Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regionální a místní představitelé požadují v zájmu pomoci venkovským komunitám s překonáním krize novou dohodu založenou na jasném programu pro venkov a zvýšených investicích  

Evropský výbor regionů (VR) debatoval s evropským komisařem pro zemědělství Januszem Wojciechowskim o tom, jak podpořit oživení evropských venkovských oblastí. Regiony a města požadují „dohodu o venkově“, která by umožnila stanovit cíle a koordinovat společnou zemědělskou politiku, strukturální fondy a facilita na podporu oživení a odolnosti, a překonat tak krizi ve venkovských oblastech, posílit soudržnost, zlepšit ekologizaci zemědělsko-potravinářského průmyslu, podporovat místní producenty a diverzifikovat příležitosti k růstu ve venkovských komunitách. Dohoda o venkově by měla rovněž vytvořit podmínky pro inkluzivní správu, která zapojí unijní, vnitrostátní, regionální a místní subjekty do provádění udržitelné obnovy v evropských venkovských oblastech. To jsou hlavní body stanoviska Strategie EU pro oživení venkova (skutečná výzva k přijetí programu pro venkov), které přijali členové VR.

Úsilí o oživení venkova v regionech po celé Evropské unii dostalo v souvislosti s pandemií COVID-19 nový rozměr a stalo se ještě naléhavějším. Na venkovské oblasti, města a vesnice těžce dopadlo snížení poptávky po zemědělských produktech v důsledku uzavřením barů a restaurací, jakož i útlum cestovního ruchu v celé EU. Jsou rovněž zranitelnější, neboť mají omezenou dostupnost lékařských středisek, nemocnic a dopravy a špatný nebo vůbec žádný přístup k internetu. Digitální propast měla dopad zejména na vzdělávání a podnikání.

Navíc hrozí, že pro mnoho venkovských regionů bude obrovskou ranou tvrdý brexit, který může být pro některé venkovské oblasti, jako je Leitrim, odkud pochází zpravodaj VR ke stanovisku o oživení venkova Enda Stenson, naprosto zničující.

„Tato krize vyžaduje, aby EU přeměnila svou připravovanou dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti ve skutečnou ‚dohodu o venkově‘. Musíme splnit své cíle a zlepšit dopravu, konektivitu, zdravotní a vzdělávací služby, ale také diverzifikovat venkovské ekonomiky a podporovat udržitelnou místní zemědělsko-potravinářskou produkci, “ prohlásil předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas .

Janusz Wojciechowski , Evropský komisař pro zemědělství, uvedl: „Všechny oblasti politiky a všechny fondy EU musí společně usilovat o naplnění cílů vize pro venkov, a to optimalizací spolupráce a soudržnosti financování na úrovni EU a členských států. Jedním z důležitých cílů této vize je nalézt lepší a účinnější způsoby, jak využívat stávajících mechanismů podpory k řešení potřeb venkovských oblastí.“

Členové VR během diskuse vyzdvihli nezbytnost systematického přístupu, který by mělo zajistit přijetí skutečného a hmatatelného „programu pro venkov“. Vzhledem k tomu, že v novém víceletém finančním rámci jsou na SZP vyčleněny výrazně nižší prostředky než v současném programovém období, je o to důležitější zajistit soudržnost a harmonizaci mezi Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV) a dalšími evropskými fondy, jako jsou např. Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond a Horizont Evropa. Zvýšení investic bude možné díky bezprecedentnímu úsilí, které EU hodlá v příštím desetiletí vynaložit, a díky zajištění toho, že všechny příslušné politiky EU budou věnovat pozornost rozvoji venkova. Tyto synergie by venkovským aktérům umožnily lépe řešit průřezové otázky, posílit spolupráci a zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech.

Enda Stenson (IE/EA), člen rady hrabství Leitrim a zpravodaj stanoviska Strategie EU pro oživení venkova , zdůraznil: „Současná krize spojená s pandemií odhalila a prohloubila důsledky řady dlouhotrvajících hrozeb, jimž venkovské oblasti čelí, a podtrhla naléhavou potřebu oživení venkova. Musíme z našich venkovských komunit učinit co nejlepší místo k životu, práci a založení rodiny. K dosažení tohoto cíle potřebujeme dohodu o venkově, jež umožní investice do služeb, konektivity a lidí. Vyzývám všechny orgány a instituce EU ke spolupráci při hledání řešení, která zaručí hospodářskou, sociální a environmentální udržitelnost naší SZP a budou přínosem pro naše venkovské oblasti. Naše komunity jsou připraveny, proto bychom neměli příležitost k oživení venkovských oblastí promarnit.“

Ulrika Landergren (SE/Renew Europe), členka zastupitelstva obce Kungsbacka a předsedkyně Komise pro přírodní zdroje Evropského výboru regionů, konstatovala: „Polarizace společnosti vždy vede k vážným problémům a ohrožení demokracie. Na jedné straně rostou nerovnosti v rozdělení bohatství, na druhé straně se prohlubují rozdíly mezi venkovskou a městskou Evropou. To není zdravé, proto musíme nalézt způsoby, jak venkovské komunity zatraktivnit. Dohoda o venkově by byla prvním krokem tímto směrem.“

Jak poznamenal Franc Bogovič , poslanec Evropského parlamentu a spolupředseda meziskupiny pro venkovské, horské a odlehlé oblasti (RUMRA) a inteligentní vesnice , „bez zemědělců nebudou mít spotřebitelé co na stůl. Je třeba obnovit vzájemnou důvěru. Venkovské oblasti znamenají mnohem více než jen lesnictví a zemědělství. Potřebujeme odolné venkovské oblasti, v nichž mohou mladí lidé najít moderní pracovní místa a starší lidé žít stejně kvalitně jako dosud. Základem toho je kvalitní širokopásmové připojení.

Když je řeč o inteligentních vesnicích, tak máme na mysli zdraví, mobilitu, sociální péči, cestovní ruch, digitální platformy, řešení v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a mnoho dalších věcí. Je důležité chápat inteligentní vesnice horizontálně a začít se na ně dívat novýma očima. Potřebujeme strategii pro inteligentní vesnice, jež bude začleněna do našeho fondu soudržnosti. Právě o to se v Evropském parlamentu neúnavně snažím.“

Současná pandemie může být rovněž jedinečnou příležitostí k rozvoji a budování odolnosti venkovských oblastí, a to posílením místní udržitelné produkce díky zdůraznění krátkých dodavatelských řetězců a snaze o podporu místních a regionálních forem produkce. Regiony a města a jejich místní producenti jsou klíčovými aktéry při přechodu k udržitelnějšímu a spravedlivějšímu potravinovému systému, jak je uvedeno ve stanovisku Od zemědělce ke spotřebiteli – místní a regionální rozměr , které vypracoval Guido Milana (IT/SES), člen zastupitelstva obce Olevano Romano (Řím).

Venkovské a přechodné oblasti tvoří 88 % území EU a žije v nich 55 % jejího obyvatelstva. V těchto oblastech vzniká 43 % hrubé přidané hodnoty EU a nachází se zde 56 % pracovních míst.

Další informace:

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 (0)2 282 2289

Mobilní tel.: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Vyhlašujeme soutěž o ceny EU za ekologickou produkci
Vyhlašujeme soutěž o ceny EU za ekologickou produkci
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
16.03.2023