Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regionální a místní představitelé požadují v zájmu pomoci venkovským komunitám s překonáním krize novou dohodu založenou na jasném programu pro venkov a zvýšených investicích  

Evropský výbor regionů (VR) debatoval s evropským komisařem pro zemědělství Januszem Wojciechowskim o tom, jak podpořit oživení evropských venkovských oblastí. Regiony a města požadují „dohodu o venkově“, která by umožnila stanovit cíle a koordinovat společnou zemědělskou politiku, strukturální fondy a facilita na podporu oživení a odolnosti, a překonat tak krizi ve venkovských oblastech, posílit soudržnost, zlepšit ekologizaci zemědělsko-potravinářského průmyslu, podporovat místní producenty a diverzifikovat příležitosti k růstu ve venkovských komunitách. Dohoda o venkově by měla rovněž vytvořit podmínky pro inkluzivní správu, která zapojí unijní, vnitrostátní, regionální a místní subjekty do provádění udržitelné obnovy v evropských venkovských oblastech. To jsou hlavní body stanoviska Strategie EU pro oživení venkova (skutečná výzva k přijetí programu pro venkov), které přijali členové VR.

Úsilí o oživení venkova v regionech po celé Evropské unii dostalo v souvislosti s pandemií COVID-19 nový rozměr a stalo se ještě naléhavějším. Na venkovské oblasti, města a vesnice těžce dopadlo snížení poptávky po zemědělských produktech v důsledku uzavřením barů a restaurací, jakož i útlum cestovního ruchu v celé EU. Jsou rovněž zranitelnější, neboť mají omezenou dostupnost lékařských středisek, nemocnic a dopravy a špatný nebo vůbec žádný přístup k internetu. Digitální propast měla dopad zejména na vzdělávání a podnikání.

Navíc hrozí, že pro mnoho venkovských regionů bude obrovskou ranou tvrdý brexit, který může být pro některé venkovské oblasti, jako je Leitrim, odkud pochází zpravodaj VR ke stanovisku o oživení venkova Enda Stenson, naprosto zničující.

„Tato krize vyžaduje, aby EU přeměnila svou připravovanou dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti ve skutečnou ‚dohodu o venkově‘. Musíme splnit své cíle a zlepšit dopravu, konektivitu, zdravotní a vzdělávací služby, ale také diverzifikovat venkovské ekonomiky a podporovat udržitelnou místní zemědělsko-potravinářskou produkci, “ prohlásil předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas .

Janusz Wojciechowski , Evropský komisař pro zemědělství, uvedl: „Všechny oblasti politiky a všechny fondy EU musí společně usilovat o naplnění cílů vize pro venkov, a to optimalizací spolupráce a soudržnosti financování na úrovni EU a členských států. Jedním z důležitých cílů této vize je nalézt lepší a účinnější způsoby, jak využívat stávajících mechanismů podpory k řešení potřeb venkovských oblastí.“

Členové VR během diskuse vyzdvihli nezbytnost systematického přístupu, který by mělo zajistit přijetí skutečného a hmatatelného „programu pro venkov“. Vzhledem k tomu, že v novém víceletém finančním rámci jsou na SZP vyčleněny výrazně nižší prostředky než v současném programovém období, je o to důležitější zajistit soudržnost a harmonizaci mezi Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV) a dalšími evropskými fondy, jako jsou např. Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond a Horizont Evropa. Zvýšení investic bude možné díky bezprecedentnímu úsilí, které EU hodlá v příštím desetiletí vynaložit, a díky zajištění toho, že všechny příslušné politiky EU budou věnovat pozornost rozvoji venkova. Tyto synergie by venkovským aktérům umožnily lépe řešit průřezové otázky, posílit spolupráci a zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech.

Enda Stenson (IE/EA), člen rady hrabství Leitrim a zpravodaj stanoviska Strategie EU pro oživení venkova , zdůraznil: „Současná krize spojená s pandemií odhalila a prohloubila důsledky řady dlouhotrvajících hrozeb, jimž venkovské oblasti čelí, a podtrhla naléhavou potřebu oživení venkova. Musíme z našich venkovských komunit učinit co nejlepší místo k životu, práci a založení rodiny. K dosažení tohoto cíle potřebujeme dohodu o venkově, jež umožní investice do služeb, konektivity a lidí. Vyzývám všechny orgány a instituce EU ke spolupráci při hledání řešení, která zaručí hospodářskou, sociální a environmentální udržitelnost naší SZP a budou přínosem pro naše venkovské oblasti. Naše komunity jsou připraveny, proto bychom neměli příležitost k oživení venkovských oblastí promarnit.“

Ulrika Landergren (SE/Renew Europe), členka zastupitelstva obce Kungsbacka a předsedkyně Komise pro přírodní zdroje Evropského výboru regionů, konstatovala: „Polarizace společnosti vždy vede k vážným problémům a ohrožení demokracie. Na jedné straně rostou nerovnosti v rozdělení bohatství, na druhé straně se prohlubují rozdíly mezi venkovskou a městskou Evropou. To není zdravé, proto musíme nalézt způsoby, jak venkovské komunity zatraktivnit. Dohoda o venkově by byla prvním krokem tímto směrem.“

Jak poznamenal Franc Bogovič , poslanec Evropského parlamentu a spolupředseda meziskupiny pro venkovské, horské a odlehlé oblasti (RUMRA) a inteligentní vesnice , „bez zemědělců nebudou mít spotřebitelé co na stůl. Je třeba obnovit vzájemnou důvěru. Venkovské oblasti znamenají mnohem více než jen lesnictví a zemědělství. Potřebujeme odolné venkovské oblasti, v nichž mohou mladí lidé najít moderní pracovní místa a starší lidé žít stejně kvalitně jako dosud. Základem toho je kvalitní širokopásmové připojení.

Když je řeč o inteligentních vesnicích, tak máme na mysli zdraví, mobilitu, sociální péči, cestovní ruch, digitální platformy, řešení v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a mnoho dalších věcí. Je důležité chápat inteligentní vesnice horizontálně a začít se na ně dívat novýma očima. Potřebujeme strategii pro inteligentní vesnice, jež bude začleněna do našeho fondu soudržnosti. Právě o to se v Evropském parlamentu neúnavně snažím.“

Současná pandemie může být rovněž jedinečnou příležitostí k rozvoji a budování odolnosti venkovských oblastí, a to posílením místní udržitelné produkce díky zdůraznění krátkých dodavatelských řetězců a snaze o podporu místních a regionálních forem produkce. Regiony a města a jejich místní producenti jsou klíčovými aktéry při přechodu k udržitelnějšímu a spravedlivějšímu potravinovému systému, jak je uvedeno ve stanovisku Od zemědělce ke spotřebiteli – místní a regionální rozměr , které vypracoval Guido Milana (IT/SES), člen zastupitelstva obce Olevano Romano (Řím).

Venkovské a přechodné oblasti tvoří 88 % území EU a žije v nich 55 % jejího obyvatelstva. V těchto oblastech vzniká 43 % hrubé přidané hodnoty EU a nachází se zde 56 % pracovních míst.

Další informace:

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 (0)2 282 2289

Mobilní tel.: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CERTIFICATION-OF-CARBON-REMOVAL-REGIONS-FULLY-INVOLVED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urge that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urge that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022