Vigtig juridisk meddelelse  

Søgning på eller brug af dette websted indebærer fuld accept af nedenstående generelle betingelser.

Ansvarsfraskrivelse

Regionsudvalget (RU) vil med dette websted give offentligheden bedre adgang til oplysninger om sine initiativer og EU's politik i almindelighed. Vi tilstræber, at oplysningerne er ajourførte og korrekte. Hvis vi bliver gjort opmærksom på fejl, retter vi dem.

RU påtager sig imidlertid intet ansvar for oplysningerne på dette websted.

Disse oplysninger er:

af generel karakter og er ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson eller enhed

ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller ajourførte

undertiden knyttet til eksterne websteder, som RU ikke har kontrol med, og som udvalget ikke påtager sig noget ansvar for

ikke professionel eller juridisk rådgivning (hvis du har behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til en specialist på det pågældende område).

Bemærk, at det ikke kan garanteres, at et dokument, som er tilgængeligt online, er en nøjagtig gengivelse af en officielt vedtaget tekst. Kun de officielle dokumenter, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, anses for retsgyldige.

Vi tilstræber så vidt muligt at minimere forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer. Dog kan visse data eller andre oplysninger på webstedet være blevet skabt eller struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie, og vi kan ikke garantere, at vores tjeneste ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af sådanne problemer. RU påtager sig intet ansvar for ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af dette websted eller andre tilknyttede eksterne websteder.

Hensigten med denne erklæring om ansvarsfraskrivelse er ikke at begrænse RU's ansvar i henhold til artikel 340 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Meddelelse om ophavsret

Dette websted indeholder tekst- og multimediemateriale såsom tekster, tegninger, grafik, logoer, ikoner, billeder, lyd- og videoklip, fotos, programmer og den anvendte teknologi, som er beskyttet af de gældende nationale og internationale regler om intellektuel ejendomsret.

Den Europæiske Union repræsenteret ved Regionsudvalget og/eller det pågældende tekst- og multimediemateriales ophavsmænd og rettighedshavere har eksklusiv ejendomsret over dette materiale. Indehaverne af de intellektuelle ejendomsrettigheder giver afkald på deres ret til at lade deres navn eller andre oplysninger fremgå af det materiale, de stiller til rådighed for dette websted.

Brugeren forpligter sig til at respektere de intellektuelle ejendomsrettigheder, der indehaves af Den Europæiske Union og tredjeparter, uden at dette dog tilsidesætter de rettigheder og undtagelser, der måtte følge af eventuelle bindende bestemmelser.

Som hovedregel er det tilladt at anvende (gengivelse eller brug af) tekst- og multimediemateriale, som tilhører Den Europæiske Union (identificeret ved teksten '© Den Europæiske Union, [årstal] – Kilde: RU' eller '© Den Europæiske Union, [årstal] – RU' ) eller tredjeparter (© Ekstern kilde, [årstal]), og som Den Europæiske Union har brugsrettighederne til, hvis det sker til personligt brug eller til ikkekommerciel eller kommerciel videreformidling, forudsat at hele materialet gengives samlet, og at det sker med kildeangivelse. Anvendelse af visse oplysninger kan imidlertid i nogle tilfælde være underlagt forskellige betingelser. Såfremt dette er tilfældet, er der i tilknytning til det pågældende materiale nævnt de specifikke betingelser, der gælder for det.

Enhver delvis gengivelse af oplysninger eller multimediemateriale fra dette websted skal også angive URL-adressen for hele dokumentet/posten eller den webside, hvorfra det stammer.

Brugeren forpligter sig til at undlade at slette eller ændre oplysningerne om ophavsmanden eller kildeteksten og til ikke at forsøge at omgå de tekniske foranstaltninger til beskyttelse af dokumenter og multimediemateriale såsom restriktioner for muligheden for at printe eller downloade og synlige eller usynlige markeringer. Overtrædelse heraf kan føre til civil- eller strafferetlig retsforfølgning.

