Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Nový způsob práce pro Evropu: ‎ regiony jsou zvány k pilotnímu projektu zlepšení právních předpisů EU  

Dne 14. listopadu se předseda Evropského výboru regionů (VR) Karl-Heinz Lambertz setkal se zastoupeními evropských regionů v Bruselu a představil nový projekt sítě regionálních hubů ( #RegHub ). Projednával se také postup výběru 20 regionů, které se zúčastní jeho pilotní fáze (2019–2020). V souladu s doporučeními pracovní skupiny pro subsidiaritu se tento projekt zaměří na získání zpětné vazby od místních a regionálních orgánů ohledně uplatňování právních předpisů EU v praxi. Jeho záměrem je zlepšit právní předpisy EU a přiblížit je občanům.

Přibližně dvě třetiny právních předpisů EU se provádějí na místní a regionální úrovni. Místní a regionální orgány mají tedy cenné bezprostřední zkušenost s uplatňováním právních předpisů EU a jsou v úzkém kontaktu s místními podniky, sociálními partnery, občanskou společností a občany. Prostřednictvím svých stanovisek VR institucionálně sdílí postoj místních a regionálních orgánů k legislativním návrhům EU. Nicméně je zapotřebí, aby se uplatnily nejen znalosti místních a regionálních orgánů v rané fázi legislativního procesu EU, ale také jejich zkušenosti s prováděním právních předpisů EU. Výbor je formálním mluvčím regionů a měst v EU a vzhledem ke své institucionální úloze má jedinečné předpoklady pro shrnutí příspěvků všech místních a regionálních orgánů.

VR proto sestavuje pilotní projekt sítě regionálních hubů (kontaktních míst) pro přezkum provádění politik EU. Tato iniciativa byla zahájena na základě jednoho z doporučení pracovní skupiny pro subsidiaritu zřízené předsedou Evropské komise Junckerem v první polovině roku 2018. Jde o součást nového způsobu práce, který pracovní skupina prosazuje, a to nejen za účelem monitorování subsidiarity v legislativní fázi (za využití existující sítě VR pro monitorování subsidiarity ), ale i při provádění právních předpisů EU. Této iniciativě se dostalo uznání v nedávném sdělení Evropské komise Posílení úlohy zásady subsidiarity a proporcionality při tvorbě politik EU , které bylo zveřejněno 23. října.

Pan předseda Lambertz představil vedoucím regionálních zastoupení v Bruselu účel projektu: „Každý, kdo spolupracuje s EU nebo pro ni pracuje, musí usilovat o zvýšení kvality jejích právních předpisů, aby se pozitivně podílely na zlepšení života všech občanů. To vyžaduje zejména znalosti a zkušenosti místních a regionálních orgánů, protože stojí v první linii, když uskutečňují záměry a politiky EU ve svých společenstvích. Tento pilotní projekt, který je výsledkem inkluzivního procesu vedeného Evropskou komisí, je součástí tohoto úsilí. K obnovení Evropy musíme zajistit, aby se dále šířilo vědomí regionů, že jejich hlas má váhu, že Evropskou unii skutečně ovlivňuje a tím ji přibližuje občanům.“

Tato iniciativa přispěje k lepšímu posouzení provádění politik EU, což umožní zákonodárci EU zlepšovat stávající právní předpisy i připravovat nové.

Pilotní fáze

Během pilotní fáze projektu (2019–2020) bude VR konzultovat s 20 vybranými regiony, aby si ověřil vhodnou metodu získávání zpětné vazby, která bude zaměřená na výsledky a soustředí se na kvalitu. Bude se posuzovat provádění určitého počtu politik EU (např. politiky v oblasti zadávání veřejných zakázek, změny klimatu, životního prostředí, soudržnosti).

Výzva k podávání přihlášek do pilotní fáze byla rozeslána dne 19. října 2018 a přihlášky se přijímají do 30. listopadu 2018.

Výběr 20 regionů bude vycházet ze tří kritérií: zeměpisné rovnováhy, politického a správního nasazení a zkušenosti s prováděním politik EU. Pojem „region“ je třeba chápat v nejširším slova smyslu jako jakýkoliv územní orgán provádějící politiky EU na nižší než celostátní úrovni. Jsou to tedy mj. provincie, departementy, spolkové země, hrabství, metropolitní oblasti, velká města či seskupení menších měst i přeshraniční území, jako jsou euroregiony.

Další kroky

Složení skupiny 20 regionů vybraných pro pilotní fázi bude oznámeno v polovině prosince. Regiony budou pozvány k účasti na prvním semináři, který proběhne v Bruselu dne 31. ledna 2019.

Rakouské předsednictví EU pořádá ve dnech 15.–16. listopadu 2018 v rakouském městě Bregenz konferenci „Subsidiarita jako zásada stavby Evropské unie“ , která poskytne příležitost k dalšímu projednání zprávy pracovní skupiny a úvaze, jak uplatnit její doporučení.

Politické zahájení pilotního projektu regionálních hubů by mělo proběhnout u příležitosti Evropského summitu regionů a měst , který se bude konat v Bukurešti ve dnech 14.–15. března 2019.

V případě úspěchu pilotního projektu bude síť od roku 2021 funkční a bude otevřená všem regionům EU, které budou mít o účast zájem.

Další informace:

Internetové stránky sítě regionálních hubů

Rozhodnutí předsednictva VR ze dne 8. října 2018 o zahájení iniciativy

Dopis předsedy Lambertze členům VR ze dne 18. října 2018

Zpráva pracovní skupiny pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „Méně, zato efektivněji“ ze dne 10. července 2018 (viz také krátké video představující závěry pracovní skupiny)

Fotogalerie

Sledujte iniciativu v sociálních médiích za použití #RegHub a #EfficientEU

Kontakt:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tel. +32 (0)2 282 24 99