Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Skloubení lesnictví a zemědělství: potřebujeme nový systém certifikace k ochraně lesů  

V tomto rozhovoru odpovídá Roby Biwer (LU/SES) , člen zastupitelstva obce Bettembourg, na šest otázek týkajících se opatření EU na ochranu a obnovu lesů na celém světě. Zpravodaj stanoviska VR k tématu Posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů vyzývá v souvislosti s krizí způsobenou onemocněním COVID-19 k zavedení nového systému certifikace a informačního systému EU, jež podpoří produkty nezpůsobující odlesňování a krátké transparentní dodavatelské řetězce. Stanovisko má být přijato na plenárním zasedání ve dnech 1. a 2. července .

Rozsáhlé odlesňování v Amazonii je způsobeno celosvětovou poptávkou po mase. Každý rok se pokácí tisíce hektarů, aby bylo možné zásobovat světové trhy s masem. Není to tak, že doslova projídáme amazonský deštný prales? Jak můžeme obecně zajistit, aby produkce potravin (masa, kávy, kakaa a palmového oleje) neměla na lesy negativní dopad? Jaká je role EU při ochraně a obnovování světových lesů? Dělá v této věci dost?

Ačkoli si to většina spotřebitelů neuvědomuje, maso, káva, kakao a palmový olej jsou jedny z produktů, které momentálně způsobují vážné odlesňování na celosvětové úrovni. Pokud chceme, aby se trhy přesunuly k udržitelnějším produktům nezpůsobujícím odlesňování, pak musíme naše úsilí zaměřit dvěma směry. V první řadě je nutné posílit informační a vzdělávací akce, aby se zajistilo, že spotřebitelé si budou vědomi hospodářských, sociálních a environmentálních dopadů svých stravovacích zvyklostí. Chování spotřebitelů rozhodně může formovat trhy s potravinami a urychlit produkci udržitelných produktů nezpůsobujících odlesňování. Z  téhož důvodu musíme také podporovat zdravější a eticky korektní stravu a zdůrazňovat jak nutriční, tak sociálně-ekonomické výhody příjmu potravin rostlinného původu s vysokým podílem ovoce a zeleniny, jež mají certifikaci, že pocházejí z dodavatelských řetězců nezpůsobujících odlesňování. Druhou oblastí, na kterou je nutné se zaměřit, je evropský závazek navrhnout a zavést nový systém certifikace, jenž podpoří produkty nezpůsobující odlesňování a přispěje k celosvětové propagaci na budoucnost orientované evropské vize lesnictví a produkce potravin.

Přestože k rozsáhlému odlesňování dochází většinou v zemích mimo EU, v mnoha horských oblastech v Evropě, například v Rumunsku a na Slovensku nebo v některých balkánských zemích, se nyní těží v lesích dřevo. Proč k tomu dochází právě zde? Jaká opatření je možné přijmout na místní a regionální úrovni, aby se zabránilo odlesňování? Máte nějaké konkrétní příklady? Co byste vzkázal starostům, vedoucím představitelům regionů a místním a regionálním zástupcům z celé Evropské unie?

Nemohu se vyjadřovat ke konkrétní situaci v jednotlivých zemích, ale na základě svých zkušeností mohu říci, že klíčem je vždy konstruktivní dialog mezi všemi zúčastněnými stranami a jejich zájmy. My, jakožto místní a regionální orgány, máme pro vedení tohoto dialogu nejlepší předpoklady. Je nutné, abychom chránili lesy a biologickou rozmanitost, a je třeba spolupracovat se zemědělci a vlastníky lesů na nalezení vhodných řešení, která budou z dlouhodobého hlediska přínosná i pro ně, včetně těch, kteří chtějí udržitelným způsobem rozvíjet rekreační využívání lesů. V této souvislosti musí být jasné, že je nutné dodržovat a prosazovat mezinárodní dohody a právní předpisy EU a jednotlivých členských států týkající se ochrany lesů, avšak místní a regionální orgány hrají důležitou roli jako prostředníci při řešení konfliktů mezi různými zájmy na místní a regionální úrovni.

V současné době je velmi obtížné vysledovat původ našich potravin, zejména pokud jde o produkty, jako je kakao a kaučuk, protože je zde zapojeno mnoho malých producentů a dodavatelské řetězce jsou dlouhé a netransparentní. Jakým způsobem je možné zvýšit transparentnost dodavatelských řetězců? Jak můžeme zajistit, aby podniky fungovaly udržitelným způsobem a aby se v EU vyrábělo pouze udržitelně získávané zboží pocházející z dodavatelských řetězců nezpůsobujících odlesňování? Jsou dobrovolné a stávající kodexy chování dostačující?

Dodavatelské řetězce je obtížné vysledovat. Ke zvýšení jejich transparentnosti a snadnějšímu monitorování by měl být zaveden informační systém (který by vycházel ze zkušenosti s databází ekoznaček), a to s pomocí a úzkým zapojením všech zúčastněných stran, jež mohou sdílet svá očekávání, své zkušenosti a obavy, aby byly zavedeny užitečné a proveditelné postupy. Tento informační systém by měl zahrnovat a prosazovat produkty nezpůsobující odlesňování a zavádět postupy pro kontrolu správnosti informací a hodnocení shromážděných za účelem zvýšení důvěry v poskytované informace, včetně přísných požadavků na sledovatelnost, které jsou zárukou původu produktů, a přísnějších systémů monitorování a prosazování pravidel, aby bylo možné předcházet podvodům a nesprávnému označování produktů.

Jak byste mě přesvědčil, abych si koupil raději „udržitelnou“ tabulku čokolády než nejlevnější výrobek? Jakou roli hrají spotřebitelé při zvyšování udržitelnosti našich dodavatelských řetězců, a zejména při předcházení odlesňování?

Vzhledem ke zvyšující se poptávce po ekologických potravinách, která je důsledkem vyšší poptávky spotřebitelů po biopotravinách a potravinách šetrných k životnímu prostředí, roste tržní podíl udržitelných produktů nezpůsobujících odlesňování. Nákup udržitelných produktů, které jsou šetrné k životnímu prostředí, se totiž stává skutečným trendem a módním a atraktivním postojem. Zákazníci jsou tak ochotni zaplatit více za produkty šetrné k životnímu prostředí, protože tak vyjadřují svůj postoj, jenž má svoji sociální hodnotu a uznání. Role občanů je při ovlivňování trhů rozhodně stěžejní.

Evropská komise 20. května zveřejnila strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategii v oblasti biologické rozmanitosti. Obě jsou ústředním prvkem Zelené dohody pro Evropu. Jaké jsou Vaše první dojmy? Existuje důvod k naději? Jak důležité je pro dosažení klimatické neutrality v EU opětovné zalesňování?

V Zelené dohodě se mezi mnoha cíli uvádí vytvoření spravedlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnímu prostředí, ochrana a obnova ekosystémů a biologické rozmanitosti a cíl nulového znečištění pro životní prostředí bez toxických látek. Aby ochránila evropské občany a ekosystémy, musí EU účinněji monitorovat znečištění ovzduší, vod, půdy a spotřebních výrobků, podávat o něm zprávy, předcházet jeho vzniku a napravovat stávající situaci. Z toho můžeme vyvodit, že opětovné zalesňování v zájmu dosažení klimatické neutrality v EU, má zásadní význam. Evropa směřuje k novému způsobu života, a dává tak celému světu jasně najevo, že jejím cílem je stát se lídrem nového hospodářství nezávislého na využívání zdrojů.

Krize způsobená onemocněním COVID-19 tvrdě zasáhla naše globální dodavatelské řetězce. Jaké ponaučení si z krize můžeme vzít?

Příčinou této krize je globalizace, jež přispěla k velmi rychlému šíření viru. Dnes již lépe známe rozsah vzájemného úzkého propojení dodavatelských řetězců, jako jsou ty, jež jsou napojeny na zemědělské podniky, a víme, jak snadno se může tento systém zhroutit, dojde-li k narušení jednoho článku. Nutností se tedy stává přehodnocení těchto vzájemných závislostí a zajištění větší odolnosti dodavatelských řetězců vůči globálním výzvám. Musíme rovněž přehodnotit důležitou úlohu krátkých (a pravděpodobně snadněji sledovatelných) dodavatelských řetězců a potřebu sledovat vztahy s dodavateli v dlouhých řetězcích a vztahy mezi nimi. V důsledku krize způsobené onemocněním COVID-19 jsme rovněž zjistili, že sociální nerovnost vede k tomu, že se životnímu prostředí věnuje menší pozornost. Důvodem je skutečnost, že přežití lidí se dostává do popředí, zatímco péče o životní prostředí je pro nízkopříjmové sociální skupiny faktorem, jenž má pouze druhořadý význam

Poznámky:

V Evropské unii je téměř 182 milionů hektarů lesů, jež pokrývají 43 % jejího povrchu, což z ní činí jednu z nejvíce zalesněných oblastí na světě. Kromě toho, že poskytují dřevo a výrobky ze dřeva, jsou naše lesy domovem značné části biologické rozmanitosti Evropy a přispívají k našemu zdraví a dobrým životním podmínkám. Lesy jakožto významný pohlcovač uhlíku slouží jako důležité dočasné řešení zmírňování dopadů změny klimatu a přizpůsobování se jim ( Evropská komise ).

Odhaduje se, že od roku 1990 zmizelo 420 milionů hektarů lesa kvůli přeměně na pozemky určené k jiným účelům, ačkoli míra odlesňování za poslední tři desetiletí klesla. Mezi roky 2015 a 2020 se míra odlesňování odhaduje na 10 milionů hektarů ročně, což je pokles ze 16 milionů hektarů ročně v 90. letech 20. století. Hlavní příčinou odlesňování a znehodnocování lesů a související ztráty lesní biologické rozmanitosti je i nadále rozšiřování zemědělsky využívaných ploch. Tyto a další poznatky najdete ve zprávě The State of the World's Forests 2020 (Stav světových lesů v roce 2020).

Kontakt:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RECONCILING-FORESTRY-AND-AGRICULTURE-WE-NEED-A-NEW-CERTIFICATION-SCHEME-TO-PROTECT-FORESTS.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RECONCILING-FORESTRY-AND-AGRICULTURE-WE-NEED-A-NEW-CERTIFICATION-SCHEME-TO-PROTECT-FORESTS.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RECONCILING-FORESTRY-AND-AGRICULTURE-WE-NEED-A-NEW-CERTIFICATION-SCHEME-TO-PROTECT-FORESTS.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RECONCILING-FORESTRY-AND-AGRICULTURE-WE-NEED-A-NEW-CERTIFICATION-SCHEME-TO-PROTECT-FORESTS.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RECONCILING-FORESTRY-AND-AGRICULTURE-WE-NEED-A-NEW-CERTIFICATION-SCHEME-TO-PROTECT-FORESTS.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023