Oversættelse af tekster eller dokumenter til andre sprog end de officielle sprogversioner, der findes på webstedet, er tilladt på betingelse af, at det sker med behørig kildeangivelse på en passende, fremtrædende plads, og efterfølges af en passende ansvarsfraskrivelse. Begge skal være oversat til det pågældende sprog:

'Oversat fra den originale [angiv sproget] version, offentliggjort af Den Europæiske Union på følgende websted [angiv URL-adressen]: '© Den Europæiske Union, [årstal] – Kilde: Regionsudvalget' eller '© Den Europæiske Union, [årstal] – RU', [navnet på indehaveren af de intellektuelle ejendomsrettigheder til oversættelsen] påtager sig det fulde ansvar for oversættelsen til [angiv målsproget]'.

Hvis der er tvivl om rettighedshavernes identitet eller betingelserne for anvendelse af det specifikke materiale, kan der sendes en forespørgsel til webmasteren.

Trods omfattende undersøgelser kan det forekomme, at RU ikke har været i stand til at identificere visse ophavsmænd eller rettighedshavere til dokumenter på webstedet. Hvis du er en sådan rettighedshaver, eller hvis du har identificeret en sådan rettighedshaver, eller hvis vi har begået en fejl, vil vi være taknemmelige, hvis du kontakter webmasteren.

Anvendelse af RU's logoer

RU's logoer må ikke anvendes uden forudgående samtykke fra Regionsudvalget.

Beskyttelse af personoplysninger

RU gør sig stor umage for at respektere privatlivets fred. Politikken for beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000.

Selv om man kan browse rundt på det meste af dette websted uden at angive oplysninger om sig selv, kræves der i nogle tilfælde personoplysninger, for at man kan få adgang til de ønskede e-tjenester.

I den forbindelse gælder følgende:

RU indsamler kun personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde et præcist formål, der er angivet af den registeransvarlige for hver onlinetjeneste. Oplysningerne vil ikke senere blive anvendt til et formål, der er uforeneligt med det oprindelige formål.

RU videregiver kun oplysninger til tredjemand, hvis det er nødvendigt for de angivne formål, og kun til de nævnte kategorier af modtagere. RU videregiver ikke personoplysninger til brug for direkte markedsføring. RU forpligter sig endvidere til at træffe passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte disse oplysninger mod misbrug fra tredjemands side.

Oplysningerne opbevares ikke af RU længere, end det er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil de blev indsamlet.

Imidlertid kan oplysningerne opbevares af RU i længere tidsrum til historiske, statistiske eller videnskabelige formål, jf. dog de øvrige lovbestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000.

Enhver registreret person har ret til at opnå indsigt i og berigtige sine personoplysninger. Registrerede personer kan også under visse omstændigheder bede om at få blokeret deres personoplysninger og få slettet oplysninger om dem, som de mener er blevet ulovligt behandlet. Endelig har de registrerede i velbegrundede tilfælde ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af deres personoplysninger.

Der findes særlige databeskyttelseserklæringer på dette websted til specifikke behandlingsaktiviteter (f.eks. videoovervågning, systemer til styring af kundeoplysninger, optagelser i forbindelse med møder og arrangementer osv.).

Hvis du vil gøre dine rettigheder gældende eller ønsker yderligere oplysninger, kan du henvende dig direkte til den registeransvarlige.

Du kan også kontakte den databeskyttelsesansvarlige – en person, som findes i alle EU's institutioner, og som har ansvaret for at sikre, at de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder ikke krænkes som følge af databehandlingen – for at få en udtalelse om den behandling af personoplysninger, der enten vedrører dig eller foretages af dig.

Hvis du mener, at dine rettigheder er blevet krænket som følge af behandlingen af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse .

RU's websted indeholder undertiden links til andre internetsteder. RU har ingen kontrol over sådanne steder og anbefaler derfor, at du undersøger disses privatlivspolitik.

Yderligere information
Akkreditering databeskyttelseserklæring
videoovervågningspolitik
Databeskyttelseserklæring: database til forvaltning af kontakter