Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Poslanci Evropského parlamentu a místní vedoucí představitelé budou bojovat za odpovídající pravidla a finanční prostředky pro silnější politiku soudržnosti  

Poslanci Evropského parlamentu a členové Evropského výboru regionů jednomyslně prohlásili, že budou bojovat za odpovídající pravidla a finanční prostředky, jež by posílily politiku soudržnosti na období 2021–2027. Naléhavě vyzvali členské státy, aby projevily jasné ambice směřující k větší soudržnosti a skutečnému rozpočtu EU.

Na společné schůzi Výboru pro regionální rozvoj (REGI) Evropského parlamentu a Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER) Evropského výboru regionů, která se konala dne 8. října v Bruselu v rámci Evropského týdne regionů a měst, se diskutovalo o jednáních o rozpočtu EU na období 2021–2027 a o nařízeních o evropských strukturálních a investičních fondech (ESI fondech).

Poslanci EP a místní vedoucí představitelé v posledních letech mobilizovali k obraně silné politiky soudržnosti na období 2021–2027, která bude i nadále podporovat občany a podniky ve všech evropských regionech a zapojí regionální a místní samosprávy do rozhodování o investicích. Společně rovněž hájí zjednodušená pravidla a politiku soudržnosti EU, jež nebude podléhat podmínkám, které přímo nesouvisejí s jejími cíli a příjemci. Výbor REGI a komise COTER kritizovaly rozpočtové škrty požadované některými členskými státy a možné oslabení legislativního rámce pro zapojení místních subjektů a připomněly postoj Evropského parlamentu i Výboru regionů.

Členové výboru REGI a komise COTER své obavy a priority rovněž připomněli komisaři pro regionální politiku Johannesi Hahnovi , který je zároveň budoucím komisařem pro rozpočet EU. V diskusi bylo zdůrazněno, že je potřeba zajistit dostatečné finanční prostředky, které by pomohly všem regionům a městům EU stát se ekologičtějšími, inkluzivnějšími a inteligentnějšími, tím, že se zefektivní využívání ESI fondů. Připomněli, že vztah mezi politikou soudržnosti a strukturálními reformami musí být oboustranný, že cíle politiky soudržnosti by neměly být využívány k jiným účelům a že je rovněž nezbytné postarat se o to, aby byl cíl soudržnosti průřezově uplatňován ve všech politikách EU, jak to vyžadují Smlouvy. Společnými prioritami, které nebudou oslabovány přístupem k reformám „shora dolů“, jenž je zacílen na úsporná opatření, se musí stát snižování nerovností a podpora dosažení cílů udržitelného rozvoje.

„Nedostatečné ambice ve vztahu k politice soudržnosti jsou také nedostatečnými ambicemi ve vztahu k Evropě. Škrty v rozpočtu by pro evropský projekt byly tvrdou ranou. Znamenalo by to, že se začínáme vzdávat, a tak necháváme eurofoby vítězit. To nedopustíme,“ řekl Younous Omarjee , předseda výboru REGI.

„Politika soudržnosti je nejvýznamnější investiční politikou, kterou mají naše města a regiony k dispozici. Možnost zdržení příštího víceletého finančního rámce, jež by tuto politiku na jeden až dva roky zastavila, by měla přímý dopad na boj proti klimatické krizi a zvýšila by narůstající sociální a územní nerovnosti,“ uvedla Isabelle Boudineau (FR/SES), předsedkyně komise COTER.

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 22822461

Mobil: +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Olivier Plumandon

Olivier.plumandon@ep.europa.eu

Sdílet: