Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Zapojte se do společného průzkumu VR a OECD ‎ věnovaného cílům udržitelného rozvoje  

Evropský výbor regionů (VR) zahájil ve spolupráci s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - (OECD) průzkum zaměřený na klíčové přispění na místní a regionální úrovni k plnění cílů udržitelného rozvoje. Podělte se do 22. února o své zkušenosti a přispějte k budoucí strategii EU pro cíle udržitelného rozvoje.

Od roku 2015, kdy Organizace spojených národů přijala Agendu pro udržitelný rozvoj 2030 a 17 cílů udržitelného rozvoje, má všech 193 signatářských zemí pravidelně podávat zprávy o provádění této univerzální agendy, která se týká všech politik a vyžaduje angažovanost všech zúčastněných subjektů. Klíčovými partnery v tomto procesu provádění jsou regionální a místní orgány, a to nejen proto, že velká většina cílů udržitelného rozvoje (podle OECD 65 %) tyto orgány přímo zahrnuje nebo na ně má přímý dopad, ale také z toho důvodu, že se mnohé z těchto orgánů již úspěšně zapojily do lokalizace cílů udržitelného rozvoje .

Evropský výbor regionů by na základě zpětné vazby od místních a regionálních orgánů ohledně jejich činnosti související s cíli udržitelného rozvoje rád prezentoval, jakým způsobem města a regiony na plnění těchto cílů pracovaly či momentálně pracují. Tyto informace budou použity s cílem formovat budoucí strategii EU pro cíle udržitelného rozvoje, lépe prosazovat územní přístup v procesech tvorby politik na evropské a vnitrostátní úrovni a podporovat opatření v oblasti provádění. Vaše názory týkající se toho, co by EU měla učinit, pokud jde o cíle udržitelného rozvoje, a na jaké priority by se měla zaměřit, budou rovněž použity jako podklad pro přípravu stanoviska VR o udržitelné Evropě do roku 2030, jež má být vypracováno v průběhu roku 2019.

Mimoto tento průzkum přispěje k šířeji pojatému programu OECD s názvem A   Territorial Approach to SDGs: A role for cities and regions to leave no one behind (Územní přístup k cílům udržitelného rozvoje: přispění měst a regionů k tomu, aby nikdo nezůstal stranou), který usiluje o podporu měst a regionů při prosazování územního přístupu k cílům udržitelného rozvoje prostřednictvím:

poměřování své pozice ve srovnání s vnitrostátním průměrem a s partnery na stejné úrovni,

navázání víceúrovňového dialogu s nižšími a vyššími úrovněmi správy s cílem dosáhnout konsenzu ohledně toho, kdo co může dělat, a 

sdílení osvědčených postupů a poznatků nabytých v rámci mezinárodní činnosti.

Vyplnit dotazník

Průzkum je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Pro výběr jazyka klikněte na rozbalovací - nabídku vpravo.

Průzkum bude probíhat do půlnoci v pátek 22. února.

Veškeré odpovědi zůstanou anonymní.

Pro další informace zašlete e-mail na adresu econ-survey-cor@cor.europa.eu .

VR děkuje Síti regionálních orgánů pro udržitelný rozvoj (nrg4SD) za spolupráci.

Sdílet: