Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní představitelé k  Šefčovičovi: pandemie zvýraznila klíčovou úlohu regionálních a místních orgánů, které při posuzování a přezkumu právních předpisů EU usilují o to, aby tyto předpisy řešily konkrétní potřeby občanů  

Regiony, města a obce též žádají o silné slovo při správě investic EU do oživení, aby   se   finanční   prostředky dostaly k těm, kteří byli pandemií zasaženi nejvíce.

Během krize spojené s pandemií COVID-19 se ukázalo, že je nezbytné provázat tvorbu politik EU s potřebami místních komunit, přičemž stěžejní úlohy by měli hrát místní zvolení politici – s tímto poselství se dnes členové Evropského výboru regionů obrátili na místopředsedu Evropské komise Maroše Šefčoviče. V diskusi na plenárním shromáždění představitelé místních a regionálních orgánů znovu potvrdili své odhodlání zlepšit právní předpisy EU tím, že se zapojí do činnosti platformy Fit pro budoucnost (F4F) . V usnesení s návrhy k pracovnímu programu Evropské komise na rok 2022 členové VR vyzývají Komisi, aby zajistila účast místních a regionálních orgánů na provádění národních plánů pro oživení a odolnost, s cílem účinně řešit dopady pandemie v místním měřítku. Požadují též rozšíření klíčových opatření k zajištění flexibility, která byla zavedena s cílem mobilizovat evropské strukturální a investiční fondy během krize COVID-19.

Zlepšování pravidel EU je pro místní a regionální orgány nejvyšší prioritou, neboť právě ony odpovídají za provádění 70 % právních předpisů EU. Regionální a místní představitelé znovu připomněli, že právní předpisy EU musejí přinášet co nejvyšší přidanou hodnotu pro místní komunity a současně dodržovat základní zásady subsidiarity a proporcionality Toho lze dosáhnout, pouze pokud budou místní volení zástupci plně zapojeni do legislativního procesu EU a jejich příspěvky budou uznány a zohledněny v programu zlepšování právní úpravy, a to ve všech fázích tvorby politik.

Předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas uvedl: „Kvalita právních předpisů EU se zvýší, když místní a regionální orgány předají Komisi své zkušenosti a poznatky z praxe. Díky jejich zapojení získá práce Komise na transparentnosti a účinnosti. Živá spolupráce s místními politiky umožňuje zlepšit celý politický cyklus: návrh a přípravu politiky, přijetí, provádění, posouzení i přezkum. Zkušenosti místních představitelů získané při řešení zdravotních a hospodářských dopadů pandemie jsou konkrétním příkladem přidané hodnoty, kterou mohou přispět k rozhodovacímu procesu EU tak, aby lépe reagoval na skutečné potřeby našich místních komunit.“

Místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled Maroš Šefčovič ve svém vystoupení na plenárním zasedání uvedl: „Potřebujeme takovou legislativu EU, která se bude snadno dodržovat, která bude účinná a vhodná pro naši budoucnost. Práce Výboru regionů je v tomto směru zvláště důležitá, protože platforma Fit pro budoucnost má silný mandát ke zpracování témat, která mají pro místní a regionální orgány mimořádný význam. Její pracovní program na rok 2021 například zahrnuje přeshraniční zdravotní péči, veřejné zakázky a kvalitu ovzduší – všechny tyto otázky přitom navrhli zástupci Výboru. Rád také pozoruji, že Výbor regionů si buduje prognostické kapacity. Evropa potřebuje odolnou společnost, a proto má-li být tvorba politiky zaměřená do budoucna, je zapotřebí, aby spolupracovaly všechny orgány a instituce EU. V návaznosti na přímé podněty tohoto Výboru se budeme snažit, aby naše přehledy odolnosti – což je náš nový nástroj komplexního posouzení odolnosti – zahrnovaly též ukazatele regionálních rozdílů.“

Souvislosti:

Evropská komise uznává příspěvek VR k programu zlepšování právní úpravy EU – jasně se rozlišují příspěvky různých úrovní správy a je uznána úloha místních a regionálních orgánů při tvorbě politik založené na důkazech. Kromě toho se též zavázala, že bude uplatňovat zásadu aktivní subsidiarity, a vyzývá k systematickému využívání tabulkového dotazníku pro posuzování subsidiarity , jehož tvůrcem je VR. Zapojení místních a regionálních orgánů do rozhodovacího procesu EU lze nicméně dále posílit a učinit z něj strukturovaný a interaktivní proces, např. systematickým využitím posouzení územního dopadu a konzultací, které by byly lépe přizpůsobeny místním a regionálním orgánům.

Platforma F4F jako hlavní nástroj programu Evropské komise pro zlepšování právní úpravy má zjednodušit a modernizovat právní předpisy EU tak, aby lépe řešily budoucí výzvy za současného snížení byrokratické zátěže. Díky tomu, že 3 předsedové komisí jsou členy správního orgánu platformy, a díky síti regionálních center jako podskupině v rámci platformy je VR účastníkem platformy na obou úrovních přezkumu i posouzení stávajících právních předpisů EU. Zastupuje tak nejen místní a regionální orgány, ale také občany a podniky, kteří právní předpisy EU uplatňují v každodenní praxi. Každý ze tří předsedů komisí VR byl na posledním plenárním zasedání platformy F4F v březnu tohoto roku jmenován zpravodajem, a sice: Mark Speich (DE/ELS) , tajemník spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko pro spolkové, evropské a mezinárodní záležitosti a předseda komise VR pro občanství, správu, institucionální a vnější věci ( CIVEX ), je zpravodajem pro právní předpisy v oblasti veřejných zakázek se zaměřením na elektronické zadávání; Anne Karjalainen (FI/SES) , členka zastupitelstva města Kerava, předsedkyně Komise VR pro sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a kulturu (SEDEC), je zpravodajkou pro směrnici INSPIRE o Infrastruktuře pro prostorové informace, kterou se stanoví společné normy pro popis a sdílení prostorových dat, jako jsou oblasti ohrožené přírodními riziky, dopravní sítě nebo rozložení obyvatelstva; Ulrika Landergren (SE/RE) , zastupitelka švédské obce Kungsbacka a předsedkyně Komise VR pro přírodní zdroje (NAT), je zpravodajkou pro přeshraniční zdravotní péči.

V neposlední řadě přispívá VR ke druhé zprávě Evropské komise o strategickém výhledu informacemi získanými z jeho sítí a výročního místního a regionálního barometru, aby do globálního strategického výhledu EU byly zařazeny též poznatky z každodenní místní praxe a pohled nižší než celostátní úrovně.

Subsidiarita zaručuje, že EU může jednat pouze tehdy, je-li při řešení určitých otázek účinnější než celostátní, regionální nebo místní úroveň. Jde o zajištění dostatečné přidané hodnoty ve všech činnostech EU. Aktivní subsidiarita je novým způsobem práce, jenž tradiční přístup k subsidiaritě posouvá o krok vpřed. Motivuje všechny subjekty na institucionální, celostátní a nižší než celostátní úrovni k tomu, aby v průběhu celého cyklu tvorby politik konstruktivně přispívaly ke zvyšování přidané hodnoty právních předpisů EU. Přístup využívající aktivní subsidiarity navrhl VR v rámci pracovní skupiny pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „Méně, zato efektivněji“ . Poté jej převzala Evropská komise ve svém sdělení o zásadách subsidiarity a proporcionality z října 2018.

Příspěvek VR ke Konferenci o budoucnosti Evropy

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

Mobilní tel.: +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023