Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Posilování územní spolupráce v Evropě – to nejlepší pro naši společnou budoucnost  

Úvodník Karla-Heinze Lambertze, předsedy Evropského výboru regionů (VR), a Franciny Armengol, předsedkyně vlády Baleárských ostrovů, členky VR a předsedkyně euroregionu Pyrénées-Méditerranée, k 9. výročnímu zasedání platformy evropských seskupení pro územní spolupráci ve městě Palma na Mallorce dne 27. září 2019.

Odstraňování hranic a posilování územní spolupráce mezi členskými státy jsou synonymy evropské integrace a solidarity. EU od svého založení před více než 60 lety podporuje úsilí zaměřené na prohlubování územní spolupráce, odstraňování nerovností mezi regiony a otevírání jednotného trhu. Administrativní zátěž, nedostatek investic a nedávné politické události, jako byla migrační krize, však způsobily, že příležitosti územní spolupráce nebyly ještě zcela využity.

Vzhledem k tomu, že 150 milionů lidí neboli 30 % obyvatel EU žije v regionech na vnitřních hranicích, je pro integritu jednotného trhu a evropskou integraci zcela zásadní, aby existovala spolupráce v oblastech, jako je udržitelný rozvoj, doprava, zdravotnictví a kultura. Ochrana, podpora a investice týkající se přeshraniční spolupráce jsou přínosné nejen pro příhraniční komunity, ale i pro Evropskou unii jako celek. EU podporovala přeshraniční spolupráci v uplynulých 30 letech prostřednictvím politik a programů, jako je Evropská územní spolupráce a regionální fondy EU (politika soudržnosti).

Euroregiony a  evropská seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) – v jejichž rámci dva nebo více regionů z různých členských států EU spolupracují v oblastech sdílených hospodářských, sociálních, kulturních a politických zájmů – hrály při prohlubování integrace v Evropě mimořádně důležitou roli.

Euroregion Pyrénées-Méditerranée , který vznikl v říjnu 2004, podporuje územní spolupráci mezi Katalánskem, Baleárskými ostrovy a Okcitánií a snaží se o inovativnost a udržitelnost. Oživuje také sdílenou politickou a kulturní identitu. A pomohl rovněž spustit takové projekty, jako je například oceněná nemocnice regionu Cerdanya, která se nachází v Pyrenejích, na francouzsko-katalánské hranici, a je první přeshraniční nemocnicí v Evropě.

Občané v příhraničních regionech mohou mít rozmanité jazyky a kulturu, často se však při dosahování hospodářského a sociálního rozvoje setkávají s podobnými překážkami. Mnohdy brání spolupráci mezi příhraničními regiony rozdíly v kompetencích, strukturách a právních předpisech. Evropská komise uvedla, že úplné odstranění přeshraničních překážek by ve skutečnosti zvýšilo HDP o 8 %, a usiluje o snížení administrativní zátěže. Územní spolupráci však ohrožují návrhy, aby se pro přístup k finančním prostředkům na hraničních územích zavedla kritéria hustoty obyvatelstva.

EU připravuje nový evropský přeshraniční právní mechanismus , který umožní dvěma či více místním či regionálním orgánům podepsat dohodu a zahájit přeshraniční spolupráci. Ten může podpořit projekty mezi hraničními územími, neboť regionům umožní zohledňovat právní předpisy v jejich členských státech. Je jisté, že tato i další opatření na podporu regionální, územní, nadnárodní a přeshraniční spolupráce by měly nový Evropský parlament a nová Evropská komise považovat za prioritu. Je rovněž zcela zřejmé, že úspěšná přeshraniční spolupráce musí regionům umožnit plánovat vlastní programy a přijímat vlastní rozhodnutí.

Úspěšná územní spolupráce vyžaduje nejen správnou úroveň politické vůle a nižší administrativní zátěž, ale především investice. V rámci stávajícího rozpočtu EU (2014–2020) bude téměř 10 miliard EUR z fondů politiky soudržnosti investováno do spolupráce mezi regiony, přičemž 6,8 miliard EUR je vyčleněno na přeshraniční regiony. Navrhované snížení prostředků určených na územní spolupráci z 2,75 % na 2,5 % by narušilo úsilí o vypracování strategií hospodářského rozvoje a snahy o podporu evropské solidarity.

S příchodem nového Evropského parlamentu a Komise musí Evropská unie soustředit veškeré své úsilí na prokázání evropské solidarity a posílení integrace. Pokud má EU porazit populismus a reagovat na nové výzvy, jako je globalizace, nerovnost, migrace a změna klimatu, musíme i nadále společně posilovat územní spolupráci a učinit z našich regionů hnací sílu udržitelného růstu, z něhož mají prospěch všichni občané v celé Evropě.

Souvislosti

Výroční zasedání platformy evropských seskupení pro územní spolupráci se bude letos konat ve městě Palma na Mallorce dne 27. září 2019 a Evropský výbor regionů ho pořádá ve spolupráci s ESÚS Pyrénées-Méditerranée a vládou Baleárských ostrovů.

Sdílet: