Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regionální a místní představitelé naléhavě vyzývají členské státy, aby urychleně přijaly rozpočet EU a plán na podporu oživení s cílem ochránit občany a zlepšit odolnost místních komunit  

Dva týdny před klíčovým evropským summitem vyzval Evropský výbor regionů – shromáždění EU regionálních a místních orgánů – členské státy k tomu, aby včas dospěly ke spravedlivé dohodě o víceletém finančním rámci (VFR) a plánu Next Generation EU. Regiony a města vyjádřily v usnesení a při diskusi s komisařem pro rozpočet a správu Johannesem Hahnem požadavek, aby se soudržnost stala vodítkem pro všechny politiky EU a aby bylo provádění programů EU založeno na sdílené odpovědnosti a partnerství.

Předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas uvedl:

„Návrhy Komise týkající se plánu na podporu oživení a rozpočtu na období 2021–2027 zohledňují stěžejní požadavky Výboru a svědčí o tom, že naše neúnavné snahy prosazovat názory místních volených zástupců v Bruselu nesou ovoce. Jsou jasným argumentem proti populistům a euroskeptikům a v této složité době prokazují přidanou hodnotu EU. Musíme zajistit, že plán na podporu oživení bude účinně prováděn a že se vyhneme riziku centralizace. Zásady subsidiarity a partnerství mají zásadní význam a místní a regionální samosprávy se musí coby orgány členských států s právními pravomocemi plně podílet na nasměrování investic tam, kde jsou nejvíce zapotřebí. Teď je řada na vnitrostátních vládách v členských státech a na Evropském parlamentu, aby jednaly rychle. Diskuse jsou opodstatněné, ale musíme zabránit prodlevám, které by mohly zbrzdit naše úsilí včas reagovat na potřeby občanů.

Dlouhodobý rozpočet a plán Next Generation EU představují evropskou reakci, jejímž cílem je překonat krizi a dosáhnout oživení. Budeme úspěšní pouze tehdy, když budeme stát při sobě – malé i velké členské státy ze všech částí Evropy, regiony a města, veřejné orgány, vysoké školy a podniky. Podpora, kterou Evropský výbor regionů vyjádřil tomu, aby byla v červenci dosažena dohoda, je velmi důležitá. Pro účely rychlého oživení se potřebujeme rychle dohodnout ,“ prohlásil komisař pro rozpočet a správu Johannes Hahn .

VR zopakoval, že jak VFR, tak plán na podporu oživení se musí zaměřit na soudržnost jako na základní hodnotu a silnou dlouhodobou investiční politiku EU, která přispěje k vytvoření odolnější a ekologičtější Unie orientované na budoucnost. VR vítá dodatečnou podporu vyčleněnou na politiku soudržnosti (55 miliard EUR), na rozvoj venkova (15 miliard EUR) a na Fond pro spravedlivou transformaci (30 miliard EUR), posílený program Horizont (12,5 miliardy EUR), Nástroj pro propojení Evropy (1,5 miliardy EUR) a samostatný program pro zdraví s prostředky ve výši 9,37 miliardy EUR.

Je pozitivní, že politika soudržnosti znovu vzbuzuje zájem. Co se týče programu React EU, politika soudržnosti by neměla být jeho náhradní matkou, ale měla by zůstat rámcem, z něhož budeme vycházet při poskytování nezbytných řešení. Mimořádný význam má i načasování. Příští VFR by měl být po zasedání Rady EU v červenci a po projednání na úrovni členských států plně funkční do 1. ledna 2021 ,“ uvedl první místopředseda Evropského výboru regionů Vasco Alves Cordeiro (PT/SES).

Budoucí víceletý finanční rámec a plán na podporu oživení svědčí o tom, že si je Evropská komise vědoma závažnosti krize, kterou procházíme, avšak naše regiony a města potřebují již nyní dlouhodobé programy na podporu oživení a investice. Další otálení by mělo tragické následky pro naše spoluobčany, podniky a veřejné služby. Riskovali bychom totiž, že by došlo k rozpadu vnitřního trhu a byly by postiženy všechny země, a to i ty, které jsou šetrné. Plán na podporu oživení by mohl být rovněž příležitostí k ekologické a digitální transformaci v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu, pokud bude vycházet ze znalostí regionů a měst ,“ dodala místopředsedkyně regionu Nová Akvitánie a předsedkyně komise COTER VR Isabelle Boudineau (FR/SES).

„V průběhu krize COVID-19 byly přeshraniční služby, obchod a spolupráce značně utlumené. Musíme učinit vše, co je v našich silách, abychom je obnovili. Na financování přeshraničních činností je třeba vyčlenit část prostředků z balíčku REACT-EU, který disponuje 55 miliardami EUR. Vyzýváme Komisi, aby s maximální obezřetností posoudila návrhy týkající se nových vlastních zdrojů EU. Vzhledem k tomu, že nové vlastní zdroje EU jsou v zásadě systémy zdanění, existuje velké riziko, že se prohloubí propast mezi EU a občany,“ prohlásil místostarosta obce Rádlo Pavel Branda (CZ/EKR).

Provádění nového rozpočtu a plánu na podporu oživení bude představovat výzvu z hlediska strategického plánování, koordinace a správní kapacity. Evropský výbor regionů požaduje, aby nedošlo k centralizaci a bylo zajištěno, že regiony a města budou moci pomáhat s nasměrováním investic tam, kde jsou nejvíce zapotřebí. Výbor je připraven přispět ke zlepšení evropského semestru, který bude mít důležitou úlohu při strategické koordinaci plánu na podporu oživení. Nové partnerství mezi subjekty na úrovni EU a na celostátní, regionální a místní úrovni umožní lepší soulad mezi koordinací hospodářských politik a skutečnými potřebami občanů a podniků a podpoří provádění a využívání evropských programů ve městech a regionech.

Další informace:

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)22822366

Mobil: +32 (0)494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Sdílet: