Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Je nutné změnit způsob hospodaření s vodou  

V tomto rozhovoru nám maršálek Kujavsko-Pomořanského vojvodství Piotr Całbecki (PL/ELS) odpověděl na pět dotazů ohledně hospodaření s vodou v kontextu pandemie COVID-19 a pokračujícího globálního oteplování. Jakožto zpravodaj stanoviska VR k rámcové směrnici o vodě a směrnici o povodních vyzval k zavedení nového modelu, v jehož rámci bude při využívání přírodních zdrojů a zejména vody kladen stěžejní důraz na princip oběhovosti a udržitelnosti. O návrhu stanoviska se bude hlasovat na příští schůzi komise ENVE dne 8. června . Stanovisko by mělo být přijato na plenárním zasedání ve dnech 1. a 2. července, na němž proběhne také diskuse na vysoké úrovni o Zelené dohodě pro Evropu.

Vypracoval jste stanovisko k rámcové směrnici o vodě. Mohl byste nám říci, proč je toto téma pro EU a její regiony a města důležité? Jak je podle Vás tato směrnice 20 let od svého vstupu v platnost prováděna a jaká ponaučení z toho lze vyvodit?

Rámcová směrnice o vodě měla velice pozitivní dopad. Nejenže se díky ní zlepšil ekologický stav sladkovodních a pobřežních ekosystémů v Evropě, ale pomohla také zvýšit informovanost veřejnosti o problematice životního prostředí. Za 20 let jejího provádění se však objevily nové výzvy a nová řešení. K těmto novým výzvám patří stále patrnější projevy globálního oteplování a naléhavá potřeba realizovat Zelenou dohodu pro Evropu a novou strategii na podporu oběhového hospodářství a bioekonomiky. V prvé řadě musíme zavést systémová řešení, která umožní proměnit hrozbu sucha v příležitosti. V tomto směru je ze všeho nejdříve nutné provázat rámcovou směrnici o vodě se směrnicí o povodních. Kromě toho je třeba šířit inovativní opatření a využívat možnosti, které skýtají ekohydrologická řešení inspirovaná přírodou. Jedná se o účinné nástroje, především co se týče zmírňování nepřímých dopadů, jako je difúzní znečištění vodou vyplavovanou ze zemědělských ploch a urbanizovaných oblastí, z nichž v některých povodích pochází zhruba 50 % znečišťujících látek.

Vykonáváte funkci maršálka Kujavsko-Pomořanského vojvodství. I Polsko se v čím dál větší míře potýká s problémem nedostatku vody a sucha. Nakolik je důležité zapojit do hospodaření s vodou regionální a místní orgány?

Kujavsko-Pomořanské vojvodství se řadí k těm polským regionům, které mají k dispozici nejrůznorodější vodní zdroje. Přesto i my čelíme problémům, s nimiž se musíme neprodleně vypořádat. V důsledku sucha, které nastalo v uplynulých letech, se výrazně snížila hladina Visly. Na intenzivně využívaných zemědělských plochách v jižní části našeho regionu panuje nedostatek vody, což mělo za následek erozi půdy, difúzní znečištění jezer a řek a dlouhodobý pokles udržitelnosti. Na severu se však vyskytují rozsáhlé přírodní lesy a jezera, jež jsou rájem biologické rozmanitosti. Zastávám funkci maršálka vojvodství a vystudoval jsem obor revitalizace jezer. Jsem si tudíž jasně vědom toho, že místní a regionální orgány hrají v oblasti hospodaření s vodou zásadní roli. Máme nejenom nejlepší předpoklady pro to, abychom dokázali identifikovat konkrétní problémy jednotlivých oblastí a komunit, ale jsme také lépe schopni navrhovat uzpůsobená opatření, jež tyto zvláštnosti zohledňují.

Vodních zdrojů, vodohospodářských služeb a dodávek vody v celé Evropě i všude jinde ve světě se výrazně dotýká změna klimatu a pandemie COVID-19. Co je třeba učinit pro to, aby měli všichni k dispozici čistou a kvalitní vodu?

Je nutné změnit způsob, jakým přistupujeme k interakci s přírodou. Musíme upustit od mechanického přístupu, v jehož rámci si dovolujeme bez rozmyslu a nekontrolovaně využívat přírodní zdroje, v neposlední řadě z toho důvodu, že při tom soustavně vytváříme odpad a znečišťující látky. Musíme pokročit dále a zaujmout přístup ekosystémový, v němž bude při využívání přírodních zdrojů a zejména vody kladen stěžejní důraz na princip oběhovosti. Aby bylo možné hospodařit s vodou udržitelně, je třeba přijímat rozhodnutí odpovědným a inkluzivním způsobem. Díky tomu bude čistá voda k dispozici všem.

Vaše stanovisko bude rovněž podkladem k vypracování akčního plánu pro nulové znečištění ovzduší, vody a půdy, jejž příští rok předloží Evropská komise. Co byste chtěl v této souvislosti zvlášť zdůraznit?

Rád bych zdůraznil, že musíme změnit náš vztah k přírodě a na základě toho zavést takové politiky, jež budou šetrné k životnímu prostředí. Žijeme v době antropocénu, v níž lidská činnost určující měrou ovlivňuje klima a životní prostředí, a proto musíme všichni činit odpovědná rozhodnutí. Budeme i nadále ničit přírodu a bezprostředně ohrožovat lidskou civilizaci, nebo se naučíme nakládat s našimi zdroji udržitelně? Máme dobrou příležitost přejít k oběhovému hospodářství, které bude šetrné k životnímu prostředí a v němž budeme vodu a další důležité zdroje využívat udržitelným způsobem. Akční plán pro nulové znečištění ovzduší, vody a půdy zaujímá v této transformaci ústřední místo.

Vaše stanovisko se zabývá problémy, jež souvisejí s povodněmi, znečištěním vody a environmentálními důsledky lidské činnosti. Jaké nástroje potřebují místní a regionální orgány k tomu, aby tyto problémy dokázaly lépe řešit?

Dopad lidské činnost na životní prostředí a obzvláště na vodní zdroje má kumulativní charakter a vytváří nebezpečnou spirálu. Potřebujeme nový model založený na vědeckých poznatcích, které místním a regionálním orgánům pomohou přijmout nejvhodnější opatření. Za tímto účelem je nezbytné navázat trvalou spolupráci mezi místními a regionálními politickými činiteli a vědeckou obcí. Je mi potěšením, že jako příklad mohu uvést naši spolupráci s profesorem Maciejem Zalewským, ředitelem Evropského regionálního střediska pro ekohydrologii (ERCE), což je mezinárodní instituce působící při Polské akademii věd, která zkoumá interakci mezi vodními a ekologickými systémy.

Ve druhé fázi musíme zavést další nástroje k posílení vzdělávání v oblasti udržitelnosti a zvyšovat informovanost v našich komunitách a rozvíjet poznatky a hodnoty, které přispívají k udržitelnějšímu stylu života. Digitální svět přináší obrovské příležitosti k tomu, aby se do tohoto úsilí mohli přímo zapojit občané. Skvělým příkladem je mobilní aplikace, jež byla nedávno vyvinuta v rámci projektu AMBER ( Adaptive Management of Barriers in European Rivers , tj. Adaptivní řízení překážek v evropských řekách). Zahrnuje totiž mj. program zaměřený na zapojení občanů do vědeckých iniciativ, v jehož rámci se příslušné orgány, nevládní organizace a veřejnost podílejí na shromažďování a předávání údajů. Nové možnosti dnes skýtá Zelená dohoda pro Evropu, poněvadž formuluje ucelenou vizi opírající se o pevný mezioborový rámec. Proto vidím budoucnost optimisticky.

Poznámky:

Návrh stanoviska Kontrola účelnosti rámcové směrnice o vodě a směrnice o povodních , který vypracoval zpravodaj Piotr Całbecki (PL/ELS), je k dispozici v 23 jazycích EU a bude se o něm hlasovat na příští schůzi komise ENVE dne 8. června. Dokumenty k této schůzi jsou ke stažení zde .

Třetina území EU trpí vodním stresem. Nedostatek vody je problémem v mnoha členských státech. Změna klimatu má za následek nepředvídatelný vývoj charakteru počasí. Očekává se, že bude přibývat období sucha a že se bude snižovat množství a kvalita sladkovodních zdrojů. Tisková zpráva VR ze dne 11. prosince 2018 Opětovné využívání vody v zemědělství a zachování zeleně v našich městech.

Kontakt:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-NEED-A-PARADIGM-SHIFT-IN-WATER-MANAGEMENT-.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-NEED-A-PARADIGM-SHIFT-IN-WATER-MANAGEMENT-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-NEED-A-PARADIGM-SHIFT-IN-WATER-MANAGEMENT-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-NEED-A-PARADIGM-SHIFT-IN-WATER-MANAGEMENT-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-NEED-A-PARADIGM-SHIFT-IN-WATER-MANAGEMENT-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023