Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony jsou připraveny vést v Evropě revoluci v oblasti udržitelné mobility  

K úspěšnému přetvoření evropského odvětví dopravy a k zajištění jeho udržitelnosti musí města a regiony v EU klást větší důraz na stimulaci mobility s nulovými emisemi, podporu aktivních a sdílených způsobů dopravy, přetváření městské mobility a lepší propojení venkovských oblastí. Tyto návrhy vycházejí ze stanoviska Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu, které přijal Evropský výbor regionů (VR) a představil zpravodaj Robert van Asten (NL/RE) na plenárním zasedání VR ve středu 30. června.

V roce 2017 představovala doprava 27 % emisí CO 2 v EU , přičemž emise v odvětví dopravy vzrostly v letech 2018 i 2019 , což znamená, že k dosažení ambiciózních cílů EU v oblasti klimatu budou zapotřebí rozsáhlé změny. S ohledem na svůj dlouhodobý cíl snížit emise v odvětví dopravy do roku 2050 o 90 % je strategie EU pro mobilitu jednou z hlavních iniciativ Zelené dohody pro Evropu, jejímž cílem je položit základy pro dosažení cílů ekologické a digitální transformace v dopravním systému EU. Strategie, kterou Evropská komise navrhla na konci loňského roku, je doplněna akčním plánem obsahujícím konkrétní opatření, jež mají být přijata v příštích čtyřech letech. Mezi klíčové oblasti vymezené akčním plánem patří vozidla s nulovými emisemi a infrastruktura pro alternativní paliva, stanovení cen uhlíku s lepšími pobídkami pro uživatele a zajištění přístupné a cenově dostupnější mobility.

Robert van Asten (NL/RE), člen rady města Haag a zpravodaj stanoviska, uvedl: „Místní a regionální orgány hrají klíčovou roli při přechodu na mobilitu, která spojuje Zelenou dohodu pro Evropu a digitální transformaci v zájmu udržitelnější a inteligentnější mobility. Sociální a inkluzivní aspekty jsou klíčovou součástí mé zprávy, neboť transformace v oblasti mobility vyžaduje také změnu chování, v níž má uživatel ústřední úlohu. EU nám může pomoci lépe propojit konektivitu, dostupnost a zdraví, a to nejen financováním, ale také díky zajištění standardizace a harmonizace unijních pravidel. Musíme také vzít v úvahu plány udržitelné městské mobility Evropské komise, které mohou být účinným nástrojem pro spolupráci mezi různými úrovněmi správy, avšak pouze za předpokladu, že budou dostatečně flexibilní a budou odpovídat výzvám, kterým města a regiony čelí.

Poslanec Evropského parlamentu Ismail Ertug okomentoval stanovisko VR slovy: „Strategie EU pro udržitelnou a inteligentní mobilitu udává směr pro budoucnost evropského odvětví dopravy. Dvojí výzva digitalizace a dekarbonizace představuje hlavní úkol nadcházejících desetiletí. Aby uspěly, musí evropská, vnitrostátní a v neposlední řadě regionální úroveň úzce spolupracovat. To platí zejména pro infrastrukturní projekty, ať už mluvíme o chybějících přeshraničních spojeních, zdokonalených železničních systémech nebo komplexní síti infrastruktury pro alternativní paliva.“

VR vítá strategii mobility navrženou Evropskou komisí, ale určil několik oblastí, v nichž lze dosáhnout zlepšení. Členové zdůraznili zvláště význam regionálního rozměru strategie mobility, neboť místní a regionální orgány hrají klíčovou úlohu při utváření evropské dopravní politiky a poskytování služeb a infrastruktury v oblasti mobility. Vzhledem k této skutečnosti bude úspěšná transformace v oblasti mobility vyžadovat výrazné zapojení místních a regionálních orgánů a společný přístup zahrnující všechny úrovně správy v souladu se zásadou aktivní subsidiarity.

Stanovisko rovněž poukazuje na to, že transformace v oblasti mobility vyžaduje nejen větší udržitelnost dopravy, například rozšířením využívání železniční dopravy namísto letecké, ale také změnu chování občanů. V zájmu dosažení ambiciózního cíle snížení emisí v odvětví dopravy o 90 % do roku 2050 je třeba učinit výrazný pokrok v rámci takových aspektů, jako je zkrácení vzdáleností a snížení množství cest, přechod k aktivnějším formám mobility, jako je jízda na kole a chůze, a sdílení jednotlivých druhů dopravy. 

Členové rovněž zdůraznili, že strategie Komise neobsahuje konkrétní iniciativy pro venkovské oblasti, a to navzdory důležité úloze mobility při zajišťování poskytování služeb ve venkovských oblastech s řídkou infrastrukturou. Stanovisko proto žádá o více evropských fondů a regulačních opatření, které by pomohly zlepšit mobilitu občanů, zejména v řídce osídlených oblastech.

Související informace

Vzhledem ke svému regionálnímu rozměru a významu pro Zelenou dohodu pro Evropu byla mobilita a dopravní infrastruktura označena za jednu z klíčových oblastí, v nichž by měla být posílena spolupráce mezi Výborem regionů a Evropskou komisí .

Důležitou součástí strategie EU pro udržitelnější dopravu je posun k železniční dopravě. Rok 2021 byl oficiálně vyhlášen Evropským rokem železnice a VR se do něj od počátku aktivně zapojuje, spolupracuje s Komisí a ve spolupráci s členy VR organizuje akce na místní úrovni. Očekává se rovněž, že předseda VR Apostolos Tzitzikostas a několik dalších členů navštíví vlak Connecting Europe Express na jeho trase přes 23 členských států, kterou projede mezi 2. zářím a 7. říjnem.

Další klíčovou oblastí pro VR bude „mise programu Horizont Evropa“, jejímž cílem je, aby 100 měst v Evropě bylo do roku 2030 klimaticky neutrálních . Jedním z prvních milníků na cestě ke klimaticky neutrálním městům bude nový rámec pro městskou mobilitu, který Evropská komise představí na konci roku. Obě iniciativy jsou z hlediska VR zásadními tématy a klíčem k úspěchu je přístup k udržitelné městské mobilitě, který bude založený na principu aktivní subsidiarity.

Kontakt:

Tobias Kolonko

Tel. +32 22822003

tobias.kolonko@cor.europa.eu

Sdílet :