Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Varovné závěry nové konzultace: Vlády řady členských států EU neumožňují regionům a městům podílet se na přípravě plánů na podporu oživení po pandemii COVID-19  

Z dokumentu, který společně připravily VR a Rada evropských obcí a regionů (CEMR) vyplývá, že podněty místních a regionálních orgánů vzalo v potaz jen několik málo zemí, což ohrožuje úspěšné provádění plánu na podporu oživení Evropy.

Výsledky této společné konzultace byly představeny na schůzi Komise pro hospodářskou politiku (ECON) Evropského výboru regionů (VR). Členové komise ECON rovněž jednomyslně přijali návrh stanoviska Akční plán pro kritické suroviny, který vypracovala první místopředsedkyně zemského sněmu spolkové země Sársko Isolde Ries (DE/SES).

VR a  CEMR uspořádaly konzultaci se sdruženími místních a regionálních orgánů, jejímž smyslem bylo pochopit, do jaké míry jsou místní komunity zapojeny do přípravy vnitrostátních plánů na podporu oživení a odolnosti. Chtějí-li členské státy využít facilitu na podporu oživení a odolnosti, tj. nástroje, jehož rozpočet přestavuje 672,5 miliardy EUR a který je základním kamenem nástroje na podporu oživení „Next Generation EU“, známého také jako plán na podporu oživení Evropy , musí své vnitrostátní plány předložit Evropské komisi.

VR a komise ECON jsou hrdé na svůj průzkum, jenž vychází z faktů. Z jeho výsledků bohužel vyplývá, že ‚pouze malá část členských států konzultuje při přípravě svých plánů na podporu oživení a odolnosti místní a regionální orgány a že ještě méně jich skutečně zohledňuje jejich podněty‘ . Hlavní překážkou je podle respondentů ‚ prostý nedostatek vůle ze strany vlád, které se nesnaží zapojit zástupce orgánů na nižší než celostátní úrovni‘ . Důležité je, aby instituce, které se mohou zasadit o to, aby byly místní a regionální orgány do těchto plánů zapojeny ještě před předložením jejich konečné verze, byly napříště s touto situací podrobně obeznámeny , zdůraznil Michael Murphy (IE/ELS), předseda komise ECON a člen rady hrabství Tipperary.

Podle Christopha Rouillona (FR/SES), starosty obce Coulaines a hlavního zpravodaje stanoviska VR k facilitě na podporu oživení a odolnosti, „ obsahuje nařízení o facilitě na podporu oživení a odolnosti prohlášení o záměru zapojit do vnitrostátních plánů na podporu oživení města a regiony . Jejich zapojení do fáze plánování by zajistilo, že zdroje budou v praxi účinně využívány, a zabrání se tak efektu mrtvé váhy a nehospodárnostem, zejména v případě evropských strukturálních fondů. Jedna ruka musí vědět, co dělá ta druhá. Zatím jsou stále na tahu členské státy, které, pokud jde o transparentnost a koordinaci, mají co zlepšovat “.

Do diskuse u kulatého stolu se zapojil i předseda sítě Eurocities a starosta Florencie Dario Nardella , který je přesvědčen, že „ pokud budeme jednat rychle, můžeme stále zajistit, aby se finance určené na podporu oživení dostaly tam, kde jsou zapotřebí, a umožnily tak, aby se život lidí vrátil do správných kolejí a aby byly na místní úrovni plněny priority v oblasti digitální a zelené transformace. Nyní, když byla v nařízení o plánu na podporu oživení města uznána za důležité partnery, potřebujeme, aby vlády členských států a místní orgány spolupracovaly a naléhavě zajistily potřebné zdroje pro ty obyvatele našich měst, na které tato krize dolehla nejvíce “.

Dragoș Pîslaru (RO/Renew Europe), poslanec Evropského parlamentu a spoluzpravodaj pro facilitu na podporu oživení a odolnosti, uvedl: „ Když jsem poprvé začal pracovat na facilitě na podporu oživení a odolnosti, uvědomil jsem si, že odpovědi nalezneme pouze prostřednictvím dialogu s občany. Proto jsem v členských státech EU zahájil 13 konzultací. Ideální vnitrostátní plán na podporu oživení a odolnosti by měl důsledně odrážet všechny dobré návrhy. Členské státy by podle mě měly postupovat stejně. Evropský parlament zajistil, aby členské státy při přípravě a provádění plánů na podporu oživení a odolnosti vedly konzultace s příslušnými zúčastněnými stranami z řad občanské společnosti a také s místními a regionálními orgány .“

Podle ministryně pro evropské a spolkové záležitosti německé spolkové země Hesensko Lucie Puttrich „představuje facilita na podporu oživení a odolnosti největší složku plánu na podporu oživení. Vzhledem k výši této pomoci je její provádění obzvláště důležité. Nyní je třeba se zaměřit na to, aby se peníze dostaly do regionů a byly zdrojem výrazného podnětu. To znamená investovat do konkurenceschopnosti, do Zelené dohody, do zlepšení systému zdravotní péče a do digitalizace. Tyto cíle budou moci být splněny pouze tehdy, pokud se na navrhování a provádění příslušných programů budou moct podílet i regiony. Protože „podílet se“ znamená navrhovat společně s maximálním ohledem na konkrétní potřeby v praxi. Toto je základní myšlenka subsidiarity a my ji výslovně podporujeme .“

VR se zapojil do rozsáhlého procesu monitorování provádění facility na podporu oživení a odolnosti. Vyvrcholením tohoto procesu bude fórum o oživení a odolnosti, jehož první ročník by se měl konat v říjnu 2021 během Evropského týdne regionů a měst.

Členové komise ECON na své schůzi také jednomyslně přijali návrh stanoviska Akční plán pro kritické suroviny . První místopředsedkyně zemského sněmu spolkové země Sársko a zpravodajka tohoto stanoviska Isolde Ries (DE/SES) uvedla: „ Moderní společnosti a ekonomiky nemohou dlouhodobě fungovat bez spolehlivých, bezpečných, konkurenceschopných a z ekologického hlediska šetrných dodávek surovin. Kritické suroviny jsou zapotřebí v mnoha stěžejních evropských odvětvích, jako je automobilový průmysl, ocelářství, letectví, informační technologie, zdravotnictví a obnovitelné zdroje energie. Závislost na kritických surovinách by měla být snížena pomocí oběhového využívání zdrojů, udržitelných výrobků a inovací. Je zapotřebí posílit těžbu surovin z domácího prostředí a jejich zpracování v Evropské unii a diverzifikovat dodávky ze třetích zemí. “ Tento návrh stanoviska by měl být předložen k hlasování na plenárním zasedání VR v březnu.

Komise ECON jmenovala předsedu rady regionu Bretaň a předsedu kontaktní skupiny VR-UK Loïga Chesnais-Girarda (FR/SES) hlavním zpravodajem stanoviska Rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu . Evropská komise navrhuje, aby byl na tento nástroj určený na podporu podniků, regionů a místních komunit, na něž nejvíce doléhá vystoupení Spojeného království z Evropské unie, vyčleněn rozpočet ve výši 5 miliard EUR. Tento návrh stanoviska bude předložen k hlasování na plenárním zasedání v březnu.

Starosta obce Braga Ricardo Rio (PT/ELS) byl při této příležitosti předběžně jmenován zpravodajem stanoviska z vlastní iniciativy Naplnění cílů udržitelného rozvoje do roku 2030.  Toto jmenování musí ještě schválit předsednictvo VR.

Souvislosti:

Prostřednictvím společné konzultace VR a CEMR byly shromážděny názory a zkušenosti 25 organizací zastupujících různé orgány na nižší než celostátní úrovni v 19 členských státech EU: Belgii, České republice, Estonsku, Finsku, Francii, Chorvatsku, Irsku, Itálii, Litvě, Maltě, Německu, Nizozemsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku a Švédsku. Tato cílená konzultace probíhala od začátku listopadu 2020 do začátku ledna 2021. 

Výsledky jsou k dispozici na tomto odkazu .

Facilita na podporu oživení a odolnosti je nástroj v hodnotě 672,5 miliardy EUR (až 312,5 miliardy EUR v podobě grantů a 360 miliard EUR v podobě půjček), jehož cílem je podpořit země EU při provádění reforem a investování do společných priorit EU. Jedná se o největší finanční nástroj zahrnutý do nástroje na podporu oživení v hodnotě 750 miliard EUR „Next Generation EU“, jenž je znám také jako plán na podporu oživení Evropy . Aby mohly členské státy facilitu na podporu oživení a odolnosti využít, měly by předložit své vnitrostátní plány na podporu oživení a odolnosti, v nichž uvedou reformy a investice, které hodlají financovat.

Evropský parlament a Rada EU dosáhly dne 18. prosince 2020 politické dohody ohledně této facility. Očekává se, že Parlament bude o této dohodě hlasovat na svém únorovém plenárním zasedání, po němž bude následovat formální přijetí Radou.

VR přijal v říjnu na svém plenárním zasedání stanovisko Evropský plán na podporu oživení – Facilita na podporu oživení a odolnosti a nástroj pro technickou podporu , jehož autorem je Christophe Rouillon (FR/SES). Související tisková zpráva je k dispozici na tomto odkazu .

Vnitrostátní plány na podporu oživení a odolnosti musí být předloženy Evropské komisi do 30. dubna 2021 . Správa tohoto nového nástroje je úzce spjata s procesem koordinace hospodářských politik v rámci evropského semestru. VR již několik let opakovaně kritizuje malé strukturální a systematické zapojení místních a regionálních orgánů do správy ekonomických záležitostí obecně a do evropského semestru konkrétně. Připomínky VR a jeho návrh na přezkum správy ekonomických záležitostí v EU jsou shrnuty v  tomto stanovisku, které vypracoval ministerský předseda Valonska Elio di Rupo (BE/SES). V prosinci 2020 bylo toto stanovisko přijato na plenárním zasedání. Související tisková zpráva je k dispozici na tomto odkazu .

Kontakty:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-ADDRESS-IMPACT-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023