Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Uvolnění potenciálu místních energetických komunit  
Evropský výbor regionů požaduje odstranění stávajících překážek, které brání plnému rozvoji místních energetických komunit v Evropě

Místní a regionální orgány mají klíčovou úlohu, pokud jde o to, aby se Evropa přiblížila svým cílům v oblasti energetiky a klimatu. Výroba energie na místní úrovni je zásadní, chceme-li podporovat energii produkovanou z obnovitelných zdrojů, šířit energetickou demokracii a snížit míru energetické chudoby. Zhruba 50 milionů evropských domácností dnes řeší problém náležitého vytápění ( Středisko pro sledování energetické chudoby ). K dosažení cílů, jež si EU v  Paříži vytyčila do roku 2030 a k nimž patří mimo jiné snížení emisí skleníkových plynů o 40 % (oproti úrovním z roku 1990), budou každý rok zapotřebí další investice v přibližné výši 180 miliard EUR.

Nyní, kdy postupně začínají krystalizovat různé aspekty balíčku předpisů EU týkajících se čisté energie a dva týdny po zveřejnění strategie Evropské komise pro dosažení neutrální uhlíkové stopy do roku 2050, přijal Evropský výbor regionů stanovisko s doporučeními zaměřenými na plné využití místních energetických komunit, včetně energetických družstev.

Členové přijali stanovisko Modely místní odpovědnosti v oblasti energetiky a role místních energetických komunit v oblasti transformace energetiky v Evropě , které vypracovala zpravodajka Mariana Gâju (RO/SES) . Evropská města a regiony poznamenávají, že energetickým komunitám stále brání v rozvoji mnoho překážek, jako jsou limitující vnitrostátní právní předpisy a omezený přístup k vnitrostátním elektrorozvodným sítím a k financování, přičemž režimy podpory v jednotlivých členských státech jsou rozdílné a celkově se energetickým komunitám nedostává politické podpory.

Mariana Gâju (RO/SES), starostka obce Cumpăna v rumunské župě Constanța, uvedla: „Věříme, že budoucnost výroby energie je v rukou občanů. Musíme zajistit, aby místní energetické komunity mohly plně přispívat k procesu decentralizace a demokratizace energetických systémů a podporovaly udržitelný hospodářský a sociální rozvoj na místní úrovni. Místní výroba, distribuce a spotřeba energie jsou klíčové v boji proti energetické chudobě.“

Města a regiony požadují zjednodušení správních pravidel a postupů pro malé výrobce energie z obnovitelných zdrojů a pro místní energetické komunity s cílem zajistit, aby je administrativní zátěž a náklady nediskriminovaly ve srovnání se zavedenými energetickými společnostmi.

Členové Výboru vyzývají k užší koordinaci mezi regionálními a energetickými politikami EU a členských států. Připomínají, že zefektivnění jednotlivých režimů podpory energie z obnovitelných zdrojů je zásadní pro naplnění cílů energetické unie a Pařížské dohody a také cílů udržitelného rozvoje, které stanovila OSN.

Výbor coby shromáždění EU měst a regionů vyzývá Unii a její členské státy, aby se zasadily o lepší plánování a dlouhodobé investiční politiky pro projekty týkající se energie z obnovitelných zdrojů, přičemž by měla existovat záruka mechanismů finanční podpory, aby místní úroveň mohla převzít větší díl odpovědnosti v oblasti energetiky.

V souladu s tím vyzývá VR členské státy, aby vytvořily režimy finanční podpory určené pro místní energetické komunity, zejména ve fázi plánování a spouštění projektů. Města a regiony EU doporučují umožnit varianty, jako je například přeměna dotací na úvěry, zajištění nebo možnosti získání úvěru s únosnými náklady, včetně zjednodušení přístupu k technickým informacím a pokynům pro spuštění, financování a provádění projektů Společenství a včetně inovativních struktur, pokud jde o spoluodpovědnost jednotlivých aktérů.

Představitelé místních a regionálních orgánů vyzývají všechny úrovně správy, aby zlepšily podávání informací občanům o potenciálu místních energetických komunit a o příležitostech k tomu, aby se do nich zapojili. Členové VR vítají, že se v nedávno projednávaných právních předpisech EU zmiňuje úloha energetických komunit, avšak požadují větší jasnost a společná pravidla, aby bylo možné jejich potenciál využít v plné míře.

Doporučují, aby místní a regionální orgány v celé Evropě určily energetické komunity a prostřednictvím poradenských služeb podpořily jejich rozvoj.

Souvislosti

Evropský výbor regionů reagoval na jednotlivé aspekty balíčku předpisů týkajících se čisté energie v těchto stanoviscích:

Realizace nové politiky pro spotřebitele energie , zpravodaj: Michel Lebrun (BE/ELS), člen rady obce Viroinval (duben 2016).

Správa energetické unie a čistá energie , zpravodaj: Bruno Hranić (HR/ELS), starosta obce Vidovec (červenec 2017).

Energetická účinnost a budovy , zpravodaj: Michiel Rijsberman (NL/ALDE), člen výkonné rady provincie Flevoland (červenec 2017).

Energie z obnovitelných zdrojů a vnitřní trh s elektřinou , zpravodajka Daiva Matonienė (LT/EKR), členka rady městské obce Šiauliai.

Středisko EU pro sledování energetické chudoby (EPOV) je 40měsíční projekt, který započal v prosinci 2016. Jeho hlavním cílem je vyvolat transformační změnu v poznatcích o rozsahu energetické chudoby v Evropě a vytvořit inovativní politiky a postupy v oblasti boje proti tomuto jevu.

Evropská komise (2018). K dosažení cílů, jež si EU vytyčila do roku 2030 v Paříži a k nimž patří mimo jiné snížení emisí skleníkových plynů o 40 %, budou každý rok zapotřebí další investice v přibližné výši 180 miliard EUR.

Fotografie z plenárního zasedání jsou k dispozici zde .

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :