Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regiony opět středobodem společné zemědělské politiky – vstříc evropským výzvám budoucnosti  

Představitelé místních orgánů přijali stanovisko ke společné zemědělské politice (SZP) , v němž požadují, aby tato politika byla spravedlivá, udržitelná, solidární a byla ku prospěchu zemědělcům, regionům, spotřebitelům a občanům. Legislativní návrh týkající se budoucnosti SZP ve své současné podobě ohrožuje autonomii evropských regionů, pokud jde o řízení SZP. Návrh na snížení rozpočtu na potřeby rozvoje venkova o 28 % navíc protiřečí kýžené územní soudržnosti EU. Nová SZP musí čelit environmentálním a klimatickým výzvám a musí zemědělcům přinášet spravedlivý příjem. Vzhledem ke škrtům v rozpočtu a k nástrojům, které Evropská komise navrhuje, to bude obtížné.

Předseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz prohlásil: „Evropský výbor regionů vrací regiony do středu společné zemědělské politiky a předkládá ambiciózní reformní návrhy, čímž ukazuje, že tato politika je zásadní hnací silou, pokud jde o dosažení cílů v oblasti zaměstnanosti, konkurenceschopnosti, územní soudržnosti, ochrany životního prostředí a boje proti změně klimatu. Její rozpočet je třeba zachovat, a to zejména u složky podporující rozvoj venkova. Jen tak budeme moci poskytnout potřebnou ochranu všem evropským občanům, zejména ve venkovských oblastech. “

„Evropský výbor regionů požaduje, aby byla zachována a posílena úloha, kterou evropské regiony hrají v řízení a provádění SZP, zejména pokud jde o druhý pilíř, aby se tato politika přizpůsobila specifikům jednotlivých území a odvětví,“ zdůraznil zpravodaj stanoviska k reformě SZP Guillaume Cros (FR/SES) , místopředseda regionu Okcitánie. „Opětovná nacionalizace SZP by podkopala evropské ambice a zpochybnila výhody regionalizace této politiky. Hrozí, že přijdeme o veškeré bohaté zkušenosti získané během let mnoha evropskými regiony,“ dodal.

Hlavní novinkou legislativního balíčku k SZP navrhovaného Komisí je přenesení odpovědnosti za provádění SZP na členské státy. Strategické plány pro první i druhý pilíř SZP mají být vypracovány na základě společných evropských cílů a po jejich schválení Komisí budou spravovány členskými státy. Nařízení navržené Komisí ruší možnost, aby členské státy delegovaly na regiony vytváření regionálních plánů rozvoje venkova, což omezuje možnost vytvářet programy šité na míru situaci každého území a je v rozporu s cíli proklamovanými Evropskou komisí.

Stanovisko VR rovněž zdůrazňuje spravedlivější rozdělení prémií SZP mezi členské státy, regiony a zemědělské podniky s cílem zachovat model rodinných zemědělských podniků a zemědělskou činnost na všech územích, a chránit tak životaschopnost venkovských oblastí.

VR rovněž prosazuje udržitelnější SZP: navrhuje posílení ekologických ustanovení, snížení používání pesticidů, navýšení ekologicky obdělávané plochy, obnovení minimálního podílu plochy využívané podnikem v ekologickém zájmu nebo postupné omezování klecových chovů. Ekologizace SZP má nový rozměr a získává na významu v kontextu zprávy, již zveřejnila OSN několik dní před začátkem 24. konference smluvních stran o změně klimatu. Tato zpráva připomíná, že pro udržení růstu průměrné teploty pod 2°C je zapotřebí snížit emise skleníkových plynů do roku 2030. „Zemědělství k tomu může přispět omezením používání syntetických hnojiv s obsahem dusíku a industrializace chovu zvířat,“ prohlásil Guillaume Cros.

Během diskuze v rámci plenárního zasedání Evropského výboru regionů v Bruselu se představitelé místních a regionálních orgánů vyslovili rovněž pro regulaci trhů v případě krize spíše než pro rozvoj systémů pojištění a stejně jako evropští poslanci požádali o zajištění odpovídajícího rozpočtu pro ambiciózní, spravedlivější a udržitelnější SZP a pro přijetí opatření v zájmu rozvoje venkova.

Zástupci Výboru regionů se zúčastní konference na vysoké úrovni týkající se výzev, jimž čelí SZP , kterou Evropská komise pořádá ve dnech 6. a 7. prosince 2018.

Další informace:

Stanovisko Evropského výboru regionů SZP po roce 2020

Kontakt:

Wioletta Wojewódzka

Tel.: +32 22822289

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Share: