Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní a regionální lídři chtějí v zájmu boje proti hrozbám pro demokracii napomoci prosazování evropských hodnot v rámci vzdělávání  

Místní a regionální orgány EU představují úroveň správy, která má nejblíže k občanům, a jako takové hrají zásadní úlohu při prosazování evropských hodnot a motivování občanů k účasti na demokratických procesech. Místní a regionální lídři souhlasí s tím, že je naléhavě nutné prosazovat evropskou demokracii v rámci vzdělávání, což je v souladu s výzvami občanů vyjádřenými v souvislosti s Konferencí o budoucnosti Evropy.Takový byl klíčový závěr diskuse, jež proběhla na plenárním zasedání Evropského výboru regionů (VR) dne 28. dubna a věnovala se prosazování evropských hodnot prostřednictvím vzdělávání v zájmu podpory občanství EU.Členové VR rovněž přijali stanovisko s názvem Podpora demokracie a integrity voleb, v němž se zdůrazňuje potřeba otevřené, spravedlivé, pluralitní a demokratické účasti na místní a regionální úrovni.

Prosazování evropských demokratických hodnot má mimořádný význam v boji proti hrozbám pro demokracii a mělo by být stěžejním prvkem vzdělávání všech občanů EU. Již brzy budou přijaty konečné závěry Konference o budoucnosti Evropy, a lze tedy očekávat další kroky v reakci na doporučení občanů stanovit minimální úroveň vzdělávání o EU, a zejména o jejích demokratických procesech.

Během diskuse o prosazování evropských demokratických hodnot prostřednictvím vzdělávání s cílem podpořit občanství EU, jež proběhla na plenárním zasedání VR, místní a regionální představitelé opětovně vyjádřili odhodlání vytvářet na základě svých stávajících osvědčených postupů společné nástroje – vycházející zdola, dobrovolné a plně respektující zásadu subsidiarity – na podporu výchovy k občanství, jejímž účelem je poskytnout občanům hlubší vhled do problematiky demokracie a evropských hodnot a podnítit debatu o Evropské unii. Poukázali rovněž na to, že školám a dalším vzdělávacím institucím by při plnění tohoto úkolu velmi pomohly inovativní výukové materiály a zdroje.VR za tímto účelem vyzval k předkládání příkladů osvědčených postupů a spolu se svými členy shromáždil stovky příkladů takových iniciativ z regionů v celé Evropě.

Jak uvedl předseda VR a guvernér řeckého regionu Střední Makedonie Apostolos Tzitzikostas, který je rovněž vedoucím delegace místních a regionálních orgánů na plenárním zasedání Konference o budoucnosti Evropy, „válka na Ukrajině nám ukazuje, že mír a demokracie nejsou v Evropě samozřejmostí. Jakožto místní a regionální představitelé musíme mladé lidi informovat a vybavit je k tomu, aby mohli diskutovat o Evropské unii. Naším cílem je pěstovat občanství a posílit u občanů pocit spoluodpovědnosti. Nemůžeme podporovat Evropu, pokud se nenaučíme, jak to dělat v každodenním životě, a pokud nás Evropa nezajímá. Chceme-li tedy prosazovat evropské demokratické hodnoty, kritické myšlení a mediální gramotnost, musíme vytvořit evropské učební osnovy pro občanskou výchovu, přičemž iniciátorem tohoto procesu musí být místní a regionální úroveň. Zvýší se tak povědomí o evropském projektu a také účast občanů, zejména mladších generací, na demokratických procesech v EU.

Místopředsedkyně Evropské komise pro demokracii a demografii Dubravka Šuica prohlásila: „Jako bývalá starostka a učitelka vítám výzvu Evropského výboru regionů k prosazování evropských hodnot, identit a občanství prostřednictvím vzdělávání a kultury, a to na regionální a místní úrovni. Již od velmi raných fází a po celý náš život jsou k informovaným diskusím zapotřebí informovaní občané. Dne 9. května bude ve Štrasburku předsedkyni Evropského parlamentu, předsedovi Rady EU a předsedkyni Komise předložena závěrečná zpráva Konference o budoucnosti Evropy. Tato konference je oslavou našich hodnot a prostorem pro svobodnou diskusi, jejímž středobodem jsou občané a která kontrastuje s brutálními událostmi na Ukrajině. Je zcela zásadní, aby Evropská komise a Evropský výbor regionů, a tedy regionální a místní orgány, i nadále úzce spolupracovaly na tom, aby naše demokracie a demokratické instituce, o něž se opírá, obstály i do budoucna.

Poslanec Evropského parlamentu (EP) Domènec Ruiz Devesa, který je zpravodajem nedávného usnesení EP o provádění opatření v oblasti výchovy k občanství a také členem pracovní skupiny Konference o budoucnosti Evropy zabývající se demokracií EU, poznamenal: „Jak se mohou občané angažovat na úrovni EU, když Unii nerozumějí? Musíme se postarat o to, aby naše děti již od raného věku získávaly znalosti, díky nimž budou moci jednat. Samy o to v rámci Konference o budoucnosti Evropy požádaly a je nás, abychom jim to splnili. Když vidíme, že v EU i za jejími hranicemi hrozí úpadek demokracie, nemůžeme si dovolit jen záplatovat. Potřebujeme účinná a systémová řešení, např. předložit evropské osnovy pro výchovu k občanství, vysvětlovat historii Unie, její hodnoty a to, jaké má orgány a instituce a jak fungují.

Se vzděláváním v oblasti evropské demokracie a občanství je neoddělitelně spjata volební účast. Členové VR dali přijetím stanoviska Podpora demokracie a integrity voleb jasně najevo, že je nezbytné zavést různá řešení pro hlasování na dálku, aby se volební procesy na regionální, celostátní i evropské úrovni staly inkluzivnějšími a šetrnějšími k životnímu prostředí.Vyzvali k zapojení místní a regionální úrovně do „společného mechanismu volební odolnosti“ za účelem ochrany integrity voleb před potenciálními hrozbami.

Člen zastupitelstva města Katánie a zpravodaj tohoto stanoviska Vincenzo Bianco (IT/SES) zdůraznil, že „jsme svědky toho, že existují závažná rizika, která mohou ohrozit spravedlnost volebních kampaní i samotný průběh voleb. Máme na mysli intenzivní šíření falešných zpráv, rasistické a diskriminační zprávy a možné falšování hlasování na dálku. Potřebujeme jasné a účinné odpovědi a také to, aby evropské orgány a instituce braly tuto věc vážně a přistupovaly k ní nekompromisně.

Dále pak podotkl, že je třeba posílit účast občanů v místních institucích a že se obce a regiony musí intenzivněji zapojit do prosazování inovativních forem a nástrojů hlasování, mj. prostřednictvím podpory ekologických a udržitelných způsobů konání voleb.

Členové VR podtrhli nutnost cílených iniciativ zaměřených na boj proti šíření dezinformací na všech úrovních, přičemž za klíčové partnery v tomto úsilí by měly být uznány místní a regionální orgány.

Kontakt:

Theresa Sostmann

Tel.: +32 2282 2457

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Sdílet :