Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Opatření na podporu oživení musí zohledňovat rovnost žen a mužů, prohlašují všechny evropské regiony a města  

Můžeme přiblížit Evropu občanům tím, že pomůžeme ženám v domácnosti, v zaměstnání i v politice

Strategie EU pro rovnost žen a mužů by se měla rovněž zabývat dopadem pandemie COVID-19, zdůraznil Evropský výbor regionů ve stanovisku , které bylo přijato na plenárním zasedání dne 14. října. Do řízení strategie Evropské unie nazvané Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025 je zapotřebí zapojit místní a regionální orgány, protože ty hrají v této oblasti zásadní roli a mohou být díky svým specifickým pravomocím klíčovými aktéry při řešení otázky rovnosti žen a mužů, uvedl VR.

Pandemie COVID-19 ukázala v ještě ostřejším kontrastu již existující nerovnosti, zejména genderovou nerovnost. Regionální a místní barometr VR za rok 2020, který byl představen 12. října, poukazuje na nárůst počtu hlášených případů domácího násilí během omezení volného pohybu osob, ačkoli zatím není k dispozici žádný srovnatelný soubor údajů za celou EU. V některých zemích, například v Litvě, bylo během třítýdenního omezení volného pohybu osob zaznamenáno o 20 % více případů domácího násilí. Ve Španělsku bylo na lince pomoci pro oběti domácího násilí přijato během prvních dvou týdnů omezení volného pohybu osob o 18 % více hovorů. Španělské regionální orgány zveřejnily příručku pro ženy vystavené v domácnosti genderově podmíněnému násilí, která obsahuje rady, co v takových případech dělat. Amsterdam ustavil ve spolupráci s nizozemskou vládou systém, díky němuž mohly oběti domácího násilí hledat pomoc ve své lékárně prostřednictvím použití kódových slov „rouška 19“ („masker 19“).

„Ženy jsou více vystaveny důsledkům hospodářské krize vyvolané pandemií, což by mělo být plně uznáno v plánech na podporu oživení a odolnosti, které se začnou realizovat příští rok. Kromě toho ve stanovisku navrhujeme, aby se dosažení rovnosti žen a mužů zohlednilo v evropském semestru a ve zprávě o právním státu,“ zdůraznila Concepción Andreu Rodríguez (ES/SES) , předsedkyně vlády autonomní oblasti La Rioja.

Místní a regionální orgány v doporučeních vyzvaly, aby byly uznány jako strategičtí partneři při navrhování, provádění a sledování strategie EU pro rovnost žen a mužů. Stanovisko konstatuje, že strategie je vzhledem k tomu, že byla vypracována a zveřejněna před vypuknutím krize v oblasti veřejného zdraví v souvislosti s onemocněním COVID-19, neúplná, a vyzývá k posouzení toho, jak tato krize ještě více zvýraznila existující nerovnosti mezi ženami a muži.

VR poukazuje na to, že pracovníci v zaměstnaneckých odvětvích byli obzvláště vystaveni rizikům pandemie COVID-19 a potřebují větší sociální ochranu, bezpečnější pracovní podmínky a lepší platové ohodnocení. Jelikož většina zaměstnaných v těchto odvětvích jsou ženy, měla by se dopadem pandemie zabývat také strategie EU pro rovnost žen a mužů . Na problémy, jako je genderově podmíněné násilí, u kterého byl během omezení volného pohybu osob zaznamenán nárůst, jako jsou obtíže mnoha žen v celé EU při snaze skloubit práci z domova s péčí o domácnost, a na fakt, že ženy jsou těmi, které během pandemie COVID-19 pracují v přední linii (jako zdravotnický personál, pečovatelky o děti a starší osoby, pracovnice v domácnosti a maloobchodu), by se mělo nahlížet ve světle nové pandemické situace.

Místní a regionální orgány požadují, aby byly strukturovaně zapojeny do sítě EU pro předcházení genderově podmíněnému násilí a do provádění zvyšování informovanosti a komunikační kampaně, která bude spuštěna na úrovni EU a kterou Výbor považuje za nezbytnou v boji proti genderovým stereotypům. Vyzývají také k tomu, aby byly na politiky rovnosti žen a mužů vyčleněny odpovídající finanční prostředky, a to prostřednictvím programů podporovaných z dlouhodobého rozpočtu EU na období 2020–2027.

„Ženy musí být středobodem oživení Evropy a diskuse o její budoucnosti. Přestože je naše vedoucí postavení zásadní, stále se potýkáme se značnou genderovou nevyvážeností při rozhodování,“ řekla paní Andreu Rodríguez na pracovním semináři nazvaném Jak zajistit rovné zastoupení žen a mužů v politice , který se konal 15. října. Zpravodajka představila hlavní body stanoviska VR a nejnovější údaje o zapojení žen do politiky. Diskutovalo se o nezbytných krocích a nápadech na opatření za účelem odstranění rozdílů mezi ženami a muži. O své zkušenosti při řešení otázky rovnosti žen a mužů a paritní demokracie na místní a regionální úrovni se podělila řada mladých volených političek a politiků. Seminář byl uspořádán v rámci Evropského týdne regionů a měst – každoroční akce, během níž města a regiony představí své schopnosti vytvářet růst a pracovní příležitosti a provádět politiku soudržnosti Evropské unie a prokáží význam místní a regionální úrovně pro řádnou evropskou správu věcí veřejných.

Pokud jde o genderovou nerovnost, je jednou z oblastí, která působí největší starosti, oblast politické moci . Na dnešní evropské politické scéně působí 1 milion místních a regionálních volených veřejných činitelů, avšak pouze 30 % z nich jsou ženy. Jak se uvádí ve studii Rady evropských obcí a regionů z roku 2019, která se zabývá ženami v politice, v místních zastupitelstvech v Evropě zasedá jenom 29 % žen a podíl starostek je oproti této hodnotě pouze poloviční, tedy 15 %. Na regionální úrovni je mnohem méně žen, které jsou v čele regionálních zastupitelstev (18 %), než žen, které jsou jejich členkami (31 %). Ve Výboru regionů samém tvoří ženy pouze 23 % členů, což poukazuje na jasný genderový rozdíl v zastoupení na regionální a místní úrovni, který je třeba řešit.

Zjištění výročního regionálního a místního barometru:

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 (0)2 282 2289

Mobilní tel.: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

A time of crises must spur efforts for gender equality
A time of crises must spur efforts for gender equality
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-STATEMENT-INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-NO-PLACE-ANYWHERE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

Violence against women has no place anywhere!
Violence against women has no place anywhere!
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ANTISEMITISM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

The fight against antisemitism is a fight for Europe's core values
The fight against antisemitism is a fight for Europe's core values
06.07.2022