Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regionální srovnávací přehled sociálních ukazatelů: z nového výzkumu vyplývá, že více než 80 % regionů EU dosahuje pokroku, avšak regionální nerovnosti přetrvávají  
Předseda VR Lambertz: „Ústředním prvkem programu EU se musí stát sociální pokrok a regionální investice.“

Měření sociálního pokroku na regionální úrovni je zásadní pro zajištění toho, aby evropské, vnitrostátní a regionální investice podporovaly sociální cíle EU. Evropský výbor regionů (VR) proto vypracoval vůbec první regionální srovnávací přehled sociálních ukazatelů , z něhož vyplývá, že většina regionů EU dosáhla v období let 2014–2018 pokroku, i když v EU existují významné regionální rozdíly.

Evropská komise sleduje od roku 2018 sociální pokrok ve všech členských státech prostřednictvím srovnávacího přehledu sociálních ukazatelů , který zahrnuje 12 oblastí politiky, včetně nezaměstnanosti, vzdělávání, péče o děti, zdravotní péče a digitálních dovedností. VR – shromáždění EU místních a regionálních představitelů – však vyjádřil znepokojení nad tím, že srovnávací přehled Komise poskytuje údaje pouze na celostátní úrovni. S využitím údajů Eurostatu následně vytvořil regionální srovnávací přehled sociálních ukazatelů za účelem měření sociálního pokroku v regionech EU.

Podle regionálního srovnávacího přehledu sociálních ukazatelů je celkový trend mezi lety 2014 a 2018 pozitivní: více než 80 % regionů EU dosáhlo v oblasti sociálního pokroku zlepšení. V jednotlivých členských státech zároveň existují značné rozdíly, například mezi severními a jižními regiony Itálie, což je trend, který byl zaznamenán i ve srovnávacím přehledu inovací v regionech , který začátkem tohoto roku zveřejnila Evropská komise.

Karl-Heinz Lambertz , předseda Evropského výboru regionů, řekl:

„Úspěch Evropy musí být definován nejen na základě hospodářského pokroku, ale také na základě sociálního pokroku. Díky pochopení situace v našich regionech mohou být politiky a investice EU účinnější při řešení regionálních nedostatků a zajištění toho, aby žádný občan nebyl opomenut. Bylo dosaženo pokroku, avšak dnešní zpráva zdůrazňuje, že EU musí z řešení sociálních nerovností a podpory územní soudržnost učinit ústřední prvky svého programu. Tento výzkum je pouhým začátkem. Vyzýváme Evropskou komisi, aby navázala na naše úsilí a začlenila regionální rozměr do svých politik i do srovnávacího přehledu sociálních ukazatelů. Regiony a města jsou připraveny budovat udržitelnou Evropu, ale potřebují investice, a proto potřebujeme flexibilitu v Paktu o stabilitě a růstu, jakož i silnou politiku soudržnosti a silný Evropský sociální fond v příštím rozpočtu EU.“

Klíčová zjištění:

Dostupné údaje Eurostatu umožňují po určitých úpravách pokrýt na regionální úrovni ( NUTS 2 ) 8 z 12 oblastí politiky obsažených ve srovnávacím přehledu sociálních ukazatelů Evropské komise. VR na tomto základě vytvořil regionální srovnávací přehled sociálních ukazatelů, z něhož lze vyvodit tyto závěry:

Osoby předčasně odcházející ze vzdělávání: Praha je na tom nejlépe. Míra předčasného ukončování vzdělávání v EU klesla mezi lety 2010 a 2018 z 13,9 % na 10,6 %, avšak regionální údaje odhalují výrazné rozdíly mezi regiony: například průměr v České republice je 6,2 %, tato hodnota se ale pohybuje od 2,7 % v Praze do 17,1 % na severozápadě země. Obdobně ve Španělsku je celostátní průměr 21,5 %, rozpětí je však od 6,9 % v Baskicku do 29,5 % ve městě Melilla.

Genderové rozdíly: v žádném regionu nepracuje více žen než mužů. V roce 2018 nepřekročila v žádném regionu EU míra zaměstnanosti žen míru zaměstnanosti mužů. Regiony, v nichž se od roku 2014 do roku 2018 rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů nejvíce snížily, byly Övre Norrland ve Švédsku (z 2,2 % v roce 2014 na 0,5 % v roce 2018, což odpovídá snížení rozdílu o 77,27 %), Horní Normandie ve Francii (snížení o 63,83 %) a Braniborsko v Německu (snížení o 62,22 %).

Osoby ohrožené chudobou nebo sociálním vyloučením: v Itálii jsou obrovské rozdíly. Ačkoli nejsou k dispozici přesné údaje pro všechny regiony EU, došlo k celkovému zlepšení, i když regionální rozdíly stále existují: např. v Itálii bylo sociální vyloučení v provincii Bolzano ve výši 8,5 %, zatímco na Sicílii dosáhlo 52,1 %.

Mladí lidé, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET): nárůst ve Spojeném království. Mezi regiony existují značné rozdíly. Nejnižší procentuální podíl je v nizozemských regionech (Utrecht 3,2 %). Ačkoli nejvyšší podíl byl v roce 2018 ve Francouzské Guyaně (33,1 %), po níž následovaly regiony v jižní Itálii (Sicílie 31,5 %), nejvyšší nárůst podílu NEET zaznamenaly regiony nacházející se především ve Spojeném království (například Severovýchodní Skotsko ze 7,7 % na 12 %).

Míra zaměstnanosti: nejlépe si vedou ve Skandinávii. Panují obrovské rozdíly (od 40,8 % ve francouzském departmentu Mayotte po 85,7 % ve švédském Stockholmu). Nejnižší míru zaměstnanosti mají regiony v jižní Itálii a zámořské regiony Francie, regiony ve Skandinávii naopak míru nejvyšší. K největšímu nárůstu došlo za uplynulé čtyři roky ve španělských a maďarských regionech.

Míra nezaměstnanosti: Řecko se stále vzpamatovává z krize. Až na pár výjimek se situace ve všech evropských regionech za poslední čtyři roky zlepšila. Největší zlepšení bylo patrné v regionech východoevropských zemí a zemí, které nejsou členy eurozóny. Nejvyšší míru nezaměstnanosti v kontinentální Evropě mají regiony v Řecku a Španělsku (maxima dosahuje s 27 % Západní Makedonie), nejnižší míra je v regionech Německa a Česka.

Dlouhodobá nezaměstnanost: značné regionální rozdíly, přičemž největší zlepšení vykazuje Polsko. míře dlouhodobé nezaměstnanosti jsou obrovské rozdíly (nejnižší 0,3 %, nejvyšší 28,7 %). Nejhůře na tom jsou regiony v Řecku, nejlépe regiony v České republice, Polsku a Spojeném království. Největšího zlepšení za uplynulé čtyři roky dosáhly polské regiony.

Naděje dožití při narození: žebříček vedou španělské a italské regiony. Tento ukazatel je jediný v oblasti zdravotní péče, pro který jsou k dispozici regionální údaje. Naděje dožití je nejvyšší v regionech Španělska a Itálie (v autonomní oblasti Madrid dosahuje 85,1 roku), zatímco nejnižší naději dožití mají v bulharských regionech (73,5 roku v severozápadním Bulharsku).

Zpráva rozčleňuje 281 regionů NUTS 2 do čtyř kategorií a měří jejich pokrok mezi lety 2014 a 2018 (pokrývá sedm z výše uvedených osmi ukazatelů – „osoby ohrožené chudobou nebo sociálním vyloučením“ nejsou kvůli fragmentovaným údajům zahrnuty):

výrazně se zlepšující regiony , v nichž bylo v uvedených letech všech sedm ukazatelů pozitivních (38 regionů, z nichž 7 je ve Spojeném království, 5 v Itálii, 4 v Nizozemsku, a po třech v Německu, Polsku a Španělsku)

mírně se zlepšující regiony , v nichž bylo pozitivních pět nebo šest ukazatelů (188 regionů)

stagnující regiony , v nichž byly pozitivní tři nebo čtyři ukazatele (47 regionů)

upadající regiony , v nichž byly pozitivní nejvýše dva ukazatele (5 regionů, mimo jiné Akvitánie a Mayotte ve Francii, Gießen v Německu a Severovýchodní Skotsko ve Spojeném království).

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONAL-SOCIAL-SCOREBOARD.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONAL-SOCIAL-SCOREBOARD.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONAL-SOCIAL-SCOREBOARD.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONAL-SOCIAL-SCOREBOARD.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONAL-SOCIAL-SCOREBOARD.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023