Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropský pilíř sociálních práv se musí stát „součástí DNA Evropské unie“  

Regiony a města netrpělivě očekávají zveřejnění akčního plánu pro provádění evropského pilíře sociálních práv dne 3. března. Jak zdůraznili členové Evropského výboru regionů (VR) v diskusi se zástupcem portugalského předsednictví Rady, tento akční plán by měl vyslat důrazný signál hlavám států a předsedům vlád, kteří se ve dnech 7. a 8. května sejdou v Portu, aby zvýšili své ambice a postarali se o spravedlivou transformaci po pandemii COVID-19.

Portugalské předsednictví Rady požádalo komisi SEDEC VR o vypracování stanoviska k tématu provádění evropského pilíře sociálních práv z místní a regionální perspektivy. Stanovisko zdůrazní zásadní význam, jejž má tento pilíř z hlediska podpory oživení Evropy a přizpůsobení se ekologické, digitální a demografické transformaci. Jeho přijetí je plánováno na květnové plenární zasedání, tedy pouze několik dní před sociálním summitem v Portu.

Předsedkyně komise SEDEC a členka rady města Kerava Anne Karjalainen (FI/SES), která je zpravodajkou připravovaného stanoviska uvedla: „Evropský pilíř sociálních práv se musí stát součástí DNA Evropské unie, abychom mohli bojovat proti sociální nespravedlnosti, budovat odolnost vůči krizím a pomáhat lidem během ekologické a digitální transformace.“ Je nejvyšší čas, abychom jej začali koordinovaně uplatňovat v celé Unii. Akční plán pro jeho provádění by měl být jasný a ambiciózní a měl by obsahovat závazné cíle, díky nimž by bylo možné účinně sledovat dosažený pokrok. Měl by rovněž plně uznat úlohu místních a regionálních orgánů při uplatňování zásad pilíře v praxi a zajistit rovnost a sociální začlenění.“

Portugalský státní tajemník pro sociální zabezpečení Gabriel Bastos řekl: „Vzhledem k tomu, že VR má tak blízko k občanům a chápe realitu každodenního života, budou jeho přispění a podněty stěžejní pro to, abychom si uvědomili, jak bychom evropský pilíř sociálních práv měli provádět a jak je třeba upravit a doladit sociální politiky.“

Evropská komise představí akční plán pro provádění evropského pilíře sociálních práv dne 3. března. Generální ředitel GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (Evropská komise) Joost Korte zdůraznil, že pilíř sociálních práv musí být středobodem koordinovaného úsilí Unie o oživení a že musí doprovázet digitální a ekologickou transformaci . Potvrdil, že akční plán bude zahrnovat kvantifikovatelné cíle pro členské státy do roku 2030, a to v rámci evropského semestru a prostřednictvím zdokonaleného srovnávacího přehledu sociálních ukazatelů.

Členové komise SEDEC rovněž diskutovali o  návrhu směrnice Evropské komise, jehož cílem je zajistit přiměřenou minimální mzdu všem pracovníkům v EU, což je jednou z 20 zásad sociálního pilíře. Zemský hejtman spolkové země Korutany a zpravodaj návrhu stanoviska VR Peter Kaiser (AT/SES) prohlásil: „Osoby s nízkými mzdami – především mladí lidé, nekvalifikovaní pracovníci a osoby s nejistým zaměstnáním – byly koronavirovou krizí zasaženi obzvláště silně, což má rovněž nepříznivý dopad na mzdy. Proto je třeba podporovat evropský rámec pro minimální mzdy, aby byla do budoucna zajištěna lepší ochrana pracovníků, aby byla posílena sociální soudržnost a aby se zabránilo chudobě pracujících a odlivu mozků z regionů s obzvlášť nízkými mzdami.“

Primátor města Kluž Emil Boc (RO/ELS) představil svůj návrh stanoviska věnovaný Evropskému prostoru vzdělávání , který by podle přání Evropské komise měl být v Evropské unii a v členských státech vytvořen do roku 2025. Stanovisko upozorňuje na to, že je zapotřebí určit regionální vzdělávací potřeby a snížit stávající rozdíly ve vzdělávání mezi venkovskými a městskými oblastmi. „Evropský prostor vzdělávání je klíčem k lepším pracovním místům v rámci EU, která budou rovněž lépe placená. Je stěžejní pro menší nesnášenlivost, příznivější přijetí a upevnění evropské identity. Posílí Evropu na základě přístupu zdola nahoru a v konečném důsledku je pak Evropský prostor vzdělávání zásadní pro lepší demokracii v celé Evropské unii,“ uvedl Emil Boc.

Obě stanoviska budou přijata na příštím plenárním zasedání VR ve dnech 17.–19. března.

Další informace

Na schůzi komise SEDEC dne 17. února, která vzhledem k pandemii COVID-19 proběhla pouze digitálně, byly předloženy k přijetí další dva návrhy stanovisek:

Unie rovnosti: Akční plán EU proti rasismu na období 2020–2025

Zpravodajka Yoomi Renström (SE/SES), členka zastupitelstva obce Ovanåker, řekla: „Místní a regionální orgány hrají zásadní roli při prosazování evropských hodnot a nacházejí se v první linii boje s rasismem a trestnými činy z nenávisti, chrání zranitelné skupiny a menšiny a podporují sociální soudržnost. Proto musí být plně uznány jako strategičtí partneři v boji proti rasismu. Tyto orgány jsou navíc zásadní i pro přípravu místních a regionálních akčních plánů, které mohou vedle akčních plánů celostátních pomoci řešit strukturální rasismus prostřednictvím místního přístupu, který umožňuje navrhování a provádění opatření přizpůsobených realitě v praxi.“

Média v digitální dekádě – Akční plán

Zpravodaj tohoto stanoviska a člen rady obce Viimsi Jan Trei (EE/ELS) podotkl: „Krize COVID-19 demonstruje velmi jasně, že potřebujeme tisk, který bude silnou institucí podávající společnosti vyvážené a fakticky podložené informace a umožňující otevřenou diskusi. Hospodářská recese vyvolaná touto krizí ale zároveň ohrožuje schopnost sdělovacích prostředků hrát odpovědnou úlohu. V zájmu toho, aby byl na všech úrovních zachován kvalitní tisk, jenž má silné postavení, jsou zapotřebí podpůrná opatření, zejména taková, jež zajistí přežití místních a regionálních mediálních společností. Zvláštní pozornost musí být věnována situaci malých zemí, kde jsou vzhledem k malé velikosti trhu jen omezené zdroje pro zabezpečení existence místních a regionálních sdělovacích prostředků.“

Členové rovněž přijali pracovní program komise SEDEC na rok 2021 a jmenovali starostku obce Ciampino Danielu Ballico (IT/EKR) hlavní zpravodajkou stanoviska Unie rovnosti: Strategie pro práva osob se zdravotním postižením na období 2021–2030 .

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023