Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Šest evropských regionů získalo ocenění za svou podnikatelsky orientovanou vizi udržitelného oživení  

Obce Castelo Branco (Portugalsko) a Gabrovo (Bulharsko), provincie Helsinki-Uusimaa (Finsko), autonomní oblast Madrid (Španělsko), region Provence-Alpes-Côte d’Azur (Francie) a Slezské vojvodství (Polsko) byly zvoleny Evropskými podnikatelsky zaměřenými regiony (EER) na období 2021–22

Obce Castelo Branco (Portugalsko) a Gabrovo (Bulharsko), provincie Helsinki-Uusimaa (Finsko), autonomní oblast Madrid (Španělsko), region Provence-Alpes-Côte d’Azur (Francie) a Slezské vojvodství (Polsko) byly zvoleny Evropskými podnikatelsky zaměřenými regiony (EER) na období 2021–22. Toto označení excelence uděluje Evropský výbor regionů (VR) územním celkům, které nabídly výjimečnou podnikatelskou vizi a předložily inteligentní strategie růstu reagující na velké společenské výzvy. Sdružený ročník 2021–2022 se zaměřuje na téma „Podnikání v zájmu udržitelného oživení“.

Přestože byly hluboce zasaženy krizí, prokázaly regiony, které získaly ocenění EER na období 2021–2022, že jsou schopny pojmout krizi jako příležitost k novému nasměrování svého hospodářského rozvoje. VR tyto územní celky ocenil za to, že jsou vzorem udržitelného oživení v Evropě.

Při slavnostním udílení ocenění řekl předseda VR Apostolos Tzitzikostas : „Gratuluji všem oceněným regionům a jejich politickým představitelům k jejich odvážným podnikatelským strategiím orientovaným do budoucnosti. V důsledku pandemie COVID-19 se malé a střední podniky v celé Evropě octly v těžké situaci. Pandemie upozornila na nutnost přehodnotit podnikatelské modely a dopady hospodářské činnosti a zamyslet se nad odolností dodavatelských řetězců. Musíme malé a střední podniky i nadále podporovat, neboť jsou tahouny růstu a klíčovými zaměstnavateli našich regionů.“

Michael Murphy (IE/ELS), předseda Komise VR pro hospodářskou politiku, prohlásil: „Regiony a města, jejichž obyvatelé mají podnikatelského ducha, mají větší pravděpodobnost, že se dostanou z krize a budou v rychle se měnícím světě prosperovat. Přeji nově oceněným Evropským podnikatelsky zaměřeným regionům, aby podnikání na svých územích řádně docenily a aby se jim dařilo budovat hospodářské a sociální prostředí, které bude podnikatelskou činnost usnadňovat.

Vzhledem k tomu, že ocenění EER vzniklo díky úzké spolupráci VR s Evropskou komisí a Evropským parlamentem, zúčastnili se slavnostního předávání také Hubert Gambs , zástupce ředitelky GŘ GROW, a  Eva Maydell , poslankyně Evropského parlamentu, aby oceněným regionům pogratulovali. „Během krize COVID-19 projevilo mnoho evropských regionů reakceschopnost, odolnost a podnikatelského ducha. Jsem si jistá, že naše podnikatelsky zaměřené regiony budou hybnou silou hospodářského oživení Evropy. V nadcházejících měsících a letech je musíme podpořit investicemi a zdroji. Nesmíme opakovat staré chyby – vynaložené finance musí směřovat do regionů, které jsou ochotny přehodnotit svůj přístup, tak aby byl více v souladu se sociálními a environmentálními cíli naší společnosti,“ poznamenala Eva Maydell .

Vítězové EER 2021–22:

Autonomní oblast Madrid, Španělsko

Plán autonomní oblasti Madrid na podporu oživení je součástí víceúrovňové dlouhodobé strategie pro rozvoj regionu a jeho ústředním motivem jsou prvky spolupráce, jejichž cílem je propojit veřejný sektor se soukromým. Díky vytvoření Rady pro podnikání se potká celá řada podnikatelů, mikropodniků a malých a středních podniků. Přinese to synergie a síťový efekt. Strategie důsledně reflektuje pokyny EU k provádění politiky na podporu malých a středních podniků a mobilizuje značné prostředky. Zohledněny jsou obzvláště zájmy podnikatelek.

„Domníváme se, že nejlepším způsobem, jak se vypořádat s hospodářskou a sociální krizí, která ohrožuje Madrid, Španělsko a celou Evropu, je nechat inovativní a kreativní podnikatele, aby řídili oživení,“ uvedla Isabel Díaz, Ayuso , předsedkyně vlády autonomní oblasti Madrid, a pokračovala: „Proto s nimi musíme být více než kdy jindy v úzkém kontaktu. Stejně jako při krizi v období po roce 2000 chceme být hnací silou hospodářství země, která na evropské úrovni povede oživení v oblasti ekonomiky a zaměstnanosti.“

Provence-Alpes-Côte d'Azur, Francie

Strategie na podporu malých a středních podniků tohoto regionu (zvaného též region Jih) je ukotvena v regionálním rozvojovém plánu obecnějšího charakteru, jehož cílem je posílit „podnikatelské DNA“ regionu a jehož ústředním prvkem je model udržitelného hospodářského oživení. Region byl tvrdě zasažen poklesem cestovního ruchu, ke kterému došlo v poslední době, a očekává se rovněž, že se jej výrazně dotknou klimatické změny. V této nelehké situaci se regionální orgány snaží přetvořit místní hospodářské cykly a dále těžit z pulzujícího ekosystému startupů a technologicky vyspělých malých a středních podniků. Silná regionální integrace regionu Jih, a zejména jeho hospodářské vazby na oblast Středomoří, nabízí vysoký potenciál multiplikačního efektu v regionech, na něž je napojen, a to prostřednictvím úspěšné ekologické transformace jeho ekonomiky.

Renaud MUSELIER , předseda rady regionu Provence-Alpes-Côte d'Azur a předseda sdružení Régions de France, prohlásil:

„Region Provence-Alpes-Côte d’Azur je tímto oceněním velmi poctěn. To, že jsme jediným francouzským regionem mezi pouhými šesti oceněnými regiony z celé Evropy, dokazuje naši inovativnost, dynamičnost a podnikavost. Od března loňského roku jsme dělali všechno pro to, abychom bok po boku s našimi ekonomickými partnery společně zajistili, že tuto nebývalou krizi zdárně překonají. Toto ocenění je výsledkem koordinované spolupráce s evropskými institucemi, a zejména s Evropskou komisí, jež se správně rozhodla svěřit regionům realizaci evropského plánu na podporu oživení.“

Slezské vojvodství, Polsko

Slezsko bylo od 19. století centrem těžebního a kovodělného průmyslu, a tak hospodářství tohoto regionu vévodil těžký průmysl. Díky strukturálním reformám a rozumnému přidělování evropských prostředků byla započata hluboká modernizace různých průmyslových odvětví v regionu, což umožnilo rozvoj ekonomiky založené na znalostech se silnými vazbami mezi univerzitami, středisky výzkumu a vývoje a místními podniky. Současná pandemie urychlila transformaci slezské ekonomiky. Na pozadí krize uskutečnila regionální vláda rozsáhlý plán průmyslové modernizace, Strategii pro zelené Slezsko, do které jsou aktivně zapojeny významné zúčastněné strany, malé a střední podniky a subjekty občanské společnosti, které společně usilují o posun směrem k zelené ekonomice.

Jakub Chełstowski , maršálek Slezského vojvodství a člen VR, řekl: „Značka Evropský podnikatelsky zaměřený region 2021–2022 je pro nás velkou ctí a především závazkem k tomu, abychom i nadále svými opatřeními podporovali a propagovali podnikání v našem regionu. Slezské vojvodství bude značku EER v plné míře používat jak na regionální, tak na celostátní a mezinárodní úrovni.“

Obec Gabrovo, Bulharsko

Toto město se díky svému rychle rostoucímu výrobnímu a zpracovatelskému průmyslu stalo jedním z nejdůležitějších hospodářských center Bulharska. Ze strategického hlediska se tento územní celek snaží orientovat svůj hospodářský model směrem k vyšší odolnosti a ekologické udržitelnosti. Tento posun bude doprovázen investicemi do hospodářských činností s vyšší přidanou hodnotou. Nová odvětví, jako jsou informační technologie a služby, jsou podporována coby součást strategie Gabrova pro inteligentní specializaci. Při překonávání výzev spjatých s touto změnou se může region opřít o bohaté zkušenosti s rozvojem vzdělávací infrastruktury v oblasti strojírenství.

Tanja Christova , starostka obce Gabrovo, uvedla: „Naší vizí je rozvíjet Gabrovo jako zelené, inteligentní a inovativní město, které těží z mnoha úspěchů dosažených v oblasti podnikání, obchodu, výzkumu a vzdělávání a využívá nové příležitosti k ekologické, digitální a inkluzivní transformaci.“

Provincie Helsinki-Uusimaa, Finsko

Tento region je znám svými vynikajícími výsledky na poli podnikatelského vzdělávání. Ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region obdržel již v roce 2012, a to za výraznou podporu mladých podnikatelů. O necelých deset let později je cílem regionu vytvořit ideální prostředí pro novou generaci podnikatelů zaměřených na udržitelnost, aby mohli pokročit dále a využít svých dovedností ve prospěch zásadní sociální a ekonomické transformace. Region má k dispozici rozsáhlou výzkumnou a vzdělávací infrastrukturu, kterou chce využít k provedení ucelené sady opatření za účelem urychlení rozvoje oběhového hospodářství a sdílené ekonomiky a zaručení ekonomické životaschopnosti modelů spoluspotřebitelství.

Markku Markkula , předseda rady tohoto regionu a vedoucí finské delegace ve VR, prohlásil: Provincie Helsinki-Uusimaa získala značku EER jako jedna z prvních již v roce 2012.  Během toho roku jsme uspořádali více než 100 akcí s cílem propagovat podnikání, zejména mezi mladými lidmi. Nyní jsme v důsledku pandemie a klimatické krize v úplně jiné situaci. Cena EER 2021–2022 poskytne našemu regionu především platformu, na jejímž základě bude možné tyto nové výzvy řešit a spolupracovat na místní i mezinárodní úrovni v zájmu integrované, zelené, digitální a podnikatelsky zaměřené budoucnosti.“

Obec Castelo Branco, Portugalsko

Obec Castelo Branco má dynamické zemědělsko-potravinářské odvětví a je pevně odhodlána uskutečnit změny vedoucí k zelenější budoucnosti. Díky tomu má významný potenciál dosáhnout po skončení pandemie udržitelného oživení. Region se velmi angažuje v propagaci podnikatelské kultury, aby tak mohl využít efektivity podnikatelských přístupů k řešení řady místních výzev. Veřejná správa i vzdělávací instituce podnikly v tomto směru řadu podpůrných kroků. Strategie rozvoje obce je navíc velmi dobře zasazena do regionální inovační strategie portugalského regionu Střed, jež má obecnější charakter.

Starosta obce José Augusto Alves prohlásil: „V poslední době sází rada města ze strategického hlediska na podnikání. Dnes máme opravdový podnikatelský ekosystém, jenž je výjimečný v celostátním i mezinárodním měřítku. Opírá se o širokou infrastrukturu, která díky své dynamičnosti stimuluje mladé podnikatele a vede je směrem ke zvyšování konkurenceschopnosti jejich podniků. Na to, že jsme získali ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region, jsme nejen velmi hrdí, ale je to pro nás také uznáním naší strategie a veškeré práce, kterou jsme v této oblasti odvedli. Naše radnice, pracovní skupina, která se každý den zabývá podporou rozvoje našich podniků, i obyvatelé našeho města, jsou na tuto cenu velmi pyšní.“

Video o územních celcích oceněných značkou EER . Doplňující videomateriál je k dispozici na vyžádání. Kontaktujte prosím útvar pro audiovizuální služby na této e-mailové adrese: audiovisualCoR@cor.europa.eu .

EER 2021–2022: Zvláštní uznání

Vukovarsko-sremská župa, Chorvatsko

Poprvé od zavedení ocenění EER v roce 2011 se porota rozhodla udělit rovněž „zvláštní uznání“, a to chorvatské Vukovarsko-sremské župě. Záměrem je tento region povzbudit, aby pokračoval ve svém úsilí a v příštím kole se znovu přihlásil do soutěže. Tento region přijal značná opatření ke zvýšení svých inovačních kapacit tím, že synchronizoval své hospodářské cíle se svou strategií výzkumu a vývoje.

Souvislosti:

Ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region (EER) je projekt, v jehož rámci jsou každoročně vybírány a odměňovány územní celky EU, jež prokáží výjimečnou a inovativní strategii v oblasti podpory podnikání, přičemž nehraje roli jejich velikost, bohatství ani pravomoci. Územním celkům s nejpřesvědčivějším, nejperspektivnějším a nejslibnějším plánem je na následující rok uděleno označení „Evropský podnikatelsky zaměřený region“.

Označení EER bylo zavedeno v partnerství s Evropskou komisí a podporují je zainteresované subjekty na úrovni EU, jako jsou sdružení SME United , Eurochambres , Social Economy Europe EURADA .

Porota EER složená z členů VR, zástupců orgánů EU, sociálních partnerů a územních sdružení bude v letech 2021 a 2022 monitorovat provádění oceněných regionálních strategií, aby tak vítězům poskytla objektivní vnější pohled na opatření a pokrok, jež v tomto období učiní.

Z důvodu pandemie COVID-19 pokrývá současný ročník EER 2021–2022 dva roky. S ohledem na současnou zdravotní a hospodářskou krizi se porota EER rozhodla sloučit výzvy z let 2020 a 2021, aby tak regionům umožnila přepracovat své strategie regionálního rozvoje a přizpůsobit je novému kontextu.

Seznam Evropských podnikatelsky zaměřených regionů od roku 2011 je k dispozici zde .

Kontakt:

Maximilian v. Klenze

Tel.: +32 2 282 2044

Sdílet :
 
Související informace
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023