Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropský výbor regionů podporuje Akční plán pro evropskou demokracii jakožto jeden z kroků na cestě k vytvoření nové demokratické infrastruktury  

Evropský výbor regionů na svém plenárním zasedání 30. června prohlásil, že si Evropská unie musí vytvořit „novou demokratickou infrastrukturu“, aby tak bylo možné zaručit svobodný a spravedlivý průběh voleb, posílit pluralitu sdělovacích prostředků a zvýšit angažovanost občanů. Místní a regionální představitelé v této souvislosti předložili doporučení, jejichž smyslem je podpořit demokracii, rovnost a dodržování lidských práv. Upozornili v nich na to, že orgány na nižší než celostátní úrovni mohou sehrát významnou roli, pokud jde o rozvíjení mediální gramotnosti a kritického myšlení, transparentnost politických kampaní a rozsáhlejší zapojení občanů do politického života.

Evropský výbor regionů (VR) těmito doporučeními podpořil Akční plán pro evropskou demokracii , který Evropská komise zveřejnila v prosinci loňského roku. Tento plán zahrnuje celou řadu iniciativ, které jsou povětšinou nelegislativního rázu a mají ochránit a utužit evropskou demokracii v digitálním věku. VR však rovněž vyjádřil politování nad tím, že v plánu nebylo dostatečně vyzdviženo, co mohou pro upevnění evropské demokracie udělat místní a regionální orgány.

30. června vystoupila na plenárním zasedání VR místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová , která ve svém proslovu uvítala stanovisko VR. Zdůraznila při tom: „Demokracii nelze považovat za něco samozřejmého. Digitální éra nás přiměla k tomu, abychom se znovu zamysleli nad tím, jakým způsobem je třeba demokracii prosazovat a chránit. Je nezbytné, aby se na tom podílela celá společnost a aby se tak dělo za mezinárodní spolupráce a koordinovaného úsilí vlád, se zapojením místních a regionálních orgánů, občanské společnosti, výzkumných pracovníků a ověřovatelů faktů, soukromého sektoru, médií a občanů. Oceňuji podnětné připomínky, které Výbor regionů k Akčnímu plánu pro evropskou demokracii formuloval, a také návrhy ohledně toho, jak mohou místní a regionální orgány zapojit své občany, zaručit svobodný a spravedlivý průběh voleb, posílit sdělovací prostředky a zamezit šíření dezinformací. Nabízíme rovněž možnost získat finanční podporu na provádění politik prostřednictvím konkrétních opatření na místní a regionální úrovni. Mám na mysli například probíhající výzvy k předkládání návrhů na projekty v oblasti partnerství a sítí měst v rámci programu Občané, rovnost, práva a hodnoty.“

Vasco Cordeiro (PT/SES), první místopředseda Evropského výboru regionů a poslanec parlamentu autonomní oblasti Azory, prohlásil: „Naše Unie se musí opírat o existenci a dodržování společných hodnot. Místní a regionální orgány a jejich volení představitelé hrají důležitou roli nejen z hlediska ochrany a respektování demokracie, ale také při jejím prosazování. Lidská důstojnost, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a lidská práva nejsou pouze hodnotami, na nichž je naše Unie založena, ale také jednoznačnými kritérii, pomocí nichž lze zhodnotit, nakolik jsou v jednotlivých evropských zemích či komunitách proměňována slova v konkrétní činy.“

Aleksandra Dulkiewicz (PL/ELS), starostka města Gdaňsk a zpravodajka stanoviska VR k  Akčnímu plánu pro evropskou demokracii , uvedla: „Výchova občanů k demokracii je nezbytným ochranným prostředkem pro přetrvání našeho evropského společenství hodnot. Nesmíme připustit, aby v členských státech EU nastalo zhoršení situace v oblasti občanských práv a svobod. Pokud k tomu dojde v jednom z členských států, pak se to fakticky nepříznivě projeví na stavu demokracie v celé rodině evropských národů a může to ohrozit naše evropské hodnoty. Místní a regionální orgány mají k občanům nejblíže, a proto by se měly na podpoře demokracie, svobody a občanské angažovanosti specificky podílet. V Gdaňsku, který je městem svobody a solidarity, koncipujeme náš vlastní model občanské výchovy, jehož základním principem je rozvíjení kritického myšlení a občanské odpovědnosti.“

VR považuje Akční plán pro evropskou demokracii za jeden z kroků na cestě k vytvoření nové demokratické infrastruktury. Ve svých návrzích zdůraznil, že je důležité vést soustavnou diskusi o svobodě projevu na internetu a přijmout preventivní opatření s cílem zabránit šíření dezinformací a konspiračních teorií a nenávistným verbálním projevům. VR podporuje udělování ceny nesoucí jméno předcházejícího starosty města Gdaňsk Pawła Adamowicze, který byl zavražděn v roce 2019.  Cena Pawła Adamowicze má prosazovat sociální začleňování, rovné příležitosti a dodržování lidských práv a občanských svobod.

VR kromě toho vyzval EU, aby pomohla vybudovat institucionální a správní kapacity a struktury, které jsou potřebné k rozsáhlejšímu zapojení občanů do politického života. Měla by také v maximální míře zjednodušit přístup k finančním prostředkům a svěřit jejich správu v co největším rozsahu místním a regionálním orgánům.

Členové VR přijali rovněž stanovisko k další iniciativě Evropské komise, která s Akčním plánem pro evropskou demokracii souvisí – ke strategii na posílení uplatňování Listiny základních práv v EU . Toto stanovisko vypracoval Jean-Luc Vanraes (BE/Renew Europe), člen zastupitelstva městské části Uccle v Bruselu. VR v něm strategii podpořil a vyzval Evropskou komisi, aby před přidělením finančních prostředků EU systematicky prováděla křížovou kontrolu uplatňování Listiny. Hodnoty Unie by totiž podle něj měly představovat podmínku způsobilosti pro čerpání finančních prostředků EU.

Jean-Luc Vanraes uvedl: „Členské státy EU podepsaly Listinu základních práv Evropské unie dne 18. prosince 2000 a učinily tak s plným odhodláním. Prosazování těchto práv a jejich ochrana patří k hlavním úkolům Evropské komise. Žádám ji tedy, aby při plnění tohoto úkolu využívala veškerých právních a finančních nástrojů, které má k dispozici.“

Kontakt:

Andrew Gardner

andrew.gardner@cor.europa.eu

Tel.: +32 473 843 981

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Město Michałowo a jeho obyvatelé obdrželi Cenu starosty Pawła Adamowicze za pomoc uprchlíkům na hranici s Běloruskem
Město Michałowo a jeho obyvatelé obdrželi Cenu starosty Pawła Adamowicze za pomoc uprchlíkům na hranici s Běloruskem
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023