Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony jsou připraveny vést v Evropě revoluci v oblasti udržitelné mobility  

K úspěšnému přetvoření evropského odvětví dopravy a k zajištění jeho udržitelnosti musí města a regiony v EU klást větší důraz na stimulaci mobility s nulovými emisemi, podporu aktivních a sdílených způsobů dopravy, přetváření městské mobility a lepší propojení venkovských oblastí. Tyto návrhy vycházejí ze stanoviska Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu, které přijal Evropský výbor regionů (VR) a představil zpravodaj Robert van Asten (NL/RE) na plenárním zasedání VR ve středu 30. června.

V roce 2017 představovala doprava 27 % emisí CO 2 v EU , přičemž emise v odvětví dopravy vzrostly v letech 2018 i 2019 , což znamená, že k dosažení ambiciózních cílů EU v oblasti klimatu budou zapotřebí rozsáhlé změny. S ohledem na svůj dlouhodobý cíl snížit emise v odvětví dopravy do roku 2050 o 90 % je strategie EU pro mobilitu jednou z hlavních iniciativ Zelené dohody pro Evropu, jejímž cílem je položit základy pro dosažení cílů ekologické a digitální transformace v dopravním systému EU. Strategie, kterou Evropská komise navrhla na konci loňského roku, je doplněna akčním plánem obsahujícím konkrétní opatření, jež mají být přijata v příštích čtyřech letech. Mezi klíčové oblasti vymezené akčním plánem patří vozidla s nulovými emisemi a infrastruktura pro alternativní paliva, stanovení cen uhlíku s lepšími pobídkami pro uživatele a zajištění přístupné a cenově dostupnější mobility.

Robert van Asten (NL/RE), člen rady města Haag a zpravodaj stanoviska, uvedl: „Místní a regionální orgány hrají klíčovou roli při přechodu na mobilitu, která spojuje Zelenou dohodu pro Evropu a digitální transformaci v zájmu udržitelnější a inteligentnější mobility. Sociální a inkluzivní aspekty jsou klíčovou součástí mé zprávy, neboť transformace v oblasti mobility vyžaduje také změnu chování, v níž má uživatel ústřední úlohu. EU nám může pomoci lépe propojit konektivitu, dostupnost a zdraví, a to nejen financováním, ale také díky zajištění standardizace a harmonizace unijních pravidel. Musíme také vzít v úvahu plány udržitelné městské mobility Evropské komise, které mohou být účinným nástrojem pro spolupráci mezi různými úrovněmi správy, avšak pouze za předpokladu, že budou dostatečně flexibilní a budou odpovídat výzvám, kterým města a regiony čelí.

Poslanec Evropského parlamentu Ismail Ertug okomentoval stanovisko VR slovy: „Strategie EU pro udržitelnou a inteligentní mobilitu udává směr pro budoucnost evropského odvětví dopravy. Dvojí výzva digitalizace a dekarbonizace představuje hlavní úkol nadcházejících desetiletí. Aby uspěly, musí evropská, vnitrostátní a v neposlední řadě regionální úroveň úzce spolupracovat. To platí zejména pro infrastrukturní projekty, ať už mluvíme o chybějících přeshraničních spojeních, zdokonalených železničních systémech nebo komplexní síti infrastruktury pro alternativní paliva.“

VR vítá strategii mobility navrženou Evropskou komisí, ale určil několik oblastí, v nichž lze dosáhnout zlepšení. Členové zdůraznili zvláště význam regionálního rozměru strategie mobility, neboť místní a regionální orgány hrají klíčovou úlohu při utváření evropské dopravní politiky a poskytování služeb a infrastruktury v oblasti mobility. Vzhledem k této skutečnosti bude úspěšná transformace v oblasti mobility vyžadovat výrazné zapojení místních a regionálních orgánů a společný přístup zahrnující všechny úrovně správy v souladu se zásadou aktivní subsidiarity.

Stanovisko rovněž poukazuje na to, že transformace v oblasti mobility vyžaduje nejen větší udržitelnost dopravy, například rozšířením využívání železniční dopravy namísto letecké, ale také změnu chování občanů. V zájmu dosažení ambiciózního cíle snížení emisí v odvětví dopravy o 90 % do roku 2050 je třeba učinit výrazný pokrok v rámci takových aspektů, jako je zkrácení vzdáleností a snížení množství cest, přechod k aktivnějším formám mobility, jako je jízda na kole a chůze, a sdílení jednotlivých druhů dopravy. 

Členové rovněž zdůraznili, že strategie Komise neobsahuje konkrétní iniciativy pro venkovské oblasti, a to navzdory důležité úloze mobility při zajišťování poskytování služeb ve venkovských oblastech s řídkou infrastrukturou. Stanovisko proto žádá o více evropských fondů a regulačních opatření, které by pomohly zlepšit mobilitu občanů, zejména v řídce osídlených oblastech.

Související informace

Vzhledem ke svému regionálnímu rozměru a významu pro Zelenou dohodu pro Evropu byla mobilita a dopravní infrastruktura označena za jednu z klíčových oblastí, v nichž by měla být posílena spolupráce mezi Výborem regionů a Evropskou komisí .

Důležitou součástí strategie EU pro udržitelnější dopravu je posun k železniční dopravě. Rok 2021 byl oficiálně vyhlášen Evropským rokem železnice a VR se do něj od počátku aktivně zapojuje, spolupracuje s Komisí a ve spolupráci s členy VR organizuje akce na místní úrovni. Očekává se rovněž, že předseda VR Apostolos Tzitzikostas a několik dalších členů navštíví vlak Connecting Europe Express na jeho trase přes 23 členských států, kterou projede mezi 2. zářím a 7. říjnem.

Další klíčovou oblastí pro VR bude „mise programu Horizont Evropa“, jejímž cílem je, aby 100 měst v Evropě bylo do roku 2030 klimaticky neutrálních . Jedním z prvních milníků na cestě ke klimaticky neutrálním městům bude nový rámec pro městskou mobilitu, který Evropská komise představí na konci roku. Obě iniciativy jsou z hlediska VR zásadními tématy a klíčem k úspěchu je přístup k udržitelné městské mobilitě, který bude založený na principu aktivní subsidiarity.

Kontakt:

Tobias Kolonko

Tel. +32 22822003

tobias.kolonko@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023