsføring.
 • Hvordan du kan få adgang til dine oplysninger, kontrollere, at de er korrekte, og om nødvendigt få dem berigtiget. Som registreret har du også ret til af vægtige legitime grunde at gøre indsigelser mod, at dine persondata gøres til genstand for behandling, undtagen hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse eller af hensyn til overholdelsen af en kontrakt, som du er part i, eller hvis personoplysningerne skal bruges til et formål, som du udtrykkeligt har givet dit samtykke til.
 • Hvor længe oplysningerne opbevares. EU opbevarer kun oplysningerne, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen eller behandlingen.
 • Hvilke sikkerhedsforanstaltninger der træffes for at beskytte oplysningerne mod eventuel misbrug eller uberettiget adgang.
 • Hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller klager.

Hvordan håndterer vi e-mails, som du sender os?

Mange websteder på Europa har en "kontakt"-knap, som aktiverer dit e-mailprogram og opfordrer dig til at sende dine kommentarer til en specifik funktionel postkasse.

Når du sender en sådan e-mail, registreres kun de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne svare. Hvis postkassens ansvarlige ikke kan besvare dit spørgsmål, sendes din e-mail videre til en anden tjeneste. Du orienteres pr. e-mail om, hvilken tjeneste dit spørgsmål sendes til.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af din e-mail og personoplysninger i tilknytning hertil, kan du anføre disse i din meddelelse.

Dokumenter

 • Privacy statement (Recording of the Bureau, Plenary session and the Conference of Presidents)

 • Privacy statement (Recording of external meetings of the Bureau)

 • Akkreditering databeskyttelseserklæring

  Tilgængelige sprog (22)
  1. български(86.91 KB - DOCX)Download
   Декларация за поверителност
  2. Čeština(138.95 KB - DOCX)Download
   PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: AKREDITACE
  3. dansk(96.27 KB - DOCX)Download
   Akkreditering databeskyttelseserklæring
  4. Deutsch(93.86 KB - DOCX)Download
   DATENSCHUTZERKLÄRUNG: AKKREDITIERUNG
  5. eesti(99.52 KB - DOCX)Download
   ISIKUANDMETE KAITSE AVALDUS: KÜLASTAJATE AKREDITEERIMINE
  6. ελληνικά(98.03 KB - DOCX)Download
   Δήλωση απορρήτου σχετικά με τη διαπίστευση
  7. English(94.87 KB - DOCX)Download
   Accreditation privacy statement
  8. español(92.57 KB - DOCX)Download
   Declaración de confidencialidad: acreditación de visitantes
  9. français(90.05 KB - DOCX)Download
   Déclaration de confidentialité - accréditation des visiteurs
  10. hrvatski(92.85 KB - DOCX)Download
   Accreditation privacy statement
  11. italiano(88.39 KB - DOCX)Download
   Accreditamento dati personali
  12. latviešu(92.87 KB - DOCX)Download
   Paziņojums par privātumu: apmeklētāju akreditācija
  13. lietuvių(95.02 KB - DOCX)Download
   Accreditation privacy statement
  14. magyar(89.67 KB - DOCX)Download
   Akkreditáció adatvédelmi nyilatkozat
  15. Malti(85.5 KB - DOCX)Download
   STQARRIJA TA PRIVATEZZA:AKKREDITAZZJONI
  16. Nederlands(86.93 KB - DOCX)Download
   Privacyverklaring_accreditatie
  17. polski(143.33 KB - DOCX)Download
   Oświadczenie o ochronie prywatności_Akredytacja
  18. português(94.99 KB - DOCX)Download
   Declaração de privacidade_Acreditação
  19. română(81.7 KB - DOCX)Download
   DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE
  20. slovenčina(85.67 KB - DOCX)Download
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov_Akreditácia
  21. slovenščina(73.61 KB - DOCX)Download
   Izjava o varstvu osebnih podatkov: Akreditacija za obiskovalce
  22. suomi(80.68 KB - DOCX)Download
   Tietosuojaseloste_Akkreditointi
  23. svenska(90.34 KB - DOCX)Download
   Ackreditering av besökare
  Mangler det sprog, du søger, på listen?Find ud af, hvorfor.
 • videoovervågningspolitik

  Tilgængelige sprog (22)
  1. български(89.03 KB - DOCX)Download
   Политика на видеонаблюдение
  2. Čeština(92.96 KB - DOCX)Download
   Prohlášení o ochraně osobních údajů získaných kamerovým dohledem
  3. dansk(91.42 KB - DOCX)Download
   videoovervågningspolitik
  4. Deutsch(93.97 KB - DOCX)Download
   Datenschutzerklärung: Videoüberwachung
  5. eesti(101.11 KB - DOCX)Download
   Isikuandmete kaitse avaldus: videovalve
  6. ελληνικά(98.95 KB - DOCX)Download
   Δήλωση περί απορρήτου: βιντεοεπιτήρηση
  7. English(69.39 KB - DOCX)Download
   Video surveillance policy
  8. español(100.32 KB - DOCX)Download
   Videovigilancia
  9. français(95.12 KB - DOCX)Download
   Déclaration de confidentialité - vidéosurveillance
  10. hrvatski(97.59 KB - DOCX)Download
   Izjava o zaštiti osobnih podataka: videonadzor
  11. italiano(94.57 KB - DOCX)Download
   videosorveglianza
  12. latviešu(89.63 KB - DOCX)Download
   Videonovērošanas politika
  13. lietuvių(91.02 KB - DOCX)Download
   Pareiškimas dėl privatumo: stebėjimas vaizdo kameromis
  14. magyar(94.33 KB - DOCX)Download
   Adatvédelmi nyilatkozat: videokamerás megfigyelés
  15. Malti(96.27 KB - DOCX)Download
   Stqarrija ta privatezza: sorveljanza bil-video
  16. Nederlands(94.7 KB - DOCX)Download
   Privacyverklaring: videobewaking
  17. polski(96.93 KB - DOCX)Download
   Oświadczenie o ochronie prywatności monitoring wizyjny
  18. português(92.66 KB - DOCX)Download
   Declaração de privacidade_Acreditação
  19. română(98.01 KB - DOCX)Download
   supravegherea video
  20. slovenčina(85.66 KB - DOCX)Download
   Pravidlá monitorovania kamerovým systémom
  21. slovenščina(73.13 KB - DOCX)Download
   Izjava o varstvu osebnih podatkov: videonadzor
  22. suomi(99.44 KB - DOCX)Download
   Tietosuojaseloste: videovalvonta
  23. svenska(93.45 KB - DOCX)Download
   Videoövervakningspolicy
  Mangler det sprog, du søger, på listen?Find ud af, hvorfor.
 • Databeskyttelseserklæring: database til forvaltning af kontakter

  Tilgængelige sprog (22)
  1. български(52.27 KB - DOCX)Download
   Декларация за поверителност: База данни за управление на контактите
  2. Čeština(69.32 KB - DOCX)Download
   Prohlášení o ochraně osobních údajů: databáze pro správu kontaktů
  3. dansk(79.54 KB - DOCX)Download
   Databeskyttelseserklæring: database til forvaltning af kontakter
  4. Deutsch(67.12 KB - DOCX)Download
   Datenschutzerklärung: Datenbank für die Kontaktverwaltung
  5. eesti(87.11 KB - DOCX)Download
   Isikuandmete kaitse avaldus: kontaktihalduse andmebaas
  6. ελληνικά(72.11 KB - DOCX)Download
   Δήλωση περί απορρήτου: Βάση δεδομένων διαχείρισης επαφών
  7. English(87.82 KB - DOCX)Download
   Privacy statement: Contact Management Database
  8. español(66.33 KB - DOCX)Download
   Declaración de confidencialidad: base de datos de gestión de contactos
  9. français(65.67 KB - DOCX)Download
   Déclaration de confidentialité: Base de donnée de gestion des contacts
  10. hrvatski(65.07 KB - DOCX)Download
   Izjava o zaštiti osobnih podataka: Baza podataka za upravljanje kontaktima
  11. italiano(70.69 KB - DOCX)Download
   Informativa sulla protezione dei dati personali: banca dati per la gestione dei contatti
  12. latviešu(70.87 KB - DOCX)Download
   Paziņojums par privātumu: kontaktinformācijas pārvaldības datubāze
  13. lietuvių(116.06 KB - DOCX)Download
   Pareiškimas dėl privatumo: kontaktų valdymo duomenų bazė
  14. magyar(65.9 KB - DOCX)Download
   Adatvédelmi nyilatkozat: kapcsolatkezelési adatbázis
  15. Malti(76.89 KB - DOCX)Download
   Stqarrija ta Privatezza: Bażi ta Data ta Ġestjoni tal-Kuntatti
  16. Nederlands(72.08 KB - DOCX)Download
   Privacyverklaring: gegevensbank voor het beheer van contacten
  17. polski(118.14 KB - DOCX)Download
   Oświadczenie o ochronie prywatności: Baza danych do zarządzania kontaktami
  18. português(72.95 KB - DOCX)Download
   Declaração de privacidade: base de dados de gestão de contactos
  19. română(67.73 KB - DOCX)Download
   Declarație de confidențialitate: baza de date pentru gestionarea datelor de contact
  20. slovenčina(66.41 KB - DOCX)Download
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: Databáza pre správu kontaktov
  21. slovenščina(65.54 KB - DOCX)Download
   Izjava o varstvu osebnih podatkov - upravljanje zbirke kontaktnih podatkov
  22. suomi(72.51 KB - DOCX)Download
   Tietosuojalauseke: yhteystietojen hallintatietokanta
  23. svenska(68.67 KB - DOCX)Download
   Meddelande om skydd av personuppgifter: kontakthanteringsdatabas
  Mangler det sprog, du søger, på listen?Find ud af, hvorfor.
 • AFGØRELSE nr. 0015/2018 om optagelse af aktiviteter i Det Europæiske Regionsudvalg

