Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní představitelé nabízejí pomoc se zaváděním očkovacích látek a do léta požadují nová opatření na ochranu regionálních ekonomik  

Členové VR vyzvali během diskuse s evropskou komisařkou pro zdraví k přezkumu pravomocí EU v oblasti zdraví a k posílení úlohy místních orgánů v rámci jejich odpovědnosti

Místní a regionální orgány EU varovaly, že pokud by se do léta neotevřely hranice, mělo by to na regionální hospodářství katastrofální následky. Členové Evropského výboru regionů (VR) během diskuse s evropskou komisařkou pro zdraví a bezpečnost potravin Stellou Kyriakides uvedli, že EU a její členské státy vyvinuly úsilí při zavádění očkovacích látek a vyhnuly se válce o vakcíny mezi jednotlivými zeměmi. Avšak vzhledem k tomu, že na úrovni EU chybí jasný právní rámec, došlo k chybám, jichž je třeba se v budoucnu vyvarovat. Nabídli, že pomohou zlepšit důvěru v očkovací látky a urychlit proces očkování. Zároveň dodali, že očkovací průkaz je sice krok správným směrem, avšak neměl by být považován za univerzální řešení.

Vystoupení komisařky Kyriakides na plenárním zasedání bylo příležitostí k diskusi o současném rozdělení pravomocí v oblasti zdraví mezi unijní, vnitrostátní, regionální a místní úrovní správy. Vzhledem k nedostatkům, které vyšly při řešení koronavirové pandemie najevo, vyzvali členové VR, aby byly v rámci konference o budoucnosti Evropy tyto pravomoci přehodnoceny, a zvýšila se tak připravenost a koordinace mezi všemi subjekty. Vyzvali EU a členské státy, aby zajistily, že během zdravotních krizí bude plně zohledněna důležitá úloha místních a regionálních orgánů, jelikož mají zásadní význam pro rozvoj odolnějších a efektivnějších systémů zdravotní péče v celé Evropě. VR vyjádřil ochotu zapojit se do debaty o „zdravotní unii“, a to na základě zákonných pravomocí regionálních a místních orgánů a politické odpovědnosti regionálních a místních představitelů.

Předseda VR a guvernér regionu Střední Makedonie Apostolos Tzitzikostas ve svém úvodním projevu k diskusi uvedl: „ Bez solidarity by se v Evropě rozpoutala válka o vakcíny a řada zemí, regionů a měst by zůstala bez pomoci. Lidé si však přejí návrat k normálnímu životu, a musíme tedy zajistit, aby se Evropa na léto bezpečně otevřela. Cestovní osvědčení o očkování proti koronaviru představuje určitý pokrok, avšak neřeší vše. Tato děsivá nemoc ukázala, že se Unie musí více angažovat v otázkách zdraví, aby byla v budoucnu lépe připravena, a že všechny úrovně správy – od mezinárodní až po místní a regionální úroveň – plní důležitou úlohu. Výbor je ochoten diskutovat o zdravotní unii, a to na základě našich vlastních místních a regionálních pravomocí a v souladu s hlavními zásadami EU, kterými jsou subsidiarita a proporcionalita. Pouze společně můžeme jednat lépe a rychleji. Tím, že posílíme pravomoci místních a regionálních orgánů, dokážeme zlepšit očkovací kampaň, která zatím pokulhává, a vytvořit podmínky pro to, aby se v létě v širší míře otevřely hranice.

Komisařka Kyriakides a členové VR rovněž jednali o balíčku opatření v oblasti zdraví, který byl vypracován po vypuknutí pandemie, a dále o programu „EU pro zdraví“ , o směrnici o  přeshraniční zdravotní péči a o systému pro zvládání mimořádných situací v oblasti zdraví. V říjnu minulého roku vydal VR ke všem těmto třem tématům doporučení.

Birgitta Sacrédeus (SE/ELS), členka zastupitelstva kraje Dalarna a zpravodajka VR k tématu Mechanismus EU pro případy zdravotní nouze , uvedla: „ Je velmi pozitivní, že VR vyzývá k vytvoření mechanismu EU pro případy zdravotní nouze, jenž by měl podobu Úřadu EU pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví . Odolnost závisí na přípravě, a k tomu jsou nutné pevné struktury spolupráce a funkční způsoby komunikace. Jsem přesvědčena, že tento úřad může pomoci obcím, městům a regionům s řešením budoucích pandemií a podobně ničivých následků, jichž jsme byli svědky v minulém roce. Musíme však zajistit, že v krizových situacích bude plně zohledněna rozhodující úloha místních a regionálních orgánů.

Předsedkyně rady departementu Finistère a zpravodajka VR Nathalie Sarrabezolles (FR/SES) se před plenárním zasedáním vyjádřila k programu „EU pro zdraví“ , který dne 9. března schválil Evropský parlament: „ Částka 5,1 miliardy EUR vyčleněná v rámci tohoto programu umožní snížit nerovnosti v oblasti zdraví, zajistit dostupnost léků, posílit systémy zdravotní péče a zlepšit spolupráci mezi zeměmi. Místní a regionální představitelé se usilovně snažili zajistit odpovídající financování a s naší podporou se Evropskému parlamentu podařilo překonat nebezpečnou a neopodstatněnou neochotu členských států poskytovat odpovídající finanční prostředky na plánování a podporu na úrovni EU. Budeme i nadále usilovat o to, aby se činnosti regionů a měst při poskytování zdravotní péče dostávalo větší pozornosti a podpory.

Karsten Uno Petersen (DK/SES), člen regionálního zastupitelstva regionu Jižní Dánsko a zpravodaj VR k tématu přeshraniční zdravotní péče , prohlásil: „ Díky možnosti využít zdravotní péči v jiné zemi se během této krize podařilo zachránit životy. Z toho důvodu jsem rád, že se ve stěžejním programu „EU pro zdraví“, který představuje dlouhodobou reakci EU v oblasti zdraví, uznává, že má přeshraniční spolupráce velký potenciál zvýšit účinnost systémů zdravotní péče. Nyní musíme zajistit, aby členské státy a Evropský parlament promítly toto uznání i do praxe, a to tím, že při přezkumu směrnice o přeshraniční zdravotní péči zjednoduší přístup ke zdravotní péči.

Souvislosti

Kontakt:

Andrew Gardner

+32 473 943 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :