Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropský prostor vzdělávání musí mít výraznější regionální rozměr  

Krize způsobená pandemií COVID-19 zcela jasně ukázala, jak důležité je disponovat odolnými vzdělávacími systémy, které vytvářejí předpoklady pro vybudování zelené ekonomiky založené na znalostech a digitální transformaci. Evropský výbor regionů (VR) podporuje Evropskou komisi v její snaze vytvořit do roku 2025 Evropský prostor vzdělávání , požaduje ovšem, aby byly ve větší míře zohledněny regionální potřeby a odstraněny rozdíly, které v oblasti vzdělávání mezi regiony panují. VR na toto téma vypracoval stanovisko , které během středečního jednání na jeho plenárním zasedání představil zpravodaj a starosta města Kluž Emil Boc (RO/ELS).

VR má za to, že k hlavním cílům Evropského prostoru vzdělávání by mělo patřit uskutečnění cílů udržitelného rozvoje a dosažení environmentální udržitelnosti. Do všech vzdělávacích procesů a průřezových cílů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy by měla být včleněna souběžná ekologická a digitální transformace. Je třeba posuzovat pomocí příslušného plánu, ročních ukazatelů a milníků pokrok, jehož členské státy v tomto ohledu dosahují.

„Pravomoci místních a regionálních orgánů v oblasti vzdělávání se v jednotlivých členských státech značně liší. Všechny tyto orgány jsou však v bezprostředním a intenzivním kontaktu s místním prostředím, v němž jsou opatření vzdělávací politiky navrhovaná na evropské úrovni prováděna a na které mají tato opatření přímý dopad. Proto je nutné, aby jim byly na plnění strategických cílů Evropského prostoru vzdělávání poskytnuty jasně vymezené a identifikovatelné finanční prostředky,“ prohlásil zpravodaj Emil Boc , který v letech 2008 až 2012 předsedal rumunské vládě.

Poslankyně EP Michaela Šojdrová (CZ/ELS), která připravuje zprávu Evropského parlamentu o Evropském prostoru vzdělávání, uvedla: „Dle mého názoru se všichni určitě shodneme na tom, že vysoce kvalitní vzdělávání je tím, co nám umožní překonat současné i budoucí výzvy, včetně těch spojených s digitální a ekologickou transformací. Tohoto sektoru se však tvrdě dotkla pandemie COVID-19. Mám v úmyslu vypracovat takovou zprávu, která bude realistická a bude mít za cíl formulovat společnou strategii pro vytvoření Evropského prostoru vzdělávání, na jejímž provádění se budou společně podílet všechny instituce a subjekty na evropské, celostátní a místní úrovni.“

Emil Boc ve svém stanovisku zdůrazňuje, že regiony a města mohou pomoci určit regionální potřeby v oblasti vzdělávání a podpořit konkrétní opatření, jež budou přihlížet k místním podmínkám. Zvláštní pozornost by měla být věnována snížení stávajících rozdílů v tomto sektoru mezi venkovskými a městskými oblastmi, mezi jednotlivými stupni vzdělávání a mezi různými vzdělávacími zařízeními. Nízká kvalita vzdělávání zpravidla souvisí s chudobou a nedostatkem individuálních zdrojů a je jednou z hlavních příčin odlivu mozků.

Ve stanovisku se rovněž upozorňuje na to, že je důležité navázat strategická partnerství mezi místními a regionálními orgány a vysokými školami na daném území a také jinými zařízeními poskytujícími formální a neformální vzdělávání a odbornou přípravu. Pomohlo by to sestavit tolik potřebné programy celoživotního učení zaměřené na prohlubování dovedností a změnu kvalifikace, které lidem umožní udržet se na trhu práce, který se v souvislosti s ekologickou a digitální transformací rychle mění, nebo na něj vstoupit.

Další informace

Ve společném akčním plánu , který v listopadu 2020 podepsaly komise VR SEDEC a útvary, jež řídí komisařka Mariya Gabriel (Generální ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu, Generální ředitelství pro výzkum a inovace a Společné výzkumné středisko), se uvádí, že bude VR zapojen do konzultací týkajících se realizace Evropského prostoru vzdělávání a  Koalice pro vzdělávání v oblasti klimatu .

VR tento týden zveřejnil novou studii , která se zabývá aktivní úlohou orgánů na nižší než celostátní úrovni při vytváření Evropského prostoru vzdělávání. Účelem této studie bylo zjistit a posoudit, jaké iniciativy místní a regionální orgány v celé EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy provádějí. Vyplynulo z ní, že v rámci EU je pokrok nestejnoměrný a že existují velké rozdíly, někdy i mezi regiony jedné země. Studie obsahuje také příklady konkrétních kroků a podpůrných opatření, jež byly učiněny v prvních měsících roku 2020 v reakci na pandemii COVID-19.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :