Meziregionální skupiny  

Meziregionální skupiny jsou vytvářeny od února 2007 a představují platformy pro výměnu názorů a vytváření nových nápadů mezi místními a regionálními orgány v členských státech i mimo ně.

Skupiny musí být složeny z:

 • nejméně 10 řádných členů VR
 • pocházejících z alespoň čtyř národních delegací nebo
 • skupiny regionů reprezentujících přeshraniční spolupráci

V současnosti probíhá obnovení meziregionálních skupin na nové funkční období VR. V minulém funkčním období VR existovaly tyto meziregionální skupiny:​

Jadransko-jónský region

 • vytvořena v lednu 2013
 • hlavní činnosti:
  • zajišťovat výměnu názorů mezi členy VR, orgány z jadransko-jónského regionu a orgány zemí z EU i osmi zemí mimo EU zapojených do strategie EU pro jadransko-jónský region
  • jakožto klíčový subjekt ve víceúrovňové správě přispívat k utváření, sledování a provádění strategie EU pro jadransko-jónský region a jejího akčního plánu
  • účinně řešit společné výzvy a podporovat identitu a plný potenciál regionu
  • vytvářet synergie se stávajícími strategiemi pro region Baltského moře a Podunají
 • předseda: Paolo Di Laura Frattura (IT/SES)
Tato meziregionální skupina je napojena na makroregionální strategii. Tyto strategie zajišťují rámec schválený Evropskou radou s cílem posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost v konkrétní geografické oblasti (tzv. makroregionech). 

Kontakt:

sekretariát meziregionální skupiny

Francesco Cocco

https://www.adriatic-ionian.eu/about-eusair/

Alpský makroregion

 • vytvořena v červnu 2014
 • poslání:
  • přispívat podle víceúrovňové správy k utváření, sledování a provádění strategie EU pro alpský region a jejího akčního plánu
  • zlepšit konkurenceschopnost zajištěním propojení alpského regionu a učinit jej environmentálně udržitelným a atraktivním
  • maximalizovat součinnost a výměnu osvědčených postupů s existujícími makroregionálními strategiemi
 • předseda: Franco Iacop (IT/SES)

Tato meziregionální skupina je napojena na makroregionální strategii. Tyto strategie zajišťují rámec schválený Evropskou radou s cílem posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost v konkrétní geografické oblasti (tzv. makroregionech).

 

Kontakt:

sekretariát meziregionální skupiny

Raffaella Viviani

raffaella.viviani@regione.fvg.it

 

Friuli Venezia Giulia Autonomous Region

Rue du Commerce 49 - 1000 Bruxelles

Tel.: +32 (0)25008840

http://www.alpine-region.eu/

Regiony v oblasti Baltského moře

 • vytvořena v únoru 2008
 • poslání:
  • zhodnotit v rámci VR spolupráci mezi regiony v oblasti Baltského moře a v širším smyslu přispět k rozvoji těchto regionů
  • prozkoumat dopad různých politik EU, především pokud jde o ekonomickou a environmentální složku námořní politiky
  • přispět ke strategii EU pro region Baltského moře (přijata v červnu 2009)
 • předsedkyně: Pauliina Haijanen (FI/ELS)

 •  

  Tato meziregionální skupina je napojena na makroregionální strategii. Tyto strategie zajišťují rámec schválený Evropskou radou s cílem posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost v konkrétní geografické oblasti (tzv. makroregionech).

  Kontakt:

  sekretariát meziregionální skupiny

  Åsa Bjering

  Executive Secretary CPMR Baltic Sea Commission

  Tel.: +32 470 69 62 66

  Brexit

 • vytvořena v lednu 2018
 • poslání:
   • umožnit výměnu názorů a informovat se o důsledcích vystoupení Spojeného království z EU
   • vyměňovat si nápady ohledně toho, jaká řešení lze zavést s cílem podpořit místní a regionální orgány, jichž se tato skutečnost nejvíce dotkne, a přizpůsobit příslušné regionální ekonomiky
   • identifikovat společné projekty, které by mohly místní a regionální orgány vyvinout po brexitu
   • přispívat k diskusi, jež ve Výboru probíhá a která má poskytnout ucelený přehled o dopadu brexitu na místní a regionální orgány
  • předseda: François Decoster (FR/ALDE)

  Kontakt:

  sekretariát meziregionální skupiny

  Jennifer Rousselle

  jennifer-rousselle@ville-saint-omer.fr

  Ville de Saint Omer

  Tel.: +33 (0)3 21 98 66 53

  Karpaty

 • vytvořena v únoru 2016
 • poslání:
  • prozkoumat možnost vytvoření makroregionální strategie pro karpatský region
  • pořádat diskuse, akce a projekty za účasti zástupců místních orgánů dvou nečlenských zemí EU, na jejichž území leží karpatský oblouk (Srbsko a Ukrajina), s cílem začlenit je do budoucí „makroregionální strategie pro karpatský region“
  • zdůraznit úlohu místních a regionálních orgánů za účelem podpory udržitelného rozvoje
 • předseda: Władysław Ortyl (PL/EKR)

 •  

  Kontakt:

  sekretariát meziregionální skupiny

  Representation of the Podkarpackie Region to Brussels

  Avenue de Tervueren 48

  1040 Brussels, Belgium

  Tel.: +32 2 738 02 23
  bruksela@podkarpackie.pl

  Přeshraniční spolupráce

 • vytvořena v červenci 2015
 • poslání:
  • ovlivnit právní předpisy EU prostřednictvím analýzy stanovisek VR a zaručit, že budou zahrnuta přeshraniční řešení
  • přispět do diskuse o budoucnosti politiky soudržnosti
  • stanovit přeshraniční témata, jimiž je třeba se zabývat na úrovni EU
  • předkládat návrhy akcí platformy ESÚS, AEBR, Evropského týdne regionů a měst
 • předseda: Pavel Branda (CZ/EKR)

 • Kontakt:

  sekretariát meziregionální skupiny

  Marek Polach

  Marek.Polach@praha.eu

   

  Delegation of Prague to the EU

  Avenue Palmerston 16

  1000 Bruxelles

  Tel: +32 22301584


   

  Budoucnost automobilového průmyslu

 • vytvořena v roce 2009
 • poslání:
  • hájit zájmy území s významnou přítomností automobilového průmyslu a nalézat společná řešení problémů, kterým čelí
  • podporovat kontakty mezi průmyslovými sdruženími z jednotlivých zúčastněných regionů
 • předseda: Barbara Eibinger-Miedl (AT/EPP)

 •  

  Kontakt:

  sekretariát meziregionální skupiny

  Claudia Suppan
  Steiermark office in Brussels
  Avenue de Tervueren 82
  1040 Etterbeek
  Tel.: +32 (0)2 7320361
  automotive@stmk.gv.at

  Zdraví

 • vytvořena v listopadu 2010
 • poslání:
  • usnadnit konstruktivní dialog s Evropskou komisí a Evropským parlamentem, a tak posílit činnost místních a regionálních zdravotnických sítí na úrovni vedoucích pracovníků (tj. EUREGHA, ENRICH)
  • projednat mimo jiné využívání strukturálních fondů, pracovní sílu ve zdravotnictví, mobilitu pacientů, výživu a obezitu a ukazatele nerovnosti v oblasti zdraví
 • předsedkyně: Birgitta Sacrédeus (SE/ELS)

 •  

  Kontakt:

  EUREGHA Secretariat

  Rue du Luxembourg, 3

  1000 Bruxelles

  secretariat@euregha.net

  Ostrovní regiony

  • Skupina byla vytvořena v dubnu 2015, její činnost byla pozastavena v květnu 2017 a obnovena v prosinci 2018

  • Její úkoly:
   • řešit společné otázky s cílem navázat spolupráci a formulovat strategie rozvoje v oblastech cestovního ruchu a kultury, jakož i průmyslu, zemědělství, zdravotnictví, energetiky a vzdělávání,
   • přispívat k realizaci úvah Evropského výboru regionů a Evropského parlamentu ohledně ostrovů,
   • iniciativně jednat a spolupracovat v oblasti migrace, která se více než kdy jindy dotýká ostrovních regionů, v nichž lidé prchající před válkou a chudobou hledají možnosti přežití a naději.
  • předseda: Gaetano Armao (IT/EPP)

  Kontaktní osoba:
  sekretariát meziregionální skupiny
  Leonardo di Giovanna
  tel.: +32 026392574
  leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it

  Méně rozvinuté regiony

 • vytvořena v březnu 2015
 • poslání:
  • spolupracovat na přípravě pozičních dokumentů i pozměňovacích návrhů a zpráv, jež se týkají záležitostí, které mají zvláštní význam
  • sledovat hospodářskou, sociální a územní soudržnost EU
  • spolupracovat na rozvoji evropských projektů a napomáhat přitažlivosti těchto regionů pro nové investice
 • předseda: Tadeusz Truskolaski (PL/EA)

 • Kontakt:

  sekretariát meziregionální skupiny

  Michal Szczepura

  Regional Office of the Podlaskie Voivodeship in Brussels

  Avenue de Tervueren 48

  1040 Bruxelles

  Tel.: +32 27380222

  Fax +32 27353320

  info@podlaskie.eu


  Nord Stream 2

  • vytvořena v prosinci 2017
  • poslání:
   • diskutovat o environmentálním dopadu plynovodu
   • představit regionální rozvoj z hlediska místních podnikatelů a komunit
   • začlenit regionální rozměr energetické bezpečnosti
   • zaměřit se zejména na evropskou politiku sousedství a další vnější vztahy
  • předseda: Olgierd Geblewicz (PL/ELS)

  Kontakt:

  sekretariát meziregionální skupiny

  Sebastian Gojdz

  sgojdz@wzp.pl

   

  Regional Office of Westpomeranian Region in Brussels

  Rue Montoyer 31

  1000 Bruxelles

  Tel.: +32 24149604


  Regiony s legislativními pravomocemi

 • vytvořena v červnu 2007
 • poslání:
  • být aktivní v oblastech politiky, jako jsou např. zlepšení tvorby právních předpisů a správa věcí veřejných
  • prosazovat práva správy na nižší než celostátní úrovni při provádění zásady subsidiarity
  • poskytnout členům VR odborné zkušenosti a znalosti regionů s legislativními pravomocemi
  • zaměřovat se na víceúrovňovou správu v Evropě a na provádění zásad subsidiarity a proporcionality
  • vyměňovat si osvědčené postupy týkající se mechanismů monitorování subsidiarity
 • předseda: Jean-François Istasse (BE/SES)

 •  

  Kontakt:

  sekretariát meziregionální skupiny

  Raffaella Viviani

  Raffaelle.viviani@regione.fvg.it 

   

  Saar-Lor-Lux

 • vytvořena v červnu 2007
 • poslání:
  • koordinovat zájmy politik EU a názory členů VR z těchto regionů a společně se jimi zabývat v příslušných orgánech VR
  • rozvíjet vlastní iniciativy v oblasti politik EU ke specifickým zájmům daného regionu a podporovat jejich provádění
 • předseda: Karl-Heinz Lambertz (BE/SES)
 •  

  Kontakt:

  sekretariát meziregionální skupiny
  Alexander Homann
  alexander.homann@dgov.be
  alexander.homann@diplobel.fed.be

  Representation of the German-speaking Community of Belgium in Brussels
  Rue Jacques Jordaens
  1000 Bruxelles
  Tel. +32 (0)2 627 18 26
  Fax. +32 (0)2 502 76 46