Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony zvyšují své úsilí v oblasti regulace on-line platforem, aby tak malým a středním podnikům zajistily bezpečný přístup na digitální trhy  

Evropský výbor regionů rozhodně podporuje rozsáhlý legislativní projekt EU, jehož cílem je zvýšit demokratickou kontrolu nad dominantními internetovými platformami a obnovit rovnováhu v rámci digitální ekonomiky tak, aby byla ku prospěchu jak malým a středním podnikům, tak i jednotlivým spotřebitelům. Na červnovém plenárním zasedání přijali členové Výboru stanovisko , v němž podpořili záměr Evropské komise zpřísnit regulaci digitálních trhů a služeb. Vyzdvihli přitom inovace a dovednosti, jimiž mohou města a regiony přispět k řádné a účinné regulaci. Stanovisko VR k balíčku návrhů týkajících se aktu o digitálních službách je součástí širšího souboru iniciativ, jež jsou zaměřeny na zviditelnění VR jakožto jednoho ze strůjců inkluzivní digitální transformace v EU.

Balíček návrhů týkajících se aktu o digitálních službách je legislativní návrh Evropské komise, který se skládá ze dvou částí: z vlastního aktu o digitálních službách a z aktu o digitálních trzích. Obsahuje aktualizaci a posílení právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže s cílem uspokojit požadavek na řádnou regulaci platforem. Jeho smyslem je omezit tržní sílu tzv. platforem strážců, které kontrolují přístup menších podniků ke spotřebitelům a působí jako soukromé regulační orgány. Komise se tímto balíčkem rovněž snaží bojovat proti neomezenému šíření dezinformací, a prosazuje tedy, aby platformy nesly odpovědnost za obsah, který šíří.

Regulace platforem má výrazný regionální rozměr. Řada odvětví, v nichž hrají on-line platformy dominantní úlohu – jako je městská doprava, bydlení, turistické ubytování a poskytování veřejných služeb – je regulována na místní a regionální úrovni. Místní a regionální orgány proto hrají klíčovou úlohu při navrhování a prosazování účinných právních předpisů: mají potřebné informace a zkušenosti a představují politickou úroveň, která má k daným zúčastněným subjektům nejblíže.

Zpravodajka Rodi Kratsa (EL/ELS), guvernérka regionu Jónské ostrovy, prohlásila: „Toto stanovisko dodává na váze názorům orgánů na nižší než celostátní úrovni. Zasazujeme se v něm o to, aby navrhované předpisy byly přesné, a měly tak co největší pozitivní dopad, a aby při řešení stávajících problémů nevznikaly problémy nové. Digitalizace je stejně jako naše závislost na digitální infrastruktuře realitou, která se v důsledku pandemie ještě více rozšířila. Musíme chránit malé a střední podniky, které jsou často závislé na větších platformách a těžce se vyrovnávají se ztrátou přístupu k platformám nebo službám, na nichž jsou při svém podnikání stále více závislé.“

Regulace platforem má velký dopad také na řadu malých a středních podniků. Čím dál více podniků využívá digitální technologie, a jejich interakce se spotřebiteli, dodavateli a dalšími obchodními kontakty tak stále častěji zprostředkovávají soukromé on-line platformy, což zvyšuje závislost podniků na těchto nových subjektech a vystavuje jejich obchodní modely rizikům a nejistotě. VR se ve svém stanovisku zasazuje o přísný právní rámec, který ochrání přímý přístup malých a středních podniků ke spotřebitelům, a tím i jejich schopnost soutěžit za rovných podmínek. Tento požadavek se opírá i o výsledky studie o právních a politických podmínkách potřebných pro podporu digitální transformace tradičních podniků, která byla předmětem diskuse na nedávném webináři VR . Koneční znění této studie bude zveřejněno v polovině července .

Další otázkou, na kterou klade VR ve svém stanovisku důraz, je zmírnění a překonání „dvojí digitální propasti“, která je způsobená nerovnoměrným rozdělením základních předpokladů nezbytných k tomu, aby bylo možné využít potenciální sociální a ekonomické výhody digitalizace, tj. přístup k sítím s velmi vysokou kapacitou a digitální gramotnost. VR zdůrazňuje, že mají-li být odstraněny územní a sociální rozdíly a zajištěna digitální soudržnost, je naléhavě nutné podporovat budování kapacit na místní úrovni a urychlit zavádění širokopásmové infrastruktury. Těmito zásadními problémy se pravidelně zabývá rovněž platforma VR pro širokopásmové připojení , což je fórum, jež bylo zřízeno ve spolupráci s Evropskou komisí s cílem shromáždit právní, technické a praktické poznatky a urychlit hledání řešení, která umožní všem občanům, malým a středním podnikům a orgánům veřejné správy úspěšně se pohybovat v internetovém prostředí.

Kontakt:

Maximilian v. Klenze

Tel. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel. +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Sdílet: