Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Nový akční plán pro oběhové hospodářství: Výbor regionů zahájil konzultaci se zainteresovanými stranami  

Do konzultace týkající se oběhového hospodářství, kterou zahájil Evropský výbor regionů, se mohou až do 1. května 2020 zapojit všechny místní a regionální orgány a další klíčové zúčastněné strany.

Přírodní zdroje na naší planetě jsou téměř vyčerpány. Vzhledem k tomu, že celosvětová spotřeba by se měla v příštích desetiletích zdvojnásobit, avšak nic nenaznačuje tomu, že by mělo dojít ke snížení globálního oteplování, je naléhavě nutné oddělit hospodářský růst od využívání zdrojů a vyrábět takové výrobky, které budou trvanlivé, opakovaně použitelné a opravitelné. Podpora oběhového hospodářství prospěje nejen životnímu prostředí, ale bude mít také zásadní význam pro hospodářské oživení po skončení pandemie COVID-19. Stanovisko, které připravuje člen výkonné rady provincie Drenthe Tjisse Stelpstra (NL/EKR), by mělo podle VR posílit místní a regionální pilíř nového akčního plánu pro oběhové hospodářství a zajistit, aby města a regiony hrály v této souvislosti klíčovou úlohu.

Ročně vznikne v důsledku všech hospodářských činností v EU 2,5 miliardy tun odpadu, což představuje 5 tun na obyvatele za rok. V současné době však neexistuje žádný komplexní soubor právních a politických požadavků, který by zajišťoval, aby všechny výrobky uváděné na trh EU byly stále udržitelnější a splňovaly podmínky oběhovosti. A právě to je cílem nového akčního plánu pro oběhové hospodářství , který Evropská komise představila 11. března 2020.

Tento program obsahuje celou řádu návrhů, jako například rozšířit působnost rámce pro ekodesign , aby se vztahoval na co nejširší spektrum výrobků, zvýšit podporu pro zelené veřejné zakázky, omezit používání některých obalových materiálů, stanovit cíle v oblasti snižování množství odpadů pro konkrétní toky, harmonizovat systémy tříděného sběru a uvést na trh v EU tolik očekávanou společnou nabíječku pro mobilní telefony. Klíčovými cílovými produkty jsou elektronika, budovy a stavební materiály, vozidla a baterie, obaly, plasty a mikroplasty, textilní výrobky, potraviny, voda a živiny.

V rámci písemné konzultace se zainteresovanými stranami, která potrvá do 1. května 2020 , nyní Evropský výbor regionů vyzývá všechny místní a regionální orgány v EU a zainteresované strany, aby se k návrhu Komise vyjádřily a podělily se o své názory a připomínky.

Pracovní dokument k této veřejné konzultaci je k dispozici zde.

„Oběhové hospodářství představuje jedno z hlavních témat tohoto desetiletí. Naléhavě potřebujeme, aby byla udržitelná výrobková politika vtělena do konkrétních právních předpisů. Jen tak budeme moci zajistit, aby spotřebitelé měli právo na přístup k trvanlivým výrobkům, a dokážeme ukončit praxi předčasného zastarávání výrobků a likvidace neprodaného zboží, jež nepodléhá zkáze. Naším cílem musí být bezodpadová společnost,“ prohlásit zpravodaj Tjisse Stelpstra (NL/EKR) , člen výkonné rady provincie Drenthe.

Hlavním záměrem připravovaného stanoviska VR je rozpracovat územní pilíř nového akčního plánu pro oběhové hospodářství a poukázat na příležitosti a výzvy, které budou v souvislosti s očekávanými politickými opatřeními řešit místní a regionální orgány v EU.

„Samozřejmě, že vítáme komplexní balíček legislativních a politických opatření, která navrhuje Evropská komise. Domníváme se však, že nový akční plán pro oběhové hospodářství nejde dostatečně daleko, pokud jde o využití a zhodnocení politického potenciálu regionů a měst pro vybudování oběhového hospodářství v praxi. Pro zajištění udržitelného chování výrobců, uživatelů i spotřebitelů potřebujeme nejen cenové signály a pobídky, ale také konkrétní cíle,“ uvedl Tjisse Stelpstra .

V souvislosti s pandemií COVID-19 a jejím dopadem na systémy zdravotní péče a hospodářství upozorňuje Tjisse Stelpstra na závislost EU na zdrojích a klade si otázku, jaké ponaučení si z toho můžeme vzít a co všechno bude zapotřebí vzít v úvahu při přípravě plánů hospodářské obnovy. „Krizová situace, jež nastala v důsledku pandemie COVID-19, musí spojit všechny politické činitele a vyburcovat k zavedení nového hospodářského modelu, který staví sociální blahobyt a udržitelnost životního prostředí do samého středu hospodářského oživení EU,“ dodal Tjisse Stelpstra.

Potenciální přínos nového akčního plánu pro oběhové hospodářství z hlediska hospodářského oživení po skončení pandemie COVID-19 nelze podceňovat, neboť oběhové hospodářství s sebou nese celou řadu nových podnikatelských příležitostí. Počet pracovních míst v oběhovém hospodářství v EU vzrostl v letech 2012 až 2018 o 5 % a dosáhl přibližně 4 milionů ( Evropská komise ).

Poznámky:

V závislosti na vývoji pandemie COVID-19 je časový plán přípravy stanoviska VR k novému akčnímu plánu pro oběhové hospodářství následující: pracovní dokument by měl být projednán na schůzi komise ENVE dne 8. června. Návrh stanoviska by měl být přijat na schůzi komise ENVE dne 9. září a na plenárním zasedání pak ve dnech 13. a 14. října 2020.

Vyzýváme zástupce místních a regionálních orgánů a další zainteresované strany, aby se do 1. května 2020 podělili o své názory a své písemné příspěvky zaslali na následující e-mailové adresy: Aliona.Fornea@cor.europa.eu enve@cor.europa.eu .

Rádi bychom Vás upozornili, že se zpravodajem Tjissem Stelpstrou , jeho expertkou Ingrid Zeegals celým týmem komise ENVE VR je možné sjednat si on-line setkání či rozhovor.

V zájmu přípravy diskuse Vám zpravodaj nabízí k nahlédnutí svůj pracovní dokument k novém akčním plánu pro oběhové hospodářství , který obsahuje některé obecné i konkrétní otázky týkající se následujících čtyř aspektů:

1. Úloha místních a regionálních orgánů při zavádění oběhového hospodářství

2. Změny v hospodářském systému

3. Odpad neexistuje, všechno jsou jen zdroje

4. Stanovení cílů a utváření právních předpisů

Od 8. dubna bude na internetové stránce konzultace tento pracovní dokument k dispozici ve všech jazycích EU.

Kontakt:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Sdílet :