Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropský výzkumný prostor – je nutné plně uznat regionální inovační střediska  

Města a regiony si přejí být plně zapojeny do řízení a provádění evropských politik v oblasti výzkumu a inovací. Klíčovým nástrojem pro dosažení cílů Evropské unie v oblasti ekologické, digitální, sociální a hospodářské transformace může být zejména zavedení center Evropského výzkumného prostoru („ERA hubs“). Na to poukazuje Evropský výbor regionů (VR) ve svém stanovisku, které vypracoval člen rady regionu Pays de la Loire Christophe Clergeau (FR/SES).

V září 2020 přijala Evropská komise sdělení , jehož cílem je oživit Evropský výzkumný prostor (EVP) vytyčením nové vize, jasných cílů a konkrétních opatření. když se v jistých bodech dostává regionálním inovačním ekosystémům lepšího uznání, Evropský výbor regionů lituje, že správa EVP zůstává z velké míry v působnosti Komise a členských států a příliš navazuje na program Horizont Evropa místo toho, aby směřovala k „Evropskému vzdělávacímu a výzkumnému prostoru“.

Výbor proto požaduje, aby byl přijat průřezový přístup, jenž by úzce souvisel s regionálními politikami a do nějž by byla zapojena široká škála zúčastněných stran – univerzity, průmysl, různé úrovně veřejného sektoru, občané a občanská společnost. Také zdůrazňuje, že je třeba plně uznat úlohu inteligentních specializací a jejich kolektivního a podnikatelského procesu jako jednoho ze základních pilířů evropského úspěchu v oblasti výzkumu a inovací.

Zpravodaj Christophe Clergeau vyjádřil názor, že „Evropský výzkumný prostor by si kromě excelence měl stanovit za cíl dostupnost vysoce kvalitní vědy ve všech městech a regionech EU, již by bylo možné využít k podpoře inovací a na pomoc společnosti a podnikům s řešením výzev spojených s cíli udržitelného rozvoje a s překonáním současných krizí. „ERAHubs“ jsou optimálním nástrojem k plnému uznání výhod místního přístupu k vědě a inovacím. Vzhledem k současným krizím, jejich dopadu na nejzranitelnější a nejvíce postižená území a roztříštěnosti Evropského výzkumného prostoru je tento přístup o to nezbytnější.“

Evropská komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabriel ve svém projevu na dnešním plenárním zasedání VR zdůraznila, že „regiony a města budou hrát klíčovou úlohu v posílení Evropského výzkumného prostoru a přispějí k oživení a ke zvýšení odolnosti Evropy. Díky našemu společnému akčnímu plánu s Evropským výborem regionů pomůžeme výzkumným pracovníkům, podnikatelům a občanské společnosti, aby upevnili regionální výzkumné a inovační ekosystémy a stali se součástí celoevropské sítě excelence.“

Poslanec EP Dan Nica (RO/S&D) prohlásil: „I když EU vede v oblasti výzkumu a inovací a mezinárodní vědecké spolupráce, zaostává v tom, že není schopná využít výsledky výzkumu k přelomovým inovacím a nedokáže mobilizovat výzkumné a technologické kapacity v méně rozvinutých regionech. Je třeba se více soustředit na vztah mezi výzkumem a podniky, na dostupnost vysoce kvalitní vědy ve všech městech a regionech EU a na jejich úlohu v procesu spoluvytváření. Doufám, že díky „ERA hubs“ se regionálním ekosystémům a inovačním centrům dostane většího uznání a že budou rovněž podpořeny méně rozvinuté regiony.“

Evropský výbor regionů by uvítal, kdyby bylo alespoň 50 až 100 center v Evropě uznáno jako „ERAHubs“ a mezi nimi byly také nové ekosystémy ve více znevýhodněných regionech. Měly by být uznány jako důležité opěrné body, jež přispívají k plnění cílů Evropské unie, a měly by být podporovány přímo ze strany EU, a to i finančně.

Zpravodaj Christophe Clergeau zdůraznil, že síť „ERAHubs“ by se mohla stát vynikajícím rámcem pro přípravu společných výzkumných a inovačních projektů sdružujících v rámci přístupu zdola nahoru vždy několik regionálních ekosystémů a inovačních center. Vyjádřil také politování nad roztříštěností Evropského výzkumného prostoru a nad velkými rozdíly mezi zeměmi a regiony, na něž poukázala poslední zpráva o pokroku EVP a rovněž srovnávací přehled inovací v regionech .

Vzhledem k obavám, že kvůli krizi způsobené onemocněním COVID-19 se drasticky sníží investice do výzkumu a inovací v nejohroženějších a nejvíce postižených regionech, vyzývá Výbor k větší podpoře plánu na podporu oživení Next Generation EU a nového finančního rámce pro vysokoškolské vzdělávání, výzkum a inovace, které přispějí k naplňování cílů Evropského hospodářského prostoru. Bylo by rovněž třeba využít prostředky z iniciativy REACT-EU a z  Fondu pro spravedlivou transformaci , a to v souladu s operačními programy, které přijaly regiony, a s jejich strategiemi inteligentní specializace.

Více informací

Politiky v oblasti výzkumu a inovací zaujímají zvláštní místo ve společném akčním plánu , který byl přijat v listopadu 2020 spolu s útvary, které řídí komisařka Marija Gabriel (GŘ RTD, GŘ EAC a JRC). Tento plán usiluje o posílenou spolupráci a politický dialog mezi Evropskou komisí a Evropským výborem regionů. Na obnovený Evropský hospodářský prostor se zaměří zejména strategická spolupráce v rámci platformy pro výměnu poznatků . Činnost platformy pro výměnu poznatků 2.0 umožní přiblížení koncepce Evropského výzkumného prostoru všem občanům a subjektům na regionální a místní úrovni poskytne možnost propagovat příslušná opatření v oblasti výzkumu a vývoje.

Kontakt

Lauri Ouvinen

Tel.: + 32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související informace
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-TEAM-UP-TO-SPEED-UP-THE-EXPANSION-OF-THE-EUROPEAN-SEMICONDUCTOR-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Regiony se rozhodly spojit své síly, aby podpořily expanzi evropského polovodičového průmyslu
Regiony se rozhodly spojit své síly, aby podpořily expanzi evropského polovodičového průmyslu
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-CHAIR-CONGRATULATES-NEW-EUROPEAN-BAUHAUS-2023-AWARDEES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023