Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Posílení právní podpory pro migranty, větší spolupráce s městy mimo EU  

Evropský výbor regionů (VR) dne 8. února uvítal, že Evropská unie zamýšlí sladit své právní předpisy upravující azyl a sjednotit podmínky pro žadatele o azyl, poukázal však na to, že dostatečně nebere v potaz skutečnost, že migrace do Evropy je dlouhodobou a strukturální záležitostí. VR ve zvláštních doporučeních přijatých téhož dne ocenil úsilí EU řídit migraci na základě partnerství jednotlivých zemí se sousedními státy a zdůraznil, že EU by měla více spolupracovat s regiony a městy v těchto zemích.

Budou-li rozhodovací orgány EU těmto doporučením VR věnovat pozornost, pak to umožní lepší přístup k právní podpoře pro migranty, větší ochranu migrantů mladších 18 let a vyšší finanční podporu pro místní a regionální orgány. V souvislosti se spoluprací EU se zeměmi v Africe a na Blízkém východě VR doporučuje, aby EU spolupracovala s městy a regiony mimo EU s cílem zvýšit povědomí o otázkách týkajících se migrace, poskytnout místním orgánům mimo EU „přímý přístup“ k fondům EU a zapojit je do řízení nového plánu vnějších investic EU.

Vincenzo Bianco (IT/SES), starosta sicilského města Catania a zpravodaj stanoviska k reformě azylového systému, řekl: „EU nutně potřebuje harmonizovaný systém, ale VR se obává (a já osobně jsem velice znepokojen), že některá navržená pravidla jsou příliš tvrdá, omezila by práva migrantů a příliš by neprospěla ani městům a regionům, které migranty přijímají, ani lidem, kteří přistávají u našich břehů. Důvodem je zčásti to, že EU se dosud nezbavila mylné představy, že jde o jednorázovou naléhavou situaci. Potřebujeme takový systém, který bude jasný, jednoduchý a rychlý, avšak také spravedlivý vůči všem a nebude narušovat práva a důstojnost migrantů, zejména rychle rostoucího počtu nezletilých osob bez doprovodu.“

Jedná se o druhé stanovisko, které pan Bianco k otázce reforem pravidel EU pro oblast azylu vypracoval. Ve svém předchozím stanovisku, jež VR přijal v prosinci 2016, navrhl provést změny v azylovém systému EU tak, aby byl spravedlivější a efektivnější jak pro uprchlíky, tak pro země v celé EU, včetně zemí, které by před přijetím znovuusídlených žadatelů o azyl daly přednost sankcím.

Starosta města Piran Peter Bossman (SI/SES) nastínil svůj pohled na partnerství s 16 třetími zeměmi v oblasti migrace takto: „Tato partnerství v oblasti migrace musí mít tři krátkodobé cíle: zachraňovat životy, umožnit legální migraci a pomáhat uprchlíkům pokud možno co nejblíže jejich zemí původu. Naším hlavním cílem musí být na míru šitá spolupráce s těmito zeměmi a jejich místními a regionálními orgány, abychom všichni mohli migraci lépe kontrolovat a zlepšit přijímání, začleňování nebo opětovné začleňování migrantů. EU musí mít na paměti, že za umožňování přístupu např. na trh práce, k bydlení, vzdělání a zdravotní péči odpovídají regiony a města.“

Zmíněná stanoviska jsou tím nejnovějším v řadě doporučení, která VR za posledních pět let vypracoval s cílem řešit problémy a příležitosti spojené s migrací. Pan Bianco poukázal na to, že v Catanii nadále týden co týden přistávají lodě s tisícovkami migrantů zachráněných ze Středozemního moře a že mnoho z nich jsou děti a mladiství bez doprovodu. Pan Bossman vyzdvihl názor pana Bianca, že vysoká míra migrace již získala strukturální charakter, podotkl, že v současné době je na světě více než 60 milionů vysídlených lidí, a prohlásil: „Migrační toky do Evropy jsou způsobené geopolitickými a ekonomickými faktory, které budou v nadcházejících letech přetrvávat a možná i sílit. Převážná většina těchto lidí ale hledá útočiště v sousedních zemích, které jsou často velmi chudé nebo nestabilní, takže je jasné, že má EU vůči nim zodpovědnost.“

Pan Bossman zdůraznil, že EU a její partneři by ve svém úsilí řídit migraci neměli přesměrovávat prostředky určené na rozvojovou pomoc. „Musíme zajistit, aby tato partnerství posílila rozvojovou agendu OSN, nikoli ji ohrozila,“ řekl.

Nezávisle na tom přijal VR dne 8. února stanovisko z vlastní iniciativy, v němž uvádí, že plánovaná aktualizace Evropského konsensu o rozvoji by měla zajistit, aby se „řádné řízení migrace“ stalo jedním z cílů rozvojové pomoci. Zpravodaj tohoto stanoviska Jesús Gamallo Aller (ES/ELS), generální ředitel regionální vlády Galicie pro vztahy s EU, v něm zejména upozornil na skutečnost, že EU musí více spolupracovat s městy a regiony, aby z cílů udržitelného rozvoje OSN splnila konkrétně cíl 11, který zní: „Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce“.

Poznámky pro redaktory:

Vincenzo Bianco, starosta města Catania ležícího na východním pobřeží Sicílie, má právnické vzdělání a v letech 1999 až 2001 byl italským ministrem vnitra dvou vlád. Byl poslancem i senátorem italského parlamentu a předsedal parlamentnímu výboru pro dohled nad zpravodajskými službami. V roce 1988 se stal starostou města Catania.

Peter Bossman je starostou slovinského města Piran. Pochází z Ghany. Jeho rodina byla nucena Ghanu v roce 1966 opustit a usadila se v Evropě. Vystudoval medicínu v Jugoslávii, usadil se tam a pracoval jako lékař. V roce 2010 se stal starostou města Piran.

• Stanovisko VR Reforma společného evropského azylového systému – balíček opatření, II. část a rámec Unie pro znovuusídlování, které vypracoval Vincenzo Bianco (IT/SES) a které bylo přijato dne 8. února, se zaměřuje na legislativní návrhy Komise týkající se norem pro přijímání a znovuusídlování migrantů se zvláštním důrazem na nezletilé osoby bez doprovodu. V jednom z doporučení VR vyzývá EU, aby posílila právní pomoc (zejména nezletilým osobám), upravila postupy odvolání, vyjasnila definici „první země azylu“, umožnila znovuusídlování migrantů, kteří během posledních pěti let nelegálně vstoupili na území EU, rozšířila své zdroje informací, navýšila financování určené přijímacím střediskům a místním a regionálním orgánům a zlepšila přístup místních a regionálních orgánů k těmto střediskům. Stanovisko VR Reforma společného evropského azylového systému, které bylo přijato dne 8. prosince 2016, se zaměřilo na reformu dublinského nařízení, přemisťování žadatelů o azyl, reorganizaci Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu a podporu pro místní a regionální orgány.

• Ve stanovisku Rámec pro partnerství se třetími zeměmi v oblasti migrace, které vypracoval Peter Bossman (SI/SES), Výbor vítá, že Evropská komise v červnu 2016 zřídila rámec pro migrační partnerství a následně zavedla evropský plán vnějších investic. Výbor v dokumentu za určitých podmínek nabízí podporu „hotspotům“ nacházejícím se mimo Evropu, kde by agentury EU mohly podpořit vnitrostátní orgány při identifikaci příchozích migrantů, a podporuje návrh, aby prostředky určené na rozvoj byly vynakládány na bezpečnost a správu hranic. Souhlasí s poskytnutím pobídek pro země, které přijímají uprchlíky, přebírají nelegální migranty a spolupracují s EU. V rámci svých doporučení VR požaduje zapracovat do plánu vnějších investic požadavky na spolufinancování, uvádí, že „místní správa by se měla stát partnerem ve všech pilířích plánu vnějších investic“, vybízí ke spolupráci mezi EU a diasporálními skupinami na financování investic, přeje si, aby EU investovala do „posílení budování místních kapacit“, naléhá na usnadnění přístupu k informacím pro orgány na nižší než celostátní úrovni v EU, a vyzývá EU, aby „financovala vzájemnou spolupráci mezi městy a regiony“. Ze 16 partnerských zemí považuje za obzvláště důležitou Libyi, Jordánsko, Libanon, Tunisko a Niger.

VR spolupracuje s místními a regionálními orgány v jižních a východních sousedních zemích EU na řešení migrace tím, že pořádá politické schůze, předkládá politická doporučení a sdílí osvědčené postupy. V rámci plenárního zasedání VR se skupina libyjských starostů a úředníků zúčastnila studijní návštěvy Bruselu a Mechelenu zaměřené na finanční řízení. Členové VR se ve dnech 22. a 23. února setkají se svými protějšky z Blízkého východu a severní Afriky, s nimiž budou diskutovat především o migraci a situaci v Libyi. V červenci bude Výbor regionů společně s Evropskou komisí pořádat setkání s místními a regionálními orgány z rozvojových zemí, jehož cílem bude zjistit, jak by bylo možné rozvíjet spolupráci mezi jednotlivými městy a regiony na řízení migrace, přijímání opatření v oblasti změny klimatu a posilování hospodářského rozvoje.

Kontakt:
Andrew Gardner
Tel.: +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRENGTHEN-LEGAL-SUPPORT-FOR-MIGRANTS-WORK-MORE-WITH-NON-EU-CITIES.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRENGTHEN-LEGAL-SUPPORT-FOR-MIGRANTS-WORK-MORE-WITH-NON-EU-CITIES.ASPX

Město Michałowo a jeho obyvatelé obdrželi Cenu starosty Pawła Adamowicze za pomoc uprchlíkům na hranici s Běloruskem
Město Michałowo a jeho obyvatelé obdrželi Cenu starosty Pawła Adamowicze za pomoc uprchlíkům na hranici s Běloruskem
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRENGTHEN-LEGAL-SUPPORT-FOR-MIGRANTS-WORK-MORE-WITH-NON-EU-CITIES.ASPX

Návrhy EU poskytnou vítanou vzpruhu legální migraci
Návrhy EU poskytnou vítanou vzpruhu legální migraci
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRENGTHEN-LEGAL-SUPPORT-FOR-MIGRANTS-WORK-MORE-WITH-NON-EU-CITIES.ASPX

Potravinová krize: regionální a místní představitelé ze zemí EU naléhavě vyzývají k investicím do místní produkce udržitelných a cenově dostupných potravin
Potravinová krize: regionální a místní představitelé ze zemí EU naléhavě vyzývají k investicím do místní produkce udržitelných a cenově dostupných potravin
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SCHENGEN-MIGRATION-RIGHTS-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRENGTHEN-LEGAL-SUPPORT-FOR-MIGRANTS-WORK-MORE-WITH-NON-EU-CITIES.ASPX

Schengen and migration rights should not be compromised in crises
Schengen and migration rights should not be compromised in crises
13.10.2022