Libye – iniciativa z Nikósie  

Proč Evropský výbor regionů spolupracuje s libyjskými městy

Evropský výbor regionů již od roku 2015 rozvíjí těsné politické vztahy s libyjskými městy, které mají ve stále větší míře velice praktický charakter. Jejich účelem je jednak přispět ke kvalitnějšímu poskytování veřejných služeb v Libyi a jednak pomoci libyjským městům stát se součástí mezinárodního společenství. Tato spolupráce byla navázána v reakci na politické nepokoje a nejistou situaci, které v Libyi zavládly počínaje rokem 2011 a v jejichž důsledku bylo narušeno poskytování komunálních služeb v této zemi, libyjská města se ocitla v mezinárodní izolaci a Libye se stala jednou z hlavních tras pro tranzit nelegálních migrantů.

Na žádost libyjských měst začal Evropský výbor regionů od ledna 2016 přispívat k navazování partnerství s libyjskými místními orgány. VR se snaží kombinovat potřeby libyjských měst s poznatky, které jim mohou nabídnout města a regiony v EU. Cílem je zlepšit životní podmínky obyčejných Libyjců díky tomu, že se obcím dostane pomoci, aby mohly lépe poskytovat služby v řadě oblastí – od primární zdravotní péče až po nakládání s odpady. Tato iniciativa má rovněž prostřednictvím diplomacie měst přispět ke stabilizaci Libye ve chvíli, kdy politické nepokoje a nejistá situace měly za následek zmrazení spolupráce s Libyjci.

Jedná se o zdola vycházející proces, který je zúčastněným subjektům znám pod názvem iniciativa z Nikósie a jenž odpovídá potřebám jedné z nejblíže ležících a nejnestabilnějších zemí v sousedství EU. Angažovanost VR v této oblasti odráží jeho názor, že je nutné využít diplomacie měst a partnerské diplomacie, aby bylo možné řešit největší mezinárodní výzvy dlouhodobého charakteru. Je rovněž v souladu s globální strategií EU a s přesvědčením, že by EU měla myslet globálně a jednat na místní úrovni.

S kým VR spolupracuje?

K libyjským městům, která se zapojila do iniciativy z Nikósie nebo s nimiž VR navázal kontakt, patří:

 • Tripolis (odhadovaný počet obyvatel: 1,1 milionu)
 • Benghází (odhadovaný počet obyvatel: 630 000)
 • Gharján (190 000)
 • Tobruk (120 000)
 • Sabhá (97 000)
 • Syrta (80 000)
 • Zintán (82 000)
 • Zlitán (270 000)


Libyjská města zastupují starosta Tripolisu Abdelrauf Beitelmal a starosta Zintánu Mustafa Abdullah al-Baruni, kteří působí jako kontaktní osoby pro záležitosti týkající se partnerství a jako pozorovatelé v Evropsko-středomořském shromáždění zástupců regionů a měst (ARLEM). Většinu evropských členů shromáždění ARLEM, které sdružuje politiky a politické představitele ze zemí EU a zemí středomořského regionu, tvoří členové VR.

VR zajišťuje agendu sekretariátu pro shromáždění ARLEM a iniciativu z Nikósie.

Jakým způsobem VR podporuje libyjská města?

VR je politickým shromážděním. Dlouhodobý základ vztahů VR s Libyí je politického rázu – jedná se o záměr pomoci libyjským městům připojit se k mezinárodnímu společenství a těžit z partnerství a společných cílů, které města a regiony společně nastolují prostřednictvím pravidelných kontaktů.

Od roku 2011 se však Libye potýká s politickými nepokoji na vnitrostátní úrovni a přetrvává zde nejistá bezpečnostní a politická situace. Tato krize měla negativní dopad na zdravotnictví, školství, možnosti obživy a perspektivy Libyjců v celé zemi. Mnohým místním orgánům se nicméně podařilo zachovat poskytování základních služeb a řada z nich si dlouhodobě zachovává volební mandát a má výraznou legitimitu v očích veřejnosti. Po celé období krize skýtaly občanům určitou stabilitu.

VR tudíž dospěl k závěru, že podpora libyjských měst a regionů je slibným způsobem, jak by EU mohla Libyi pomoci. Města a regiony v EU již prokázaly, že disponují politickými zkušenostmi, institucionální kapacitou a technickými dovednostmi, aby dokázaly pomáhat svým protějškům v ostatních částech světa. Prostřednictvím iniciativy z Nikósie se VR snaží zintenzivnit podporu Libye v oblastech, jež byly libyjskými místními orgány označeny za mimořádně důležité.

Jakou podporu libyjská města potřebují?

Regiony a města v EU poskytly nebo přislíbily podporu v těchto oblastech:

 • vodní hospodářství: Murcia (ES)
 • nakládání s odpady: Antverpy (BE)
 • primární zdravotní péče: Vila Real (PT)
 • veřejná správa: Nikósie (CY)
 • výuka anglického jazyka: maltské místní orgány (MT)
 • rozpočet: Vlámsko (BE)


Během studijních návštěv v EU si libyjští experti prohlédli provozní zařízení a zúčastnili se workshopů a diskusí.

Každé studijní návštěvy se zúčastnili libyjští a evropští starostové, kteří uspořádali setkání s cílem vytvořit základ pro dlouhodobější vztahy.

VR se momentálně snaží:

 • kombinovat potřeby a nabídku v těchto oblastech – sestavování rozpočtu, práce s mládeží, boj proti radikalizaci, rybolov, mezinárodní spolupráce
 • rozvíjet síť evropských škol místní správy, které chtějí poskytovat odbornou přípravu libyjským občanům, což by mohlo vést k založení školy pro veřejnou správu v Libyi
 • pobízet k rozvíjení rozsáhlých projektů, na nichž se budou podílet libyjská města a města z EU.

Dosavadní vývoj vzájemných vztahů

 • Červenec 2015: Delegace pěti libyjských starostů navštívila Výbor regionů v Bruselu.
 • Říjen 2015: Evropsko-středomořské shromáždění zástupců regionů a měst (ARLEM) pozvalo do Bruselu starostu Beitelmala, aby se jakožto pozorovatel zúčastnil schůze Komise pro udržitelný rozvoj v rámci ARLEM.
 • Leden 2016: Delegace libyjských starostů byla pozvána do kyperské Nikósie, aby se coby pozorovatelé zúčastnili výročního plenárního zasedání ARLEM. Starosta Beitelmal zde předložil dopis s žádostí o podporu v šesti oblastech. Shromáždění ARLEM na ni reagovalo zahájením „iniciativy z Nikósie“.
 • Květen 2016: Prvním výsledkem úsilí VR o zprostředkování kontaktů byla studijní návštěva věnovaná vodnímu hospodářství, kterou uspořádala autonomní oblast Murcie.
 • Červen 2016: Studijní návštěva uspořádaná ve spolupráci s městem Antverpy a zaměřená na nakládání s odpady. Během této studijní návštěvy se delegace libyjských starostů setkala s vysokou představitelkou Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyní Evropské komise Federicou Mogherini.
 • Září 2016: Studijní návštěva uspořádaná ve spolupráci s portugalskou obcí Vila Real, jejímž účelem bylo vyměnit si osvědčené postupy v oblasti primární zdravotní péče.
 • Září–říjen 2016: Školení uspořádaná ve spolupráci s kyperskou obcí Nikósie v takových oblastech, jako je řízení lidských zdrojů, správní kontrola a přeměna historických objektů.
 • Únor 2017: Výměna uspořádaná ve spolupráci s vlámskou vládou a věnovaná otázce finančního řízení a transparentnosti.
 • Březen 2017: Praktický workshop a studijní návštěva v tuniském Tozeuru, jejichž cílem bylo určit nejvhodnější technologii pro nainstalování zařízení pro kompostování organického odpadu v šesti libyjských obcích.
 • Duben 2017: Pilotní vzdělávací kurz pro 20 mladých vedoucích představitelů, který byl zaměřen na pozitivní mír a uspořádán organizací UNICEF a Institutem pro ekonomiku a mír.
 • Květen 2017: První setkání sítě škol veřejné správy pro Libyi s libyjskými vysokými školami a obcemi. Cílem tohoto setkání bylo provést první posouzení potřeb libyjských obcí a prozkoumat různé způsoby, jak by jim vysoké školy mohly pomoci s budováním kapacit.
 • Červen 2017: Studijní výměna, která byla uspořádána italským regionem Furlánsko-Julské Benátsko a byla zaměřena na rybolov a rybářská družstva.
 • Říjen 2017: Mezinárodní seminář na téma „Městské strategie, nástroje a technologie v éře udržitelnosti“, který proběhl ve městě Sfax.
 • Listopad 2017: První blok tří vzdělávacích modulů věnovaný naléhavým otázkám pro zástupce libyjských místních a regionálních orgánů.
 • Listopad 2017: Dvoudenní školení a koučování pro místní vědecké pracovníky v Tunisku věnované transparentnosti a řádné správě věcí veřejných.
 • Listopad / prosinec 2017: 100hodinové školení pro 20 libyjských techniků v oblasti čištění odpadních vod a jejich opětovného použití k zavlažování.

Tuto iniciativu Výboru regionů by nebylo možné realizovat bez finanční a politické podpory ze strany Evropské služby pro vnější činnost a GŘ NEAR Evropské komise (Generální ředitelství pro politiku sousedství a jednání o rozšíření) prostřednictvím nástroje EU pro veřejnou správu pro Libyi.

Logistickou podporu poskytuje mezinárodní rozvojová organizace Crown Agents.

Výraznou politickou podporu poskytla také Unie pro Středomoří, která sdružuje 28 členských států a 15 středomořských zemí. Libye není členem Unie pro Středomoří.

Vysoká představitelka EU pro zahraniční věci Federica Mogherini označila spolupráci VR s libyjskými městy za příklad „té nejlepší městské diplomacie“. Prohlásila, že „obce mohou při rekonstrukci Libye sehrát ústřední roli a musíme s nimi [prostřednictvím VR] neustále spolupracovat. V tomto složitém období potřebují VR jakožto partnera.“ Vyjádřila své přesvědčení, že města a regiony se musí aktivně podílet na nové struktuře zahraniční politiky.


  
VR se domnívá, že tento zdola vycházející přístup by mohl vést k dlouhodobým projektům a programům, které by řídila Evropská komise, přičemž VR by poskytoval politickou podporu. Unie pro Středomoří by rovněž mohla některé z těchto menších iniciativ přeměnit v dlouhodobější projekty.   

Share: