Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony zvyšují své úsilí v oblasti regulace on-line platforem, aby tak malým a středním podnikům zajistily bezpečný přístup na digitální trhy  

Evropský výbor regionů rozhodně podporuje rozsáhlý legislativní projekt EU, jehož cílem je zvýšit demokratickou kontrolu nad dominantními internetovými platformami a obnovit rovnováhu v rámci digitální ekonomiky tak, aby byla ku prospěchu jak malým a středním podnikům, tak i jednotlivým spotřebitelům. Na červnovém plenárním zasedání přijali členové Výboru stanovisko , v němž podpořili záměr Evropské komise zpřísnit regulaci digitálních trhů a služeb. Vyzdvihli přitom inovace a dovednosti, jimiž mohou města a regiony přispět k řádné a účinné regulaci. Stanovisko VR k balíčku návrhů týkajících se aktu o digitálních službách je součástí širšího souboru iniciativ, jež jsou zaměřeny na zviditelnění VR jakožto jednoho ze strůjců inkluzivní digitální transformace v EU.

Balíček návrhů týkajících se aktu o digitálních službách je legislativní návrh Evropské komise, který se skládá ze dvou částí: z vlastního aktu o digitálních službách a z aktu o digitálních trzích. Obsahuje aktualizaci a posílení právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže s cílem uspokojit požadavek na řádnou regulaci platforem. Jeho smyslem je omezit tržní sílu tzv. platforem strážců, které kontrolují přístup menších podniků ke spotřebitelům a působí jako soukromé regulační orgány. Komise se tímto balíčkem rovněž snaží bojovat proti neomezenému šíření dezinformací, a prosazuje tedy, aby platformy nesly odpovědnost za obsah, který šíří.

Regulace platforem má výrazný regionální rozměr. Řada odvětví, v nichž hrají on-line platformy dominantní úlohu – jako je městská doprava, bydlení, turistické ubytování a poskytování veřejných služeb – je regulována na místní a regionální úrovni. Místní a regionální orgány proto hrají klíčovou úlohu při navrhování a prosazování účinných právních předpisů: mají potřebné informace a zkušenosti a představují politickou úroveň, která má k daným zúčastněným subjektům nejblíže.

Zpravodajka Rodi Kratsa (EL/ELS), guvernérka regionu Jónské ostrovy, prohlásila: „Toto stanovisko dodává na váze názorům orgánů na nižší než celostátní úrovni. Zasazujeme se v něm o to, aby navrhované předpisy byly přesné, a měly tak co největší pozitivní dopad, a aby při řešení stávajících problémů nevznikaly problémy nové. Digitalizace je stejně jako naše závislost na digitální infrastruktuře realitou, která se v důsledku pandemie ještě více rozšířila. Musíme chránit malé a střední podniky, které jsou často závislé na větších platformách a těžce se vyrovnávají se ztrátou přístupu k platformám nebo službám, na nichž jsou při svém podnikání stále více závislé.“

Regulace platforem má velký dopad také na řadu malých a středních podniků. Čím dál více podniků využívá digitální technologie, a jejich interakce se spotřebiteli, dodavateli a dalšími obchodními kontakty tak stále častěji zprostředkovávají soukromé on-line platformy, což zvyšuje závislost podniků na těchto nových subjektech a vystavuje jejich obchodní modely rizikům a nejistotě. VR se ve svém stanovisku zasazuje o přísný právní rámec, který ochrání přímý přístup malých a středních podniků ke spotřebitelům, a tím i jejich schopnost soutěžit za rovných podmínek. Tento požadavek se opírá i o výsledky studie o právních a politických podmínkách potřebných pro podporu digitální transformace tradičních podniků, která byla předmětem diskuse na nedávném webináři VR . Koneční znění této studie bude zveřejněno v polovině července .

Další otázkou, na kterou klade VR ve svém stanovisku důraz, je zmírnění a překonání „dvojí digitální propasti“, která je způsobená nerovnoměrným rozdělením základních předpokladů nezbytných k tomu, aby bylo možné využít potenciální sociální a ekonomické výhody digitalizace, tj. přístup k sítím s velmi vysokou kapacitou a digitální gramotnost. VR zdůrazňuje, že mají-li být odstraněny územní a sociální rozdíly a zajištěna digitální soudržnost, je naléhavě nutné podporovat budování kapacit na místní úrovni a urychlit zavádění širokopásmové infrastruktury. Těmito zásadními problémy se pravidelně zabývá rovněž platforma VR pro širokopásmové připojení , což je fórum, jež bylo zřízeno ve spolupráci s Evropskou komisí s cílem shromáždit právní, technické a praktické poznatky a urychlit hledání řešení, která umožní všem občanům, malým a středním podnikům a orgánům veřejné správy úspěšně se pohybovat v internetovém prostředí.

Kontakt:

Maximilian v. Klenze

Tel. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel. +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023