Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regiony a města mohou pomoci zlepšit „nový způsob práce“ EU  
Evropský výbor regionů má za to, že by měla být nadále uplatňována zásada výraznějšího zapojení místních a regionálních orgánů ve všech fázích politického cyklu, kterou zavedla končící Evropská komise.

Evropská komise by měla zvážit vyčlenění finančních prostředků na mechanismus pro poskytování zpětné vazby, jehož vytvoření Evropský výbor regionů navrhl. Tak zní jedno z doporučení, která místní a regionální představitelé formulovali 9. října a jejichž účelem je zajistit, aby byla v průběhu celého politického procesu, od navrhování politik až po jejich vyhodnocování, zohledňována regionální a místní perspektiva.

Dále pak příští předsedkyni Evropské komise doporučili, aby byla shromáždění zastupujícímu místní a regionální orgány na úrovni EU dána možnost spoluutvářet pracovní program Komise, a nikoli se k němu pouze vyjadřovat, a aby byli k posuzování právních předpisů EU přizýváni odborníci z místních a regionálních správních orgánů. Všechna tato opatření by zaručila, aby byl náležitě brán v potaz místní dopad těchto předpisů. Tyto návrhy vycházejí ze závěrů institucionální pracovní skupiny z roku 2018 a z  konzultací uskutečněných v roce 2019.

Olgierd Geblewicz (PL/ELS), maršálek Západopomořanského vojvodství stojící v čele nejvyšších představitelů polských vojvodství, byl zpravodajem stanoviska s názvem Zlepšování právní úpravy – hodnocení a potvrzení závazku .

Olgierd Geblewicz prohlásil: „Jedná se o praktická doporučení, která mají zaručit, aby byly nadále vyvíjeny a posilovány snahy o lepší partnerství se všemi úrovněmi správy v zájmu vytváření efektivnějších a účinnějších právních předpisů, což je jedním z hlavních odkazů končící Evropské komise. První místopředseda Komise Frans Timmermans si je plně vědom významu spolupráce s regiony a městy a v uplynulém roce se vyslovil pro zavedení ‚nového způsobu práce‘ EU. VR ve svých dnešních návrzích uvádí nové a zcela konkrétní způsoby, jimiž lze zajistit, aby byla v každodenním fungování rozhodovacích a výkonných orgánů EU zohledňována regionální a místní perspektiva.“

Pan Geblewicz dodal: „Naším společným přáním je to, aby byly strategické cíle EU naplňovány s přihlédnutím k nesmírné různorodosti podmínek a kultur v Evropě. Tato činnost směřující k dosažení co největší jednoty a rozmanitosti a zároveň co největší účinnosti politik – tj. dodržování zásady subsidiarity – je obtížná a nákladná, avšak z loňských závěrů pracovní skupiny a letošního zhodnocení je patrné, že se toto úsilí vyplácí, a to z hlediska výsledků i politik. V minulosti shromažďovala EU podněty od regionů a měst hlavně při koncipování politik. V souladu se zásadou subsidiarity je ale rovněž třeba sledovat, jak se právní předpisy uplatňují v praxi. Chceme tuto situaci napravit a odstranit také další nedostatky politického procesu. Hodláme zajistit, aby partnerství s regiony a městy EU nebylo pouze technického a formálního rázu, nýbrž aby se stalo pravidlem určujícím a obohacujícím veškerou činnost EU.“

Evropský výbor regionů zřídil v březnu 2019 síť regionálních center pro přezkum provádění politiky EU , která během dvouleté pilotní fáze posoudí dopad politiky EU na místní a regionální orgány ve třech oblastech – zadávání veřejných zakázek, kvalita ovzduší a přeshraniční zdravotní péče. V rámci tohoto projektu již byly získány informace ohledně unijních reforem v oblasti zadávání veřejných zakázek od kontaktních osob v 36 regionálních orgánech v 16 zemích a od členů jejich sítí. Výsledná zpráva zveřejněná letos v červenci posloužila jako podklad pro stanovisko , které VR přijal 8. října a v němž sice ocenil záměry EU, ale poukázal na výrazné problémy, co se týče dopadu těchto reforem.

Pan Geblewicz řekl: „Takový projekt, jako je náš systém regionálních center, je časově i finančně náročný, měl by však přinést kvalitní a účinnou politiku, v jejímž rámci se bude přihlížet k místním podmínkám, bude prokázáno, zda mají právní předpisy EU přidanou hodnotu, a odstraní se některé administrativní formality, omezení a ekonomická zátěž. Místopředseda Komise Timmermans loni naši iniciativu politicky podpořil. Přáli bychom si, aby jeho nástupce Maroš Šefčovič nalezl prostředky na pokračování a rozvoj tohoto projektu, pokud se osvědčí v pilotní fázi. Cílem je vybudovat kapacitu potřebnou k tomu, aby byl program Komise v oblasti zlepšování právní úpravy v dlouhodobém horizontu úspěšný. Tento projekt je rovněž dalším dokladem toho, že VR může působit jako spojovací článek mezi EU a regionální a místní úrovní správy a podporovat navazování partnerství.“

VR ve svém stanovisku vyzval také k tomu, aby byly na politických a odborných fórech ve větší míře využívány místní a regionální poznatky. Uvedl v něm například, že je třeba rozšířit řady expertů ve Výboru pro kontrolu regulace , aby se zvýšila vnímavost tohoto výboru k pohledu regionální a místní úrovně na právní předpisy EU, a zapojit do činnosti platformy REFIT – dalšího orgánu, který má za úkol zdokonalovat stávající právní předpisy EU – místní a regionální odborníky.

VR v tomto stanovisku poukázal na to, že úsilí Komise o dosažení lepších a účinnějších právních předpisů se střetává s realitou, kde se „zvýšilo množství právních předpisů, čímž se zmenšil prostor pro výklad, který by při provádění směrnic měl existovat“.

Dne 30. září schválil Evropský parlament jmenování současného místopředsedy pro energetickou unii Maroše Šefčoviče místopředsedou pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled na funkční období 2019–2024. Komisař Šefčovič během svého slyšení prohlásil: „Měli bychom lépe zapojit ty, jimž jsou právní předpisy určeny, a důrazněji prosazovat ‚aktivní subsidiaritu‘, aby přestal panovat pocit, že se o všem rozhoduje v Bruselu.“

Následně dodal: „Posílíme způsoby, jakými nás místní a regionální orgány mohou informovat o zátěži vzniklé uplatňováním nových právních předpisů a o možnostech, jak tuto zátěž zmírnit.“

Evropský výbor regionů bude v konzultacích ohledně toho, jak zajistit zohledňování postojů místní a regionální úrovně v rozhodovacím procesu EU, pokračovat na významné konferenci, která proběhne 22. listopadu v italském Senátu.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 743843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023