Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regiony přibližují vesmír Zemi  

Členové Evropského výboru regionů podpořili zpravodaje Andrese Jaadlu (EE/ALDE) a přijali jeho stanovisko Kosmická strategie pro Evropu . VR souhlasí s vizí vesmíru, kterou Evropská komise zveřejnila v říjnu 2016. Přesto však požaduje další rozvoj jejího regionálního rozměru, tak aby byly kosmické technologie přiblíženy občanům. Kosmické technologie, údaje a služby zajišťují komunikaci, pozorování, kontrolu hranic a bezpečnosti, rychlou reakci v případě přírodních katastrof a podporu zemědělství, rybolovu a řízení dopravy.

Kosmické technologie, údaje a služby se v každodenním životě občanů staly nepostradatelnými. V oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) umožňují kosmické technologie výměnu informací v reálném čase. V digitálních službách umožňují nepřetržitý provoz systémů pozorování s vysokým rozlišením. Vesmírné družice podporují rychlou reakci v případě přírodních katastrof a přispívají k lepší městské správě a k lepšímu řízení veřejné dopravy. Kapacity a služby související s vesmírem hrají důležitou roli při obraně a bezpečnosti Evropy, ale i při monitorování životního prostředí, ochraně biologické rozmanitosti a boji proti globálnímu oteplování.

„Politika pro oblast vesmíru může pomoci zvýšit zaměstnanost, hospodářský růst a investice v Evropě a zároveň posouvá hranice vědy a výzkumu,“ uvádí zpravodaj Andres Jaadla, člen rady města Rakvere. A dodává: „Musíme rozvíjet její regionální rozměr, aby občané mohli požívat větších výhod vesmíru. Politika a strategie EU pro oblast vesmíru však musí lépe přesvědčit společnost o všech potenciálních výhodách. Ústředním prvkem evropské politiky pro oblast vesmíru by měli být uživatelé.“

Zpravodaj Jaadla dále připomněl, že „místní a regionální orgány mají pravomoc a ochotu podílet se na provádění politiky EU pro oblast vesmíru. Řada regionů se sice zapojila do sítě NEREUS (Síť evropských regionů využívajících kosmické technologie), což svědčí o rostoucím významu kosmického prostoru pro ekonomiku regionů, nicméně na tuto činnost je třeba více upozorňovat a je třeba podporovat integrující partnerství mezi občanskou společností, podniky, veřejnými orgány a vědeckými pracovníky.“ Zpravodaj Jaadla požadoval, aby byla kosmická strategie více provázána a sjednocena s dalšími politikami EU, např. s městskou agendou, inteligentními městy a politikou v oblasti klimatu.

Andres Jaadla prohlásil: „Díky vzdělávání a osvětě a kvalifikovanějším odborníkům, dalším inženýrům a vědeckým pracovníkům by evropští občané měli být středobodem vývoje komplexních systémů v budoucnosti, a to jak na Zemi, tak i díky družicím na nebi. K tomu by měly sloužit programy jako Galileo a Copernicus.“

Pokud jde o program Copernicus, Evropský výbor regionů by rád přispěl k jeho rozvoji a provádění. VR navrhuje, že se stane stálým plnohodnotným členem uživatelského fóra programu. „Na základě této přímé účasti by VR fóru zprostředkovával názory místních subjektů na využívání údajů z programu Copernicus,“ uvedl Andres Jaadla.

Na závěr dodal, že „VR může být klíčovým partnerem při propojování s Evropské komise, členských států, Evropské kosmické agentury, akademické obce, místních samospráv a uživatelů s cílem navázat nová partnerství s ostatními politikami EU“.

Poznámky pro redaktory

26. října 2016, Kosmická strategie pro Evropu , sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Share: