Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Zelená dohoda pro Evropu představuje cestu k našemu hospodářskému a sociálnímu oživení  

Jednou z hlavních priorit Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) Evropského výboru regionů (VR) je zajistit, aby se Zelená dohoda stala základem strategie pro oživení po pandemii COVID-19. Na dnešní schůzi, jež se konala formou videokonference, se komisař Sinkevičius zapojil do diskuse se členy komise ENVE o potřebě ekologického oživení. Diskuse probíhala pod vedením předsedy komise ENVE a starosty Sevilly Juana Espadase. Dne 15. června zahájí činnost pracovní skupina VR pro Zelenou dohodu pro Evropu, která má zajistit, aby oživení v EU probíhalo na místní úrovni a bylo přizpůsobeno každému území.

Předseda komise ENVE a starosta Sevilly Juan Espadas (ES/SES) na úvod diskuse prohlásil: “ Zelená dohoda pro Evropu je naším plánem hospodářského a sociálního oživení, které ovšem musí být i oživením ekologickým. Orgány Evropské unie se mohou spolehnout na to, že regiony a města budou hrát aktivní úlohu, neboť můžeme navrhnout strategie pro lepší podporu společnosti i těch nejvíce zasažených osob. Máme-li tuto krizi překonat, musíme společně zaměřit své úsilí na budování nového světa na všech úrovních. Děkuji zejména komisaři Sinkevičiusovi za jeho dnešní debatu s námi a připravenost zintenzivnit naši spolupráci.“

Podle komisaře pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijuse Sinkevičiuse „způsob, jakým se dnes zasadíme o naše oživení, ovlivní naši budoucnost po řadu desetiletí. Neměli bychom dopustit, aby dnešní krize ohrozila naši ekologickou transformaci. Zelená dohoda má zásadní význam pro dosažení širších cílů plánu oživení EU. Investiční plán Zelené dohody pro Evropu a mechanismus pro spravedlivou transformaci by měly být stavebními kameny „zeleného Marshallova plánu“. Pro ekologické oživení jsou důležité zejména oblasti, jako je oběhové hospodářství, nulové znečištění, biologická rozmanitost a udržitelné potraviny. Evropský výbor regionů byl vždy důležitým partnerem a pojítkem mezi EU a jejími místními a regionálními orgány. Úspěch transformace bude záležet na spolupráci s těmito orgány.“

Členové projednali tyto návrhy stanovisek:

  • Právní rámec pro klima : Zpravodajem stanoviska VR Evropský právní rámec pro klima – stanovení rámce pro dosažení klimatické neutrality je předseda vlády autonomní oblasti Andalusie Juanma Moreno . „Plán oživení po pandemii COVID-19 představuje příležitost ke skutečné ekologické revoluci, přijmeme-li nové udržitelné modely životního stylu, spotřeby a výroby." , uvedl předseda Moreno v nedávném rozhovoru o právně závazném návrhu, aby se do roku 2050 z Evropy stal první klimaticky neutrální kontinent. Konečné přijetí je plánováno na plenární zasedání ve dnech 1. a 2. července.

  • Klimatický pakt : Návrh stanoviska Evropský klimatický pakt , jehož zpravodajem je starosta Varšavy, je připraven k přijetí a členové o něm budou hlasovat na plenárním zasedání ve dnech 13. a 14. října 2020. „Jsme odhodláni podpořit ekologické oživení. Města a regiony však potřebují odpovídající a přímé finanční prostředky EU, aby tento proces urychlily", uvedl Rafał Trzaskowski (PL/ELS). Více se dozvíte v tomto rozhovoru . Dotazník pro místní a regionální orgány a další zainteresované strany je nyní dostupný online .
  • Vodík : „Pro dosažení klimatické neutrality má klíčový význam čistý vodík. K tomu, abychom zdola nahoru vybudovali hospodářství založené na čistém vodíku, potřebujeme strategii EU s odpovídajícím právním rámcem a podporou trhu," uvedla Birgit Honé (DE/SES), ministryně pro spolkové a evropské záležitosti a regionální rozvoj spolkové země Dolní Sasko a zpravodajka stanoviska Plán pro čistý vodík – příspěvek místních a regionálních orgánů ke klimaticky neutrální Evropě . Přijetí stanoviska je plánováno na plenární zasedání ve dnech 1. a 2. července 2020.
  • Voda : Členové projednali návrh stanoviska Kontrola účelnosti rámcové směrnice o vodě a směrnice o povodních , jehož zpravodajem je Piotr Całbecki (PL/ELS). Maršálek Kujavsko-Pomořanského vojvodství v nedávném rozhovoru vyzval ke „změně paradigmatu takovým způsobem, aby se oběhovost, řešení vycházející z přírody a udržitelnost staly středobodem hospodaření s vodou, a k revizi příslušné směrnice s cílem zohlednit Pařížskou dohodu a cíle udržitelného rozvoje“ . Stanovisko má být přijato na příštím plenárním zasedání ve dnech 1. a 2. července 2020.
  • Čisté ovzduší : „Obtížné oživení, které máme před sebou, nesmí ohrozit ambice EU v oblasti nulového znečištění. Čisté ovzduší a celkový akční plán pro nulové znečištění musí být nedílnou součástí hospodářského oživení po pandemii COVID-19, přičemž je zapotřebí řešit znečištění ovzduší přímo u zdroje a zapojit do tohoto procesu občany" , uvedl János Karácsony (HU/ELS), radní obce Tahitótfalu, po diskusi o svém návrhu stanoviska Budoucnost politiky EU v oblasti čistého ovzduší v rámci cíle nulového znečištění . Závěrečné hlasování o stanovisku je plánováno na plenární zasedání ve dnech 1. a 2. července 2020.
  • Nový akční plán pro oběhové hospodářství , který předložil zpravodaj Tjisee Stelpstra (NL/EKR) , člen výkonné rady provincie Drenthe. Názory zpravodaje na tento klíčový dokument související se Zelenou dohodou naleznete v tomto článku.

Členové komise ENVE jmenovali předsedu rady regionu Toskánsko  Enrica Rossiho (IT/SES) zpravodajem pro připravované stanovisko k „renovační vlně“ – iniciativě EU na zvýšení energetické účinnosti evropského fondu budov.

První schůze pracovní skupiny pro Zelenou dohodu pro Evropu Evropského výboru regionů se uskuteční příští pondělí 15. června. Jejím hlavním úkolem a konečným cílem je zaručit, aby rámcová politika EU pro dosažení klimatické neutrality byla prováděna v úzkém partnerství s městy a regiony EU, přičemž je třeba zajistit, aby byla Zelená dohoda prováděna na místní úrovni a byla přizpůsobena každému území.

Souvislosti

Dokumenty ze schůze komise ENVE konané dne 8. června 2020 naleznete zde .

Nejnovější vydání informačního zpravodaje komise ENVE s názvem ENVOY si můžete přečíst zde .

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :