Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropský výbor regionů: hlavní body lednového plenárního zasedání  

Portugalský premiér António Costa se vrátil do Evropského výboru regionů, kde dne 31. ledna předestřel svou vizi EU. VR, shromáždění představitelů regionální a místní úrovně EU, na svém plenárním zasedání – mezi jehož hosty patřili také místopředseda bulharské vlády Tomislav Dončev a místopředseda Evropské komise Frans Timmermans – uvedl, že EU27 musí v zájmu ochrany regionálních investic navýšit příspěvky do budoucího rozpočtu Unie, a pohrozil, že bude-li se EU snažit přesměrovat finanční prostředky, jež byly vyčleněny pro regiony a města, a použít je na pomoc vládám členských států s financováním strukturálních reforem, obrátí se na Evropský soudní dvůr.

Portugalský premiér nabádá k reformám : Předseda portugalské vlády António Costa dne 31. ledna promluvil o naléhavosti hospodářské a politické obnovy a před místními a regionálními představiteli prohlásil, že EU musí dokončit hospodářské reformy a zaměřit se na snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi jednotlivými regiony a městy. Premiér Costa, bývalý člen VR a starosta Lisabonu, řekl, že „v globalizovaném světě potřebuje Evropa více soudržnosti a konkurenceschopnější ekonomiku“ a že „nesmíme oslabit základy naší Unie, jako je politika soudržnosti“.

Místopředseda bulharské vlády říká, že Evropa stojí před „zkouškou lakmusovým papírkem“ :
Tomislav Dončev, bulharský místopředseda vlády, který promluvil za bulharské předsednictví EU, uvedl, že „pokud jde o budoucnost EU, je třeba na rozpravu o příštím víceletém finančním rámci a o politice soudržnosti pohlížet jako na lakmusový papírek“ a jako na „ukazatel toho, jak moc v Unii věříme“. Upozornil na nebezpečí toho, že příští rozpočet bude pokládán za „důsledek současné politické smršti, a ne ambiciózní agendy“. Prohlásil: „Politika soudržnosti by měla vytvářet pobídky k reformám.“

„Místní a regionální řešení tam, kde jsou možná a potřebná“: První místopředseda Komise Frans Timmermans diskusi se členy VR věnované mnoha tématům, jež zahrnovala i vzrušenou výměnu názorů na nezávislost Katalánska, zdůraznil, že návrh Komise týkající se reformy EU, včetně možnosti „dělat méně, zato efektivněji“, by měl posílit zásadu subsidiarity. V rámci svého úsilí o nalezení co nejlepší úrovně v zájmu dosažení co nejlepších výsledků zřídila Komise „pracovní skupinu“, jejímž cílem je najít způsoby, jak regionální a místní orgány lépe zapojit do tvorby politiky EU. Tři ze šesti politiků v této pracovní skupině jsou členy VR.

Evropská komise porušuje zásadu subsidiarity : VR ve svém usnesení , jež bylo přijato napříč politickými skupinami, uvedl, že v případě, že bude schválen návrh Komise, aby členským státům byla nabídnuta možnost využívat prostředky, které jsou určeny na politiku soudržnosti EU, k podpoře strukturálních reforem, obrátí se na Evropský soudní dvůr. VR tvrdí, že plán Komise odporuje zásadám subsidiarity, víceúrovňové správy, spolufinancování a sdíleného řízení.

Podpora opatření vůči Polsku : V usnesení, kterým VR podpořil rozhodnutí Evropské komise uplatnit článek 7 Smlouvy o EU, se uvádí, že právní změny týkající se polského soudnictví jsou „přímo a bezprostředně relevantní“ pro místní a regionální orgány. Výbor nicméně vyzval EU, aby nepozastavovala přísun finančních prostředků EU pro polská města a regiony, s tím, že by „na místní a regionální orgány [neměly být] přenášeny důsledky politik, které jsou prováděny vládami členských států“.

Politika soudržnosti: VR, jenž svůj postoj k budoucnosti politiky soudržnosti přijal v květnu 2017, vyjádřil podrobněji své názory na čtyři záležitosti související s touto politikou, včetně budoucnosti financí EU . V doporučeních, která vypracoval Marek Woźniak (PL/ELS), maršálek Velkopolského vojvodství, VR uvádí, že by v důsledku brexitu měly členské státy navýšit své příspěvky do unijního rozpočtu a že hlavními příjemci finančních prostředků EU by měly zůstat politika soudržnosti a zemědělská politika.

Výbor rovněž varoval před marginalizací místních a regionálních orgánů. Ve stanovisku, jehož zpravodajem je Oldřich Vlasák (CZ/EKR), zastupitel města Hradce Králové a bývalý místopředseda Evropského parlamentu, VR identifikoval mezery v návrzích skupiny na vysoké úrovni pro zjednodušení pro příjemce strukturálních fondů EU a podpořil požadavek této skupiny, aby byly místní a regionální orgány více zapojeny. Tématem zvýšení dopadu financování v rámci politiky soudržnosti prostřednictvím „ integrovaných územních investic “ se Výbor zabýval ve zprávě, kterou představil zastupitel města Plzně a předseda Komise VR pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU Petr Osvald (CZ/SES).

Roční analýza růstu: Hospodářskou obnovu v Evropské unii brzdí to, že není zohledněn potenciál regionů a nejsou vzaty v potaz regionální varianty jejích hospodářských reforem. Takový je závěr usnesení VR k roční analýze růstu EU na rok 2018. VR rovněž varoval, že investiční plán vytvořený v reakci na krizi – Evropský fond pro strategické investice (EFSI) – se pro mnoho regionů Unie ukazuje jako nedostupný.

Maximální využití potenciálu nejvzdálenějších regionů : VR podpořil stanovisko, jež vypracoval předseda vlády autonomní oblasti Kanárské ostrovy Fernando Clavijo (ES/ALDE) a jež volá po přepracované strategii na podporu pracovních míst, hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti a rovných příležitostí v nejvzdálenějších regionech. V rozpravě, jíž se zúčastnil poslanec EP Younous Omarjee (FR/GUE-NGL), vyjádřil Výbor podporu investicím do odvětví, jako je výroba energie z obnovitelných zdrojů a modrá ekonomika, a navrhl, že by nejvzdálenější regiony EU mohly být využívány jako testovací prostředí pro inovace.

Evropa v pohybu : Členové VR se zabývali dopady dvou legislativních návrhů Evropské komise v rámci balíčku „Evropa v pohybu“ na místní a regionální úroveň. Ve stanovisku, jež připravil Spyros Spyridon (GR/ELS, člen rady obce Poros), se VR věnoval problematice konkurenceschopnosti v odvětví dopravy a zacházení s řidiči v souvislosti se směrnicí o vysílání pracovníků, jež stanoví podmínky, za kterých mohou společnosti a jejich pracovníci působit mimo svou domovskou zemi. Členové rovněž, za přítomnosti poslance EP Wima van de Campa (NL/ELS), nastínili své představy, jak zvýšit úroveň dodržování právních předpisů EU zaměřených na zlepšení pracovních podmínek řidičů, bezpečnosti silničního provozu a konkurenceschopnosti.

Ve zprávě Ivana Žagara (SI/ELS), starosty obce Slovenska Bistrica, VR taktéž podpořil návrhy Komise snížit objem formalit spojených se systémy pro výběr mýtného na evropských silnicích a harmonizovat informace poskytované veřejnou dopravou.

Jednotný digitální trh : VR ve svém přezkumu jednotného digitálního trhu v polovině období zdůraznil, že města a regiony mají klíčové postavení pro využití růstového potenciálu digitálního hospodářství. Stanovisko, které vypracoval Alin Nica (RO/ELS), starosta obce Dudeștii Noi, upozornilo na to, že EU musí věnovat více pozornosti kybernetické bezpečnosti, ochraně osobních údajů a zmenšení digitální propasti.

Modrá ekonomika : Oblast západního Středomoří je „značně zasažena“ změnou klimatu a mají na ni dopad demografické a humanitární výzvy, varoval ve stanovisku týkajícím se udržitelného rozvoje modré ekonomiky v tomto regionu Samuel Azzopardi (MT/ELS), člen rady města Rabat. Stanovisko obsahuje doporučení ohledně toho, jak zajistit větší bezpečnost v západním Středomoří, jak rozvinout „inteligentní a odolnou“ námořní ekonomiku a jak zlepšit správu moře.

Malé podniky : Robert Negoiţă (RO/SES), starosta 3. obvodu města Bukurešť, získal podporu pro návrhy, jejichž cílem je přispět k dlouhodobému rozvoji programu COSME, který napomáhá subjektům, jež v rámci místních a regionálních ekonomik vytvářejí nejvíce pracovních míst – mikropodnikům a malým a středním podnikům. COSME vznikl v rámci iniciativy EU „Small Business Act“ z roku 2008 a usnadňuje přístup malých a středních podniků k financování a na zahraniční trhy.

Erasmus pro místní a regionální představitele “: VR vyzval Evropskou komisi, aby zvážila vytvoření výměnného programu na období 2018–2020, který by místním a regionálním politikům nabízel průpravu v oblasti politik EU. Stanovisko vypracoval François Decoster (FR/ALDE), místopředseda rady regionu Hauts-de-France a starosta města Saint-Omer, který byl jedním ze 100 účastníků pilotního projektu v letech 2012–2013. Svou podporu této iniciativy zdůraznila rovněž poslankyně EP Mercedes Bresso (IT/S&D).

Větší rovnováha mezi konfliktními druhy a lidskou činností: Zpravodaj Csaba Borboly (RO/ELS), předseda rady župy Harghita, jež je domovem jedné z největších populací medvědů v Evropě, získal podporu pro návrhy, jejichž cílem je snížit počet problematických setkání s velkými predátory. V EU žije pět velkých šelem, přičemž minimálně jedna z nich je rozšířena v 21 zemích.

Další materiály:

Podívejte se na video shrnující tuto akci, na jednotlivé příspěvky či na celé zasedání ve dnech 31. ledna1. února.

• Fotografie jsou dostupné i na Flickru

Kontakt:
pressecdr@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023