Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regiony a města požadují silnější evropskou finanční podporu pro území nejvíce postižená brexitem  

Vlády členských států by měly zapojit místní a regionální orgány do přípravy opatření ke zmírnění dopadu vystoupení Spojeného království z EU

Zvýšit objem rezervy na vyrovnání se s důsledky brexitu z 5 miliard EUR na 6 miliard EUR, přizpůsobit podporu rybolovu regionálním dopadům, poskytnout větší flexibilitu v oblasti státní podpory a zapojit místní a regionální zástupce do procesu přípravy a řízení nového nástroje. To jsou hlavní požadavky obsažené ve stanovisku, které vypracoval Loïg Chesnais-Girard (FR/SES), předseda rady regionu Bretaň, a které bylo přijato na plenárním zasedání Evropského výboru regionů (VR).

Evropská komise navrhla vytvoření rezervy na vyrovnání se s důsledky brexitu ve výši 5 miliard EUR určené na podporu podniků, regionů a místních komunit, na něž nejvíce doléhá vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Ve stanovisku přijatém plenárním shromážděním VR vítá vytvoření rezervy jako konkrétní vyjádření vnitroevropské solidarity, jejímž cílem je přispět k hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Výbor však zdůrazňuje, že tento nový finanční nástroj musí klást hlavní důraz na místní a regionální orgány, neboť dopad brexitu se v jednotlivých regionech výrazně liší.

Zpravodaj Loïg Chesnais-Girard (FR/SES) , předseda rady regionu Bretaň, uvedl: „Většina regionů, které mají úzké vazby na Spojené království, naštěstí nečekala s přípravou na důsledky brexitu na konečnou podobu dohody z loňského prosince. Tyto regiony měly nicméně doposud pocit, že se jim nedostává pomoci. Je na čase, aby Evropská unie co nejdříve ukázala, že je připravena své občany a regiony chránit. Obávám se však, že částka 5 miliard EUR, jež byla schválena na evropské úrovni, nebude stačit. Aby byla tato rezerva skutečně účinná, bude muset být také regionálně zaměřená. Přepracovat ji tak, aby měla regionální rozměr, je zásadní – nejde totiž jen o nápravu škod způsobených brexitem, ale také o podporu přeměny a vytváření nových příležitostí, a to zejména prostřednictvím odborného vzdělávání.“ Loïg Chesnais-Girard je rovněž předsedou kontaktní skupiny VR-Spojené království zřízené v roce 2020 s cílem zajistit pokračování politického dialogu mezi oběma břehy Lamanšského průlivu.

Oldřich Vlasák (CZ/EKR) , zastupitel statutárního města Hradec Králové dodal: „Rezerva na vyrovnávání se s důsledky brexitu je velmi potřebným nástrojem ke zmírnění dopadů brexitu na nejvíce postižené regiony a odvětví. Mnoho podniků podporu bude potřebovat, aby přežily a udržely pracovní místa pro lidi.“

Poslanec Evropského parlamentu Pascal Arimont (BE/ELS) , zpravodaj k rezervě na vyrovnání se s důsledky brexitu, který se zapojil do diskuse na plenárním zasedání, zdůraznil, že „musíme zajistit, aby se pomoc, kterou Evropská unie nabízí, dostala k zemím, regionům a lidem nejvíce postiženým brexitem. Evropské společnosti, zejména malé a střední podniky, které již trpí krizí způsobenou pandemií COVID-19, by za debakl spojený s brexitem neměly platit dvakrát. Proto je tato rezerva tak důležitá a musí být neprodleně schválena, aby mohla být co nejdříve rozdělena.“

Stanovisko VR obsahuje řadu návrhů, jež by měly umožnit lépe uspokojit krátkodobé a střednědobé potřeby a zachovat soudržnost coby základní evropskou hodnotu:

zvýšit kapacitu rezervy z 5 miliard EUR na 6 miliard EUR s cílem lépe uspokojit krátkodobé a střednědobé potřeby,

zvýšit finanční prostředky vyčleněné na rybolov na 1 miliardu EUR a vyjmout je z pravidel státní podpory,

změnit kritéria přidělování pro odvětví rybolovu , která by měla být založena na skutečné ztrátě namísto na podílu ztrát na celém odvětví rybolovu příslušného členského státu. Tím by bylo usnadněno spravedlivější rozdělení finančních prostředků mezi postižené evropské regiony bez ohledu na velikost členského státu,

poskytnout větší flexibilitu v oblasti státní podpory s cílem zajistit rychlou možnost zasáhnout ve prospěch nejvíce postižených hospodářských subjektů. Dočasná ustanovení týkající se pandemie COVID-19 je nutné rozšířit na přímé dopady brexitu,

– umožnit, aby byla opatření ke zmírnění narušení způsobených vystoupením Spojeného království z programu Erasmus+ způsobilá pro finanční podporu z rezervy na vyrovnání se s důsledky brexitu.

Souvislosti:

V návaznosti na dohodu, k níž dospěla Evropská rada v červenci 2020, předložila Evropská komise v lednu 2021 návrh na vytvoření rezervy na vyrovnání se s důsledky brexitu ve výši 5 miliard EUR. Tento finanční nástroj by měl být k dispozici ve dvou kolech přidělování – v roce 2021 (4 miliardy EUR) a v roce 2024 (1 miliarda EUR). VR navrhuje zvýšit druhou tranši z 1 miliardy EUR na 2 miliardy EUR.

Podle návrhu Komise by největšími příjemci rezervy byly Belgie, Dánsko, Německo, Irsko, Francie a Nizozemsko. Celkem by mělo těchto šest členských států obdržet téměř 3 miliardy EUR ze 4 miliard EUR přidělených v roce 2021 ve formě předběžného financování .

Evropský výbor regionů v roce 2020 ustavil kontaktní skupinu pro vztahy se zástupci místních orgánů a decentralizovaných správ Spojeného království s cílem zajistit pokračování politického dialogu s těmito zástupci i po vystoupení Spojeného království z EU. Kontaktní skupině VR-Spojené království předsedá Loïg Chesnais-Girard (FR/SES).

Delegace VR se skládá z 12 řádných členů a jednoho pozorovatele , kteří byli vybráni s ohledem na politickou, zeměpisnou a genderovou vyváženost. Zástupci Spojeného království v této kontaktní skupině jsou vybíráni na základě dohod mezi orgány místní správy a decentralizovanými parlamenty, shromážděními a vládami Spojeného království.

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023