Síť regionálních center 

Posuzování práva EU z praktického hlediska 

​​VR zahájil činnost své sítě regionálních center (RegHub) v novém složení. Její členové budou sledovat, jak jsou politiky EU prováděny v praxi, a zajistí, aby byly při hodnocení těchto politik na evropské úrovni zohledněny názory stovek subjektů, jež působí na místní a regionální úrovni.

Síť RegHub se aktuálně skládá ze 46 členů, 10 pozorovatelů a jednoho přidruženého orgánu a byla také uznána za podskupinu v rámci platformy Fit pro budoucnost Evropské komise.

Seznam regionálních center

Interaktivní mapa

Obsah

Naše cíle

Místní a regionální orgány provádějí více než 70 % právních předpisů EU, a mají proto dobré předpoklady k tomu, aby mohly posoudit, do jaké míry jsou vhodné a účinné. Pouze tehdy, zohlední-li zákonodárci EU regionální a místní hledisko, mohou být evropské právní předpisy a politiky lépe prováděny v praxi a dosahovat svých cílů.

Úkolem sítě RegHub je:

 • přispívat k úsilí EU o zlepšování právní úpravy tím, že do hodnocení právních předpisů EU vnese místní a regionální hledisko,
 • zvýšit zapojení místních a regionálních orgánů do přípravy právních předpisů EU a do zlepšování jejich provádění,
 • posilovat vazby mezi místními a regionálními orgány a orgány a institucemi EU prosazováním hlediska nižší než celostátní úrovně a vytvářením příležitostí pro dialog,
 • prezentovat a šířit příklady osvědčených postupů při provádění práva EU v regionech, městech a obcích.​

O dosažení těchto cílů usiluje síť RegHub mimo jiné tím, že působí jakožto podskupina v rámci platformy Fit pro budoucnost Evropské komise, a jako taková provádí cílené konzultace, spolupracuje se zpravodaji platformy a překládá platformě své zprávy. Síť RegHub navíc úzce spolupracuje s institucionálními partnery a výzkumnými ústavy a organizuje workshopy a semináře v rámci Evropského týdne regionů a měst.​

Náš způsob práce

Od svého zapojení do platformy Evropské komise Fit pro budoucnost zajišťuje síť RegHub následující činnosti:

1. Přispívá k ročnímu pracovnímu programu platformy Fit pro budoucnost tím, že vede s regionálními centry konzultace o příslušných legislativních textech, které má Evropská komise přezkoumat.

2. Provádí prostřednictvím svých členů cílené konzultace se zúčastněnými stranami a o výsledcích těchto konzultací informuje zpravodaje platformy.

3. Propaguje stanoviska platformy v rámci orgánů a institucí EU.

Jedinečný způsob práce sítě RegHub, tj. cílené konzultace se zúčastněnými stranami, se osvědčila jako účinný nástroj pro shromažďování cenných a podrobných informací o provádění práva EU.

Tento proces zahrnuje v první fázi rozeslání dotazníků jednotlivým regionálním centrům (kontaktním osobám v místních a regionálních správách), jež ve druhé fázi osloví cílové zúčastněné strany provádějící politiku EU, která je předmětem dané konzultace.

Regionální centra po získání veškeré zpětné vazby shromáždí informace od zúčastněných stran a zašlou svou odpověď sekretariátu sítě RegHub, který zajišťuje VR. VR pak na základě tohoto příspěvku formuluje svá doporučení.

Síť RegHub a platforma Fit pro budoucnost v roce 2021

Síť RegHub v roce 2021 se svými členy konzultovala provádění elektronického zadávání zakázek a směrnice INSPIRE na místní a regionální úrovni. Jejich odpovědi byly analyzovány a využity ve dvou stanoviscích, jež k uvedeným tématům vypracovala platforma Fit pro budoucnost. Ve stanoviscích platformy Fit pro budoucnost byly zohledněny rovněž výsledky dvou předchozích konzultací sítě RegHub (o kvalitě vnějšího ovzduší a o přeshraniční zdravotní péči). Všechna stanoviska, která přijala platforma Fit pro budoucnost v roce 2021, jsou zveřejněna na internetové stránce platformy.

Síť RegHub v roce 2021 dále provedla dvoustupňovou konzultaci na téma Pravidla 21. století pro infrastrukturu 21. století. Její výsledky jsou podkladem pro zvláštní zprávu sítě RegHub, která bude předložena předsedovi platformy Fit pro budoucnost, jímž je místopředseda Komise Maroš Šefčovič.

Síť RegHub a platforma Fit pro budoucnost v roce 2022

Platforma Fit pro budoucnost jmenovala v rámci svého pracovního programu na rok 2022 členy VR Marka Speicha (DE/ELS) a Anne Karjalainen (FI/SES) zpravodaji dvou stanovisek, a to stanoviska ke směrnici o vozidlech s ukončenou životností (Mark Speich) a stanoviska ke strategii interoperability orgánů veřejné správy (Anne Karjalainen). Síť RegHub uspořádá v roce 2022 k těmto tématům dvě cílené konzultace. Očekává se, že platforma Fit pro budoucnost přijme příslušná stanoviska ve 4. čtvrtletí 2022.

Aktuální zprávy

Multimédia

RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič

 

Další videa

 • RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
  RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
 • Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
  Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
 • RegHub 2.0 - Why it matters
  RegHub 2.0 - Why it matters
 • Executive Summary First Implementation Report on Public Procurement

  Dostupné jazyky (22)
  1. български(45.85 KB-DOCX)Stáhnout
  2. dansk(115.5 KB-DOCX)Stáhnout
  3. Deutsch(107.27 KB-DOCX)Stáhnout
  4. ελληνικά(114.53 KB-DOCX)Stáhnout
  5. English(111.55 KB-DOCX)Stáhnout
  6. español(119.83 KB-DOCX)Stáhnout
  7. eesti(112.95 KB-DOCX)Stáhnout
  8. suomi(112.56 KB-DOCX)Stáhnout
  9. français(107.89 KB-DOCX)Stáhnout
  10. hrvatski(112.33 KB-DOCX)Stáhnout
  11. magyar(113.97 KB-DOCX)Stáhnout
  12. italiano(117.08 KB-DOCX)Stáhnout
  13. lietuvių(112.34 KB-DOCX)Stáhnout
  14. latviešu(111.37 KB-DOCX)Stáhnout
  15. Malti(112.25 KB-DOCX)Stáhnout
  16. Nederlands(112.72 KB-DOCX)Stáhnout
  17. polski(112 KB-DOCX)Stáhnout
  18. português(112.27 KB-DOCX)Stáhnout
  19. română(111.47 KB-DOCX)Stáhnout
  20. slovenčina(108.1 KB-DOCX)Stáhnout
  21. slovenščina(117.23 KB-DOCX)Stáhnout
  22. svenska(112.75 KB-DOCX)Stáhnout
  Hledáte nějaký jiný jazyk, který není v nabídce?  Zjistěte proč.
 • Shrnutí druhé zprávy o provádění sítě RegHub týkající se směrnic o kvalitě ovzduší

  Dostupné jazyky (22)
  1. български(112.97 KB-DOCX)Stáhnout
   Доклад за прилагането на Втората консултация относно директивите за качеството на въздуха
  2. dansk(111.65 KB-DOCX)Stáhnout
   Resumé af den anden RegHub-gennemførelsesrapport om luftkvalitetsdirektiverne
  3. Deutsch(113.85 KB-DOCX)Stáhnout
   Zusammenfassung des zweiten RegHub-Umsetzungsberichts_Luftqualitätsrichtlinien
  4. ελληνικά(119.01 KB-DOCX)Stáhnout
   Έκθεση εφαρμογής Δεύτερη διαβούλευση - Οδηγίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα
  5. English(120.39 KB-DOCX)Stáhnout
   Executive Summary Second RegHub Implementation Report on Air Quality
  6. español(121.4 KB-DOCX)Stáhnout
   Informe de aplicación de la Segunda consulta sobre las Directivas relativas a la calidad del aire ambiente
  7. eesti(117.21 KB-DOCX)Stáhnout
   Rakendusaruanne Teine konsultatsioon, teema: õhukvaliteedi direktiivid
  8. suomi(111.65 KB-DOCX)Stáhnout
   Alueellisten keskusten verkoston toinen kuuleminen, aiheena ilmanlaatudirektiivit - Tiivistelmä täytäntööpanoraportista
  9. français(117.96 KB-DOCX)Stáhnout
   Synthèse du second rapport de mise en oeuvre du réseau des pôles régionaux sur les directives sur la qualité de l'air ambiant
  10. hrvatski(112.55 KB-DOCX)Stáhnout
   Izvješće o provedbi Drugo savjetovanje, o direktivama o kvaliteti zraka
  11. magyar(112.21 KB-DOCX)Stáhnout
   Összefoglaló a regionális központok hálózatának második végrehajtási jelentéséről, a levegőminőségi irányelvek témájában
  12. italiano(117.21 KB-DOCX)Stáhnout
   Sintesi della seconda relazione di attuazione della rete RegHub - Direttiva sulla qualità dell'aria
  13. lietuvių(113.77 KB-DOCX)Stáhnout
   Įgyvendinimo ataskaita. Antroji konsultacija dėl oro kokybės direktyvų
  14. latviešu(117.44 KB-DOCX)Stáhnout
   Īstenošanas ziņojums Otrā apspriešanās: Gaisa kvalitātes direktīvas
  15. Malti(117.78 KB-DOCX)Stáhnout
   Sommarju eżekuttiv tat-tieni Rapport ta' Implimentazzjoni taċ-Ċentri Reġjonali, dwar id-Direttivi dwar il-Kwalità tal-Arja
  16. Nederlands(111.3 KB-DOCX)Stáhnout
   Uitvoeringsverslag van de tweede raadpleging over de luchtkwaliteitsrichtlijnen
  17. polski(121.71 KB-DOCX)Stáhnout
   Sprawozdanie z wdrażania - Druga konsultacja dotycząca dyrektyw w sprawie jakości powietrza
  18. português(117.27 KB-DOCX)Stáhnout
   Síntese do segundo relatório de execução da Rede de Polos Regionais sobre as Diretivas Qualidade do Ar
  19. română(117.54 KB-DOCX)Stáhnout
   Rezumatul celui de-al doilea raport de implementare al rețelei de centre regionale cu privire la directivele privind calitatea aerului înconjurător
  20. slovenčina(121.2 KB-DOCX)Stáhnout
   Zhrnutie druhej vykonávacej správy siete regionálnych centier o smerniciach o kvalite ovzdušia
  21. slovenščina(109.75 KB-DOCX)Stáhnout
   Poročilo o izvajanju - Drugo posvetovanje o direktivah o kakovosti zraka
  22. svenska(113.64 KB-DOCX)Stáhnout
   Sammanfattning av RegHubs andra genomföranderapport, om luftkvalitetsdirektiven
  Hledáte nějaký jiný jazyk, který není v nabídce?  Zjistěte proč.
 • Shrnutí Zpráva o provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči v evropských regionech

  Dostupné jazyky (22)
  1. български(113 KB-DOCX)Stáhnout
   Обобщение RegHub Доклад за прилагането относно трансграничното здравно обслужване
  2. dansk(116.96 KB-DOCX)Stáhnout
   Resumé - RegHub - Gennemførelsesrapport - Tredje høring om grænseoverskridende sundhedsydelser
  3. Deutsch(117.29 KB-DOCX)Stáhnout
   Dritte Konsultation zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung Zusammenfassung wichtigste Ergebnisse
  4. ελληνικά(119.17 KB-DOCX)Stáhnout
   Έκθεση εφαρμογής Τρίτη διαβούλευση σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
  5. English(116.62 KB-DOCX)Stáhnout
   Executive Summary Third RegHub Implementation Report on Cross-border Healthcare
  6. español(117.09 KB-DOCX)Stáhnout
   Resumen - RegHub informe de aplicación sobre asistencia sanitaria transfronteriza
  7. eesti(111.02 KB-DOCX)Stáhnout
   Rakendusaruanne - Kolmas konsultatsioon teemal Piiriülene tervishoid
  8. suomi(113.35 KB-DOCX)Stáhnout
   Tiivistelmä - Alueellisten keskusten verkoston täytäntöönpanoraportti rajatylittävästä terveydenhuollosta
  9. français(113.94 KB-DOCX)Stáhnout
   Synthèse sur le rapport de mise en oeuvre par les pôles régionaux des soins de santé transfrontaliers
  10. hrvatski(111.01 KB-DOCX)Stáhnout
   Izvješće o provedbi -Treće savjetovanje o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi
  11. magyar(117.73 KB-DOCX)Stáhnout
   Összefoglaló RegHub végrehajtási jelentés a határon átnyúló egészségügyi ellátásról
  12. italiano(117.44 KB-DOCX)Stáhnout
   Sintesi - Relazione RegHub sull'attuazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
  13. lietuvių(117.31 KB-DOCX)Stáhnout
   Įgyvendinimo ataskaita - Trečioji konsultacija dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų
  14. latviešu(111.11 KB-DOCX)Stáhnout
   Īstenošanas ziņojums Trešā apspriešanās par pārrobežu veselības aprūpi
  15. Malti(117.43 KB-DOCX)Stáhnout
   Sommarju Eżekuttiv - Rapport ta' implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali
  16. Nederlands(116.89 KB-DOCX)Stáhnout
   Uitvoeringsverslag - Derde raadpleging - Grensoverschrijdende gezondheidszorg
  17. polski(117.59 KB-DOCX)Stáhnout
   Sprawozdanie z realizacji - Trzecie konsultacje w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej
  18. português(117.65 KB-DOCX)Stáhnout
   Síntese - Relatório de execução sobre cuidados de saúde transfronteiriços
  19. română(111.59 KB-DOCX)Stáhnout
   Executive Summary - RegHub implementation report on Cross-Border Healthcare
  20. slovenčina(115.39 KB-DOCX)Stáhnout
   Zhrnutie Správa RegHub o vykonávaní smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
  21. slovenščina(110.09 KB-DOCX)Stáhnout
   Poročilo o izvajanju Tretje posvetovanje: čezmejno zdravstveno varstvo - RegHub
  22. svenska(110.62 KB-DOCX)Stáhnout
   Sammanfattning - RegHub-genomföranderapport om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
  Hledáte nějaký jiný jazyk, který není v nabídce?  Zjistěte proč.
 • Zpráva o provádění: čtvrtá konzultace o státní podpoře

  Dostupné jazyky (22)
  1. български(140.56 KB-DOCX)Stáhnout
   Обобщение на основните констатации - Доклад за изпълнението: четвърта консултация на RegHub във връзка с държавната помощ
  2. dansk(138.24 KB-DOCX)Stáhnout
   Resumé - Fjerde RegHub gennemførelsesrapport om statsstøtte
  3. Deutsch(142.53 KB-DOCX)Stáhnout
   Zusammenfassung Vierter Umsetzungsbericht des RegHub über staatliche Beihilfe
  4. ελληνικά(143.32 KB-DOCX)Stáhnout
   Σύνοψη - κύρια πορίσματα - Τέταρτη έκθεση εφαρμογής του RegHub για τις κρατικές ενισχύσεις
  5. English(139.77 KB-DOCX)Stáhnout
   Executive Summary Fourth Implementation Report on State Aid
  6. español(191.48 KB-DOCX)Stáhnout
   Sumario - Informe de ejecución: cuarta consulta, sobre ayudas estatales RegHub
  7. eesti(139.71 KB-DOCX)Stáhnout
   Kokkuvõte - peamised järeldused - Neljas RegHub aruanne riigiabi teemal
  8. suomi(137.87 KB-DOCX)Stáhnout
   Tiivistelmä - Valtiontukea käsitelleen RegHub-verkoston neljännen kuulemisen täytäntöönpanoraportti
  9. français(143.05 KB-DOCX)Stáhnout
   Synthèse: RegHub - quatrième rapport de mise en oeuvre sur les aides dÉtat
  10. hrvatski(138.98 KB-DOCX)Stáhnout
   Izvješće o provedbi: četvrto savjetovanje o državnim potporama
  11. magyar(137.39 KB-DOCX)Stáhnout
   Összefoglaló - A RegHub negyedik jelentése az állami támogatásokról
  12. italiano(138.76 KB-DOCX)Stáhnout
   Sintesi esecutiva - quarta relazione di attuazione RegHub sugli aiuti di Stato
  13. lietuvių(135.91 KB-DOCX)Stáhnout
   Įgyvendinimo ataskaita - Ketvirtoji konsultacija dėl valstybės pagalbos
  14. latviešu(142.13 KB-DOCX)Stáhnout
   Kopsavilkums svarīgākie secinājumi Divas apspriešanas un pētījums
  15. Malti(139.63 KB-DOCX)Stáhnout
   Sommarju Eżekuttiv - Ir-Raba' Rapport dwar l-Implimentazzjoni tar-RegHub dwar l-Għajnuna mill-Istat
  16. Nederlands(141.41 KB-DOCX)Stáhnout
   Samenvatting Uitvoeringsverslag: Vierde raadpleging over staatssteun
  17. polski(136.97 KB-DOCX)Stáhnout
   Sprawozdanie z realizacji: Czwarte konsultacje dotyczące pomocy państwa
  18. português(133.47 KB-DOCX)Stáhnout
   Relatório de execução - Quarta consulta sobre auxílios estatais
  19. română(140.75 KB-DOCX)Stáhnout
   Raport privind punerea în aplicare: a patra consultare privind ajutoarele de stat
  20. slovenčina(135.63 KB-DOCX)Stáhnout
   Zhrnutie - Správa RegHub o vykonávaní: Štvrtá konzultácia o štátnej pomoci
  21. slovenščina(137.03 KB-DOCX)Stáhnout
   Povzetek glavne ugotovitve - Poročilo o izvajanju: četrto posvetovanje, o državni pomoči
  22. svenska(141.91 KB-DOCX)Stáhnout
   Sammanfattning - RegHub:s fjärde genomföranderapport om statligt stöd
  Hledáte nějaký jiný jazyk, který není v nabídce?  Zjistěte proč.
 • Zpráva o provádění pokynů k zadávání veřejných zakázek v návaznosti na krizi COVID-19

