Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní cíle dohodnuté v zájmu řešení změny klimatu  

Místní představitelé požadují rozšířit přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí tak, aby se vztahoval i na směrnici o průmyslových emisích a politiku EU v oblasti chemických látek. Zpravodaj Andrew Cooper rovněž navrhuje zahrnout opatření v oblasti změny klimatu a navrhl novou koncepci místně stanovených příspěvků, která má místním a regionálním orgánům umožnit podílet se na plnění povinností vyplývajících z Pařížské dohody.

Právní předpisy v oblasti životního prostředí představují jednu z oblastí, v nichž mají města a regiony více pravomocí a aktivněji přispívají k jejich provádění v Evropě. Členové Evropského výboru regionů pod vedením zpravodaje Andrewa Coopera (UK/EA) přijali stanovisko pojednávající o tom, jak zlepšit provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí v Evropě.

Ve stanovisku se poukazuje na řadu nedostatků týkajících se provádění acquis v oblasti životního prostředí. Jedná se mj. o neúčinnou koordinaci mezi místními, regionálními a celostátními orgány, nedostatečnou administrativní kapacitu, nedostatečné financování a nedostatečný mechanismus zajišťování shody.

Členové předložili řadu doporučení, např. zavedení strukturovaného dialogu, do něhož budou zapojeny místní a regionální orgány všech členských států. VR doporučuje posílit sítě IMPEL a dále je rozvíjet na vnitrostátní úrovni. IMPEL je síť Evropské unie pro provádění a vymáhání práva v oblasti životního prostředí.

VR naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby vypracovala společnou metodiku pro vnitrostátní dialogy týkající se přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí a poskytla pokyny k zajištění plné účasti místních a regionálních orgánů v celém procesu.

Města a regiony v EU žádají členské státy a regionální a místní orgány, aby používaly donucovací opatření rychle a přijaly přiměřené a odrazující sankce v případě porušení právních předpisů EU v oblasti životního prostředí. VR vyzývá členské státy, aby usnadňovaly realizaci místních a regionálních přezkumů provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí v souladu s celostátními přezkumy. VR naléhavě vybízí celostátní, regionální a místní orgány, aby potíraly korupci a zajistily řádné fungování soudních systémů.

Shromáždění EU měst a regionů naléhá na Evropskou komisi, aby zahrnula změnu klimatu do příštího kola přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí, a to včetně opatření ke zmírňování změny klimatu i přizpůsobování se jí. Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí byl původně zaměřen na oblast nakládání s odpady, ochrany přírody a biologické rozmanitosti, kvality ovzduší, hlukové zátěže a kvality vody a hospodaření s vodou.

Zpravodaj Andrew Cooper (UK/EA) prohlásil: „Snížení emisí CO2, jehož dosáhly místní samosprávy, je třeba změřit, ohodnotit a podporovat. Navíc musí být vedle vnitrostátně stanovených příspěvků vytvořen systém místně stanovených příspěvků, který pomůže odstranit rozdíly v emisích.“

Tento člen rady okresu Kirklees dále uvedl, že „místně stanovené příspěvky pomohou omezit globální nárůst teploty na 1,5 stupně Celsia. To by nám rovněž umožnilo vytyčit vyšší cíle, které je třeba ještě splnit“. Iniciativa Andrewa Coopera zaměřená na nejméně rozvinuté země je v souladu s přijatým stanoviskem zpravodaje Marca Duse (IT/SES) týkajícím se financování opatření v oblasti klimatu a byla v něm i podpořena.

VR žádá, aby Evropská komise spolupracovala s příslušnými vnitrostátními orgány, Evropským výborem regionů, Paktem starostů a primátorů EU, Globálním paktem starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky a sdružením ICLEI s cílem vypracovat koncepci a metodiku pro zavádění místně a regionálně stanovených příspěvků, a přispět tak k cílům v oblasti změny klimatu, které byly dohodnuty v rámci Pařížské dohody o klimatu na konferenci COP 21. Místní a regionální orgány by měly být nejprve zapojeny na základě dobrovolného „ověřování koncepce“.

Poznámky pro redaktory

Doporučení VR ohledně lepšího provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí vycházejí z hodnotící zprávy balíčku přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí (únor 2017) o provádění právních předpisů a politik EU v oblasti životního prostředí. Tato zpráva obsahuje 28 dílčích zpráv o jednotlivých zemích a je k dispozici zde.

Podrobný souhrn výsledků v jednotlivých oblastech politiky viz zpráva v publikaci Výzkumné služby Evropského parlamentu Briefing z března 2017 nazvaná Environmental implementation review (Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí). Tato zpráva byla vypracována na žádost Výboru regionů v rámci dohody o spolupráci mezi Parlamentem a VR.

Na podporu tohoto stanoviska zadal VR studii na téma Účinná víceúrovňová správa v oblasti životního prostředí v zájmu lepšího provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí, která má být dokončena v polovině září 2017.

Na problematice provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí spolupracuje Evropský výbor regionů úzce s Evropskou komisí v rámci společné technické platformy pro spolupráci v oblasti životního prostředí. V přijatém stanovisku se uvádí, že přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí je pro města a regiony příležitostí, jak podpořit spolupráci s Evropským parlamentem. Jeho přidaná hodnota spočívá v tom, že spojuje zájmy spolutvůrce právních předpisů a zkušenosti rozhodujících činitelů a provádějících orgánů. Místní orgány veřejné správy v EU chtějí nadále prosazovat konání společných schůzí komise ENVE ve VR a výboru ENVI v EP.

Kontakt:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

@david.crous@cor.europa.eu

Sdílet :