Síť regionálních center  

Banner

Politiky EU provádějí v prvé řadě místní a regionální orgány. RegHub je platforma, jejímž cílem je zapojit pomocí účinných konzultací hlavní místní a regionální subjekty, a shromáždit tak jejich zkušenosti s prováděním politiky EU. Orgány a instituce EU tak budou moci využívat jejich neocenitelného přínosu, a tím vytvářet účinnější politiky a v konečném důsledku přibližovat Unii občanům.


Co je síť regionálních center, známá též jako #RegHub?

Jaké jsou naše cíle?

Našimi cíli jsou konkrétně:

 • větší zaměření pozornosti na zlepšování stávajících právních předpisů EU a jejich provádění na místní a regionální úrovni,
 • poskytování odborné zpětné vazby, pokud jde o provádění právních předpisů EU na místní a regionální úrovni,
 • zajištění lepšího zapojení místních a regionálních subjektů v rané fázi legislativního procesu EU,
 • podpora zjednodušování a výměny poznatků mezi regiony, pokud jde o uplatňování a další rozvoj právních předpisů EU.

Co přesně je regionální centrum?

Podobně jako letištní uzel, z něhož se provozuje mnoho služeb a z nějž lze uskutečňovat navazující cesty, funguje regionální centrum jako kontaktní místo, které je schopné kontaktovat, zapojovat, navazovat partnerství a udržovat úzké styky s různými zúčastněnými stranami zapojenými do provádění politik EU.

Jelikož se kontaktní místo nachází ve správě na nižší než celostátní úrovni, bude fungovat jako prostředník mezi Evropským výborem regionů (VR) a místními a regionálními orgány a poskytne včasnou zpětnou vazbu ohledně účinnosti právních předpisů EU. Očekává se, že postupně rozvine funkci informačního místa pro všechny dotazy týkající se programu EU pro zlepšování právní úpravy.

Regionální centrum lze v širším významu chápat jako kterýkoliv územní orgán členského státu na nižší než celostátní úrovni, který provádí politiky EU. Může proto jít o společenství, kraje, spolkové země, provincie, hrabství, metropolitní oblasti, velká města nebo uskupení menších měst, velké místní orgány nebo uskupení menších orgánů a přeshraniční územní celky jako ESÚS a Euroregiony.

Koho lze považovat za centrum?

Výběr center vycházel ze tří kritérií: zeměpisné rovnováhy, politického a správního závazku a zkušenosti s prováděním politik EU. Vzhledem k ohromujícímu počtu velmi kvalitních žádostí se VR rozhodl rozšířit počet členů a do pilotní fáze projektu (2019–2020) je tak nyní zapojeno 36 center. V dlouhodobém horizontu je cílem této pilotní fáze připravit půdu pro širší síť, která bude fungovat od roku 2021, bude otevřena všem regionům EU, které se chtějí zapojit, a pokryje všechny oblasti politiky, v nichž je důležitá místní a regionální zpětná vazba.

Členové RegHub

Základní informace o všech regionech, které jsou součástí sítě RegHub, získáte z naší nové interaktivní mapy. Naleznete v ní rovněž kontaktní údaje všech našich regionálních center. Přehled členů VR, kteří zastupují zúčastněné regiony, se zobrazí kliknutím na tlačítko Podrobnosti a členové z regionu (Details and Region members).

map
 

Jak to funguje v praxi?

   Třífázový přístup   

Třífázový přístup

 1. VR pozve regionální centra na workshop do Bruselu, jehož účelem bude přezkoumat poslední zprávu o konzultaci a odbornou zprávu o provádění, monitorovat interinstitucionální dopad sítě, vyměnit si osvědčené postupy nebo diskutovat o výzvách a zabývat se dalšími oblastmi politiky určenými ke konzultaci.


 2. Pro každou zvolenou oblast politiky EU sekretariát sítě zašle regionálním centrům dotazník, který bude obsahovat klíčové otázky, o nichž se orgány EU a VR domnívají, že je na ně potřeba odpovědět. Regionální centra pak poskytnou komplexní odpověď na dotazník poté, co osloví klíčové subjekty a agentury zapojené do provádění této politiky EU na místní a regionální úrovni a provedou s nimi rozhovory.

 3. Výsledky dotazníků sekretariát sítě shromáždí v odborné zprávě o provádění, kterou obdrží komise VR odpovědná za danou oblast politiky a také ostatní orgány EU. Zpráva bude rovněž zveřejněna na příslušné internetové stránce VR. Síť během pilotní fáze uspořádá přibližně tři semináře a konzultace ročně s cílem prověřit svou pracovní metodu a mechanismus zpětné vazby.

Jak vše začalo?

 1. Pracovní skupina pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „Méně, zato efektivněji“, které předsedal první místopředseda Evropské komise (EK) Frans Timmermans, se v období od ledna do července 2018 scházela jednou měsíčně, aby „vydávala doporučení, jak by se daly lépe uplatňovat zásady subsidiarity a proporcionality, a zjišťovala, ve kterých oblastech politiky by bylo možné úkoly předelegovat nebo je s konečnou platností předat zpět do kompetence zemí EU“. Členy pracovní skupiny byli jmenováni tři politici z VR – Karl-Heinz Lambertz (BE/SES), Michael Schneider (DE/ELS) a François Decoster (FR/ALDE) – s cílem „identifikovat možnosti, jak lépe zapojit místní a regionální orgány do vytváření politik EU a jejich realizace“.

 2. VR po zveřejnění zprávy pracovní skupiny provedl konkrétní následné opatření vycházející z doporučení pracovní skupiny pro subsidiaritu: spustil síť regionálních center (RegHub).

  „Výbor regionů by měl zřídit novou pilotní síť regionálních center na podporu přezkumů provádění politik.“
       
 3. RegHub bude v rámci VR další platformou sítě pro monitorování subsidiarity. Posílí úlohu VR a orgánů na nižší než celostátní úrovni při provádění a ve fázi hodnocení tvorby politik EU.

 4. Dne 14. listopadu 2018 se předseda VR Karl-Heinz Lambertz setkal se zastoupeními regionů EU v Bruselu, aby představil novou síť regionálních center (#RegHub) a jednal o výběrovém řízení pro regiony účastnící se pilotní fáze (2019–2020). Přihlášky do pilotní fáze bylo možné podávat od 19. října 2018 do 30. listopadu 2018. Je velmi potěšující, že do projektu bylo zasláno 53 přihlášek z více než 88 regionů EU, což je důkaz, že místní a regionální orgány chtějí přispět k rozhodovacímu procesu EU.

Síť regionálních center se stala součástí nové platformy Fit pro budoucnost

Evropská komise se 11. května rozhodla posílit úlohu Evropského výboru regionů ve své nové platformě Fit pro budoucnost, jež je součástí programu REFIT, a oficiálně do ní začlenit síť regionálních center.

Platforma Fit pro budoucnost je skupina odborníků na vysoké úrovni, kteří budou Komisi pomáhat se zjednodušováním stávajících právních předpisů EU, snižováním administrativní zátěže pro občany a podniky a zajištěním toho, že legislativa EU obstojí v budoucnu.

Pro síť regionálních center jde o významný posun vpřed a o důležité institucionální uznání jejích úspěchů během pilotní fáze.

Toto uznání významu sítě regionálních center by nebylo možné bez úsilí zúčastněných stran, které se dosud zapojily do naší konzultace. Děkujeme a gratulujeme! 

 
 

Kontakt:
Rainer Steffens
Evropský výbor regionů
Tel: +32 (0) 2 282 23 77
RegHub@cor.europa.eu


 

Banner
​​

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Související informace
Odkazy