  Dostupné jazyky (22)
  1. български(141.76 KB-DOCX)Stáhnout
   Експресна консултация относно обществените поръчки след COVID-19
  2. dansk(141.11 KB-DOCX)Stáhnout
   Vigtigste konklusioner - Vejledningen om offentlige udbud i kølvandet på covid-19
  3. Deutsch(142.07 KB-DOCX)Stáhnout
   Vermerk zur Umsetzung der Leitlinien für die öffentliche Auftragsvergabe vor dem Hintergrund von COVID-19
  4. ελληνικά(144.17 KB-DOCX)Stáhnout
   Έκτακτη διαβούλευση του δικτύου RegHub με θέμα τις Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
  5. English(144.19 KB-DOCX)Stáhnout
   Implementation Note of the Guidance on Public Procurement in the wake of Covid-19
  6. español(144.37 KB-DOCX)Stáhnout
   Orientaciones sobre contratación pública a raíz de la pandemia de COVID-19 Conclusiones principales
  7. eesti(139.84 KB-DOCX)Stáhnout
   RegHubi kiirkonsultatsioon teemal Riigiabi ja riigihanked COVID-19 taustal
  8. suomi(143.46 KB-DOCX)Stáhnout
   Muistio covid-19:n takia annettujen julkisia hankintoja koskevien ohjeiden täytäntöönpanosta
  9. français(138.28 KB-DOCX)Stáhnout
   Note relative à la mise en oeuvre des orientations relatives aux marchés publics à la suite de lépidémie de COVID-19
  10. hrvatski(137.9 KB-DOCX)Stáhnout
   Brzo savjetovanje mreže RegHub o Smjernicama o javnoj nabavi nakon COVID-a 19
  11. magyar(144.33 KB-DOCX)Stáhnout
   Végrehajtási feljegyzés a Covid19 összefüggésében a közbeszerzésről szóló iránymutatásról
  12. italiano(144.94 KB-DOCX)Stáhnout
   Consultazione sul tema Orientamenti in materia di appalti pubblici a seguito della pandemia di COVID-19
  13. lietuvių(137.94 KB-DOCX)Stáhnout
   RegHub greitosios konsultacijos dėl Viešųjų pirkimų gairių kilus COVID-19 pandemijai
  14. latviešu(141.69 KB-DOCX)Stáhnout
   RegHub apspriešanās Norādījumi par publisko iepirkumu Covid-19 saistībā Svarīgākās atziņas
  15. Malti(143.97 KB-DOCX)Stáhnout
   Nota ta' implimentazzjoni dwar il-Gwida dwar l-Akkwist Pubbliku bsegwitu għall-COVID-19
  16. Nederlands(143.91 KB-DOCX)Stáhnout
   Implementatienota over de richtsnoeren inzake overheidsopdrachten in de nasleep van COVID-19
  17. polski(144.52 KB-DOCX)Stáhnout
   Konsultacje RegHub na temat wytycznych w sprawie zamówień publicznych w obliczu COVID-19
  18. português(140.93 KB-DOCX)Stáhnout
   Nota de aplicação sobre as orientações em matéria de contratos públicos na sequência da COVID-19
  19. română(139.7 KB-DOCX)Stáhnout
   Notă privind punerea în aplicare a Orientărilor privind achizițiile publice ca urmare a Covid-19
  20. slovenčina(138.32 KB-DOCX)Stáhnout
   Vykonávanie usmernení k verejnému obstarávaniu v súvislosti s pandémiou COVID-19
  21. slovenščina(242.03 KB-DOCX)Stáhnout
   Obvestilo o izvajanju smernic za javna naročila po pandemiji COVID-19
  22. svenska(138.02 KB-DOCX)Stáhnout
   Genomförandenot om vägledningen om offentlig upphandling i kölvattnet av covid-19
  Hledáte nějaký jiný jazyk, který není v nabídce?  Zjistěte proč.
 • Shrnutí - Pátá zpráva o provádění: dopad společné zemědělské politiky na územní rozvoj

  Dostupné jazyky (22)
  1. български(176.56 KB-DOCX)Stáhnout
   Кратко изложение - Пети доклад за изпълнението: въздействие на общата селскостопанска политика върху териториалното развитие
  2. dansk(178.19 KB-DOCX)Stáhnout
   Resumé - Femte RegHub-gennemførelsesrapport om indvirkningen af den fælles landbrugspolitik på territorial udvikling
  3. Deutsch(177.99 KB-DOCX)Stáhnout
   Zusammenfassung - Fünfter Umsetzungsbericht: Die Wirkung der gemeinsamen Agrarpolitik auf die territoriale Entwicklung
  4. ελληνικά(180.84 KB-DOCX)Stáhnout
   Σύνοψη - Πέμπτη έκθεση εφαρμογής: αντίκτυπος της κοινής γεωργικής πολιτικής στην εδαφική ανάπτυξη
  5. English(176.88 KB-DOCX)Stáhnout
   Executive Summary Fifth Implementation Report on CAP and Rural Development
  6. español(176.84 KB-DOCX)Stáhnout
   Quinto informe de ejecución: impacto de la política agrícola común en el desarrollo territorial
  7. eesti(174.02 KB-DOCX)Stáhnout
   Viies rakendusaruanne: ühise põllumajanduspoliitika mõju territoriaalsele arengule
  8. suomi(174.21 KB-DOCX)Stáhnout
   Tiivistelmä - Viides täytäntöönpanokertomus: yhteisen maatalouspolitiikan vaikutus alueelliseen kehitykseen
  9. français(177.6 KB-DOCX)Stáhnout
   Résumé - Cinquième rapport de mise en œuvre: incidence de la politique agricole commune sur le développement territorial
  10. hrvatski(170.96 KB-DOCX)Stáhnout
   Peto izvješće o provedbi: utjecaj zajedničke poljoprivredne politike na teritorijalni razvoj
  11. magyar(179.29 KB-DOCX)Stáhnout
   Összefoglaló - Ötödik RegHub végrehajtási jelentés: A közös agrárpolitika területi fejlődésre gyakorolt hatása
  12. italiano(172.3 KB-DOCX)Stáhnout
   Quinta relazione di attuazione: impatto della politica agricola comune sull'assetto territoriale
  13. lietuvių(171.51 KB-DOCX)Stáhnout
   Santrauka - Penktoji įgyvendinimo ataskaita: bendrosios žemės ūkio politikos poveikis teritorinei plėtrai
  14. latviešu(172.59 KB-DOCX)Stáhnout
   Kopsavilkums - Piektais īstenošanas ziņojums. Kopējās lauksaimniecības politikas ietekme uz teritoriālo attīstību
  15. Malti(175.11 KB-DOCX)Stáhnout
   Sommarju eżekuttiv - Il-Ħames Rapport ta' Implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-PAK u l-iżvilupp territorjali
  16. Nederlands(171.34 KB-DOCX)Stáhnout
   Samenvatting - Vijfde uitvoeringsverslag: effect van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op de territoriale ontwikkeling
  17. polski(175.73 KB-DOCX)Stáhnout
   Piąte sprawozdanie na temat stanu realizacji działań: wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój terytorialny
  18. português(172.05 KB-DOCX)Stáhnout
   Resumo - Quinto relatório de execução: o impacto da política agrícola comum no desenvolvimento territorial
  19. română(173.08 KB-DOCX)Stáhnout
   Cel de al cincilea raport de punere în aplicare: impactul politicii agricole comune asupra dezvoltării teritoriale
  20. slovenčina(171.82 KB-DOCX)Stáhnout
   Zhrnutie - Piata správa o vykonávaní: vplyv spoločnej poľnohospodárskej politiky na územný rozvoj
  21. slovenščina(166.54 KB-DOCX)Stáhnout
   Peto poročilo o izvajanju: vpliv skupne kmetijske politike na teritorialni razvoj
  22. svenska(172 KB-DOCX)Stáhnout
   Sammanfattning - RegHub:s femte genomföranderapport om den gemensamma jordbrukspolitiken och territoriell utveckling
  Hledáte nějaký jiný jazyk, který není v nabídce?  Zjistěte proč.

Viz rovněž

Kontakt

V případě jakýchkoli dalších dotazů se prosím obraťte na sekretariát sítě RegHub.
Sdílet:
 
Back to top