  Tilgængelige sprog (23)
  1. български(98.64 KB-DOCX)Download
   РЕШЕНИЕ 0015/2018 относно записването на дейностите на Европейския комитет на регионите
  2. Čeština(151.98 KB-DOCX)Download
   ROZHODNUTÍ č. 0015/2018 o záznamu činností vykonávaných Evropským výborem regionů
  3. Deutsch(90.23 KB-DOCX)Download
   BESCHLUSS Nr. 0015/2018 über die Aufzeichnung von Tätigkeiten des Europäischen Ausschusses der Regionen
  4. ελληνικά(102.82 KB-DOCX)Download
   ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 0015/2018 σχετικά με την εγγραφή των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
  5. English(221.09 KB-PDF)Download
  6. español(95.33 KB-DOCX)Download
   DECISIÓN No 00152018 sobre la grabación de actividades efectuadas por el Comité Europeo de las Regiones
  7. eesti(148.31 KB-DOCX)Download
   Juhatuse otsus nr0015/2018 Euroopa Regioonide Komitee tegevuse salvestamise kohta
  8. suomi(89.59 KB-DOCX)Download
   PÄÄTÖS N:o 0015/2018 Euroopan alueiden komitean toiminnan tallentamisesta
  9. français(225.39 KB-PDF)Download
  10. Gaeilge(86.82 KB-DOCX)Download
   CINNEADH Uimh. 00152018 maidir le taifeadadh gníomhaíochtaí arna ndéanamh ag Coiste Eorpach na Réigiún
  11. hrvatski(90.67 KB-DOCX)Download
   ODLUKA br. 0015/2018 o snimanju aktivnosti Europskog odbora regija
  12. magyar(89.44 KB-DOCX)Download
   0015/2018. sz. HATÁROZAT a Régiók Európai Bizottsága tevékenységeiről történő felvételkészítésről
  13. italiano(99.47 KB-DOCX)Download
   Decisione n. 0015/2018 concernente la registrazione delle attività svolte dal Comitato europeo delle regioni
  14. lietuvių(146.33 KB-DOCX)Download
   SRENDIMAS Nr. 0015/2018 dėl Europos regionų komiteto vykdomos veiklos įrašų
  15. latviešu(89.42 KB-DOCX)Download
   LĒMUMS Nr.0015/2018 par Eiropas Reģionu komitejas rīkoto pasākumu ierakstiem
  16. Malti(96.77 KB-DOCX)Download
   DEĊIŻJONI Nru 0015/2018 dwar ir-reġistrazzjoni ta' attivitajiet imwettqa mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni
  17. Nederlands(94.25 KB-DOCX)Download
   BESLUIT nr. 0015/2018 betreffende het maken van opnamen van activiteiten van het Europees Comité van de Regio's
  18. polski(145.69 KB-DOCX)Download
   DECYZJA nr 0015/2018 w sprawie nagrywania działań podejmowanych przez Europejski Komitet Regionów
  19. português(95.33 KB-DOCX)Download
   DECISÃO n.º 15/2018 sobre a gravação das atividades do Comité das Regiões Europeu
  20. română(100.41 KB-DOCX)Download
   DECIZIA nr. 0015/2018 privind înregistrarea activităților realizate de Comitetul European al Regiunilor
  21. slovenčina(133.5 KB-DOCX)Download
   Rozhodnutie Európskeho výboru regiónov č. 0015/2018 o zaznamenávaní činností Európskeho výboru regiónov
  22. slovenščina(87.75 KB-DOCX)Download
   SKLEP št. 0015/2018 o snemanju dejavnosti Evropskega odbora regij
  23. svenska(95.76 KB-DOCX)Download
   BESLUT nr 00152018 om ljud- eller bildupptagning av Europeiska regionkommitténs aktiviteter
  Mangler det sprog, du søger, på listen?  Find ud af, hvorfor.
 • Privacy statement Network for former members

Del:
 
Back to top