Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Boj proti odlivu mozků vyžaduje společné úsilí o zlepšení kvality života ve všech regionech EU  

Ztráta mladé a vzdělané pracovní síly je velkým problémem pro místní společenství v celé Evropské unii. Evropský výbor regionů (VR) varuje, že nebudou-li řešeny sociální a ekonomické nerovnosti mezi zdrojovými a cílovými regiony, bude fenomén odlivu mozků ohrožovat dlouhodobou stabilitu evropského projektu. Stanovisko , jež vypracoval a předložil Emil Boc (RO/ELS), starosta města Kluž a bývalý rumunský premiér, bylo přijato na plenárním zasedání VR dne 12. února.

Podle Indexu globální konkurenceschopnosti patří v současnosti řada východních a jižních členských států EU k zemím, které jsou v celosvětovém měřítku nejméně schopné udržet si nadané lidi. Například téměř 3 milionů Rumunů v současnosti žije v jiném členském státě a tento jev se týká zejména vysoce kvalifikovaných pracovníků. Vzniká tím začarovaný kruh, jenž ztěžuje přechod na udržitelný a konkurenceschopný hospodářský model založený na znalostní ekonomice a výrobcích s vysokou přidanou hodnotou.

„Je naprosto nezbytné nalézt rovnováhu mezi dvěma základními zásadami Evropské unie, a sice mezi volným pohybem pracovních sil a hospodářským a sociálním sbližováním regionů. Občané a pracovníci musí mít možnost volného pohybu v EU, ale jen proto, že chtějí, a nikoli proto, že je z jejich regionu vyhánějí chudoba či nedostatek ekonomických příležitosti“, konstatoval zpravodaj Emil Boc.

Výbor proto vyzývá Evropskou komisi, aby zintenzivnila své úsilí, pokud jde o snížení regionálních rozdílů, a využila přitom cílené politiky a nástroje, které kombinují politiku soudržnosti s dalšími zdroji financování. Vítá politický závazek Komise, pokud jde o spravedlivou minimální mzdu v Evropě, neboť by umožnila řešit otázku životní úrovně a pracovních podmínek a měla by přímý vliv na kvalitu života ve zdrojových regionech.

Stanovisko VR navrhuje, aby byl na úrovni EU iniciován mechanismus pro integraci a koordinaci politických opatření týkajících se odlivu mozků, neboť všechny jeho aspekty (příliv mozků, plýtvání mozky, cirkulaci mozků a zpětnou migraci) je třeba řešit ve spolupráci s orgány na místní, regionální a vnitrostátní úrovni. Zvláštní pozornost by měla být věnována odstraňování strukturálních faktorů, které odliv mozků zvyšují, jako například nedostatky ve vzdělávání, dopravě nebo digitální infrastruktuře. Místní a regionální orgány dokáží samy nejlépe posoudit, v čem spočívají jejich konkrétní výhody, a jaké by potřebovaly talenty a politiky.

„Úloha měst a regionů spočívá v rozvoji inovativních politik zaměřených na udržení a opětovné přilákání talentů. Zvýšení kvality života je velmi účinným nástrojem k přilákání a udržení vzdělané pracovní síly“, zdůraznil zpravodaj Emil Boc a poukázal přitom na skutečnost, že za posledních 20 let se podařilo výrazně zvýšit počet obyvatel metropolitní oblasti Kluž. Toto město v posledních deseti letech zaznamenalo nejvyšší míru růstu v zemi a podle celosvětového indexu kvality života se řadí mezi nejlepší rumunská města. Jak jeho starosta dále vysvětlil, toho se podařilo dosáhnout díky modelu participativní správy, jenž zahrnuje vysoké školy, soukromý sektor, nevládní organizace, občany a veřejnou správu. Důraz je přitom kladen na rozvoj znalostní ekonomiky a inovačních ekosystémů a také na vytváření kvalitních pracovních míst, vzdělávání a služby, např. kulturní aktivity.

„Města a regiony mohou zvýšit svou přitažlivost tím, že budou podporovat politiky a nástroje pro rozvoj místního podnikání, samostatné výdělečné činnosti a alternativních modelů podnikatelské činnosti. Partnerství místních orgánů, podniků a univerzit jsou významnými motory růstu a rozvoje na místní úrovni. Je naprosto nezbytné, abychom si uvědomili, jak významnou úlohu hrají univerzity a poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy z hlediska místního rozvoje v rámci znalostní ekonomiky,“ uvedl závěrem zpravodaj Boc.

Další informace:

Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport uspořádá dne 20. února 2020 politickou rozpravu na téma Cirkulace mozků – hnací síla Evropského prostoru vzdělávání. Zpravodaj Emil Boc představil návrh stanoviska VR ve Výboru pro vzdělávání Rady dne 23. ledna na pozvání chorvatského předsednictví Rady EU. Chorvatské předsednictví zařadilo mezi své priority vyváženou mobilitu vědeckých a výzkumných pracovníků, podporu vysoce kvalitního a celoživotního učení a rozvoj dovedností pro pracovní místa budoucnosti.

V listopadu 2018 zveřejnil VR studii Řešení odlivu mozků: místní a regionální rozměr , jež nabízí pohled na způsoby, jak by regiony mohly zvýšit svou atraktivitu a udržet si nebo přilákat zpět mladé, kvalifikované lidi. Kromě toho představuje také 30 úspěšných iniciativ, které provádějí místní a regionální orgány ve 22 členských státech.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TACKLING-BRAIN-DRAIN.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TACKLING-BRAIN-DRAIN.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TACKLING-BRAIN-DRAIN.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TACKLING-BRAIN-DRAIN.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-SKILLS-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TACKLING-BRAIN-DRAIN.ASPX

European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
09.02.2023