Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Udržitelnost se musí stát hlavní zásadou Evropy  
Zatímco Evropská rada cíle udržitelného rozvoje opomíjí, města a regiony vyzývají, aby se tyto cíle staly jádrem příští evropské dlouhodobé strategie Diskuse s místopředsedou Evropské komise Jyrkim Katainenem během červnového plenárního zasedání Evropského výboru regionů (VR) se zaměřila na cíle udržitelného rozvoje, které by se měly stát základem dlouhodobé strategie EU pro udržitelnou Evropu do roku 2030. Členové VR rovněž přijali stanovisko , které vypracoval Arnoldas Abramavičius (LT/ELS) a které se věnuje úloze regionů a měst při provádění cílů udržitelného rozvoje na místní úrovni. Sedmnáct cílů udržitelného rozvoje, které přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů v září 2015, je vodítkem pro budoucí směřování hospodářského a sociálního rozvoje naší planety. Každý ze 17 cílů zahrnuje dílčí cíle (celkem 169) zaměřené na vymýcení chudoby, ochranu životního prostředí a zajištění prosperity do roku 2030. V lednu 2019 předložila Evropská komise diskusní dokument o udržitelnější Evropě, v němž navrhuje tři scénáře, jak těchto hlavních i dílčích cílů dosáhnout. Jedním z navrhovaných scénářů bylo, aby EU přijala zastřešující strategii EU pro cíle udržitelného rozvoje. Evropský výbor regionů chce však jít ještě dále. „Pokud chce EU ukázat, že se hodlá seriózně zabývat spravedlností a rovností a změnou klimatu, musí být udržitelnost více než jen poznámka pod čarou. Musí se stát naším vodítkem pro příští desetiletí. Přestože je politováníhodné, že členské státy EU nenašly dostatek politické odvahy k tomu, aby se k plnění cílů udržitelného rozvoje do roku 2030 plně zavázaly, náš Výbor bude dále prosazovat, že jiná alternativa neexistuje – udržitelnou Evropu je třeba budovat ve spolupráci s jejími regiony a městy,“ prohlásil předseda VR Karl Heinz Lambertz . Vzhledem k tomu, že 65 % ze 169 dílčích cílů zahrnutých do 17 cílů udržitelného rozvoje nelze naplnit bez zapojení subjektů na nižší než celostátní úrovni ( OSN ), přístupy zdola nahoru a víceúrovňová správa mají pro dosažení ambiciózních cílů Agendy OSN 2030 zásadní význam. Nedávný průzkum VR a OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) o místních a regionálních příspěvcích k cílům udržitelného rozvoje ukazuje, že na naplňování cílů udržitelného rozvoje se podílí 59 % respondentů. Jyrki Katainen , místopředseda Evropské komise pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, uvedl: „ Výbor regionů a naše města, obce a regiony jsou našimi nejdůležitějšími partnery v oblasti provádění a inovací. Bez této úzké spolupráce bychom nedokázali dosáhnout takových cílů, na nichž jsme se na úrovni EU dohodli, “. A dodal: „Inovace přicházejí z regionů. K veškerým inovacím dochází ve městech či obcích. “ „ Mnoho regionů EU se stalo průkopníky plnění cílů udržitelného rozvoje na místní úrovni a ukázalo, že regiony a města mají zásadní význam nejen coby subjekty, které cíle provádějí, ale i jako tvůrci politik, kteří mají nejblíže k občanům, podnikům a místním komunitám. Mnoho regionů má ambicióznější cíle než vnitrostátní úroveň. Příkladem je mé rodné město Espoo, druhé největší město ve Finsku, které v rámci Platformy vedení měst 25+5 v oblasti cílů udržitelného rozvoje usiluje o naplnění Agendy 2030 do roku 2025 a zároveň podporuje v procesu transformace i další města na celém světě, “ uvedl Markku Markkula , první místopředseda Evropského výboru regionů. „Dosáhnout toho, aby nikdo nezůstal stranou, vyžaduje začlenění cílů udržitelného rozvoje do všech politik EU, jakož i podporu a zapojení regionálních, vnitrostátních a unijních fondů. Budování udržitelnějšího a inkluzivnějšího modelu Evropy si žádá rozsáhlé strukturální reformy. Klíčem k úspěšnému naplňování cílů udržitelného rozvoje v praxi je uzpůsobit evropský semestr a silnou politiku soudržnosti pro všechny regiony cílům udržitelného rozvoje, a to za předpokladu, že se bude vycházet z právně závazného kodexu chování pro partnerskou spolupráci mezi všemi úrovněmi správy. Nástroje k dispozici máme a potřebujeme jen politickou vůli, která učiní z cílů udržitelného rozvoje prioritu, “ uvedl Arnoldas Abramavičius (LT/ELS), zpravodaj stanoviska VR Cíle udržitelného rozvoje: základ dlouhodobé strategie EU pro udržitelnou Evropu do roku 2030 a člen rady venkovské obce Zarasai. Na plenárním zasedání ve dnech 8. a 9. října 2019 se bude projednávat stanovisko VR specificky zaměřené na pilíř „planeta“ v rámci cílů udržitelného rozvoje. Související informace: Stanovisko Cíle udržitelného rozvoje: základ dlouhodobé strategie EU pro udržitelnou Evropu do roku 2030 je reakcí VR na diskusní dokument Evropské komise Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030 , který byl předložen v lednu 2019.  Dokument předkládá tři scénáře, které by měly podnítit debatu o tom, jak naplnit cíle udržitelného rozvoje v EU. Tyto tři scénáře zahrnují následující: 1. zastřešující strategii EU v oblasti cílů udržitelného rozvoje jako vodítko pro opatření EU a členských států; 2. další začleňování cílů udržitelného rozvoje do všech příslušných politik EU ze strany Komise, aniž by byly ukládány povinnosti členským státům; 3. větší důraz na vnější činnost a zároveň konsolidace stávajícího úsilí v oblasti udržitelnosti na úrovni EU. Kontakt: Carmen Schmidle Tel.: +32 (0)494735787 carmen.schmidle@cor.europa.eu
Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUSTAINABILITY-NEEDS-TO-BE-GUIDING-PRINCIPLE-FOR-EUROPE.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GUIDING-PRINCIPLE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUSTAINABILITY-NEEDS-TO-BE-GUIDING-PRINCIPLE-FOR-EUROPE.ASPX

CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
14.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUSTAINABILITY-NEEDS-TO-BE-GUIDING-PRINCIPLE-FOR-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUSTAINABILITY-NEEDS-TO-BE-GUIDING-PRINCIPLE-FOR-EUROPE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUSTAINABILITY-NEEDS-TO-BE-GUIDING-PRINCIPLE-FOR-EUROPE.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023