Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní a regionální lídři chtějí v zájmu boje proti hrozbám pro demokracii napomoci prosazování evropských hodnot v rámci vzdělávání  

Místní a regionální orgány EU představují úroveň správy, která má nejblíže k občanům, a jako takové hrají zásadní úlohu při prosazování evropských hodnot a motivování občanů k účasti na demokratických procesech. Místní a regionální lídři souhlasí s tím, že je naléhavě nutné prosazovat evropskou demokracii v rámci vzdělávání, což je v souladu s výzvami občanů vyjádřenými v souvislosti s Konferencí o budoucnosti Evropy.Takový byl klíčový závěr diskuse, jež proběhla na plenárním zasedání Evropského výboru regionů (VR) dne 28. dubna a věnovala se prosazování evropských hodnot prostřednictvím vzdělávání v zájmu podpory občanství EU.Členové VR rovněž přijali stanovisko s názvem Podpora demokracie a integrity voleb, v němž se zdůrazňuje potřeba otevřené, spravedlivé, pluralitní a demokratické účasti na místní a regionální úrovni.

Prosazování evropských demokratických hodnot má mimořádný význam v boji proti hrozbám pro demokracii a mělo by být stěžejním prvkem vzdělávání všech občanů EU. Již brzy budou přijaty konečné závěry Konference o budoucnosti Evropy, a lze tedy očekávat další kroky v reakci na doporučení občanů stanovit minimální úroveň vzdělávání o EU, a zejména o jejích demokratických procesech.

Během diskuse o prosazování evropských demokratických hodnot prostřednictvím vzdělávání s cílem podpořit občanství EU, jež proběhla na plenárním zasedání VR, místní a regionální představitelé opětovně vyjádřili odhodlání vytvářet na základě svých stávajících osvědčených postupů společné nástroje – vycházející zdola, dobrovolné a plně respektující zásadu subsidiarity – na podporu výchovy k občanství, jejímž účelem je poskytnout občanům hlubší vhled do problematiky demokracie a evropských hodnot a podnítit debatu o Evropské unii. Poukázali rovněž na to, že školám a dalším vzdělávacím institucím by při plnění tohoto úkolu velmi pomohly inovativní výukové materiály a zdroje.VR za tímto účelem vyzval k předkládání příkladů osvědčených postupů a spolu se svými členy shromáždil stovky příkladů takových iniciativ z regionů v celé Evropě.

Jak uvedl předseda VR a guvernér řeckého regionu Střední Makedonie Apostolos Tzitzikostas, který je rovněž vedoucím delegace místních a regionálních orgánů na plenárním zasedání Konference o budoucnosti Evropy, „válka na Ukrajině nám ukazuje, že mír a demokracie nejsou v Evropě samozřejmostí. Jakožto místní a regionální představitelé musíme mladé lidi informovat a vybavit je k tomu, aby mohli diskutovat o Evropské unii. Naším cílem je pěstovat občanství a posílit u občanů pocit spoluodpovědnosti. Nemůžeme podporovat Evropu, pokud se nenaučíme, jak to dělat v každodenním životě, a pokud nás Evropa nezajímá. Chceme-li tedy prosazovat evropské demokratické hodnoty, kritické myšlení a mediální gramotnost, musíme vytvořit evropské učební osnovy pro občanskou výchovu, přičemž iniciátorem tohoto procesu musí být místní a regionální úroveň. Zvýší se tak povědomí o evropském projektu a také účast občanů, zejména mladších generací, na demokratických procesech v EU.

Místopředsedkyně Evropské komise pro demokracii a demografii Dubravka Šuica prohlásila: „Jako bývalá starostka a učitelka vítám výzvu Evropského výboru regionů k prosazování evropských hodnot, identit a občanství prostřednictvím vzdělávání a kultury, a to na regionální a místní úrovni. Již od velmi raných fází a po celý náš život jsou k informovaným diskusím zapotřebí informovaní občané. Dne 9. května bude ve Štrasburku předsedkyni Evropského parlamentu, předsedovi Rady EU a předsedkyni Komise předložena závěrečná zpráva Konference o budoucnosti Evropy. Tato konference je oslavou našich hodnot a prostorem pro svobodnou diskusi, jejímž středobodem jsou občané a která kontrastuje s brutálními událostmi na Ukrajině. Je zcela zásadní, aby Evropská komise a Evropský výbor regionů, a tedy regionální a místní orgány, i nadále úzce spolupracovaly na tom, aby naše demokracie a demokratické instituce, o něž se opírá, obstály i do budoucna.

Poslanec Evropského parlamentu (EP) Domènec Ruiz Devesa, který je zpravodajem nedávného usnesení EP o provádění opatření v oblasti výchovy k občanství a také členem pracovní skupiny Konference o budoucnosti Evropy zabývající se demokracií EU, poznamenal: „Jak se mohou občané angažovat na úrovni EU, když Unii nerozumějí? Musíme se postarat o to, aby naše děti již od raného věku získávaly znalosti, díky nimž budou moci jednat. Samy o to v rámci Konference o budoucnosti Evropy požádaly a je nás, abychom jim to splnili. Když vidíme, že v EU i za jejími hranicemi hrozí úpadek demokracie, nemůžeme si dovolit jen záplatovat. Potřebujeme účinná a systémová řešení, např. předložit evropské osnovy pro výchovu k občanství, vysvětlovat historii Unie, její hodnoty a to, jaké má orgány a instituce a jak fungují.

Se vzděláváním v oblasti evropské demokracie a občanství je neoddělitelně spjata volební účast. Členové VR dali přijetím stanoviska Podpora demokracie a integrity voleb jasně najevo, že je nezbytné zavést různá řešení pro hlasování na dálku, aby se volební procesy na regionální, celostátní i evropské úrovni staly inkluzivnějšími a šetrnějšími k životnímu prostředí.Vyzvali k zapojení místní a regionální úrovně do „společného mechanismu volební odolnosti“ za účelem ochrany integrity voleb před potenciálními hrozbami.

Člen zastupitelstva města Katánie a zpravodaj tohoto stanoviska Vincenzo Bianco (IT/SES) zdůraznil, že „jsme svědky toho, že existují závažná rizika, která mohou ohrozit spravedlnost volebních kampaní i samotný průběh voleb. Máme na mysli intenzivní šíření falešných zpráv, rasistické a diskriminační zprávy a možné falšování hlasování na dálku. Potřebujeme jasné a účinné odpovědi a také to, aby evropské orgány a instituce braly tuto věc vážně a přistupovaly k ní nekompromisně.

Dále pak podotkl, že je třeba posílit účast občanů v místních institucích a že se obce a regiony musí intenzivněji zapojit do prosazování inovativních forem a nástrojů hlasování, mj. prostřednictvím podpory ekologických a udržitelných způsobů konání voleb.

Členové VR podtrhli nutnost cílených iniciativ zaměřených na boj proti šíření dezinformací na všech úrovních, přičemž za klíčové partnery v tomto úsilí by měly být uznány místní a regionální orgány.

Kontakt:

Theresa Sostmann

Tel.: +32 2282 2457

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023