Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Bezpečnostní síť pro občany v rámci řešení krize způsobené pandemií COVID-19  

Krize způsobená pandemií, jež má v Evropě na svědomí 11 milionů nakažených lidí a více než 270 000 obětí, podtrhla zásadní úlohu orgánů regionální, střední a místní úrovně správy při poskytování veřejných služeb co nejblíže občanům. Tyto orgány řídí všechny nezbytné kroky v oblasti ochrany zdraví na místní úrovni, jako jsou karanténní opatření a trasování kontaktů.

André VIOLA (FR/SES) , předseda CEPLI, Evropské konfederace orgánů střední úrovně místní správy, a člen Evropského výboru regionů, během své zahajovací řeči na konferenci na téma Orgány střední úrovně místní správy: bezpečnostní síť pro naše občany v rámci globálního boje proti krizi COVID-19 uvedl:

„Naše územní celky bezprostředně pociťují dopady socio-ekonomických, environmentálních, generačních a demografických změn, jež narušují udržitelný rozvoj našich společností. Krize COVID-19 nastala uprostřed složité situace dané těmito výzvami. Díky kompetencím, které jako místní orgány střední úrovně máme, řešíme zmírňování těchto ekonomických a sociálních dopadů přímo s našimi spoluobčany. Nezapomínejme, že Evropa bez orgánů místní, střední a regionální úrovně správy je Evropou zbavenou svých občanů a svého území, prázdným projektem bez budoucnosti.“

Jménem největší Evropské konfederace orgánů střední úrovně místní správy, tedy okresů, provincií, departementů a obdobných orgánů místní samosprávy, vyzýváme členské státy EU a evropské instituce, aby:

1. koordinovaly opatření v celé EU a zajistily odpovídající finanční podporu a podporu v oblasti ochrany zdraví pro místní a regionální orgány v jejich boji proti pandemii COVID-19,

2. poskytly orgánům střední úrovně místní správy přímý přístup k možnostem financování v rámci nástroje Next Generation EU, aby se tak zmírnil nepříznivý socio-ekonomický dopad koronavirové krize a

3. ve spolupráci s Evropským výborem regionů zapojily orgány střední úrovně místní správy do budoucích jednání o zdravotní unii EU a rovněž do konference o budoucnosti Evropy.

Předseda Apostolos Tzitzikostas ve svém projevu na konferenci řekl: „Vedoucí představitelé regionů a všech měst, provincií a okresů v Evropě jsou hrdiny všedního dne, kteří ochraňují životy a ekonomiky. Nutně potřebují investice – oddalování dohody o rozpočtu EU a o plánech na podporu oživení ohrožuje životy lidí a existenci naší Unie. A nenechme se mýlit, plán na podporu oživení, který by naplňoval jen potřeby na celostátní úrovni, ztroskotá. Regionální a místní orgány v EU realizují polovinu veřejných investic a třetinu veřejných výdajů. Aby mohly uspokojovat skutečné potřeby svých komunit, musí mít možnost tyto věci také ovlivňovat.“

Manuel BALTAR , předseda sdružení Partenalia, předseda rady španělské provincie Ourense, místopředseda CEPLI, uvedl: „Přímá finanční podpora pro OSVČ, veřejné budovy poskytnuté zdravotníkům, řídicí výbory zajišťující efektivní hospodářské oživení, každodenní informování občanů – krize COVID-19 znovu prokázala, že provincie tvoří stabilní strukturu našich územních celků a nejlépe mohou snížit dopady zásadních hospodářských, sociálních a zdravotních otřesů a poskytovat pomoc občanům během těchto těžkých období.“

Luca MENESINI (IT/SES) , člen VR, prohlásil: „Během krize COVID-19 se italské provincie zapojily do krizového řízení. V roce 2020 zvýšily provincie své rozpočty určené na investice oproti předcházejícímu roku o 14 %, čímž významně přispěly k oživení. Tato krize je příležitostí k zamyšlení nad novým modelem rozvoje odpovídajícím zásadám EU, ovšem hlavní úlohu v něm musí hrát místní orgány.“

„Koronavirová krize znovu ukazuje, jak je důležité, abychom v Evropě výzvám čelili společně a koordinovaným způsobem. Odchod do izolace a prohlášení, že hrozba přichází zvenčí, nikam nevedou a jsou neblahým znamením. Potřebujeme soudržnost a solidaritu. Jsem rád, že mnoho lidí v průběhu posledních několika měsíců prokázalo vůli vzájemně si pomáhat. To, co funguje v malém měřítku, je třeba aplikovat ve velkém. Současnou krizi Evropa překoná pouze tehdy, pokud se spojí ,“ to jsou slova Haukeho JAGAUA , předsedy rady hannoverského regionu a mluvčího Sdružení německých okresů (Deutscher Landkreistag).

Jak dodal Serge HUSTACHE , předseda rady provincie Hainaut a předseda Sdružení valonských provincií (APW), „provincie se vyrovnaly s obrovskými výzvami často bezprecedentního charakteru. Byly schopny spolupracovat s ostatními institucionálními aktéry svádějícími tutéž bitvu s krizí v duchu otevřenosti a solidarity.“

Andrzej PLONKA , předseda rady okresu Bielsko-Biała a předseda Svazu polských okresů (ZPP), prohlásil: „Z globálního hlediska závisí boj s pandemií na tom, co udělají mezinárodní organizace, vlády a farmaceutické společnosti. Ovšem z hlediska účinného řešení pandemie je konkrétní uplatňování potřebných opatření na místních orgánech střední úrovně. Jsou k tomu totiž předurčeny územním dosahem své činnosti. Tyto orgány mají v mnoha zemích ve své gesci nemocnice a řadu aspektů systému krizového řízení. Dnešní schůze CEPLI tuto tezi jasně potvrzuje.“

Alin-Adrian NICA , předseda rady rumunské župy Timiș, člen Evropského výboru regionů v letech 2007-2020, řekl: „ Pandemie velmi urychlila pokrok procesu digitalizace, vedla k reflexi o unijních politikách v oblasti solidarity a o financování a zdůraznila potřebu vyčlenit přiměřené prostředky na oživení a přenést odpovědnost na místní orgány střední úrovně správy, jež se v krizi osvědčily jako bezpečnostní síť pro občany. Těchto příležitostí musíme plně využít – pokud tak neučiníme, jako bychom se vůbec nepoučili!

Jak podotkl poslanec Evropského parlamentu Jan OLBRYCHT , spoluzpravodaj pro otázku VFR 2021-2027, „hospodářské a sociální škody napáchané koronavirovou pandemií vyžadují okamžitou intervenci v podobě finanční podpory. Úloha plánu na podporu oživení je proto naprosto zásadní z hlediska předcházení dopadům této krize. Jakékoliv zpoždění přijetí balíčku EU na podporu oživení by mohlo mít závažné důsledky pro nápravu ekonomiky během krize. Je třeba zdůraznit, že prostředky určené na hospodářské oživení budou potřebovat obzvláště místní a regionální orgány, které stojí v boji proti pandemii v první linii.“

Kontakt:

PressCdR@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPE-UPCOMING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-12-DECEMBER-EUROPEAN-CARE-STRATEGY-ADEQUATE-MINIMUM-INCOME-AND-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-1-APRIL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

Local and regional authorities urge EU to integrate Ukrainian refugees into European society
Local and regional authorities urge EU to integrate Ukrainian refugees into European society
04.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-DAY2.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

European Summit of regions and cities: what to look out for on day 2
European Summit of regions and cities: what to look out for on day 2
04.03.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

Varovná zjištění regionálního a místního barometru EU: V důsledku pandemie COVID-19 bude ve veřejných službách chybět na 180 miliard EUR
Varovná zjištění regionálního a místního barometru EU: V důsledku pandemie COVID-19 bude ve veřejných službách chybět na 180 miliard EUR
12.10.2021