Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
EU musí podporovat všechny regiony, města a vesnice, aby do roku 2050 dosáhly nulových emisí z dopravy  

Úsilí EU o využívání alternativních nízkouhlíkových paliv má sice zásadní význam v boji proti změně klimatu, ale přechod k nim musí být spravedlivý

Podpora, kterou věnují místní a regionální představitelé v EU Zelené dohodě pro Evropu, by mohla polevit, pokud budou při přechodu k udržitelnější budoucnosti opomíjena hlavní odvětví místních ekonomik, varuje Evropský výbor regionů (VR) . Členové VR na plenárním zasedání během rozpravy o budoucnosti odvětví dopravy a při diskusi o stanovisku o přísnějších normách emisí CO 2 pro automobily a užitková vozidla a o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva ve městech a regionech EU poukazovali zejména na nutnost rovného přístupu k městským i venkovským oblastem.

Místní a regionální představitelé na plenárním zasedání při diskusi s evropskou komisařkou pro dopravu Adinou Vălean zdůraznili, že je nezbytné podporovat všechny regiony a města při zajišťování udržitelnější dopravy, což je rozhodující pro to, aby EU do roku 2050 dosáhla cíle klimatické neutrality, k němuž se právně zavázala. Jádrem diskuse bylo to, jak lze vzhledem k cíli snížit do roku 2050 emise z dopravy o 90 %, který byl vytyčen v  Zelené dohodě pro Evropu , zajistit větší udržitelnost dopravy. Regiony a města sice plně podporují úsporná opatření Komise, nicméně zdůrazňují, že je nutný spravedlivý a rovný přístup k městským i venkovským oblastem v souvislosti se značnými investicemi do dobíjecích a čerpacích stanic, které Evropská komise navrhuje a které mají podpořit přechod k elektrické nebo udržitelné mobilitě.

Předseda Evropského výboru regionů a guvernér řeckého regionu Střední Makedonie Apostolos Tzitzikostas řekl: „Úplná dekarbonizace našich způsobů dopravy je nutná a také reálná, budou-li uspokojeny konkrétní potřeby každého regionu, města a vesnice. Všechny správní úrovně se musí spojit a musí v rámci národních plánů pro oživení společně investovat, přičemž EU musí místním a regionálním orgánům poskytnout účelové spolufinancování. Řada regionů je závislá na automobilovém průmyslu, takže urychlení ekologické transformace vyžaduje investice do změny kvalifikace místních pracovníků. Tato transformace Evropy směrem k zelené mobilitě se musí brát jako příležitost pro vlády, průmysl i občany, a ne jako zátěž.“

Evropská komisařka pro dopravu Adina Vălean prohlásila: „Očekáváme, že do roku 2030 bude po silnicích v EU jezdit přinejmenším 30 milionů elektromobilů. Dnes je jich zhruba 1 milion. Infrastruktura se ale musí přizpůsobit poptávce. Náš návrh nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva staví na tržním přístupu a zaručuje, že budeme mít potřebné dobíjecí a čerpací stanice k uspokojení této poptávky a k motivování ještě většího počtu lidí a podniků k přechodu k elektromobilům nebo vozidlům s vodíkovými palivovými články. Díky našim cílům založeným na vzdálenosti budou moci řidiči cestovat po celé Unii bez obavy z krátkého dojezdu, a cíle založené na vozovém parku zajistí, že budeme mít dostatek dobíjecích stanic. Rozhodnutí ohledně umístění těchto stanic je ponecháno na členských státech a regionech.“

Ve stanovisku o přísnějších normách emisí CO 2 pro automobily a užitková vozidla a o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva VR požaduje zavést mechanismus spolufinancování, který všem regionům umožní zdokonalit svou infrastrukturu tak, aby bylo možné nabízet ekologičtější paliva, a stimulovat poptávku po udržitelnějších vozidlech. VR však zdůraznil, že je nutné zaujmout integrovanější přístup k plánování, aby bylo zejména možné účinněji propojit městské a venkovské oblasti. Vážným problémem je také dostupnost alternativních paliv v celé EU, v prvé řadě ve spíše venkovských a odlehlých oblastech, které nemají potřebnou infrastrukturu. V roce 2020 se 70 % všech dobíjecích stanic pro elektromobily nacházelo pouze ve třech evropských zemích – v Nizozemsku, ve Francii a v Německu, a to je v kombinaci s relativně snazším přístupem k více znečišťujícím vozidlům v jiných částech Evropy (především ve střední a východní části EU) příčinou nerovnováhy.

Adrian Ovidiu Teban (RO/ELS), starosta města Cugir a zpravodaj tohoto stanoviska, uvedl: „ Na evropské úrovni potřebujeme mechanismus pro spravedlivý přechod, aby regiony, které jsou závislé na automobilovém průmyslu, zvládly projít transformací tohoto odvětví a aby se zaručilo, že nový systém udržitelné mobility založený na alternativních palivech bude pro všechny občany cenově přijatelný a dostupný a že žádný region nebude opomenut.“

Členové VR upozornili na nutnost analyzovat dopady přechodu na silniční vozidla s nulovými emisemi na hospodářství v regionech, aby se zajistilo, že EU poskytne podporu na spravedlivou transformaci všem regionům. VR v současné době pracuje na vytvoření aliance regionů s cílem zajistit spravedlivou a rovnoprávnou transformaci, a to zejména v regionech, jejichž ekonomice vévodí automobilový průmysl.

Souvislosti

V zájmu zaručení spravedlivého přechodu ke klimatické neutralitě ve všech evropských městech a regionech provádí Evropský výbor regionů kampaň zaměřenou na provádění Zelené dohody na místní úrovni . Cílem této iniciativy je zajistit, aby města a regiony hrály v Zelené dohodě pro Evropu ústřední roli, posílit postavení místních a regionálních představitelů, pokud jde o přijímání opatření v oblasti změny klimatu, a zvýšit v místních komunitách v celé Evropské unii uskutečňování udržitelných projektů financovaných z prostředků EU.

Kontakt:

Theresa Sostmann

Tel.: +32 2282 2457

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Sdílet :