Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropský výbor regionů: hlavní body lednového plenárního zasedání  

Portugalský premiér António Costa se vrátil do Evropského výboru regionů, kde dne 31. ledna předestřel svou vizi EU. VR, shromáždění představitelů regionální a místní úrovně EU, na svém plenárním zasedání – mezi jehož hosty patřili také místopředseda bulharské vlády Tomislav Dončev a místopředseda Evropské komise Frans Timmermans – uvedl, že EU27 musí v zájmu ochrany regionálních investic navýšit příspěvky do budoucího rozpočtu Unie, a pohrozil, že bude-li se EU snažit přesměrovat finanční prostředky, jež byly vyčleněny pro regiony a města, a použít je na pomoc vládám členských států s financováním strukturálních reforem, obrátí se na Evropský soudní dvůr.

Portugalský premiér nabádá k reformám : Předseda portugalské vlády António Costa dne 31. ledna promluvil o naléhavosti hospodářské a politické obnovy a před místními a regionálními představiteli prohlásil, že EU musí dokončit hospodářské reformy a zaměřit se na snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi jednotlivými regiony a městy. Premiér Costa, bývalý člen VR a starosta Lisabonu, řekl, že „v globalizovaném světě potřebuje Evropa více soudržnosti a konkurenceschopnější ekonomiku“ a že „nesmíme oslabit základy naší Unie, jako je politika soudržnosti“.

Místopředseda bulharské vlády říká, že Evropa stojí před „zkouškou lakmusovým papírkem“ :
Tomislav Dončev, bulharský místopředseda vlády, který promluvil za bulharské předsednictví EU, uvedl, že „pokud jde o budoucnost EU, je třeba na rozpravu o příštím víceletém finančním rámci a o politice soudržnosti pohlížet jako na lakmusový papírek“ a jako na „ukazatel toho, jak moc v Unii věříme“. Upozornil na nebezpečí toho, že příští rozpočet bude pokládán za „důsledek současné politické smršti, a ne ambiciózní agendy“. Prohlásil: „Politika soudržnosti by měla vytvářet pobídky k reformám.“

„Místní a regionální řešení tam, kde jsou možná a potřebná“: První místopředseda Komise Frans Timmermans diskusi se členy VR věnované mnoha tématům, jež zahrnovala i vzrušenou výměnu názorů na nezávislost Katalánska, zdůraznil, že návrh Komise týkající se reformy EU, včetně možnosti „dělat méně, zato efektivněji“, by měl posílit zásadu subsidiarity. V rámci svého úsilí o nalezení co nejlepší úrovně v zájmu dosažení co nejlepších výsledků zřídila Komise „pracovní skupinu“, jejímž cílem je najít způsoby, jak regionální a místní orgány lépe zapojit do tvorby politiky EU. Tři ze šesti politiků v této pracovní skupině jsou členy VR.

Evropská komise porušuje zásadu subsidiarity : VR ve svém usnesení , jež bylo přijato napříč politickými skupinami, uvedl, že v případě, že bude schválen návrh Komise, aby členským státům byla nabídnuta možnost využívat prostředky, které jsou určeny na politiku soudržnosti EU, k podpoře strukturálních reforem, obrátí se na Evropský soudní dvůr. VR tvrdí, že plán Komise odporuje zásadám subsidiarity, víceúrovňové správy, spolufinancování a sdíleného řízení.

Podpora opatření vůči Polsku : V usnesení, kterým VR podpořil rozhodnutí Evropské komise uplatnit článek 7 Smlouvy o EU, se uvádí, že právní změny týkající se polského soudnictví jsou „přímo a bezprostředně relevantní“ pro místní a regionální orgány. Výbor nicméně vyzval EU, aby nepozastavovala přísun finančních prostředků EU pro polská města a regiony, s tím, že by „na místní a regionální orgány [neměly být] přenášeny důsledky politik, které jsou prováděny vládami členských států“.

Politika soudržnosti: VR, jenž svůj postoj k budoucnosti politiky soudržnosti přijal v květnu 2017, vyjádřil podrobněji své názory na čtyři záležitosti související s touto politikou, včetně budoucnosti financí EU . V doporučeních, která vypracoval Marek Woźniak (PL/ELS), maršálek Velkopolského vojvodství, VR uvádí, že by v důsledku brexitu měly členské státy navýšit své příspěvky do unijního rozpočtu a že hlavními příjemci finančních prostředků EU by měly zůstat politika soudržnosti a zemědělská politika.

Výbor rovněž varoval před marginalizací místních a regionálních orgánů. Ve stanovisku, jehož zpravodajem je Oldřich Vlasák (CZ/EKR), zastupitel města Hradce Králové a bývalý místopředseda Evropského parlamentu, VR identifikoval mezery v návrzích skupiny na vysoké úrovni pro zjednodušení pro příjemce strukturálních fondů EU a podpořil požadavek této skupiny, aby byly místní a regionální orgány více zapojeny. Tématem zvýšení dopadu financování v rámci politiky soudržnosti prostřednictvím „ integrovaných územních investic “ se Výbor zabýval ve zprávě, kterou představil zastupitel města Plzně a předseda Komise VR pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU Petr Osvald (CZ/SES).

Roční analýza růstu: Hospodářskou obnovu v Evropské unii brzdí to, že není zohledněn potenciál regionů a nejsou vzaty v potaz regionální varianty jejích hospodářských reforem. Takový je závěr usnesení VR k roční analýze růstu EU na rok 2018. VR rovněž varoval, že investiční plán vytvořený v reakci na krizi – Evropský fond pro strategické investice (EFSI) – se pro mnoho regionů Unie ukazuje jako nedostupný.

Maximální využití potenciálu nejvzdálenějších regionů : VR podpořil stanovisko, jež vypracoval předseda vlády autonomní oblasti Kanárské ostrovy Fernando Clavijo (ES/ALDE) a jež volá po přepracované strategii na podporu pracovních míst, hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti a rovných příležitostí v nejvzdálenějších regionech. V rozpravě, jíž se zúčastnil poslanec EP Younous Omarjee (FR/GUE-NGL), vyjádřil Výbor podporu investicím do odvětví, jako je výroba energie z obnovitelných zdrojů a modrá ekonomika, a navrhl, že by nejvzdálenější regiony EU mohly být využívány jako testovací prostředí pro inovace.

Evropa v pohybu : Členové VR se zabývali dopady dvou legislativních návrhů Evropské komise v rámci balíčku „Evropa v pohybu“ na místní a regionální úroveň. Ve stanovisku, jež připravil Spyros Spyridon (GR/ELS, člen rady obce Poros), se VR věnoval problematice konkurenceschopnosti v odvětví dopravy a zacházení s řidiči v souvislosti se směrnicí o vysílání pracovníků, jež stanoví podmínky, za kterých mohou společnosti a jejich pracovníci působit mimo svou domovskou zemi. Členové rovněž, za přítomnosti poslance EP Wima van de Campa (NL/ELS), nastínili své představy, jak zvýšit úroveň dodržování právních předpisů EU zaměřených na zlepšení pracovních podmínek řidičů, bezpečnosti silničního provozu a konkurenceschopnosti.

Ve zprávě Ivana Žagara (SI/ELS), starosty obce Slovenska Bistrica, VR taktéž podpořil návrhy Komise snížit objem formalit spojených se systémy pro výběr mýtného na evropských silnicích a harmonizovat informace poskytované veřejnou dopravou.

Jednotný digitální trh : VR ve svém přezkumu jednotného digitálního trhu v polovině období zdůraznil, že města a regiony mají klíčové postavení pro využití růstového potenciálu digitálního hospodářství. Stanovisko, které vypracoval Alin Nica (RO/ELS), starosta obce Dudeștii Noi, upozornilo na to, že EU musí věnovat více pozornosti kybernetické bezpečnosti, ochraně osobních údajů a zmenšení digitální propasti.

Modrá ekonomika : Oblast západního Středomoří je „značně zasažena“ změnou klimatu a mají na ni dopad demografické a humanitární výzvy, varoval ve stanovisku týkajícím se udržitelného rozvoje modré ekonomiky v tomto regionu Samuel Azzopardi (MT/ELS), člen rady města Rabat. Stanovisko obsahuje doporučení ohledně toho, jak zajistit větší bezpečnost v západním Středomoří, jak rozvinout „inteligentní a odolnou“ námořní ekonomiku a jak zlepšit správu moře.

Malé podniky : Robert Negoiţă (RO/SES), starosta 3. obvodu města Bukurešť, získal podporu pro návrhy, jejichž cílem je přispět k dlouhodobému rozvoji programu COSME, který napomáhá subjektům, jež v rámci místních a regionálních ekonomik vytvářejí nejvíce pracovních míst – mikropodnikům a malým a středním podnikům. COSME vznikl v rámci iniciativy EU „Small Business Act“ z roku 2008 a usnadňuje přístup malých a středních podniků k financování a na zahraniční trhy.

Erasmus pro místní a regionální představitele “: VR vyzval Evropskou komisi, aby zvážila vytvoření výměnného programu na období 2018–2020, který by místním a regionálním politikům nabízel průpravu v oblasti politik EU. Stanovisko vypracoval François Decoster (FR/ALDE), místopředseda rady regionu Hauts-de-France a starosta města Saint-Omer, který byl jedním ze 100 účastníků pilotního projektu v letech 2012–2013. Svou podporu této iniciativy zdůraznila rovněž poslankyně EP Mercedes Bresso (IT/S&D).

Větší rovnováha mezi konfliktními druhy a lidskou činností: Zpravodaj Csaba Borboly (RO/ELS), předseda rady župy Harghita, jež je domovem jedné z největších populací medvědů v Evropě, získal podporu pro návrhy, jejichž cílem je snížit počet problematických setkání s velkými predátory. V EU žije pět velkých šelem, přičemž minimálně jedna z nich je rozšířena v 21 zemích.

Další materiály:

Podívejte se na video shrnující tuto akci, na jednotlivé příspěvky či na celé zasedání ve dnech 31. ledna1. února.

• Fotografie jsou dostupné i na Flickru

Kontakt:
pressecdr@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Sociální a hospodářská soudržnost je v ohrožení, budou-li politiky EU zanedbávat odlehlá území
Sociální a hospodářská soudržnost je v ohrožení, budou-li politiky EU zanedbávat odlehlá území
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SMALL-URBAN-AREAS-GREEN-DIGITAL-TRANSITIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEW-COTER-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Newly elected chair Emil Boc makes efficient use of EU budget and cohesion funds a top priority of the COTER commission works
Newly elected chair Emil Boc makes efficient use of EU budget and cohesion funds a top priority of the COTER commission works
29.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-ROME.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Economic recovery requires "unprecedented cooperation", President Tzitzikostas says
Economic recovery requires "unprecedented cooperation", President Tzitzikostas says
10.12.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SLOVENIA-PM-JANSA-TO-EU-LOCAL-LEADERS-CALLS-GREATER-INCLUSION-REGIONS-IN-EU-DIGITAL-GREEN-RECOVERY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Slovenia PM Janša to EU local leaders: calls for a greater inclusion of regions in the EU's digital and green recovery will not go unheeded
Slovenia PM Janša to EU local leaders: calls for a greater inclusion of regions in the EU's digital and green recovery will not go unheeded
13.10.2021