Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Vodítkem pro evropské oživení by měly být cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje do roku 2030  

Chybějící jasné odkazy na cíle udržitelného rozvoje a nedostatečné zapojení měst a regionů do národních plánů pro oživení by mohly ohrozit schopnost překonat krizi způsobenou pandemií

Evropští místní a regionální představitelé vyzývají, aby byly cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje navráceny na přední místo agendy Evropské unie, a žádají orgány a členské státy EU, aby zajistily jejich provedení do roku 2030. Evropský výbor regionů (VR) ve stanovisku , které dnes přijal na svém plenárním zasedání, zdůrazňuje, že pandemie COVID-19 ukázala význam udržitelného rozvoje a že cíle udržitelného rozvoje mohou přispět k posunu směrem ke konzistentní a ucelené vizi v rámci nástroje Next Generation EU . Nedávno vypracovaná studie VR však poukazuje na to, že v mnoha národních plánech pro oživení a odolnost chybí výslovný a transparentní odkaz na cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Probíhající pandemie a její očekávané hospodářské, sociální a environmentální důsledky jasně ukazují, že je naléhavě nutné podporovat „lokalizaci“ cílů udržitelného rozvoje, aby bylo možné EU znovu budovat spravedlivějším způsobem a zabránit budoucím zdravotním krizím. Cíle udržitelného rozvoje by měly pomoci ekonomikám členských států zotavit se a v praxi uskutečnit digitální a ekologickou transformaci. Nedávno vypracovaná studie, kterou zadal VR , vyjadřuje hluboké znepokojení nad nedostatečným zapojením regionů a měst do národních plánů pro oživení. V mnoha případech pak chybí jasný odkaz na cíle udržitelného rozvoje, čímž se snižuje možnost společného chápání plánů.

Ricardo Rio (PT/ELS), zpravodaj a starosta města Braga, řekl: „Cíle udržitelného rozvoje téměř zmizely z diskursu EU. Neexistuje žádná zastřešující strategie ani účinné začleňování cílů udržitelného rozvoje do vnitřní správy Evropské komise, či jejich koordinace. Je to o to víc šokující, že souběžně s tím stále narůstají závazky místních a regionálních orgánů v oblasti cílů udržitelného rozvoje. Předběžné výsledky našeho společného průzkumu, který jsme provedli s OECD, jasně ukazují, že místní a regionální orgány se velmi angažují v udržitelném oživení založeném na těchto cílech. 40 % respondentů je využívalo již před pandemií a nyní je začalo využívat i za účelem oživení, přičemž k oživení po pandemii COVID-19 je chce využít dalších 44 %, což je pro všechny tvůrce politik obrovská příležitost k tomu, abychom z této krize vyšli posíleni. Společně s OECD se o to budu na unijní úrovni aktivně zasazovat.“

Podle odhadu OECD nelze 65 % ze 169 dílčích cílů k uskutečnění 17 cílů udržitelného rozvoje splnit bez zapojení místních a regionálních orgánů nebo koordinace s nimi. Výsledky nového společného průzkumu VR-OECD navíc ukazují, že se 60 % místních a regionálních samospráv domnívá, že pandemie COVID-19 upevnila přesvědčení, že cíle udržitelného rozvoje mohou obohatit holistický přístup k oživení. VR proto s politováním konstatuje, že cíle udržitelného rozvoje se postupně vytratily z hlavního diskursu EU, při tvorbě politik EU na ně není tolik pamatováno a s tím slábne i naděje na jejich splnění do roku 2030.

Členové VR apelují na evropské vedoucí představitele, aby prosazovali ambiciózní a jednotnou domácí i zahraniční politiku a dali jasně najevo, že EU musí být co do plnění cílů udržitelného rozvoje na všech úrovních veřejné správy lídrem a mít zjevné prvenství. Ve stanovisku se poukazuje na to, že cíle udržitelného rozvoje by měly zajistit soudržný rámec pro všechny politiky EU a pomoci sladit priority všech programů financování. Provázání cílů OSN s hlavními evropskými iniciativami, například novou průmyslovou strategií, se však někdy zdá být chabé. VR kromě toho vyzývá Evropskou komisi k využití nadcházející strategie pro udržitelný růst na rok 2022 k opětovnému formálnímu zařazení cílů udržitelného rozvoje do evropského semestru, těsnějšímu provázání cílů udržitelného rozvoje a  Nástroje pro oživení a odolnost (jenž je základním kamenem nástroje Next Generation EU) a výslovnému potvrzení cílů udržitelného rozvoje jako způsobu, jímž EU hodlá formovat udržitelné oživení.

Místní a regionální představitelé žádají Evropskou komisi o obnovení mnohostranné platformy zaměřené na provádění cílů udržitelného rozvoje nebo zřízení jiné platformy pro účinný a systematicky rozvíjený dialog, která sdruží odborné poznatky nejrůznějších zúčastněných stran z veřejného i soukromého sektoru k Agendě 2030 a stane se pro Komisi přímým zdrojem podkladových informací.

Zpravodaj Ricardo Rio již v úterý ve svém projevu na Bruselském ekonomickém fóru 2021 , stěžejní každoroční hospodářské akci Evropské komise, jíž se jako řečníci zúčastnily rovněž její předsedkyně Ursula von der Leyen a německá kancléřka Angela Merkel, přednesl výzvu určenou předním tvůrcům politik EU.

Související informace:

VR a OECD v období od května do poloviny června 2021 společně provedly průzkum týkající se cílů udržitelného rozvoje jakožto rámce pro oživení po pandemii COVID-19 ve městech a regionech. Tento průzkum obsahoval reakce od 86 obcí, regionů a subjektů na prostřední úrovni veřejné správy z 24 zemí EU a z několika dalších zemí OECD i mimo ni. Předběžná zjištění byla představena v úterý v rámci čtvrtého ročníku kulatého stolu o úloze měst a regionů při provádění cílů udržitelného rozvoje , což je dvoudenní on-line akce zaměřená na cíle udržitelného rozvoje jakožto rámce pro dlouhodobé strategie oživení po pandemii COVID-19 ve městech a regionech. Dokument je k dispozici na tomto odkazu .

VR přijal první stanovisko k tomuto tématu v roce 2019: Cíle udržitelného rozvoje: základ dlouhodobé strategie EU pro udržitelnou Evropu do roku 2030 , zpravodaj: Arnoldas Abramavičius (LT/ELS), člen rady venkovské obce Zarasai.

Evropská komise zveřejnila v listopadu 2020 pracovní dokument útvarů Komise s názvem „ Delivering on the UN's Sustainable Development Goals – a comprehensive approach “ (Plnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje – komplexní přístup).

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Sdílet :