Evropsko-středomořské shromáždění (ARLEM)  

Evropsko-středomořské shromáždění zástupců regionů a měst (ARLEM) je shromážděním místních a regionálních představitelů z Evropské unie a jejích středomořských partnerských zemí.

Bylo zřízeno v roce 2010 Evropským výborem regionů (VR) a územními sdruženími, která v této oblasti působí, a umožňuje zvoleným představitelům ze všech tří pobřežních oblastí Středomoří, aby:

 • zastupovali své místní a regionální orgány na politické úrovni, a to i ve vztahu k EU a Unii pro Středomoří,
 • soustavně vedli politický dialog a
 • prosazovali meziregionální spolupráci.

Které země ARLEM zahrnuje?

Jsou to Egypt, Turecko, Alžírsko, Maroko, Sýrie (jejíž členství v tomto shromáždění je momentálně pozastaveno), Tunisko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Izrael, Jordánsko, Libanon, Mauritánie, Palestina, Monako a Černá Hora. Kromě toho má Libye status pozorovatele.

Jaké jsou cíle ARLEM?

Cílem ARLEM je:

 • dodat Unii pro Středomoří územní rozměr,
 • prosazovat místní demokracii, víceúrovňovou správu a decentralizovanou spolupráci ve všech třech pobřežních oblastech Středomoří,
 • podporovat dialog mezi místními a regionálními orgány po ose sever-jih a jih-jih,
 • napomáhat výměně osvědčených postupů, poznatků a odborných zkušeností v oblastech, za něž místní a regionální orgány odpovídají,

podporovat regionální integraci a soudržnost.

Jak ARLEM funguje?

Z politického hlediska představuje ARLEM fórum pro soustavný politický dialog. Přispívá k poradní práci VR vypracováváním tematických zpráv. Zastupuje rovněž místní a regionální úroveň na summitech Unie pro Středomoří.

Při své činnosti se shromáždění ARLEM snaží dosáhnout součinnosti se svými partnery, k nimž patří Unie pro Středomoří (v roce 2013 bylo podepsáno prohlášení o záměru), evropská sdružení místních a regionálních orgánů, jež jsou v ARLEM zastoupena, Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy (se statusem pozorovatele), Parlamentní shromáždění Unie pro Středomoří (se statusem pozorovatele), Evropská nadace odborného vzdělávání (v roce 2013 bylo podepsáno prohlášení o záměru) a Evropský hospodářský a sociální výbor (se statusem pozorovatele).

Členové shromáždění ARLEM se setkávají na výročních plenárních zasedáních, během nichž jsou přijímány tematické zprávy, a na schůzích specializované komise a předsednictva. Mimoto mohou být pořádány workshopy nebo konference zaměřené na konkrétní otázky a prostřednictvím studií mohou být podrobněji analyzovány určité aspekty.

     

Kdo ARLEM tvoří?

Shromáždění ARLEM tvoří 80 členů a 2 pozorovatelé z EU a jejích středomořských partnerských zemí. Jeho členové zastupují regiony a místní samosprávné celky a vykonávají volenou funkci v jednom z regionálních či místních orgánů.

V čele shromáždění ARLEM stojí dva spolupředsedové – jeden za středomořské partnery a jeden za EU. Spolupředseda, který zastupuje skupinu středomořských partnerů, je jmenován touto skupinou na základě konsenzu na období dvou a půl let.​​

Předsednictvo shromáždění ARLEM vymezuje strategii shromáždění a záběr jeho činnosti.

V rámci Komise pro udržitelný územní rozvoj připravují zpravodajové shromáždění ARLEM tematické zprávy, jejichž předmětem jsou:

 • decentralizace,
 • městský a územní rozvoj,
 • kulturní spolupráce,
 • informační společnost,
 • migrace a integrace,
 • malé a střední podniky,
 • obchod,
 • udržitelný rozvoj,
 • vodní hospodářství,
 • nakládání s odpady,
 • energetika, zejména solární energie,
 • doprava,
 • zemědělství a cestovní ruch,
 • a další témata.


 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Share: