Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní představitelé požadují větší podporu udržitelné a dostupné dopravy v zájmu lepší ochrany zdraví občanů a životního prostředí  

Dekarbonizace dopravy je klíčem k řešení klimatické krize a ke zlepšení zdraví a životní úrovně občanů. Evropský výbor regionů (VR) ve svých stanoviscích k transevropské dopravní síti a k novému rámci pro městskou mobilitu, které byly přijaty na plenárním zasedání dne 11. října, požaduje lepší pravidla a odpovídající finanční prostředky nezbytné k propojení územních celků EU prostřednictvím přístupných a udržitelných dopravních sítí a pro rozvoj bezemisních a cenově dostupných systémů městské dopravy.

Evropská města a regiony plní v rámci podpory a rozvoje dostupné a udržitelné dopravy v EU významnou úlohu. Stojí v čele plnění cílů v oblasti dekarbonizace dohodnutých na úrovni EU a rozvoje dopravních sítí pro všechna území EU, které posilují sociální, hospodářskou a územní soudržnost a přispívají k odvrácení rostoucího rizika chudoby v oblasti mobility ve venkovských oblastech.

Na plenárním zasedání dne 11. října přijali členové Evropského výboru regionů stanoviska k transevropské dopravní síti (TEN-T) a k novému rámci pro městskou mobilitu, v nichž vyzvali k užšímu zapojení místních a regionálních orgánů do přípravy politik a pokynů pro zavádění udržitelných a přístupných dopravních systémů v regionech a městech EU.

Místní a regionální orgány se aktivně podílejí na plánování a financování dopravní infrastruktury na svém území. Proto ve stanovisku Hlavní směry pro rozvoj transevropské dopravní sítě (TEN-T) přijatém na plenárním zasedání VR dne 11. října vyzvaly k většímu zapojení regionů do řídicích struktur této sítě.Ve stanovisku se rovněž zdůrazňuje, že nejlepším způsobem, jak evropským občanům zaručit konkrétní evropskou přidanou hodnotu v rámci odvětví dopravy, je odstranit nedostatky, úzká místa a technické překážky. Ve stanovisku se poukazuje na to, že síť TEN-T, jež se zaměřuje na realizaci a rozvoj celoevropské multimodální dopravní sítě – přičemž upřednostňuje takové druhy dopravy, které jsou nejšetrnější k životnímu prostředí –, poskytuje vysokou evropskou přidanou hodnotu a je pilířem soudržnosti a propojení všech regionů.

Emise CO2 pocházející z odvětví dopravy, zejména z osobních automobilů a dodávek, představují třetinu celkových emisí skleníkových plynů v EU. Síť TEN-T poskytne infrastrukturu pro mobilitu s nízkými a nulovými emisemi a bude zásadním faktorem naplňování cílů v oblasti klimatu, Zelené dohody pro Evropu a Pařížské dohody. Místní a regionální orgány zdůraznily socioekonomický přínos, který mají přeshraniční projekty realizované na jejich území, avšak zdůraznily, že síť TEN-T musí brát v potaz různorodost výzev, jimž regiony EU čelí.

Členové VR rovněž vyzdvihli důležitost jasných pravidel pro podporu druhů dopravy šetrných ke klimatu a uzpůsobení dopravní infrastruktury takovým způsobem, aby byla schopna čelit dopadům změny klimatu a novým rizikům, které s ní souvisejí.

Zpravodajka tohoto stanoviska a členka rady regionu Nová Akvitánie Isabelle Boudineau (FR/SES) prohlásila: „Současné potíže s dovozem pšenice a surovin z Ukrajiny, odkud se nemohou dostat, ukazují, že realizace efektivního evropského dopravního systému je potřebná nejen z ekonomického hlediska. Je to nutnost i z hlediska evropské suverenity. Proto je nezbytné síť TEN-T dokončit prostřednictvím přeshraničních dopravních projektů. Musíme zlepšit a lépe do dopravního systému integrovat městské uzly, aby se volný pohyb osob a zboží stal realitou pro všechny.“

Pokud jde o nový rámec pro městskou mobilitu, který navrhla Evropská komise, členové VR zdůraznili, že po desetiletích nedostatečného investování do veřejné dopravy se deficit ve financování, s nímž se potýkají místní a regionální orgány, ještě prohlubuje v důsledku pandemie COVID-19 a dopadů ruské agrese vůči Ukrajině. To by mohlo ohrozit jejich závazek, že budou občanům v městských i venkovských oblastech poskytovat lepší a čistší dopravní služby.

Městské oblasti v současnosti produkují přibližně 23 % celkových emisí z dopravy v EU, a proto stanovisko Nový rámec pro městskou mobilitu klade důraz na to, že páteří městské mobility v EU musí být veřejná doprava, přičemž současně je nutné zlepšením podmínek podpořit aktivní mobilitu a rovněž mikromobilitu a další inovativní řešení.

Zpravodajka tohoto stanoviska a členka zastupitelstva města Lucemburk Linda Gaasch (LU/Zelení) uvedla: „Budoucnost městské mobility tkví ve zlepšení podmínek pro chůzi a cyklistiku a v dalším rozvoji robustních systémů veřejné dopravy a bezemisních logistických řešení.Prostřednictvím stanoviska k novému rámci pro městskou mobilitu vysílá Výbor regionů ostatním evropským orgánům a institucím jasný signál, že města a regiony jsou připraveny zahájit transformaci v oblasti mobility.“

Stanovisko dále uvádí, že v zájmu zajištění konektivity příměstských a venkovských regionů a zmírnění chudoby v oblasti mobility je třeba celkově navýšit kapacitu veřejné dopravy a zaujmout strategičtější přístup k inovacím (např. pokud jde o veřejnou dopravu na vyžádání). Ekonomická prosperita městských center a jejich okolí přímo souvisí s plynulostí mobility, přičemž v zájmu jejího dosažení a v zájmu naplnění cílů EU v oblasti udržitelnosti je nezbytně nutné zlepšit přístup místních a regionálních orgánů k finančním prostředkům EU. Stanovisko rovněž vyzývá k aktivnějšímu zapojení místních a regionálních orgánů do tvorby politik na úrovni EU a na celostátní úrovni a poukazuje na značný nevyužitý potenciál aktivní mobility (chůze a cyklistiky), která poskytuje významné vedlejší přínosy z hlediska zdraví a společnosti, přičemž vyžaduje velmi nízké investice.

Souvislosti:

V rámci revize politiky transevropské dopravní sítě (TEN-T), kterou Evropská komise navrhla v prosinci 2021, je rozvíjena celoevropská multimodální dopravní síť s cílem odstranit nedostatky, úzká místa a technické překážky a posílit sociální, hospodářskou a územní soudržnost v EU. Tato politika podporuje zavádění inovací, nových technologií a digitálních řešení ve všech druzích dopravy za účelem dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu. Záměrem je zde zlepšit využívání infrastruktury, snížit dopad dopravy na životní prostředí, zvýšit energetickou účinnost a posílit bezpečnost. Ve snaze řešit dopady, které má na dopravu a infrastrukturu ruská invaze na Ukrajinu, Komise v červenci 2022 pozměnila politiku TEN-T a posílila dopravní spojení s Ukrajinou.

Na podporu přechodu na čistší, ekologičtější a inteligentnější mobilitu zavedla Evropská komise v prosinci 2021 nový rámec pro městskou mobilitu. Tento rámec prosazuje robustnější síť veřejné dopravy, účinnou městskou logistiku s nulovými emisemi a lepší řízení toků mobility prostřednictvím multimodálních uzlů a digitálních řešení. Poskytuje pokyny pro zavádění opatření na místní úrovni a jeho úkolem je rovněž podporovat města a regiony coby zásadní dopravní uzly v rámci jednotného trhu.

Evropský výbor regionů zahájil kampaň v oblasti provádění Zelené dohody na místní úrovni, aby tak podpořil naplňování cílů týkajících se udržitelné a dostupné dopravy ve všech evropských městech a regionech. Cílem této iniciativy je zajistit, aby města a regiony hrály v Zelené dohodě pro Evropu ústřední roli, a zlepšit tak pozici místních a regionálních představitelů, pokud jde o přijímání opatření v oblasti změny klimatu a posílení realizace udržitelných projektů financovaných z prostředků EU místními komunitami v celé Evropské unii.

Kontakt:

Theresa Sostmann

Tel. +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-INDUSTRY’S-GREEN-TRANSITION-IN-SPOTLIGHT-AT-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023