Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Klimatický pakt – společnými silami se nám podaří dosáhnout klimatické neutrality  

Evropský výbor regionů vyzval své členy, aby se připojili k nové síti EU pro otázky klimatu a stali se vyslanci klimatického paktu za VR .

Evropská komise oficiálně zahájila celounijní iniciativu nazvanou klimatický pakt , v jejímž rámci se mohou jednotliví občané, celé komunity a různé organizace zapojit do provádění opatření v oblasti klimatu a pomoci vybudovat ekologičtější Evropu. Evropský výbor regionů (VR), který na úrovni EU zastupuje města a regiony, je odhodlán se na tomto paktu aktivně podílet. V prvé řadě bude propagovat jeho cíle a vybízet k účasti v této iniciativě, zejména ze strany místních a regionálních orgánů v celé EU. Jedná se o participativní platformu, která má podpořit realizaci Zelené dohody pro Evropu , nové unijní strategie růstu, jejímž cílem je dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

V dnešní den byl pod vedením výkonného místopředsedy Evropské komise pro Zelenou dohodu pro Evropu Franse Timmermanse zahájen klimatický pakt. Ten na úvod pronesl tato slova: Naštěstí budeme mít již brzy k dispozici vakcínu, která nám pomůže překonat pandemii COVID-19. Krize v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti se však očkováním vyřešit nedá. Evropský klimatický pakt bude sdružovat všechny, kteří chtějí udělat něco pro naši planetu. Účelem tohoto paktu je pomoci všem evropským občanům, aby mohli podnikat potřebné kroky ve svém každodenním životě, a dát jim příležitost podílet se na ekologické transformaci a vzájemně se inspirovat. Do boje proti změně klimatu se může zapojit každý a každý může přispět svým dílem.“

Klimatický pakt poskytne lidem z nejrůznějších sfér společnosti prostor k tomu, aby spojili své síly a společně navrhli a realizovali řešení v boji proti změně klimatu, ať už ve větším či v méně rozsáhlém měřítku. Pakt sleduje dva hlavní cíle – zvyšovat všeobecné povědomí o této problematice a podporovat provádění opatření v oblasti klimatu v celé EU.

Oficiálního zahájení paktu se zúčastnil Rafał Trzaskowski (PL/ELS) , starosta Varšavy a zpravodaj stanoviska VR Evropský klimatický pakt , který prohlásil: „Chceme-li dosáhnout klimatické neutrality, musí hrát města při uskutečňování opatření v oblasti klimatu stěžejní roli. Důvod je dvojí – zaprvé města spotřebovávají velké množství energie a produkují 70 až 80 % celosvětových emisí a zadruhé je to právě na úrovni měst, kde se občané ve věci klimatu angažují. Cítíme se být za tyto emise zodpovědní a máme v úmyslu zaujmout v úsilí o zamezení změně klimatu ústřední místo. Klimatický pakt skýtá příležitost vytvořit celoevropské hnutí, které bude podněcovat, podporovat a oceňovat individuální kroky na ochranu klimatu. Vedle celoevropských projektů, které urychlí provádění příslušných opatření na místní úrovni, je nezbytné, abychom do snah o dosažení klimatické neutrality zapojili občany. Jedině s jejich pomocí a na místní úrovni se nám podaří realizovat Zelenou dohodu pro Evropu.“

Do klimatického paktu se lze konkrétně zapojit například těmito způsoby:

VR by chtěl tuto síť podpořit, a proto svým členům adresoval výzvu, aby se stali vyslanci klimatického paktu za VR . Tito vyslanci budou prostřednictvím politických činností a osvědčených postupů aktivně propagovat různé aspekty Zelené dohody pro Evropu ve svých regionech a obcích a budou pravidelně informovat o tom, nakolik jsou opatření EU v praxi účinná. Vyslanci klimatického paktu za VR budou součástí rozsáhlejší sítě, kterou vytvořila Evropská komise. VR své vyslance klimatického paktu podpoří rovněž prostřednictvím svého projektu CoR 4 Climate Pact , aby mohli pořádat místní akce s cílem zvýšit povědomí o otázkách klimatu a urychlit provádění souvisejících opatření na místní úrovni.

Starosta Varšavy Rafał Trzaskowski (PL/ELS) je jedním z prvních vyslanců klimatického paktu za VR .

V počáteční fázi klimatického paktu bude kladen přednostní důraz na opatření týkající se zelených ploch , ekologické dopravy , ekologických budov zelených dovedností . Postupem času budou do klimatického paktu zahrnuty další oblasti (například udržitelná spotřeba a výroba, kvalita půdy, zdravé potraviny a udržitelné stravování, oceány a venkovské a pobřežní oblasti). Působnost paktu není pevně vymezená a bude se rozšiřovat na základě nápadů a podnětů ze strany osob a organizací, které se do něj zapojí.

Evropská komise vydala sdělení o klimatickém paktu dne 9. prosince 2020. 

Související informace

  • Členové a náhradníci VR, kteří se chtějí stát vyslanci klimatického paktu za VR, mohou vyplnit tento formulář (lhůta pro podání přihlášky: 31. ledna 2021)

  • Prohlédněte si internetovou mapu VR , v níž je zaneseno 200 osvědčených postupů, jimiž města a regiony již nyní provádějí Zelenou dohodu pro Evropu na místní úrovni.

Kontakt

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :