Meziregionální skupiny  

Meziregionální skupiny jsou vytvářeny od února 2007 a představují platformy pro výměnu názorů a vytváření nových nápadů mezi místními a regionálními orgány v členských státech i mimo ně.

Skupiny musí být složeny z:

 • nejméně 10 řádných členů VR
 • pocházejících z alespoň čtyř národních delegací nebo
 • skupiny regionů reprezentujících přeshraniční spolupráci

V současnosti existují tyto meziregionální skupiny:​​​

Regiony v oblasti Baltského moře

 • vytvořena v únoru 2008
 • poslání:
  • Dosáhnout toho, aby se z regionů v oblasti Baltského moře stal do roku 2030 přední inovativní makroregion zaměřený na lidi;
  • Dosáhnout toho, aby se makroregion v oblasti Baltského moře stal nejpokrokovějším průkopníkem udržitelnosti v Evropě;
  • Dosáhnout toho, aby se Baltské moře stalo prvním mořem bez plastů na světě.

 • předsedkyně: Sari Rautio (FI/EPP)
   ​
Tato meziregionální skupina je napojena na makroregionální strategii. Tyto strategie zajišťují rámec schválený Evropskou radou s cílem posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost v konkrétní geografické oblasti (tzv. makroregionech).


 

Kontakt:

sekretariát meziregionální skupiny

Ulla Karvo
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1
1000 Brussels, Belgium
Tel. +32 474 540 851
ulla.karvo@kuntaliitto.fi


Anu Wikman-Immonen
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Toinen Linja 14
00530 Helsinki
Suomi/Finland

Tel.: +358 50 5252 874
​anu.wikman-immonen@kuntaliitto.fi


Brexit

 • poslání:
  • Zapojit se do diskuse ve Výboru, která má poskytnout ucelený přehled o dopadu brexitu na místní a regionální orgány;
  • Vyměňovat si nápady na řešení, která lze zavést s cílem podpořit místní a regionální orgány, na něž má brexit největší dopad;
  • Určit společné projekty, které by mohly místní a regionální orgány po brexitu rozvíjet;
  • Poskytnout pověřeným vyjednavačům EU informace z regionů a působit jako prostředník pro místní a regionální orgány, aby mohly orgány EU informovat o svých názorech.​
 • předsedkyně: Mr François DECOSTER (Renew Europe, France)

   
  Kontakt:

sekretariát meziregionální skupiny
Hauts-de-France Region
Mission to the EU
Mr. Romain NIVELLE
Tel.: +32(0)22343080
romain.nivelle@hautsdefrance.fr

Karpaty

 • vytvořena v únoru 2016
 • poslání:
  • Propagace stanoviska Evropského výboru regionů Makroregionální strategie pro karpatský region;
  • Podpora, budování a rozvoj partnerství mezi místními a regionálními orgány s cílem zajistit hlubší integraci karpatských komunit a stanovit společné cíle a závazky;
  • Mobilizace vlád karpatských států, aby se ujaly iniciativy, pokud jde o vytvoření makroregionální strategie pro karpatský region, a za tímto účelem předložily formální žádost Evropské radě;
  • Pořádání diskusí, akcí a projektů za účasti zástupců místních orgánů z dvou zemí, jež nejsou členy EU, ale jsou součástí karpatského oblouku (Srbsko a Ukrajina), s cílem zapojit je do budoucí makroregionální strategie pro karpatský region Tato spolupráce by měla být úzce spjata s rozvojovými a bezpečnostními cíli Evropské unie;
  • Podpora dialogu se zúčastněnými stranami strategie pro Podunají s cílem zajistit, aby se aktivity prováděné v rámci strategie pro Podunají a makroregionální strategie pro karpatský region vzájemně doplňovaly;
  • Zajištění koordinace mezi členy VR z karpatského regionu s cílem zaručit, aby v rámci příslušných orgánů VR přistupovali ke společným problémům souvisejícím s politikami EU jednotně;
  • Podniknutí kroků k zajištění, aby EU přistoupila ke Karpatské úmluvě jako smluvní strana,
  • Zintenzivnění lobbingu za karpatský region na úrovni EU s cílem podporovat politickou angažovanost a učinit z této makroregionální strategie prioritu.


 • předsedkyně: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)


  Kontakt:
  sekretariát meziregionální skupiny
  Justyna Rog
  Representation of the Podkarpackie Region to Brussels
  Avenue de Tervuren 48
  1040 Bruxelles
  Tel.:  +32479041359
  bruksela@podkarpackie.pl

Přeshraniční spolupráce

 • vytvořena v červenci 2015
 • poslání:
  • Výměna názorů a zkušeností: skupina bude sloužit jako platforma pro výměnu názorů, zkušeností a osvědčených postupů při podpoře přeshraniční spolupráce mezi členy VR zastupujícími příhraniční regiony (hodnocení provádění programů přeshraniční spolupráce, vymezení hlavních výzev atd.);
  • Ovlivňování: vzhledem k výše zmíněným odborným znalostem bude skupina analyzovat stanoviska VR, bude určovat ta, jež mají přeshraniční význam, a bude usilovat o to, aby tato stanoviska obsahovala přeshraniční řešení. Za tímto účelem bude úzce spolupracovat se zpravodaji a bude také formulovat případné pozměňovací návrhy, aby byly zohledněny skutečné potřeby příhraničních regionů. Dále se také zapojí do diskuse o úloze politiky soudržnosti s cílem zajistit, aby přeshraniční spolupráce byla stále nedílnou a důležitou součástí této politiky;
  • Chopení se iniciativy: skupina bude určovat přeshraniční témata, která by měla být řešena na úrovni EU. Bude navrhovat akce pro platformu ESÚS, Sdružení evropských příhraničních regionů a v rámci Evropského týdne regionů a měst a případně i své vlastní konference nebo semináře;
  • Podpora dialogu: skupina bude sloužit jako komunikační platforma, která usnadní dialog s Komisí (zejména s GŘ REGIO), pracovní skupinou v Evropském parlamentu, evropskými sdruženími a dalšími zúčastněnými stranami (např. Sdružením evropských příhraničních regionů a MOT).

 • předsedkyně: Pavel Branda, (CZ/ECR)


  Kontakt:
  sekretariát meziregionální skupiny
  Marek Polach
  Delegation of Prague to the EU
  Avenue Palmerston 16
  1000 Bruxelles
  Tel: +32 2 230 15 84
  Marek.Polach@praha.eu

Budoucnost automobilového odvětví

 • vytvořena v roce 2009
 • poslání:
  • Výměna zkušeností mezi územními celky ohledně různých otázek týkajících se automobilového odvětví a budoucnosti mobility (např. automatizovaného řízení, udržitelných paliv v dopravě, dovedností, průmyslové politiky, infrastruktury, rozvoje regionů s automobilovým nebo dodavatelským průmyslem);
  • Kontakt a výměna názorů a osvědčených postupů s evropskými orgány a dalšími zainteresovanými stranami;
  • Podpora kontaktů mezi automobilovými klastry a klastry mobility, regiony a městy.

    
 • předsedkyně: Christopher Drexler (AT/EPP)
 • Ví​​ce-předsedkyně:​: Ximo Puig I Ferrer (ES/ES)


  Kontakt:
  sekretariát meziregionální skupiny
  Claudia Suppan
  Steiermark office in Brussels
  Avenue de Tervueren 82
  1040 Etterbeek
  Tel: +32 (0)2 7320361
  automotive@stmk.gv.at
  www.europa.steiermark.at/automotive

Zdraví a dobré životní podmínky

 • vytvořena v listopadu 2010
 • poslání:
  • Přispívat k porozumění tomu, jakým způsobem všechna odvětví ovlivňují zdraví občanů a společenství, a prosazovat, že ke zlepšení a zachování zdraví a dobrých životních podmínek v celé Evropě je tedy zapotřebí přístup založený na víceúrovňové správě;
  • Sdílet nápady a vědomosti týkající se účinných investic, jež by měly být uskutečněny s cílem podpořit odolné systémy zdravotní péče a zlepšit zdraví společnosti; Tímto způsobem by měla být zdůrazněna úloha místních a regionálních orgánů, a zejména využívání evropských strukturálních a investičních fondů;
  • Vyměňovat si zkušenosti týkající se aktuálních výzev souvisejících s prováděním reforem systémů zdravotní péče na pozadí omezených prostředků a zvyšující se poptávky;
  • Umožnit diskusi o iniciativách v oblasti místní politiky, jejichž účelem je budování soudržných a udržitelných společenství, která prosazují a umožňují zdravý životní styl;
  • Věnovat bedlivou pozornost zranitelným skupinám společnosti, včetně osob se zdravotním postižením, zabývat se duševním zdravím stejně jako tělesným, a zohlednit přitom problematiku rovnosti v oblasti zdraví v rámci veškeré činnosti této skupiny;
  • Informovat členy VR o nejnovějším výzkumu a inovativních postupech, pokud jde o řešení problému závažných chronických onemocnění a multimorbidity ve stárnoucí populaci.

 • předsedkyně: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)


  Kontakt:

  sekretariát meziregionální skupiny
  Valentina Polylas
  European Regional and Local Health Authorities
  Rond-point Robert Schuman, 11
  1040 Etterbeek
  Bruxelles (Belgium)
  secretariat@euregha.net


Ostrovní regiony

 • Vytvořeno v dubnu 2015, pozastaveno v květnu 2017 a znovu aktivováno v prosinci 2018​
 • poslání:
  • Vypracování a schválení bílé knihy o ostrovech na základě čl. 174 odst. 3 konsolidovaného znění předpisu o ostrovech;
  • Posílení územního rozměru zajištěním rovných příležitostí k rozvoji pro ostrovy;
  • Zajištění, aby problematika ostrovů a územní roztříštěnosti byla v centru pozornosti evropské dopravní politiky;
  • Zajištění takové investiční politiky pro Evropu, která bude obsahovat zvláštní opatření a nástroje pro ostrovní samosprávy;
  • Změna stávajících pravidel státní podpory pro regiony s cílem harmonizovat pravidla pro evropská ostrovní území;
  • Navrhování opatření k vyrovnání zvláštní zranitelnosti ostrovních území vůči dopadům změny klimatu;
  • Podpora přechodu ostrovů na model oběhového hospodářství;
  • Zlepšení konkurenceschopnosti podnikání na ostrovech;
  • Posílení evropských nástrojů pro územní analýzu vytvořením statistické kategorie pro ostrovy;
  • Zřízení zvláštních orgánů, které budou mít na starosti ostrovní záležitosti v evropském kontextu.

    
 • předsedkyně: Gaetano Armao (IT/EPP)


  Kontakt:
  sekretariát meziregionální skupiny
  Leonardo di Giovanna
  Brussels office of the region of Sicily
  Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles
  Tel: +32 26392574
  leonardo.digiovanna@regione.sicilia.itShare: